WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

«Робоча програма «Економічно-правові основи фізичної культури та спорту» для студентів за спеціальністю 8.01020101 - Фізичне виховання, галузі знань 0102 – Фізичне виховання, спорт і ...»

Робоча програма «Економічно-правові основи фізичної культури та спорту» для студентів за спеціальністю 8.01020101 - Фізичне виховання, галузі знань 0102 – Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, 2016 рік, ____ с.

Розробник: Боляк А.А., професор кафедри фізичної культури та спортивної майстерності, кандидат наук з фізичного виховання і спорту

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної культури та спортивної майстерності

Протокол від “_____”_____________2016 року № ____

Завідувач кафедри фізичної культури та спортивної майстерності

_______________ (Т.Г. Диба)

Години відповідають навчальному плану. Структура програми типова.

Заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи

________________(О.В. Єременко)

Боляк А.А., 2016 рік

КУБГ, 2016 рік

ЗМІСТ

Пояснювальна записка 4

Структура програми навчальної дисципліни 7

І. Опис предмета навчальної дисципліни 7

ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни 8

ІІІ. Програма 9

Змістовий модуль І. Економічні та правові основи функціонування сфери фізичної культури і спорту 9

Змістовий модуль ІІ. Ринкове середовище функціонування та розвитку сфери фізичної культури і спорту 11

Змістовий модуль ІІІ. Фізкультурно-спортивні організації в умовах ринкової економіки 11

ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Економічно-правові основи фізичної культури та спорту» 14

V. Плани семінарських занять 15

VІ. Завдання для самостійної роботи 27

VІІ. Індивідуальна навчально-дослідницька робота 28

VІІІ. Система поточного та підсумкового контролю 31

ІХ. Методи навчання 33

Х. Методичне забезпечення курсу 34

ХІ. Питання до курсу 34

ХІІ. Рекомендована література 39

Основна 39

Додаткова 40

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робоча навчальна програма з дисципліни «Економічно-правові основи фізичної культури та спорту» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою фізичної культури та спортивної майстерності на основі освітньо-професійної програми підготовки магістрів відповідно до навчального плану для спеціальності «фізичне виховання».

Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати магістри відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Економічно-правові основи фізичної культури та спорту», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.

«Економічно-правові основи фізичної культури та спорту» є складовою частиною дисциплін ВНЗ. Її вивчення передбачає розв'язання низки завдань професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: професійно-педагогічну діяльність викладача фізичної культури, професійної підготовки висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців у галузі фізичного виховання, спорту та здоров’я людини відповідно до вітчизняних та європейських стандартів; опанування науковими теоріями, щодо прового та економічного забезпечення розвитку сфери фізичної культури та спорту, опанування системою знань про закономірності економічних процесів; особливостей економіко-правового виховання майбутнього фахівця.

Мета курсу – формування знань та умінь, необхідних для успішної практичної діяльності в сфері фізичної культури та спорту. Розкрити значення багатофункціональної діяльності фахівця з фізичного виховання.





Вивчення дисципліни «Економічно-правові основи фізичної культури та спорту» формує у студентів наступні компетенції:

здатність до розв’язання складних спеціалізованих завдань та практичних проблем, що виникають під час професійної діяльності;

здатність до самореалізації творчого потенціалу на шляху до вищих досягнень у професійній діяльності;

здатність до розуміння специфічних цінностей та важливості фізичної культури та спорту у житті людини;

здатність проявляти лідерські та комунікативні якості, включаючи здатність до ефективного спілкування на вищому професійному рівні та відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах;

здатність застосовувати знання про економічні, правові та організаційні концепції функціонування фізичної культури і спорту в професійній діяльності.

Завдання курсу:

1. Методичні:

а) визначити основні напрямки навчальної, наукової діяльності щодо економічних, правових та організаційних основ функціонування фізичної культури, спорту, а також в професійній діяльності майбутніх фахівців;

б) допомогти студентам оволодіти нормами щодо вивчення дисципліни.

в) ознайомити з науковими джерелами, до яких можна звернутись для постійного професійного вдосконалення;

2. Пізнавальні:

а) розглянути загальні питання економічних, правових основ функціонування фізичної культури, спорту, а також в професійної діяльності майбутніх фахівців;

б) дати характеристику економічним, правовим закономірностям функціонування фізичної культури, спорту, а також в професійної діяльності майбутніх фахівців;

в) розширити уявлення про роль і місце економічних, правових основ функціонування фізичної культури, спорту в житті сучасного суспільства.

3. Практичні:

а) вчити застосовувати на практиці теоретичні знання економічних, правових основ функціонування фізичної культури;

б) вчити дотримуватись вимог щодо вузівської системи навчання;

в) вироблення вмінь самостійно працювати над програмним матеріалом з економічних, правових основ функціонування фізичної культури, спорту. 

Підвищенню ефективності семінарських занять сприятиме передбачене програмою виконання навчально-дослідницьких завдань, використання економічних, правових основ функціонування фізичної культури, спорту, зокрема кейсів з актуальних проблем діяльності фахівця;.

Під час семінарських занять, індивідуальної навчально-дослідницької та самостійної роботи студенти набувають уміння та навички:

1. Аналізувати політику Української держави щодо розвитку галузі.

2. З'ясовувати місце економічних, правових основ функціонування фізичної культури, спорту в професійній діяльності майбутніх фахівців;

3. З’ясовувати напрями розвитку теорії економічних, правових основ функціонування фізичної культури, спорту;.

4. Аналізувати наукові теорії, на яких ґрунтуються економічні, правові основи функціонування фізичної культури, спорту;.

5. Використовувати знання економічних, правових основ функціонування фізичної культури, спорту на практиці.

6. Опрацьовувати навчально-методичну літературу з економічних, правових основ функціонування фізичної культури, спорту;

7. Опрацьовувати інформаційні джерела з метою ознайомлення з економічних, правових основ функціонування фізичної культури, спорту, а також з професійної діяльності майбутніх фахівців.

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 90 год., із них 4 год. – лекції, 20 год. – семінарські заняття, 60 год. – самостійна робота, 6 год. – модульний контроль.

Вивчення магістрами навчальної дисципліни «Економічно-правові основи фізичної культури та спорту» завершується складанням екзамену.

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет: «Економічно-правові основи фізичної культури та спорту»

Курс: Напрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика

навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS:

5 кредити

Змістові модулі:

3 модулі

Загальний обсяг дисципліни (години): 90 годин

Тижневих годин:

4 годин

Галузь знань:

0102 " Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини"

Шифр та назва спеціальності:

8.010201 - «Фізичне виховання»

Освітньо-кваліфікаційний

рівень

"магістр"

Нормативна

Рік підготовки: 6

Семестр: 11 (1)

Аудиторні години: 30 годин, з них:

Лекції (теоретична підготовка): 4 годин

Семінарські заняття:

20 годин

Самостійна робота:

60 годин

Модульний контроль:

6 годин

Вид контролю: іспит

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

п/п Назви теоретичних розділів Кількість годин

Разом Аудиторні Лекцій Практичних Семінарських Індивідуальна

робота Самостійна

робота Модульний

контроль

Змістовий модуль І.

Економічні та правові основи функціонування сфери фізичної культури і спорту

1. Управління та пріоритети державної політики у сфері фізичної культури і спорту. 8 2 2 6 2. Правове регулювання та державні документи, правові аспекти фінансування фізичної культури і спорту. Закон України Про фізичну культуру та спорт. 18 4 4 14 3. Модифікація ролі держави та ринкові трансформації у розвитку сфери фізичної культури та спорту. 6 2 2 4 Модульна контрольна робота 2 2 2

Разом 34 10 2 6 24 2

Змістовий модуль ІІ.

