WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 


Pages:   || 2 |

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра теоретичної та прикладної економіки ...»

-- [ Страница 1 ] --

Державний вищий навчальний заклад

“Українська академія банківської справи

Національного банку України”

Кафедра теоретичної та прикладної економіки

ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

Методичні вказівки

для самостійної роботи

Для студентів

освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”

галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

заочної форми навчання

Суми

ДВНЗ “УАБС НБУ”

2014

УДК 330.101(073)

П50

Рекомендовано до видання науково-методичною радою Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України», протокол № 10 від 24 червня 2014.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри теоретичної та прикладної економіки, протокол № 11 від 23.05.2014.

Укладач

М. І. Синюченко, кандидат економічних наук, доцент,

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

Рецензенти:

Т. І. Гончарук, кандидат економічних наук, доцент,

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”;

О. А. Лук’янихіна, кандидат економічних наук, доцент,

Сумська філія Харківського Національного університету внутрішніх справ

П50 Політична економія [Текст] : методичні вказівки для самостійної роботи студентів / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ; [уклад. М. І. Синюченко]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2013. – с.

Видання містить навчальну програму, контрольні та проблемні питання, практичні завдання для перевірки рівня засвоєння знань студентами, перелік завдань для контрольних робіт і методичні вказівки щодо їх виконання, питання до іспиту, список рекомендованої літератури.

Призначене для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр” галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» заочної форми навчання.

УДК 330.101(073)

© ДВНЗ “Українська академія банківської справи

Національного банку України”, 2014

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………..

І Загальні методичні вказівки……………………………………………….

ІІ Структура курсу політичної економії…………………………………....

ІІІ Навчальна програма дисципліни та погодинний розподіл лекційних занять

ІV Методичні вказівки до підготовки семінарських занять…………........

V Методичні вказівки до виконання контрольної роботи………………...

VІ Теоретичні питання…………………………………………

VІІ Тестові завдання…………………………………………………………

VІІІ Задачі……………………………………………………………………..

ІX Питання до іспиту………………………………….………………...........

X Організація та зміст підсумкового контролю знань студентів…………

Список рекомендованої літератури…………………………………………

Додатки

ВСТУП

Мета дисципліни – формування системи знань про суспільний спосіб виробництва, закони функціонування і розвитку суспільної економіки, а також з’ясування чинників формування і напрямів розвитку сучасних соціально-економічних систем.

Завдання дисципліни:

наукове обґрунтування та всебічне вивчення загальних засад економічного життя суспільства;

розкриття закономірностей розвитку економічної системи та діалектики взаємозв’язку її структурних елементів;

з’ясування суті та характерних рис дії економічних законів і механізму використання їх людьми в процесі господарської діяльності;

визначення і всебічне обґрунтування інституціональних ознак основних соціально-економічних систем і стратегічних тенденцій їх еволюції у ХХІ ст.

Предмет дисципліни – економічні відносини в їх єдності та взаємозв’язку з продуктивними силами та політичними, ідеологічними і соціальними інститутами суспільства, а також вивчення економічних законів, які управляють суспільним виробництвом на всіх етапах людського життя.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки фахівця за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем. Політекономія органічно пов’язана з системою всіх економічних наук, стосовно яких вона є методологічною основою. Дисципліна розпочинає вивчення курсів блоку «Економічна теорія», що містить мікроекономіку, макроекономіку, історію економічних вчень, а також методологічно та теоретично пов’язана з такими дисциплінами, як національна економіка, економіка підприємства.

Вимоги до знань і вмінь студентів. У результаті вивчення курсу студенти повинні

знати:

закономірності функціонування економіки та економічні категорії;

вміти:

надавати обґрунтовану характеристику й аналізувати економічні явища та процеси, оперуючи економічними категоріями і поняттями;

вирішувати задачі з курсу «Політична економія».

Сфера реалізації набутих знань і вмінь у майбутній професії. Набуті знання можна використовувати при вивченні інших економічних дисциплін навчального плану і в практичній професійній діяльності, а також у педагогічній роботі та наукових дослідженнях.

І ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Навчання на заочному відділенні вищого навчального закладу передбачає ряд особливостей у процесі оволодіння дисципліною. При вивченні політичної економії, як і решти дисциплін, студенти-заочники виконують такі види навчальної роботи:

слухання оглядових лекцій курсу;

участь у роботі семінарських занять;

відвідування консультацій;

написання та захист контрольної роботи з дисципліни;

складання іспиту.

