WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

«Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації 1. Документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам: 1) документи ...»

Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації

1. Документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам:

1) документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, - іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію);

2) текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);

3) документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;

4) документи в електронній формі мають бути оформлені згідно з вимогами, визначеними законодавством;

5) заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена;

6) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству.

7) рішення про припинення юридичної особи має містити відомості про персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог;8) установчий документ юридичної особи, положення, регламент, список суддів постійно діючого третейського суду, статут (положення) громадського формування, що не має статусу юридичної особи, повинен містити відомості, передбачені законодавством, та відповідати законодавству;

9) установчий документ викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами, крім випадків заснування юридичної особи).

10) установчі документи банків, інших юридичних осіб, які згідно із законом підлягають погодженню (реєстрації) відповідно Національним банком України, іншими державними органами, подаються з відміткою про їх погодження відповідним органом;

11) внесення змін до установчого документа юридичної особи, положення, регламенту, списку суддів постійно діючого третейського суду, статуту (положення) громадського формування, що не має статусу юридичної особи, оформляється шляхом викладення його в новій редакції;

12) передавальний акт (у разі злиття, приєднання, перетворення) та розподільчий баланс (у разі поділу або виділу) юридичної особи повинні відповідати вимогам, встановленим законом. Справжність підписів на передавальному акті та розподільчому балансі юридичної особи нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

13) документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами;

14) документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку;

15) зображення та опис символіки повинні бути оформлені з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству;

16) у разі якщо оригінали документів, необхідних для державної реєстрації, відповідно до законодавства залишаються у справах державних органів, органів місцевого самоврядування, що їх видають, заявник подає копії документів, оформлені такими органами відповідно до законодавства.

Похожие работы:

«В акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.", регистратору акционерного общества "Научно-производственная фирма "Меридиан" (АО "НПФ Меридиан") от_ фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера _ _ паспортные данные а...»

«ОБОБЩЕНИЕ судебной практики о некоторых вопросах рассмотрения уголовных дел о коррупционных преступлениях за 2013 год Данное обобщение проведено в соответствии с заданием Верховного Суда Республики Казахстан, в связи с запланированным проведением обобщения судебной практики о некот...»

«Протокол № 2015/54-Н заседания Единой комиссии центрального аппарата Росстата по осуществлению закупок научно-исследовательских работ для нужд Федеральной службы государственной статистики рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе г. Москва 26 октября 2015 года Председатель: Масакова И.Д. Присутствовали члены...»

«Классный час День языков народов Казахстана, 3 класс Цель: Ознакомить учащихся с тем, что каждый гражданин РК имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общ...»

«Отчёт о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования город Краснодар за 2015 год Основные демографические характеристики На 01.01.2015 численность населе...»

«ПРОТОКОЛ к извещению №8060/10-39 Рассмотрения и оценки котировочных заявок на право заключения договора коллективного страхования жизни и страхования от несчастных случаев и болез...»

«Зарегистрировано в Минюсте России 25 января 2016 г. N 40760МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПРИКАЗ от 15 октября 2015 г. N 722нОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЦЕМЕНТАВ соответствии со статьей 209 Трудового кодекса Российс...»

«Приложение № 1. Контрольная работа (входная) по русскому языку 1 класс Цель: выявить уровень сформированности знаний, умений и навыков на конец первого года обучения; проверить навыки правописания слов в диапазоне изученных правил по программе. Диктант. В лесу. Я иду в чащу леса. Пёстрый дятел стучит по дубу...»
 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.