Ринкове середовище функціонування та розвитку сфери фізичної культури і спорту

4. Економічні результати фахової діяльності у сфері фізичної культури та спорту. 12 4 4 8 5. Особливості, зміст та структура ринкових відносин у сфері фізичної культури та спорту. 6 2 2 4 Модульна контрольна робота 2 2 2

Разом 20 8 6 12 2

Змістовий модуль ІІІ.

Фізкультурно-спортивні організації в умовах ринкової економіки

6. Види та організаційно-правові форми фізкультурно-спортивних організацій 12 4 2 2 8 7. Підприємництво у сфері фізичної культури та спорту 22 6 6 16 Модульна контрольна робота 2 2 2

Разом 36 12 2 8 24 2

Разом за навчальним планом 90 30 4 20 60 8

ІІІ. ПРОГРАМА

Змістовий модуль І.

Економічні та правові основи функціонування сфери фізичної культури і спорту

Лекція 1. Управління та пріоритети державної політики у сфері фізичної культури і спорту (2 год.).

Зближення фізичної культури і спорту з іншими сферами діяльностя суспільства (економічною, духовною, соціально-побутовою) визначається державою як один з найважливіших напрямів підйому її масовості, як засіб реалізації соціально-економічних закономірностей її функціонування і розвитку.

На державному рівні зазначені закономірності виступають як гарантії задоволення соціально-культурних потреб особистості, груп людей і суспільства в цілому засобами фізичної культури.

Це підтверджується законодавчою і нормативно-правовою базою, що відбиває питання розвитку фізичної культури і спорту в Україні.

В системі управління фізичною культурою і спортом державою поставлені конкретні цілі і задачі більш ефективного використання фізичної культури і спорту як важливого компонента соціально-культурного потенціалу кожного члена суспільства.

В усіх ланках управління потрібне постійне спрямування роботи на кінцеві результати: масовість, залучення людей до систематичних занять фізичною культурою, значне підвищення фізичної підготовленості населення країни.

Держава, як соціальне утворення, у межах якого функціонує галузь, регулює і стимулює процеси розвитку фізичної культури і спорту через систему законів, законодавчих актів, державних програм, а також через державні управлінські структури. Вона дозволяє від свого імені установлювати власні правила розвитку фізкультурно-спортивної діяльності в регіонах на принципах самоврядування. Органам державного і регіонального управління фізичною культурою і спортом надана можливість реалізувати потенціал у розвитку і впровадженні засобів фізичної культури і спорту в соціальне середовище, яким вони розпоряджаються.

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" визначає цінність фізичної культури і спорту для здоров'я, фізичного і духовного розвитку населення, утвердження міжнародного авторитету України у світовому співтоваристві, вказує на те, що необхідно здійснювати науково-методичне і програмне забезпечення галузі.

Відповідно до Закону держава регулює відносини у сфері фізичної культури і спорту шляхом формування державної політики в цій сфері, створення відповідних державних органів та умов їх функціонування. Законом гарантуються права громадян на заняття фізичною культурою і спортом; визначаються і характеризуються сфери та напрямки впровадження фізичної культури.

Окремі розділи Закону визначають правові засади функціонування сфері спортивної діяльності та самоврядування в галузі фізичної культури і спорту.

Процес фізичного виховання у сфері освіти регламентується 12-ою статтею Закону.

Відповідно до статті 41 особи, винні в порушенні законодавства про фізичну культуру і спорт, несуть дисциплінарну адміністративну або кримінальну відповідальність.

В умовах динамічності сучасного суспільства і сфер його діяльності (у тому числі і фізичного виховання і спорту) управління повинне знаходитися в стані безупинного розвитку.

Основні поняття теми: управління, державна політика, пріоритети держави, законодавство, суспільство.

Семінар 1. Правове регулювання та державні документи, правові аспекти фінансування фізичної культури і спорту (2 год.).

Семінар 2. Аналіз Закону України Про фізичну культуру та спорт та інших законодавчих та нормативних документів (2 год.).

Семінар 3. Модифікація ролі держави та ринкові трансформації у розвитку сфери фізичної культури та спорту (2 год.)

Змістовий модуль ІІ.

Ринкове середовище функціонування та розвитку сфери фізичної культури і спорту

Семінар 4. Економічні результати фахової діяльності у сфері фізичної культури та спорту (2 год.).

Семінар 5. Особливості, зміст та структура ринкового середивища у сфері фізичної культури та спорту (2 год).

Семінар 6. Державне регулювання ринкових відносин у сфері фізичної культури (2 год.)

Змістовий модуль ІІІ.

Фізкультурно-спортивні організації в умовах ринкової економіки

Лекція 2. Види та організаційно-правові форми фізкультурно-спортивних організацій (2 год.).

Підприємництво у сфері фізичної культури і спорту в цілому здійснюється відповідно до загальноекономічних принципів. Водночас, слід підкреслити деякі досить істотні відмінності, зумовлені її специфічною соціально-економічною суттю.

У цивілізованому суспільстві існує чимало об'єктивних соціально-економічних факторів, що дають переваги підприємництву у сфері фізичної культури і спорту, роблять його привабливим для вкладання капіталу. Як уже зазначалося, економіка фізичної культури і спорту належить до сфери послуг. Виробництво ж послуг в економічному сенсі — процес більш динамічний, ніж виробництво товарів, що мають матеріальну форму. Це зумовлено тим, що у відтворювальному процесі, який відбувається у сфері послуг, відсутня фаза розподілу, а саме виробництво послуги, як правило, співпадає зі споживанням. Фізкультурно-спортивна діяльність дуже чітко це виявляє.

Будь-яка підприємницька діяльність має не лише свої закони й правила, а й конкретно визначені правові рамки, в яких мусить підприємець. І тут ми доходимо до дуже актуальної теми: закон, правові норми та їх виконання в конкретній бізнес-діяльності.

Слід мати на увазі й те, що фізична культура і спорт належать до соціальної сфери народного господарства. Це зумовлює модифікації у реалізації загальноекономічних принципів здійснення підприємництва у сфері фізичної культури і спорту.

Як уже відмічалося, підприємництво — це діяльність, пов'язана з ризиком. В економічному плані межі ризику — від часткових фінансових втрат (недоотримання доходу) до повного банкрутства. Ризикові ситуації можуть бути зумовлені різними обставинами: некваліфікованим веденням справ, наслідками конкуренції тощо.

Основні поняття теми: організація, підприємництво, підприємницька діяльність, ризик, сфера фізичної культури і спорту.

Семінар 7. Особливості функціонування фізкультурно-спортивних організацій різних організаційно-правових форм (2 год.)

Семінар 8. Підприємництво у сфері фізичної культури та спорту (2 год.)

Семінар 9. Підприємництво у спорті вищих досягнень (2 год.)

Семінар 10. Підприємництво у сфері оздоровчої фізичної культури (2 год.)

ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Економічно-правові основи фізичної культури та спорту»

Разом: 90 год., Лекції - 4 годин., семінарські заняття – 20 год., самостійна робота – 60 год., модульний контроль – 6 год.