Оглядові лекції мають узагальнюючий характер, ставлять за мету ознайомлення студентів з основними проблемами політичної економії та стосуються розгляду предмета, методу, функцій та інших найбільш важливих питань курсу (детальніше див. розділ III). Однією з форм самостійної роботи є підготовка контрольного завдання, яке надсилається на рецензування в УАБС до початку екзаменаційної сесії (детальніше див. розділ V). Семінарські заняття проводяться перед складанням іспиту за темами, заздалегідь визначеними викладачем (див. розділ IV цього посібника). Скориставшись списком основної літератури з політичної економії, слід готуватися до практичних занять і підсумкового контролю, який здійснюється у формі іспиту. У розділі ІХ посібника наведені основні питання, які належить засвоїти студентові для успішного складання іспиту з політичної економії.

ІІ Структура курсу політичної економії

Тема 1.Предмет і метод політичної економії.

Тема 2.Виробництво матеріальних благ і послуг.

Продукт і характер праці.

Тема 3.Економічні потреби та інтереси.

Тема 4.Соціально-економічний устрій суспільства.

Економічна система та закони її розвитку.

Тема 5.Товарна форма організації суспільного виробництва.

Товар і гроші.

Тема 6.Капітал: процес виробництва і нагромадження.

Наймана праця і заробітна плата.

Тема 7.Витрати виробництва і прибуток.

Тема 8.Ринок, його суть і функції.

Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення.

Тема 9.Домогосподарство в системі економічних відносин.

Тема 10.Підприємство як товаровиробник.

Підприємництво.

Тема 11.Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу.

Форми прибутку, процент і рента.

Тема 12.Суспільне відтворення.

Суспільний продукт і його основні форми.

Тема 13.Економічний розвиток.

Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою.

Тема 14.Господарський механізм у системі суспільного відтворення.

Держава та її економічні функції.

Тема 15.Сучасні економічні системи.

Особливості розвитку перехідних економік.

Тема 16.Суть і структура світового господарства.

Форми міжнародних економічних відносин.

Тема 17.Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України.

ІІІ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Предмет і метод політичної економії

Виникнення економічної теорії та її місце в системі економічних наук. Основні етапи розвитку політичної економії, школи і течії. Об’єкт, предмет політичної економії. Трактування предмета політекономії різними школами. Виробничі відносини. Економічні закони. Методи пізнання економічної дійсності. Закони, принципи і категорії політичної економії. Система економічних законів. Позитивна і нормативна політична економія. Економічна теорія і практика. Функції політекономії.

Тема 2. Виробництво матеріальних благ і послуг.

Продукт і характер праці

Суспільний процес виробництва. Соціально-економічний зміст виробництва. Відтворення. Економічне зростання. Фактори виробництва, їх взаємодія та характеристика. Відтворювані та невідтворювані фактори виробництва, їх відносна й абсолютна обмеженість. Проблема обмеженості ресурсів. Виробничі можливості. Крива виробничих можливостей.

Тема 3. Економічні потреби та інтереси

Економічні потреби суспільства, їх сутність і класифікація. Взаємозв'язок потреб і виробництва. Закон зростання потреб. Шляхи забезпечення умов для безперервного розвитку потреб. Благо. Економічне благо. Класифікація благ. Інтереси і потреби: діалектика взаємозв'язку. Єдність і суперечності в системі інтересів.

Тема 4. Соціально-економічний устрій суспільства.

Економічна система та закони її розвитку

Сутність економічної системи та її структура. Сутність відносин власності. Форми та різновиди власності. Генезис форм власності. Реформування відносин власності в Україні. Роздержавлення та приватизація. Етапи приватизації. Форми приватизації. Періодизація економічної еволюції суспільства. Критерії періодизації. Основні концепції періодизації й економічної еволюції: технократична, формаційна, цивілізаційна.

Тема 5. Товарна форма організації суспільного виробництва.

Товар і гроші

Загальні форми суспільного виробництва. Натуральне господарство та його риси. Умови існування натурального господарства. Товарне господарство. Риси товарного господарства. Причини виникнення і розвитку товарного господарства. Види товарного господарювання. Товар, його властивості: споживча вартість, корисність, вартість і мінова вартість, ціна товару. Концепції цінності товару: трудова теорія вартості, теорія спадної граничної корисності, теорія попиту і пропозиції. Закон вартості та його функції. Історичний процес розвитку обміну і форм вартості, виникнення грошей. Проста або випадкова форми вартості, розгорнута форма вартості. Загальний еквівалент. Сутність грошей. Грошові системи. Види грошей, грошові агрегати. Функції грошей. Закони грошового обігу. Інфляція. Причини і види інфляції, її наслідки. Основні методи боротьби з інфляцією. Грошові реформи.

Тема 6. Капітал: процес виробництва і нагромадження.

Наймана праця і заробітна плата

Капітал. Теорії капіталу. Наймана праця: суть і риси, її вартість та споживча вартість. Заробітна плата. Теорії заробітної плати. Форми, системи, функції заробітної плати. Постійний і змінний капітал. Додаткова вартість, її маса та норма, чинники, що визначають їх обсяг. Прибуток: маса та норма. Кругообіг капіталу і його стадії. Основний та оборотний капітал. Амортизація. Міжгалузева конкуренція за максимізацію прибутку, формування середнього прибутку та ціни виробництва.

Тема 7. Витрати виробництва і прибуток

Витрати підприємства. Зовнішні та внутрішні, альтернативні витрати. Бухгалтерські витрати. Постійні та перемінні. Граничні витрати. Середні витрати. Оптимізація витрат виробництва. Валовий дохід. Середній і граничний дохід. Структура валового доходу і його розподіл. Прибуток підприємства. Структура прибутку. Бухгалтерський, нормальний, економічний прибуток. Рентабельність (норма прибутку). Середній прибуток. Тенденції в нормі прибутку. Розподіл прибутку між підприємством і державою.

Тема 8. Ринок, його суть і функції.

Моделі ринку.

Конкуренція і ціноутворення

Сутність ринку. Місце і роль ринку в економіці. Функції ринку. Умови ефективного функціонування ринку. Класифікація ринків за різними критеріями. Різноманітність моделей ринкового господарства. Механізм функціонування ринку. Попит, детермінанти попиту, закон попиту, еластичність попиту. Пропозиція, детермінанти пропозиції, закон пропозиції, еластичність пропозиції. Формування ринкової рівноваги. Цінова політика підприємства. Кон’юнктура ринку, її види.

Тема 9. Домогосподарство в системі економічних відносин

Домогосподарства як суб'єкт ринкових відносин. Сектор домогосподарств. Двоїста роль домогосподарств в економіці. Домогосподарства як постачальники ресурсів. Доходи домогосподарства. Витрати домогосподарства. Розподіл доходів на особисте споживання, податки і заощадження. Витрати на споживання. Місце домогосподарства в кругообігу продуктів, ресурсів і доходів.

Тема 10. Підприємство як товаровиробник.

Підприємництво

Сутність підприємства. Організаційно-економічні форми підприємств. Характерні риси, види та функції підприємств. Підприємництво. Функції та характерні риси підприємництва. Підприємництво як організаційна форма підприємницької діяльності.

Тема 11. Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу.

Форми прибутку, процент і рента

Кредит, його суть і функції. Джерела формування кредитних коштів. Функції кредиту. Принципи кредитування. Процент, ставка проценту. Види кредитів, класифікація кредитів. Банки. Банківська система країни. Види банків. Функції банків. Операції банків. Центральний банк і його функції. Регулюючі функції кредитної системи, її цілі та методи. Монетарна політика держави, види монетарної політики. Сутність аграрних відносин. Землеволодіння і землекористування. Власність на землю. Орендні відносини. Нееластичність пропозиції земельних ресурсів і особливості ціноутворення в аграрній сфері. Причини, умови та джерела утворення ренти. Диференціальна, абсолютна, монопольна земельна рента. Особливості розподілу валової та чистої доданої вартості. Ціна землі. Фактори, що формують ціну землі. Агропромислова інтеграція. Сфери АПК. Аграрна політика. Державна підтримка сільськогосподарського виробника.

Тема 12. Суспільне відтворення.

Суспільний продукт і його основні форми

Національний продукт і його форми. Валовий суспільний продукт. Національний доход. Система національних рахунків. ВВП: суть, методи розрахунку. Національне багатство і його відтворення. Суть і структура національного багатства. Кругообіг доходу, ресурсів і продукту в процесі відтворення. Макроекономічні тотожності. Схеми відтворення К. Маркса.

Тема 13. Економічний розвиток.

Зайнятість, відтворення робочої сили

та її регулювання державою

Економічне зростання. Заощадження і нагромадження. Закони заощадження. Валове та чисте нагромадження. Норма нагромадження та її динаміка. Фактори економічного зростання. Ефективність та їх критерії. Види, показники ефективності. Економічне зростання та економічні цикли. Фази економічного циклу. Класифікація циклів. Зайнятість. Теорії зайнятості. Повна зайнятість, виробничий потенціал і ефективність виробництва. Безробіття. Види, форми, наслідки безробіття.