Тиждень І II ІІІ IV V VI VII VIIІ ІХ Х

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль ІІІ

Назва

модуля Економічні та правові основи функціонування сфери фізичної культури і спорту Ринкове середовище функціонування та розвитку сфери фізичної культури і спорту Фізкультурно-спортивні організації в умовах ринкової економіки

Кількість балів за модуль 79 балів 68 балів 115 бал

Лекції 1 2 3

Дати І II IІІ

Теми

лекцій Управління та пріоритети державної політики у сфері фізичної культури і спорту - 1 б Види та організаційно-правові форми фізкультурно-спортивних організацій - 1 б

Теми семінарських

занять Правове регулювання та державні документи, правові аспекти фінансування фізичної культури і спорту Аналіз Закону України Про фізичну культуру та спорт та інших законодавчих та нормативних документів Модифікація ролі держави та ринкові трансформації у розвитку сфери фізичної культури та спорту Економічні результати фахової діяльності у сфері фізичної культури та спорту Особливості, зміст та структура ринкового середивища у сфері фізичної культури та спорту Державне регулювання ринкових відносин у сфері фізичної культури Особливості функціонування фізкультурно-спортивних організацій різних організаційно-правових форм Підприємництво у сфері фізичної культури та спорту Підприємництво у спорті вищих досягнень Підприємництво у сфері оздоровчої фізичної культури

Самостійна робота Табл. 6.1 (20 балів) Табл. 6.1 (10 балів) Табл. 6.1 (15 балів)

ІНДЗ 30 балів

Види поточного контролю Модульна контрольна робота

(25 балів) Модульна контрольна робота

(25 балів) Модульна контрольна робота

(25 балів)

Підсумковий контроль ПМК (40 балів)

РАЗОМ 306:100=3,02

V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль І.

Економічні та правові основи функціонування сфери фізичної культури і спорту

Лекція 1. Управління та пріоритети державної політики у сфері фізичної культури і спорту (2 год.).

Семінар 1. Правове регулювання та державні документи, правові аспекти фінансування фізичної культури і спорту (2 год.).

Контрольні запитання

1. Охарактеризуйте державну політику у сфері фізичної культури і спорту;

2. Назвіть основні державні документи, що регулюють правові відносини у сфері фізичної культури та спорту;

3. Охарактеризуйте систему органів державного управління у сфері фізичної культури та спорту;

4. Перелічіть основні завдання Міністерства у справах сім'ї, молоді і спорту.

5. Розкрийте аспекти та механізми фінансування галузі фізичної культури та спорту.

Література

Городинська І.В. Управління фізичною культурою і спортом: навч. Посібник для студентів факультету фізичного виховання та спорту. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2010. – 112с.

Жданова О.М., Чеховська Л.Я. Управління сферою фізичне виховання і спорту // Навч. Посібник для фізкультурних вузів. – Дрогобич: Коло, 2009. – 224с.

Мічуда Ю.П. Сфера фізичної культури і спорту в умовах ринку / Ю.П. Мічуда. – К.: Олімпійська література, 2007. – 216 с.

Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Кондор, 2003. – 556с.

Про фізичну культуру і спорт: Закон України від 24 грудня 1993 р. № 3808-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 14. – Ст. 80.

Проект Закону України “Про фізичну культуру і спорт” від 17 липня 2008 р. № 2562 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=32618Репкина Ю.Н. Становление спортивного права как комплексной отрасли права, науки и учебной дисциплины / Ю.Н. Репкина // Теорія і практика фізичного виховання: Спец. вип.. за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. “Здоров`я і освіта: проблеми та перспективи”. – 2008. – № 1. – С. 556-561.

Семінар 2. Аналіз Закону України Про фізичну культуру та спорт, інших законодавчих та нормативних документів (2 год.).

Контрольні запитання

1. Охарактеризуйте роль Закону України Про фізичну культуру та спорт для регулювання взаємовідносин у галузі фізичної культури та спорту.

2. Розкрийте зміст основних розділів Закону України Про фізичну культуру та спорт.

3. Вкажіть механізми реалізації положень Закону України Про фізичну культуру та спорт.

Література

Городинська І.В. Управління фізичною культурою і спортом: навч. Посібник для студентів факультету фізичного виховання та спорту. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2010. – 112с.

Жданова О.М., Чеховська Л.Я. Управління сферою фізичне виховання і спорту // Навч. Посібник для фізкультурних вузів. – Дрогобич: Коло, 2009. – 224с.

Про фізичну культуру і спорт: Закон України від 24 грудня 1993 р. № 3808-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 14. – Ст. 80.

Проект Закону України “Про фізичну культуру і спорт” від 17 липня 2008 р. № 2562 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=32618Репкина Ю.Н. Становление спортивного права как комплексной отрасли права, науки и учебной дисциплины / Ю.Н. Репкина // Теорія і практика фізичного виховання: Спец. вип.. за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. “Здоров`я і освіта: проблеми та перспективи”. – 2008. – № 1. – С. 556-561.

Семінар 3. Модифікація ролі держави та ринкові трансформації у розвитку сфери фізичної культури та спорту (2 год.)

Контрольні запитання

1. Як вливають ринкові відносини на сферу фізичної культури та спорту?

2. Розкрийте сутність державного та недержавного регулювання сфери фізичної культури та спорту.

3. Розкрийте особливості фінансової підтримки сфери фізичної культури регіональними органами управління.

4. Назвіть п’ять основних напрямів вкладання загальних спортивних субсидій.

5. Які основні напрями диверсифікації джерел фінансування сфери фізичної культури?

6. Охарактеризуйте ринкові трансформації у сфері фізичної культури та спорту України.

Література

Мічуда Ю.П. Сфера фізичної культури і спорту в умовах ринку / Ю.П. Мічуда. – К.: Олімпійська література, 2007. – 216 с.

Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Кондор, 2003. – 556с.

Переверзин И.И. О структуре современного спорта высших достижений и социально-правовом статусе спортсменов-профессионалов / И.И. Переверзин // Теория и практика физической культуры. – 2002. – № 5. – С. 57. 

Антипов А.Ф. Профессиональный спорт и закон / А.Ф. Антипов, Н.В. Уловистова // Теория и практика физической культуры. – 2001. – № 11. – С. 19-21.

Репкина Ю.Н. Спортивное право Украины: учеб. пособ. / Ю.Н. Репкина – Донецк: ООО “Норд-компьютер”, 2006. – 194 с.

Змістовий модуль ІІ.

Ринкове середовище функціонування та розвитку сфери фізичної культури і спорту

Семінар 4. Економічні результати фахової діяльності у сфері фізичної культури та спорту (2 год.).

Контрольні запитання

Назвіть ефекти від діяльності фахівців фізичної культури та спорту.

2. Охарактеризуйте розподіл послуг, які виробляються у сфері фізичної культури і спорту, на групи.

3. Що таке фізкультурно-спортивна послуга?

4. Охарактеризуйте процес виробництва фізкультурно-спортивних послуг.

5. Що є специфічним предметом праці при виробництві фізкультурно-спортивної послуги?

6. Розкрийте сутність характерних рис фізкультурно-спортивних послуг, що відрізняють їх від матеріального продукту.

7. Що таке додаткова послуга виробництва у сфері фізичної культури та спорту?

8. Що таке супутня послуга виробництва у сфері фізичної культури та спорту?

9. Наведіть класифікацію фізкультурно-спортивних послуг та їх класифікаційні ознаки.

10. Охарактеризуйте наступні критерії класифікації фізкультурно-спортивних послуг: соціальна значущість потреб, регулярність споживання, форма існування, спосіб компенсації за користування.

11. Як ви розумієте товарну форму фізкультурно-спортивної послуги?

12. Охарактеризуйте чинники, що визначають рівень якості фізкультурно-спортивної послуги.

Література

Гуськов С.И. Спортивний маркетинг / С.И. Гуськов – К.: Олимпийская литература, 1995. – 296 с.

Гуськов С.И. Игра называется деньги: Все о профессиональном спорте в США / С.И. Гуськов – М.: Полиграф Сервис, 1997. – 210 с.

Мічуда Ю.П. Сфера фізичної культури і спорту в умовах ринку / Ю.П. Мічуда. – К.: Олімпійська література, 2007. – 216 с.

Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Кондор, 2003. – 556с.