Тема 14. Господарський механізм у системі суспільного відтворення.

Держава та її економічні функції

Господарський механізм і економічні закони. Державне регулювання суспільного відтворення. Теорії державного регулювання економіки. Типи, моделі, форми та інструменти ДРЕ. Фінансова система та її роль в регулюванні виробництва. Податкова система країни. Державний бюджет. Фіскальна політика. Кредитна система та механізм її дії. Необхідність і шляхи посилення державного регулювання економічного відтворення в Україні.

Тема 15. Сучасні економічні системи.

Особливості розвитку перехідних економік

Економічна система капіталізму вільної конкуренції: сутність і основні ознаки. Закономірності формування і розвитку монополістичного капіталізму. Економічна система регульованого капіталізму. Державна власність і державний контроль. Роль ринкових регуляторів і державного регулювання в економічній системі регульованого капіталізму. Теорія і практика економічної системи соціалізму. Соціалізм і адміністративно-командна економіка. Механізм функціонування соціалістичної адміністративно-командної економіки: директивне планування і централізоване управління. Державна власність та її межі. Перехідна економіка. Закономірності функціонування перехідної економіки.

Тема 16. Суть і структура світового господарства.

Форми міжнародних економічних відносин

Світове господарство: його сутність і структура. Генезис становлення світового господарства. Глобалізація. Інтернаціоналізація господарських відносин і продуктивних сил. Міжнародна економічна інтеграція. Головні інтеграційні угруповання світу. Європейське економічне співтовариство і його місце у світовій економіці. Міжнародні економічні відносини та їх форми. Міжнародний розподіл праці та спеціалізація. Міжнародна торгівля та її економічні основи. Міжнародні товарні ринки. Протекціонізм і вільна торгівля. Митні та немитні засоби регулювання зовнішньої торгівлі. Сутність і форми міжнародного руху капіталів, його масштаби, динаміка та географія. Прямі та портфельні інвестиції. Транснаціональні корпорації та їх роль. Міжнародні кредити. Міжнародні валютно-фінансові відносини. Платіжний баланс та його регулювання. Міжнародна валютна система, валютні ринки і валютний курс. Конвертованість валюти. Міжнародні валютно-фінансові організації. Міжнародна міграція робочої сили. Інші форми міжнародних економічних відносин. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Тема 17. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив

на економічний розвиток України

Причини виникнення та суть глобальних проблем. Загроза світової ядерної війни, необхідність ефективної та комплексної охорони довкілля, ліквідація відсталості країн, що розвиваються, продовольча, сировинна, енергетична та демографічна проблеми, ліквідація хвороб, раціональне використання глибин світового океану та мирне освоєння космічного простору, проблема розвитку самої людини, перспективи забезпечення її гідного майбутнього.

Погодинний розподіл лекційних занять

№ пор. Назва та ключові питання лекції Кількість годин

1 Тема 2. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці

Економічні потреби суспільства, їх сутність і класифікація. Економічні інтереси, їх сутність і функції. Виробничі можливості суспільства і потреби.

Суспільний процес виробництва. Відтворення, економічне зростання.

Фактори виробництва. Класифікація факторів та їх характеристика.

Проблема обмеженості ресурсів. Виробничі можливості. Крива виробничих можливостей 2

2 Тема 5. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші (1 частина – «Товар»)

Товарне господарство як форми організації виробництва. Сутність, причини, характеристики.

Товар і його властивості.

Закон вартості та його функції.

Теорії цінності товару 2

3 Тема 5. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші (2 частина – «Гроші»)

Виникнення і розвиток грошових відносин. Еволюція грошей. Сучасна грошова система.

Сутність грошей. Функції грошей.

Формування попиту та пропозиції грошей. Грошовий обіг та його закони.

Порушення законів грошового обігу. Інфляція. Грошові реформи 2

Усього за 1 семестр 6

Усього 6

IV МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПІДГОТОВКИ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

При підготовці до семінарських занять студенту необхідно ґрунтовно розглянути питання, що винесені з теми, вивчити основні категорії та закони, а також перевірити себе, давати відповіді на запитання для самоперевірки та проблемні питання. Рекомендується розв’язувати задачі та тести для підвищення ефективності підготовки до семінарського заняття. На самому семінарському занятті проводиться опитування студентів з теми, оцінюється їх активність і рівень засвоєння знань.

Практичне заняття 1

Товарна форма суспільного виробництва та його еволюція

При вивченні цієї теми студентам потрібно звернути увагу на те, що товарне виробництво є панівною формою організації сучасного виробництва майже в усіх країнах світу. Товарне виробництво регулюється сукупністю законів. Серед цих законів слід виділити закон вартості, поряд з яким діють і інші економічні закони. Це такі закони: конкуренції, попиту і пропозиції, грошового обігу, максимізації прибутку тощо. Їх зміст буде вивчатися в наступних темах курсу. Тобто, ця тема є методологічно базовою і тому дуже важлива для оволодіння курсом «Політична економія».

План семінару

1. Товарна форма організації суспільного виробництва:

виникнення товарного виробництва і його сутність;

основні риси товарного виробництва.

2. Товар і його властивості:

споживча вартість;

корисність;

вартість;

мінова вартість;

ціна товару.

3. Загальний закон вартості та його функції.

4. Теорії цінності товару.

теорія трудової вартості;

теорія витрат факторів виробництва;

суб'єктивно-психологічна теорія граничної корисності.

неокласична теорія вартості – теорія попиту та пропозиції.

Запитання для самоперевірки

Відмінності натурального та товарного виробництва.

Причини існування та характерні риси натурального господарства.

Причини існування та характерні риси товарного господарства.

Проста форма товарного виробництва.

Розвинена (капіталістична) форма товарного виробництва.

Сутність товару та його властивості.

Вплив зміни продуктивності та інтенсивності праці на вартість товару.

Механізми, які забезпечують закону вартості виконання його функцій.

Проблемні питання

Поясніть у чому полягає сутнісна відмінність економічних категорій споживча вартість і корисність?

Чому гранична корисність має спадний характер і чи можете назвати приклади споживання благ, де ця залежність не діє?

Чи відрізняється і чим зміст економічних категорій вартість і альтернативна вартість?

Відомо, що зростання продуктивності праці зменшує вартість одиниці товару, а відповідно, у кінцевому підсумку і ціну, тоді чим можна пояснити прагнення виробників підвищувати продуктивність праці на власних підприємствах?

У чому полягають причини існування різних теорій цінності товару?

Тестові завдання до теми наведені в розділі VII з 171 до 185, задачі – у розділі VIII з 8 до 16.

Практичне заняття 2

Гроші в системі товарних відносин

Гроші є категорією товарного господарства, а історія їхнього розвитку нерозривно пов’язана з розвитком товарообміну. Необхідно усвідомлювати, що домінуючою формою економічних відносин є грошові відносини. Важливим є питання законів грошового обігу, а також характеру взаємодії змін у кількості грошей і реальних показників національної економіки. Саме на вивченні цих проблем і питань, вказаних у плані семінарських занять, необхідно зосередити свою увагу студентам при підготовці до семінарського заняття.

План семінару

1. Гроші: сутність і функції:

становлення та еволюція грошових відносин;

теорії грошей.

2. Грошовий обіг і його закони:

формування попиту грошей;

формування пропозиції грошей, сталість грошового обігу.

3. Інфляція:

причини і види інфляції;

соціально-економічні наслідки інфляції;

основні методи боротьби з інфляцією;

грошові реформи.

Запитання для самоперевірки

Основні етапи в еволюції форм грошей.

Визначення грошей.

Функції грошей.

Типи грошових систем.

Визначення величини попиту на гроші.

Сучасні види грошей.

Структура грошових агрегатів грошової маси України.

Суть закону грошового обігу.

Причини інфляції та її форми.

Соціальні та економічні наслідки інфляції.

Проблемні питання

Чим зумовлено, на вашу думку, існування різних поглядів на природу грошей у різних економічних теоріях?

Чому саме дорогоцінні метали закріпили на довгий час за собою право бути грошима?

Назвіть чинники, що спричинили перехід від повноцінних до паперових і кредитних грошей.

Що, на вашу думку, спонукає людей до фетишизації грошей?

Чи можлива інфляція за повноцінних грошей і якщо можлива, то яка?

У яких випадках заходи державного втручання в економіку можуть спричинити інфляцію?

Тестові завдання наведені в розділі VII з 186 до 200, задачі – у розділі VIII з 17 до 21.

V МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота студента-заочника є важливою формою здійснення навчального процесу. Метою написання контрольних робіт є закріплення знань відповідного навчального курсу, що передбачає оволодіння студентами заочної форми навчання методів наукового аналізу, самостійного вивчення нормативного матеріалу, наукових і законодавчих літературних джерел.

Зміст і структура контрольної роботи. Контрольна робота потребує ретельного виконання студентом трьох видів завдань – детального викладу теоретичного питання, ґрунтовних відповідей на тестові завдання та розв’язання задачі.