Платонов В.И. Олимпийский спорт / В.И. Платонов, С.И. Гуськов. – К.: Олимпийская литература, 1994. – 494 с.

Репкина Ю.Н. Некоммерческие спортивные организации как субъекты хозяйственного права / Ю.Н. Репкина // Сборник научной международной конференции Луганского Национального Университета и Олимпийской Академии в Луганской области. – Луганск, 2005. – С. 295-299.

Семінар 5. Особливості, зміст та структура ринкового середовища у сфері фізичної культури та спорту (2 год).

Контрольні запитання

1. Назвіть передумови формування ринкового середовища у сфері фізичної культури та спорту.

2. Які основні умови існування сучасного ринку?

3. Розкрийте фактори модифікації класичних умов існування ринку до сфери фізичної культури та спорту.

4. Охарактеризуйте особливості ринку фізкультурно-спортивних послуг.

5. Розкрийте особливості формування попиту та пропозиції на ринку фізкультурно-спортивних послуг.

Література

Гуськов С.И. Спортивний маркетинг / С.И. Гуськов – К.: Олимпийская литература, 1995. – 296 с.

Гуськов С.И. Игра называется деньги: Все о профессиональном спорте в США / С.И. Гуськов – М.: Полиграф Сервис, 1997. – 210 с.

Мічуда Ю.П. Сфера фізичної культури і спорту в умовах ринку / Ю.П. Мічуда. – К.: Олімпійська література, 2007. – 216 с.

Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Кондор, 2003. – 556с.

Платонов В.И. Олимпийский спорт / В.И. Платонов, С.И. Гуськов. – К.: Олимпийская литература, 1994. – 494 с.

Семінар 6. Державне регулювання ринкових відносин у сфері фізичної культури (2 год.)

Контрольні запитання

1. Охарактеризуйте важелі державного регулювання економічних відносин у сфері фізичної культури.

2. Назвіть форми та методи цілеспрямованого впливу державних установ і організацій на розвиток суспільного виробництва.

3. Охарактеризуйте існуючі моделі поведінки держави стосовно сфери фізичної культури та спорту.

4. Які типи суспільної організації сфери фізичної культури і спорту ви знаєте?

5. Розкрийте характерні особливості «бюрократичного» та «місіонерського» типів суспільної організації сфери фізичної культури і спорту.

6. Розкрийте характерні особливості «підприємницького» та «суспільного» типів суспільної організації сфери фізичної культури і спорту.

7. Охарактеризуйте наступні принципи державного регулювання ринкових відносин у сфері фізичної культуриста спорту:

- принцип адекватності методів та форм державного регулювання ринкових відносин у сфері фізичної культури та спорту;

- принцип дотримання функціональної повноти методів та форм державного регулювання;

- принцип урахування економічних інтересів усіх суб’єктів ринкових відносин.

8. Що таке прямі та непрямі методи впливу держави на діяльність суб’єктів ринку?

9. Як держава здійснює регулювання попиту та пропозиції на фізкультурно-спортивні послуги?

Література

Городинська І.В. Управління фізичною культурою і спортом: навч. Посібник для студентів факультету фізичного виховання та спорту. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2010. – 112с.

Жданова О.М., Чеховська Л.Я. Управління сферою фізичне виховання і спорту // Навч. Посібник для фізкультурних вузів. – Дрогобич: Коло, 2009. – 224с.

Мічуда Ю.П. Сфера фізичної культури і спорту в умовах ринку / Ю.П. Мічуда. – К.: Олімпійська література, 2007. – 216 с.

Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Кондор, 2003. – 556с.

Про фізичну культуру і спорт: Закон України від 24 грудня 1993 р. № 3808-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 14. – Ст. 80.

Проект Закону України “Про фізичну культуру і спорт” від 17 липня 2008 р. № 2562 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=32618Репкина Ю.Н. Становление спортивного права как комплексной отрасли права, науки и учебной дисциплины / Ю.Н. Репкина // Теорія і практика фізичного виховання: Спец. вип.. за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. “Здоров`я і освіта: проблеми та перспективи”. – 2008. – № 1. – С. 556-561.

Змістовий модуль ІІІ.

Фізкультурно-спортивні організації в умовах ринкової економіки

Лекція 3. Види та організаційно-правові форми фізкультурно-спортивних організацій (2 год.).

Семінар 7. Особливості функціонування фізкультурно-спортивних організацій різних організаційно-правових форм (2 год.)

Контрольні запитання

1. Які організаційно-правові форми фізкультурно-спортивних організацій ви знаєте?

2. Які організаційно-правові форми організацій слід застосовувати для забезпечення підприємницької діяльності у сфері фізичної культури та спорту?

3. Якими законодавчими актами регулюється діяльність фізкультурно-спортивних організацій?

4. Які спортивні товариства і спілки існують в Україні?

5. Розкрийте особливості організаційно-правової форми функціонування спортивних федерацій.

Література

Городинська І.В. Управління фізичною культурою і спортом: навч. Посібник для студентів факультету фізичного виховання та спорту. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2010. – 112с.

Жданова О.М., Чеховська Л.Я. Управління сферою фізичне виховання і спорту // Навч. Посібник для фізкультурних вузів. – Дрогобич: Коло, 2009. – 224с.

Мічуда Ю.П. Сфера фізичної культури і спорту в умовах ринку / Ю.П. Мічуда. – К.: Олімпійська література, 2007. – 216 с.

Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Кондор, 2003. – 556с.

Репкина Ю.Н. Становление спортивного права как комплексной отрасли права, науки и учебной дисциплины / Ю.Н. Репкина // Теорія і практика фізичного виховання: Спец. вип.. за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. “Здоров`я і освіта: проблеми та перспективи”. – 2008. – № 1. – С. 556-561.

Семінар 8. Підприємництво у сфері фізичної культури та спорту (2 год.)

Контрольні запитання

1. Які особливості характеру виробництва фізкультурно-спортивних послуг?

2. Який рівень матеріаломістськості при виробництві фізкультурно-спортивних послуг?

3. В чому полягає підвищений рівень відповідальності при виробництві фізкультурно-спортивних послуг?

4. У чому полягає ризик при занятті підприємницькою діяльністю у сфері фізичної культури та спорту?

5. Яка різниця між ризиком та його наслідками у підприємницькій діяльності у сфері фізичної культури та спорту?

6. Які особливості мають підходи до прибутковості фізкультурно-спортивних організацій?

7. Поясніть феномен підприємницької діяльності неприбуткових організацій.

Література

Городинська І.В. Управління фізичною культурою і спортом: навч. Посібник для студентів факультету фізичного виховання та спорту. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2010. – 112с.

Жданова О.М., Чеховська Л.Я. Управління сферою фізичне виховання і спорту // Навч. Посібник для фізкультурних вузів. – Дрогобич: Коло, 2009. – 224с.

Мічуда Ю.П. Сфера фізичної культури і спорту в умовах ринку / Ю.П. Мічуда. – К.: Олімпійська література, 2007. – 216 с.

Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Кондор, 2003. – 556с.

Семінар 9. Підприємництво у спорті вищих досягнень (2 год.)

Контрольні запитання

1. Розкрийте особливості спортивно-видовищних послуг.

2. Розкрийте фактори, які сприяють успішній підприємницькій діяльності у спорті вищих досягнень.

3. В чому полягає протиріччя між національними та інтернаціональними складовими підприємницької діяльності у спорті вищих досягнень?

4. Розкрийте особливості міжнародного ринку праці спортсменів та тренерів високої кваліфікації.

5. В чому полягає значення уніфікації спортивної діяльності для розвитку підприємництва у сфері спортивну вищих досягнень?