Увесь процес написання контрольної роботи можна умовно розподілити на такі етапи:

а) вибір теми і складання попереднього плану роботи;

б) збір наукової інформації, вивчення літератури;

в) аналіз складових частин проблеми, виклад теми;

г) обробка матеріалу в цілому.

Підготовку до контрольної роботи слід розпочинати з повторення відповідного розділу підручника, навчальних посібників з цієї теми і конспектів лекцій, прочитаних раніше. Приступати до виконання роботи без вивчення основних положень і понять науки недоцільно, оскільки в цьому випадку студент, як правило, погано орієнтується в матеріалі, не може розмежувати суміжні питання і зосередити увагу на основних, первинних проблемах теми.

Після вибору теми необхідно уважно вивчити методичні рекомендації щодо написання контрольної роботи, скласти план роботи.

Основну частину контрольної роботи становить зміст теоретичного питання, перелік яких міститься в розділі VI цього посібника. Після визначення теми, яку належить розкрити, слід прочитати різноманітні літературні джерела з цієї теми з метою осягнути зміст Вашого питання, його місце в загальній структурі курсу політичної економії. Перед безпосереднім написанням відповіді на теоретичне питання необхідно скласти план, за яким здійснюватиметься виклад Вашої теми. Він повинен містити: вступ, питання, які логічно і послідовно розкривають сутність теми, висновок, список літератури.

Вступ має бути коротким, не більше 1 сторінки. У ньому необхідно відмітити актуальність теми, ступінь її наукової розробленості, предмет дослідження, мету і завдання, які ставляться в роботі. Виклад кожного питання необхідно розпочати з написання заголовку, відповідно до плану теоретичного завдання. Заголовки від тексту слід відділяти інтервалами. Виклад змісту теоретичного завдання має бути завершений висновком, у якому Ви підсумовуєте досягнення поставлених завдань і мети роботи в цілому.

У змісті контрольної роботи необхідно показати знання рекомендованої літератури з цієї теми, до того ж слід правильно користуватися першоджерелами, уникати надмірного цитування. При використанні цитат необхідно вказувати точні посилання на використане джерело.

Оформлення бібліографічних посилань здійснюється в такому порядку:

Прізвище та ініціали автора (колектив авторів) вказуєте в називному відмінку. За наявності трьох і більше авторів потрібно вказати прізвище та ініціали, а інших зазначити після назви книги. Якщо книга написана авторським колективом, то посилання робиться на назву книги та її редактора. Прізвище та ініціали редактора розміщують після назви книги.

Приклад: 1. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег : монография / Дж. Кейнс. – М. : Прогресс, 1978. – 494 с.

Посилання на журнальну або газетну статтю повинні містити, окрім вказаних вище даних, відомості про назву журналу або газети.

Приклад: 1. Дерюгина Е. Монетарный индикатор инфляционных рисков: модель переключения режимов / Е. Дерюгина, А. Пономаренко // Вопросы экономики. – 2013. – № 9. – С. 119–128.

При використанні цитат, ідей, проблем, запозичених в окремих авторів, статистичних даних необхідно правильно і точно робити внутрішньотекстові посилання на першоджерело, а саме у квадратних дужках вказується номер посилання в списку літератури і сторінки у тексті цитованої праці.

Приклад: Найбільша частка резервів у грошовій базі спостерігається в 1993 та 1994 рр. – 52,23 та 47,82 % відповідно [5, с.75].

Теоретичне завдання є найбільшою частиною роботи і становить не менше 2/3 загального обсягу контрольної роботи.

Другий вид завдань, який належить виконати й описати, – відповіді на 5 тестових завдань, наведені в розділі VII цього посібника. Тести складені за принципом “одна правильна відповідь”, тобто з усіх наведених варіантів відповідей на тестове запитання правильним є лише один варіант. Вам слід переписати умови тестів, обрати правильну відповідь та обґрунтувати, чому саме таким було Ваше рішення. Для успішного виконання тестів користуйтесь основною та додатковою літературою.

Розв’язання задач, умови яких знаходиться в розділі VIII, є третім необхідним завданням, яке входить до складу контрольної роботи. Переписавши умову задачі, наведіть формули, за якими будуть здійснюватися розрахунки, покажіть хід рішення та правильно виконайте обчислення, подавши в кінці остаточну відповідь.

Вибір контрольного завдання. Як уже зазначалося, контрольна робота складається з трьох видів завдань. Їх вибір не довільний, а здійснюється за певною схемою. В основі персоніфікації завдань лежать останні дві цифри залікової книжки студента. У матриці розподілу завдань номер рядка визначається передостанньою цифрою, а номер колонки – останньою. У додатку А наведена така схема розподілу завдань, де на перетині потрібного рядка і колонки отримуєте призначене Вам завдання: літерою “П” позначено номер теоретичного питання (з розділу VI цього посібника), після літери “Т” наводяться три номери призначених Вам тестових завдань (з розділу VII), літера “З” показує, що після неї стоїть номер задачі, яку слід виконати (з розділу VIII).

Оформлення контрольної роботи. Контрольна робота викладається логічно послідовно, грамотно і розбірливо. Робота виконується в шкільному зошиті від руки або подається в друкованому вигляді на стандартних аркушах. Її обсяг становить 16–20 сторінок (у рукописному варіанті) та 12–15 сторінок при комп’ютерному наборі. Стандартними вимогами для комп’ютерного виконання тексту роботи є шрифт Times New Roman розміром кегля 14 при міжрядковому інтервалі 1,5. Сторінки контрольної роботи повинні мати нумерацію (наскрізну). Номер сторінки ставиться вгорі в правому кутку. На титульний аркуш номер сторінки не ставиться. Поля: верхнє – 15 мм, нижнє – 15 мм, ліве – 25 мм, праве – 10 мм.

У тексті контрольної роботи не допускається довільне скорочення слів (окрім загальноприйнятих).

Не лише зміст, але й форма роботи мусить відповідати чинним вимогам. Першою її сторінкою є титульний аркуш, де зазначається назва вузу та кафедри, на яку подається робота, навчальний предмет, прізвища виконавця і рецензента (детальніше див. додаток Б). На другій сторінці необхідно вказати зиіст всієї роботи, а саме:

Зміст

Вступ. __ с.

Теоретичне завдання __ с.

Тестові завдання _ _ с.

Задача __ с.

Висновок __ с.

Список використаної літератури __ с.

Контрольна робота повинна бути оформлена відповідно до вимог ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”; на останній сторінці після списку використаних джерел студент ставить особистий підпис і дату виконання. Виконане індивідуальне завдання студенти подають на кафедру згідно з встановленими термінами. Якщо за змістом чи формою робота не відповідає викладеним вимогам, рецензент повертає її на доопрацювання студентові. Причини не зарахування роботи викладаються в рецензії. Після доопрацювання студент-заочник повертає первинну роботу з додатковими аркушами, на яких зроблені виправлення та усунуті зауваження рецензента. Без зарахованої контрольної роботи студент не допускається до складання іспиту з політичної економії.

Теоретичне питання починається з назви теми та плану, за яким Ви будете розкривати сутність теми, що містить вступну частину, кілька питань основної частини та висновки. У теоретичному завданні необхідно використовувати як навчальну, так і наукову літератури, також позитивним моментом є посилання на більш нові наукові джерела з цієї проблеми.

Тестові завдання та задача з розв’язанням (друге та третє завдання контрольної роботи) починаються з нової сторінки.

Відповідь на тестові завдання має бути обов’язково обґрунтована обсягом 0,5–1 сторінки. При розв’язанні задачі необхідно вказувати всі етапи розрахунків у контрольні роботі з письмовим поясненням необхідності даного етапу і результату, який було отримано. У кінці розв’язання обов’язково повинна бути відповідь на ті питання, що були поставлені умовою задачі.

VI ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

Економічна система суспільства і закони її розвитку.

Предмет, метод і функції політичної економії.

Концепції періодизації економічної еволюції суспільства.

Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення.

Зародження і розвиток політичної економії, її напрями та школи.

Економічні інтереси і потреби: діалектика взаємозв'язку, єдність і суперечності в системі інтересів.

Монополія: сутність, ознаки, види, наслідки. Шляхи подолання монополізації ринку. Антитрестівське законодавство.

Суспільний процес виробництва. Відтворення. Напрямки вдосконалення суспільного відтворення в процесі реформи економіки України.

Заробітна плата: форми і системи заробітної плати; продуктивність праці та заробітна плата. Теорії заробітної плати.

Ринок праці в Україні формування, тенденції, фактори.

Фактори виробництва, їх класифікація та характеристика. Функціональна і пофакторна концепція класифікації факторів виробництва. Формування ринку виробничих ресурсів в Україні.

Потреби людей. Закон зростання потреб і його роль у розвитку людини, виробництва, людської цивілізації.

Обмеженість ресурсів і проблема вибору. Виробничі можливості. Крива виробничих можливостей.