Література

Городинська І.В. Управління фізичною культурою і спортом: навч. Посібник для студентів факультету фізичного виховання та спорту. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2010. – 112с.

Жданова О.М., Чеховська Л.Я. Управління сферою фізичне виховання і спорту // Навч. Посібник для фізкультурних вузів. – Дрогобич: Коло, 2009. – 224с.

Мічуда Ю.П. Сфера фізичної культури і спорту в умовах ринку / Ю.П. Мічуда. – К.: Олімпійська література, 2007. – 216 с.

Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Кондор, 2003. – 556с.

Репкина Ю.Н. Становление спортивного права как комплексной отрасли права, науки и учебной дисциплины / Ю.Н. Репкина // Теорія і практика фізичного виховання: Спец. вип.. за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. “Здоров`я і освіта: проблеми та перспективи”. – 2008. – № 1. – С. 556-561.

Семінар 10. Підприємництво у сфері оздоровчої фізичної культури (2 год.)

Контрольні запитання

1. В чому різниця між спортом вищих досягнень та професійним спортом?

2. В чому різниця спортивного видовища від шоу-бізнесу?

3. В чому відмінність між послугою професійного спорту та спортивним видовищем?

4. Які компоненти складають зміст послуги професійного спорту?

5. Дайте характеристику компонентам змісту послуг професійного спорту.

6. Які чинники впливають на ідеологію структур професійного спорту?

7. Розкрийте різницю між комерційно-спортивним та спортивно-комерційним підходами і видами підприємництва у професійному спорті.

8. Розкрийте сучасні тенденції та чинники підприємницької діяльності у професійному спорті.

Література

Городинська І.В. Управління фізичною культурою і спортом: навч. Посібник для студентів факультету фізичного виховання та спорту. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2010. – 112с.

Жданова О.М., Чеховська Л.Я. Управління сферою фізичне виховання і спорту // Навч. Посібник для фізкультурних вузів. – Дрогобич: Коло, 2009. – 224с.

Мічуда Ю.П. Сфера фізичної культури і спорту в умовах ринку / Ю.П. Мічуда. – К.: Олімпійська література, 2007. – 216 с.

Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Кондор, 2003. – 556с.

VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, успішність (бали) і термін виконання самостійної роботи магістрами, подано у вигляді табл. 6.1.

Таблиця 6.1

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА

Змістовий модуль та теми курсу Академічний контроль Бали Термін

виконання (місяці)

Змістовий модуль І.

Економічні та правові основи функціонування сфери фізичної культури і спорту

Тема 1. Управління та пріоритети державної політики у сфері фізичної культури і спорту (Скласти структуру державного управління сфери фізичної культури та спорту) (6 год.

). Поточний, семінарське заняття 5 вересень

Тема 2. Правове регулювання та державні документи, правові аспекти фінансування фізичної культури і спорту.

Закон України Про фізичну культуру та спорт..

(1. Виконати реферативний аналіз державних документів, що регулюють сферу фізичного виховання; 2. Виконати реферативний аналіз Закону України Про фізичну культуру та спорт) (14 год). Поточний, семінарське заняття 5+5 жовтень

Тема 3. Модифікація ролі держави та ринкові трансформації у розвитку сфери фізичної культури та спорту (опишіть два випадки модифікації ролі української держави та ринкових трансформацій сфери фізичної культури та спорту) (4 год).

Поточний, семінарське заняття 5 жовтень

Змістовий модуль ІІ.

Ринкове середовище функціонування та розвитку сфери фізичної культури і спорту

Тема 3. Економічні результати фахової діяльності у сфері фізичної культури та спорту.

(Скласти характеристику будь-якої фізкультурно-спортивної послуги) (8 год). Поточний, семінарське заняття 5 листопад

Тема 4. Особливості, зміст та структура ринкових відносин у сфері фізичної культури та спорту (скласти структуру ринкових відносин при виробництві будь-якої фізкультурно-спортивної послуги) (4 год).

Поточний, семінарське заняття 5 листопад

Змістовий модуль ІІІ.

Фізкультурно-спортивні організації в умовах ринкової економіки

Тема 5. Види та організаційно-правові форми фізкультурно-спортивних організацій (підібрати законодавчу базу, визначити перелік та скласти зразки документів для реєстрації фізкультурно-спортивної організації будь-якої організаційно-правової форми (8 год) Поточний, семінарське заняття 5 листопад

Тема 6. Підприємництво у сфері фізичної культури та спорту (Розробити скорочену форму бізнес-плану виробництва будь-якої фізкультурно-спортивної послуги) (16 год) Поточний, семінарське заняття 10 грудень

Разом: 45 год. Разом: 45 балів

VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота (навчальний проект, творче завдання) у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, семінарських занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.

Види ІНДЗ з курсу «Економічно-правові основи фізичної культури та спорту», вимоги до них та оцінювання:

науково-педагогічне дослідження (охоплює весь зміст навчального курсу) – 30 балів.

Орієнтовна структура ІНДЗ – науково-педагогічного дослідження: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел. Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у табл. 7.1 і 1.2.

Таблиця 7.1

Критерії оцінювання ІНДЗ

п/п Критерії оцінювання роботи Максимальна кількість балів за кожним критерієм

1 Обґрунтування актуальності, наукової новизни, практичного значення, формулювання мети, завдань та визначення методів дослідження ІНДЗ 2 бали

2 Складання плану ІНДЗ 1 бал

3 Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Дотримання правил реферуванням наукових публікацій. 4 бали

4 Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного питання. 8 балів

5 Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження 10 бали

6 Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів ІНДЗ (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел) 2 бали

7 Захист індивідуальної науково-дослідної роботи 3 бали

Разом 30 балів

Таблиця 7.2

Шкала оцінювання ІНДЗ

Рівень виконання Кількість балів, що відповідає рівню Оцінка за традиційною системою

Високий 25-30 Відмінно

Достатній 20-24 Добре

Середній 10-19 Задовільно

Низький 0-9 Незадовільно

Теми індивідуальної науково-дослідної роботи

«Економічно-правові основи фізичної культури та спорту»

Тема 1. Стан законодавчого забезпечення сфери фізичної культури та спорту в Україні.

Тема 2. Організаційні проблеми управління фізичною культурою і спортом.

Тема 3. Стан і проблеми розвитку ринку фізкультурно-спортивних послуг.

Тема 4. Особливості оподаткування фізкультурно-спортивних організацій різних організаційно-правових форм.

Тема 5. Аналіз ефективності впливу державних програм у сфері фізичної культури та спорту та розвиток галузі.

Тема 6. Обгрунтування структури та функціональні обов’язки структурних підрозділів організації, яка спеціалізується на виробництві фізкультурно-спортивних послуг.

Тема 7. Сучасні тенденції розвитку підприємництва у сфері фізичної культури та спорту.

VІІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Навчальні досягнення магістрів із дисципліни «Економічно-правові основи фізичної культури та спорту» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2.

У процесі оцінювання навчальних досягнень магістрів застосовуються такі методи:

Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, залік.

Методи письмового контролю: підсумкове письмове тестування.

Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.

Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну контрольну роботу.

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в письмовому вигляді з використанням роздрукованих завдань.

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу модуля. Вивчення четвертого модуля закінчується виконанням тестового завдання.

Таблиця 8.1

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю

№ Вид діяльності Кількість балів за одиницю Кількість одиниць до розрахунку Всього за семестр

1. Відвідування лекційних занять 1 2 2

2. Відвідування семінарських занять 1 10 10

3. Виконання завдань з самостійної роботи (табл. 6.1) 5 (5+5) 8 45

4. Робота на семінарських заняттях 10 10 100

5. ІНДЗ 30 1 30

6. Модульна контрольна робота 25 3 75

6. Залік 40 1 40

Загальна кількість одиниць для розрахунку 35 Максимальна кількість балів 302

Коефіцієнт рейтингових балів 3,02

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на семінарських заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог:

своєчасність виконання навчальних завдань;

повний обсяг їх виконання;

якість виконання навчальних завдань;

самостійність виконання;

творчий підхід у виконанні завдань;

ініціативність у навчальній діяльності.

Таблиця 8.2

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS

Підсумкова кількість балів (max – 100) Оцінка за 4-бальною шкалою Оцінка за шкалою ECTS

1 – 34

35 – 59 «незадовільно»

(з обов’язковим повторним курсом)

«незадовільно»

(з можливістю повторного складання) F

FX

60 – 68 «задовільно» E

69 - 74 D

75 – 81 «добре» C

82 - 89 B

90 – 100 «відмінно» A

ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності

1) За джерелом інформації:

Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням комп’ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.

Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні.

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна робота студентів з книгою.

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності:

Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).

Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ

опорні конспекти лекцій;

навчальні посібники;

робоча навчальна програма;

збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів;

засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для підсумкового контролю).

ХІ. ПИТАННЯ ДО КУРСУ

Охарактеризуйте державну політику у сфері фізичної культури і спорту.

Назвіть основні державні документи, що регулюють правові відносини у сфері фізичної культури та спорту.

Охарактеризуйте систему органів державного управління у сфері фізичної культури та спорту.

Перелічіть основні завдання Міністерства у справах сім'ї, молоді і спорту.

Розкрийте аспекти та механізми фінансування галузі фізичної культури та спорту.

Охарактеризуйте роль Закону України Про фізичну культуру та спорт для регулювання взаємовідносин у галузі фізичної культури та спорту.

Розкрийте зміст основних розділів Закону України Про фізичну культуру та спорт.

Вкажіть механізми реалізації положень Закону України Про фізичну культуру та спорт.

Як вливають ринкові відносини на сферу фізичної культури та спорту?

Розкрийте сутність державного та недержавного регулювання сфери фізичної культури та спорту.

Розкрийте особливості фінансової підтримки сфери фізичної культури регіональними органами управління.

Назвіть п’ять основних напрямів вкладання загальних спортивних субсидій.

Які основні напрями диверсифікації джерел фінансування сфери фізичної культури?

Охарактеризуйте ринкові трансформації у сфері фізичної культури та спорту України.

Назвіть ефекти від діяльності фахівців фізичної культури та спорту.

Охарактеризуйте розподіл послуг, які виробляються у сфері фізичної культури і спорту, на групи.

Що таке фізкультурно-спортивна послуга?

Охарактеризуйте процес виробництва фізкультурно-спортивних послуг.

Що є специфічним предметом праці при виробництві фізкультурно-спортивної послуги?

Розкрийте сутність характерних рис фізкультурно-спортивних послуг, що відрізняють їх від матеріального продукту.

Що таке додаткова послуга виробництва у сфері фізичної культури та спорту?

Що таке супутня послуга виробництва у сфері фізичної культури та спорту?

Наведіть класифікацію фізкультурно-спортивних послуг та їх класифікаційні ознаки.

Охарактеризуйте наступні критерії класифікації фізкультурно-спортивних послуг: соціальна значущість потреб, регулярність споживання, форма існування, спосіб компенсації за користування.

Як ви розумієте товарну форму фізкультурно-спортивної послуги?

Охарактеризуйте чинники, що визначають рівень якості фізкультурно-спортивної послуги.

Назвіть передумови формування ринкового середовища у сфері фізичної культури та спорту.

Які основні умови існування сучасного ринку?

Розкрийте фактори модифікації класичних умов існування ринку до сфери фізичної культури та спорту.

Охарактеризуйте особливості ринку фізкультурно-спортивних послуг.

Розкрийте особливості формування попиту та пропозиції на ринку фізкультурно-спортивних послуг.

Охарактеризуйте важелі державного регулювання економічних відносин у сфері фізичної культури.

Назвіть форми та методи цілеспрямованого впливу державних установ і організацій на розвиток суспільного виробництва.

Охарактеризуйте існуючі моделі поведінки держави стосовно сфери фізичної культури та спорту.

Які типи суспільної організації сфери фізичної культури і спорту ви знаєте?

Розкрийте характерні особливості «бюрократичного» та «місіонерського» типів суспільної організації сфери фізичної культури і спорту.

Розкрийте характерні особливості «підприємницького» та «суспільного» типів суспільної організації сфери фізичної культури і спорту.

Охарактеризуйте наступні принципи державного регулювання ринкових відносин у сфері фізичної культуриста спорту:

принцип адекватності методів та форм державного регулювання ринкових відносин у сфері фізичної культури та спорту;

принцип дотримання функціональної повноти методів та форм державного регулювання;

принцип урахування економічних інтересів усіх суб’єктів ринкових відносин.

Що таке прямі та непрямі методи впливу держави на діяльність суб’єктів ринку?

Як держава здійснює регулювання попиту та пропозиції на фізкультурно-спортивні послуги?

Які організаційно-правові форми фізкультурно-спортивних організацій ви знаєте?

Які організаційно-правові форми організацій слід застосовувати для забезпечення підприємницької діяльності у сфері фізичної культури та спорту?

Якими законодавчими актами регулюється діяльність фізкультурно-спортивних організацій?

Які спортивні товариства і спілки існують в Україні?

Розкрийте особливості організаційно-правової форми функціонування спортивних федерацій.

Які особливості характеру виробництва фізкультурно-спортивних послуг?

Який рівень матеріаломістськості при виробництві фізкультурно-спортивних послуг?

В чому полягає підвищений рівень відповідальності при виробництві фізкультурно-спортивних послуг?

У чому полягає ризик при занятті підприємницькою діяльністю у сфері фізичної культури та спорту?

Яка різниця між ризиком та його наслідками у підприємницькій діяльності у сфері фізичної культури та спорту?

Які особливості мають підходи до прибутковості фізкультурно-спортивних організацій?

Поясніть феномен підприємницької діяльності неприбуткових організацій.

Розкрийте особливості спортивно-видовищних послуг.

Розкрийте фактори, які сприяють успішній підприємницькій діяльності у спорті вищих досягнень.

В чому полягає протиріччя між національними та інтернаціональними складовими підприємницької діяльності у спорті вищих досягнень?

Розкрийте особливості міжнародного ринку праці спортсменів та тренерів високої кваліфікації.

В чому полягає значення уніфікації спортивної діяльності для розвитку підприємництва у сфері спортивну вищих досягнень?

В чому різниця між спортом вищих досягнень та професійним спортом?

В чому різниця спортивного видовища від шоу-бізнесу?

В чому відмінність між послугою професійного спорту та спортивним видовищем?

Які компоненти складають зміст послуги професійного спорту?

Дайте характеристику компонентам змісту послуг професійного спорту.

Які чинники впливають на ідеологію структур професійного спорту?

Розкрийте різницю між комерційно-спортивним та спортивно-комерційним підходами і видами підприємництва у професійному спорті.

Розкрийте сучасні тенденції та чинники підприємницької діяльності у професійному спорті.

ХІІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

Городинська І.В. Управління фізичною культурою і спортом: навч. Посібник для студентів факультету фізичного виховання та спорту. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2010. – 112с.

Гуськов С.И. Спортивный маркетинг / С.И. Гуськов – К.: Олимпийская література, 1995. – 196 с.

Жданова О.М., Чеховська Л.Я. Управління сферою фізичне виховання і спорту // Навч. Посібник для фізкультурних вузів. – Дрогобич: Коло, 2009. – 224с.

Кузьмін О. Сучасний менеджмент. – Львів: Центр Європи, 1995. – 176 с.

Мічуда Ю.П. Сфера фізичної культури і спорту в умовах ринку / Ю.П. Мічуда. – К.: Олімпійська література, 2007. – 216 с.

Менеджмент и экономика физической культуры и спорта: Учеб пособие для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений / М. Золотов и др. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 432 с.

Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Кондор, 2003. – 556с.

Переверзин И.И. Менеджмент спортивной организации: учебное пособие. – 3-е изд., - М.: «Физкультура и спорт», 2006. – 464с.

Репкина Ю.Н. Некоммерческие спортивные организации как субъекты хозяйственного права / Ю.Н. Репкина // Сборник научной международной конференции Луганского Национального Университета и Олимпийской Академии в Луганской области. – Луганск, 2005. – С. 295-299.

Репкина Ю.Н. Становление спортивного права как комплексной отрасли права, науки и учебной дисциплины / Ю.Н. Репкина // Теорія і практика фізичного виховання: Спец. вип.. за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. “Здоров`я і освіта: проблеми та перспективи”. – 2008. – № 1. – С. 556-561.

Костицький В.В. Економічний патріотизм як складова національної ідеї / В.В. Костицький – К., 2003. – 63 с.

Додаткова:

Административное право Украины [Учебник для студентов высш. учеб, заведений юрид. спец./ Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др.]; Под ред. проф. Ю.П. Битяка. – [2 изд., доп. и перераб.] Харьков: Право, 2003. – 576 с.

Антипов А.Ф. Профессиональный спорт и закон / А.Ф. Антипов, Н.В. Уловистова // Теория и практика физической культуры. – 2001. – № 11. – С. 19-21.

Береславский С. Лицензирование хозяйственной деятельности / С. Береславский, С. Сегеда – К., 2002. – 80 с.

Господарський кодекс України вiд 16 січня 2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

Гуськов С.И. Спортивний маркетинг / С.И. Гуськов – К.: Олимпийская литература, 1995. – 296 с. 

Гуськов С.И. Игра называется деньги: Все о профессиональном спорте в США / С.И. Гуськов – М.: Полиграф Сервис, 1997. – 210 с.

Гуськов С.И. Государство и спорт / С.И. Гуськов – М.: МЦНТИ, 1996. – 176 с.

Экономика физической культуры и спорта: учеб. пособ./ [З.Л. Завадская, С.Н. Зозуля, М.И Золотое и др.]; под общ. ред. В.В. Кузина – М.: СпортАкадемПресс, 2001. – 496 с.

Європейська конвенція про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час спортивних заходів, і зокрема футбольних матчів вiд 19 серпня 1985 р. ETS № 120 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 9. – Ст. 589.

Костицький В.В. Економічний патріотизм як складова національної ідеї / В.В. Костицький – К., 2003. – 63 с.

Конституція України вiд 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – N 30. – Ст. 141.

Методичні рекомендації з питань оформлення та подання суб’єктами господарювання і підприємництва до Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту документів для отримання ліцензії на провадження фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності: Додаток №5 до наказу Мінсім'ямолодьспорту від 05 вересня 2007 р. № 3162 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/sport/control/uk/doccatalog/Мичуда Ю.П. Ринкові відносини і підприємництво у сфері фізичної культури і спорту / Мичуда Ю.П. – Київ: Олімпійська література, 1995. – 152 с.

Міжнародна конвенція про боротьбу з допінгом у спорті вiд 18 листопада 2005 р. № 952_007 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 3. – Ст. 2421.

Конвенція проти використання допінгу [Страсбург, 16 ноября 1989 года] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conventions.coe.int/Treaty/RUS/Treaties/Html/135.htmНауково-практичний коментар Господарського кодексу України / [Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.]; під ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком, 2004. – 688 с.

Переверзин И.И. О структуре современного спорта высших достижений и социально-правовом статусе спортсменов-профессионалов / И.И. Переверзин // Теория и практика физической культуры. – 2002. – № 5. – С. 57. 

Переверзин И.И. Спортивный менеджмент: учеб. пособ. / И.И. Переверзин – М.: ФОН, 2001.

Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Учебник для студентов вузов физвоспитания и спорта / В.Н. Платонов – Киев: Олимпийская литература. – 1997. – 594 с.

Пономарев Н.И. Профессиональный спорт как субкультура / Н.И. Пономарев // Теория и практика физической культуры. – 1995. – № 8. – С. 56-58.

Платонов В.И. Олимпийский спорт / В.И. Платонов, С.И. Гуськов. – К.: Олимпийская литература, 1994. – 494 с.

Попов А.А. Лекции по правовым основам предпринимательской деятельности в Украине/ А.А. Попов – X.: Консум, 1997. – 104 с.

Кримінальний кодекс України вiд 05 квітня 2001 р. № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

Про фізичну культуру і спорт: Закон України від 24 грудня 1993 р. № 3808-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 14. – Ст. 80.

Проект Закону України “Про фізичну культуру і спорт” від 17 липня 2008 р. № 2562 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=32618Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту: Указ Президента України від 28 вересня 2004 р. – № 1148 // Урядовій кур`єр. – 2004. – 6 жовтня. – № 189.

Про третейські суди: Закон України вiд 11 травня 2004 р. № 1701-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 35. – Ст. 412.Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України вiд 01 червня 2000 р. № 1775-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 36. – Ст. 299.

Про антидопінговий контроль в спорті: Закон України вiд 05 квітня 2001 р. № 2353-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23. – Ст.112.

Уголовный кодекс Украины. Научно-практический комментарий / Отв. ред. С.С. Яценко. – [3-е изд, испр. и доп.] – К.: А.С.К., 2003. – 1088 с.

Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху і спорту вищих досягнень: Закон України вiд 14 вересня 2000 р. № 1954-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 43. – Ст. 370.

Про затвердження Положення про Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 р. № 1573 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 45. – Ст. 3017.

Про затвердження Державної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 рр.: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2006 р. № 1594 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 46. – Ст. 3078.

Про ратифікацію Європейської конвенції про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час спортивних заходів, і зокрема футбольних матчів: Закон України вiд 15 листопада 2001 р. № 2791-III // Відомості Верховної Ради. – 2002. – № 7. – Ст. 53.

Про ратифікацію Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті: Закон України вiд 03 серпня 2006 р. № 68-V // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 41. – Ст. 353. 

Про затвердження типових положень про управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації, про відділ у справах сім'ї, молоді та спорту районної, районної у м. Києві, м. Севастополі державної адміністрації: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1099 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 30. – Ст. 1540.

Про затвердження типових положень про управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної, Севастопольської міської державної адміністрації, про відділ у справах сім'ї, молоді та спорту районної, районної у м. Севастополі державної адміністрації: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 р. № 78 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 5. – Ст. 220. 

Про перелік видів фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності, які підлягають ліцензуванню: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 1998 р. № 751 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 21. – С. 69.

Про перелік видів спорту, що визнані в Україні: Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 7 лютого 2001 р. № 261 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 8. – Ст. 340.

Про затвердження Ліцензійних умов провадження фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності: організації та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту; діяльності з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні: Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 28 вересня 2009 р. № 3399 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.kmu.gov.ua/sport/doccatalog/document?id=111272Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 р. № 356 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 29. – Ст. 969.

Про затвердження Положення про школу вищої спортивної майстерності: Наказ Державного комітету України з фізичної культури і спорту № 2227 від 10 жовтня 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua

Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності Указ Президента України від 23 липня 1998 № 817/98 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 30. – Ст. 2.

Репкина Ю.Н. Некоммерческие спортивные организации как субъекты хозяйственного права / Ю.Н. Репкина // Сборник научной международной конференции Луганского Национального Университета и Олимпийской Академии в Луганской области. – Луганск, 2005. – С. 295-299.

Репкина Ю.Н. Спортивное право Украины: учеб. пособ. / Ю.Н. Репкина – Донецк: ООО “Норд-компьютер”, 2006. – 194 с.

Репкина Ю.Н. Становление спортивного права как комплексной отрасли права, науки и учебной дисциплины / Ю.Н. Репкина // Теорія і практика фізичного виховання: Спец. вип.. за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. “Здоров`я і освіта: проблеми та перспективи”. – 2008. – № 1. – С. 556-561.

Саниахметова Н.А. Предпринимательское (хозяйственное) право Украины / Н.А. Саниахметова – Х.: Одиссей, 2004. – 800 с. 

Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підруч. / О.Ф. Скакун. – [2-е изд.] – Х.: Консум, 2005. – 656 c. 

Стеценко С.Г. Адміністративне право України: Навч. посіб. / С.Г. Стеценко – К.: Атіка, 2007. – 624 с.

Цивільний кодекс України вiд 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

Frascarelli M. Associazioni e societa sportive / М. Frascarelli – Milano, 2000. – 780 р.

Aaron N. Wise. International sports law and business / Aaron N. Wise, Bruce S. Meyer – V. 2. – Hague. – 1285 р.

Giua М. Sport professionistico e tutela previdenziale [Електронний ресурс] / Massimiliano Giua, Luca Sanzi – Режим доступу: www.filodiritto.com/diritto/pubblico/lavoro/sporteprevidenza-giua.htmРегламент Люксембургской арбитражной комиссии по спорту [Электронный ресурс]. – Режим доступа: lib.sportedu.ru/GetText.idc?TxtID=637 

Міжнародна конвенція проти апартеїду в спорті від 10 грудня 1985 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=995_122 

Офіційний сайт Національного олімпійського комітету України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.noc-ukr.orgОфіційний сайт футбольного клубу “Шахтар” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://shakhtar.com/ua/club/man/Офіційний сайт футбольного клубу “Динамо” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fcdynamo.kiev.ua/


Похожие работы:

«Общая информация об учреждении (Изменение №12) Дата документа 27.03.2015 Полное наименование учреждения ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ СУРСКАЯ ПРАВДА Сокращённое наименование учреждения ОАУ РГ СУРСКАЯ ПРАВДА...»

«А.В. Маркин Справочник пехотинца Полиграфсервис МОСКВА 2005 Содержание TOC \o 1-1 \h \z \u О принятии боевых решений. PAGEREF _Toc115535134 \h 3Основные элементы тактики пехоты PAGEREF _Toc115535135 \h 8Отдельные виды тактических задач пехоты. PAGEREF _Toc11...»

«Документ предоставлен КонсультантПлюс Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 23 июля 2014 г. N 8/28913ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 12 июня 2014 г. N 35ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СПИСКА ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ И РАБОТ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПА...»

«З А К О Н Ярославской области О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих Ярославской области и муниципальных служащих в Ярославской области Принят Ярославской областной Думой 13 декабря 2016 года Предмет регулирования настоящего Закона Настоящий Закон в соответствии с ф...»

«Правовые проблемы гражданского брака Еще совсем недавно супруги, жившие в гражданском браке, были редкостью. Но сейчас ситуация резко изменилась. Как показывает статистика, сегодня немало молодых людей в нашей стране предпочитают либо вообще не оформлять официальным образ...»

«ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БОКСУ С 12 по 22 мая 2016 года в городе Анапа Краснодарского края прошло Первенство России по боксу среди юношей 13-14 лет. В составе сборной ЮФО в соревнованиях приняли участие спортсмены Росто...»

«Уведомление о проведении упрощенной процедуры закупки № 200/15. от "26" февраля 2015 г. Потенциальным поставщикам. Заказчик ЗАО "Молдавская ГРЭС", 3352, Республика Молдова, ПМР г. Днестровск, ул...»

«Классификация ИВС (изобразительно-выразительных средств языка) ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕКСИКИОбщие лексические средства Термины Значение Примеры Антонимы, Контекст...»

«"Утверждаю" Индивидуальный предприниматель М.П. "09" января 2017 года Публичная оферта на предоставление в аренду Загородной резиденции "Волга-Босс"г. АстраханьОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) Индиви...»

«МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПРИКАЗ от 23 декабря 2014 г. N 1101нОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХИ ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ В соответствии со статьей 209 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства...»

«ДИПЛОМНАЯ РАБОТА Криминалистическое исследование документов, имеющих специальные средства защиты (векселей и других ценных бумаг) Введение Проблема защиты и фальсификации ценных бумаг очень актуальна в наше время. Поддельные ценные бумаги наносят большой ущерб банковской системе. С...»

«1. Расставьте ударения в следующих словах. Отметьте случаи вариантного ударения, находящегося в пределах литературной нормы, охарактеризуйте акцентологические варианты (равноправные, стилистические, нормативно-хронол...»

«РЕСПУБЛИКА КРЫМНИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОНЖЕМЧУЖИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 6-я сессия 1-го созываРЕШЕНИЕ № 3_26.12.2014.doc Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования Жемчужинское с...»

«Руководителю органа по сертификации ООО "ИКЦ Инжтехлифт" Гукову А.В. г. Москва, Нижегородская улица, дом 104. Тел. +7 495 317-16-18 To the Head of notified certification body ECC Еngtechlift Ltd. Aleksey Gukov Nizhegorodskay street 104. Moscow, Russia. Теl. +7 495 317-16-...»

«УТВЕРЖДЕНО _// "_" _ 2016 год Извещение о выборе единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на право заключения государственного контракта на капитальный ремонт автомобильной дороги: Инженерная защита автодороги Алушта Судак Феодосия км 25+610 км 26+0...»

«Приложение №1 к Положению о порядке, сроках и условиях продажи имущества ООО "Битки" № п/п Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание имущества Силосная траншея, 1983г., расположенная по адресу: Новосибирская область, Сузунский район, село Битки Силосная траншея, 198...»

«ПЛАН по введению ФГОС ОВЗ в МБОУ "ООШ п. Бакшеево" № п/п Мероприятие Содержание работ Срок проведения Ответственные1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ1.1. Внесение необходимых изменений...»

«Проект договора г."_" 2015 года, в лице _, действующего на основании _, именуемое в дальнейшем "Лицензиар", с одной стороны, и Акционерное общество "Научно-исследовательский институт информационных технологий" (АО "НИИИТ"), в лице Генерального директора Бре...»

«ООО "Регион Композит" 620017, г. Екатеринбург, Ул. Фронтовых бригад, 18, Литер Щ, оф. 9 Тел./факс: (343) 389-1-389 +7-932-618-0993 http://www.reg-com.netdsk-region@yandex.ru Карточка предприятия №  Перечень необходимых...»

«ПРОПОВЕДЬ 2004 декабрь И да поклонятся Ему все ангелы, 26.12.04. (PDF, RTF) Ключ Давида, 22.12.04. (PDF, RTF) Спасённые народы (пасторские), 15.12.04. (PDF, RTF) Награда пророка, 01.12.04. (PDF, RTF)БОГ ЗАЩИЩАЕТ СВОЁ Всё, что р...»

«Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса, необходимыми для реализации заявленных к лицензированию образовательных программ № п/пУровень, ступень образования, вид образовательной програм...»

«В некотором царстве, в некотором государстве разгорелась жестокая война между царём Горохом и грибами. Вас интересует, кто такой царь Горох? Этого, по правде говоря, точно не знает никто. Даже самые большие справочники пишут: "Горох-царь; при царе Горохе, то есть "в незапамятные времена". Я предполагаю, что царь Горох всё-таки сущест...»






















 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.