Сутність відносин власності. Генезис форм власності. Реформування відносин власності в Україні.

Загальні форми суспільного виробництва. Натуральне і товарне господарство: причини існування та їх риси.

Товар і його властивості. Розвиток теорії цінності товару.

Загальний закон вартості та його функції. Роль і місце закону вартості в ринковому регулюванні економіки.

Економічне зростання та його циклічний характер розвитку.

Історичний процес розвитку обміну і форм вартості, виникнення грошей. Функції грошей.

Закони грошового обігу та їх порушення. Інфляція. Причини і види інфляції, її наслідки.

Грошовий обіг і його закони. Формування попиту та пропозиції грошей: грошові системи, види грошей, грошові агрегати.

Роль підприємства і підприємництва в ринковій економіці.

Сучасна грошова система України. Роль держави у формуванні пропозиції грошових ресурсів.

. Домогосподарства як суб'єкт ринкових відносин. Формування доходів та витрат домогосподарств.

Методи обчислення національного продукту.

Нерівномірність у розподілі доходів домогосподарств. Методи виявлення, причини, наслідки, способи зниження.

Підприємство як суб`єкт ринкової економіки. Форми і види підприємств.

Наймана праця: суть і риси, її вартість і споживча вартість. Місце та роль найманої праці в системі капіталістичних відносин.

Теорії розподілу сукупного доходу суспільства. Проблеми соціальної справедливості в розподільчих відносинах.

Динаміка і структура доходів населення України. Прожитковий мінімум: сутність, види, критерії визначення.

Економічне зростання. Значення і показники економічного зростання держави. Проблеми економічного зростання в Україні.

Капітал. Теорії капіталу. Додаткова вартість і прибуток: їх маса та норма, чинники, що визначають їх обсяг.

Заробітна плата. Форми, системи, функції заробітної плати. Теорії заробітної плати.

Загальна формула руху капіталу: кругообіг і обіг капіталу, функціональні форми капіталу. Міжгалузева конкуренція за максимізацію прибутку, формування середнього прибутку та ціни виробництва.

Соціально-економічні й організаційно-економічні відносини та їх місце в економічних відносинах.

Теорія економічних витрат виробництва підприємства. Оптимізація витрат виробництва.

Валовий дохід і прибуток підприємства. Рентабельність. Розподіл прибутку між підприємством і державою. Теорії прибутку.

Сутність ринку, його місце та роль в економічної системі. Еволюція розвитку ринкових відносин.

Інфраструктура ринку. Роль державної економічної політики у формуванні ефективної ринкової інфраструктури.

Механізм функціонування ринку: взаємодія попиту і пропозиції, формування ринкової рівноваги.

Аграрні відносини. Особливості функціонування капіталу в сільському господарстві. Рента.

Зайнятість, безробіття, відтворення робочої сили та їх регулювання державою. Шляхи формування раціональної та ефективної зайнятості в Україні.

Торговельні відносини. Торговий капітал і торговельний прибуток.

Основні напрямки формування господарського механізму в Україні. Співвідношення ринкових і неринкових принципів регулювання в сучасному господарському механізмі.

Економічні відносини в кредитно-банківській сфері. Позичковий капітал і процент. Банківський прибуток.

Банківська система країни: структура, функції.

Суть методів та інструменти фінансової політики держави.

Роль державного бюджету в регулюванні суспільного відтворення.

Центральний банк країни як фактор грошово-кредитної політики. Монетарна політика держави, види монетарної політики.

Аграрне виробництво – особлива сфера вкладення капіталу: землеволодіння та землекористування.

Земельна рента: сутність, причини існування, умови виникнення, джерела та форми.

Економічні витрати: суть і структура. Витрати виробництва і прибуток.

Становлення агропромислового комплексу, його структура та напрямки розвитку.

Фіскальна політика: моделі, методи, інструменти. Удосконалення фіскальної політики України.

Економічна система сучасного капіталізму, закономірності та етапи її розвитку.

Національна економіка: характеристика, рівні, суб’єкти, ринки.

Система національних рахунків. Національний дохід. ВВП: суть, методи розрахунку.

Економічний розвиток і економічне зростання. Ефективність та її критерії, показники ефективності.

Зайнятість і безробіття в механізмі відтворення національного продукту. Державна політика у сфері зайнятості.

Нециклічні економічні кризи. Їх причини та вплив на загальноекономічну кон’юнктуру.

Фінансова система країни та її роль у регулюванні виробництва. Державний бюджет.

Соціально-економічний прогрес в умовах регульованого капіталізму. Історичні перспективи економіки регульованого капіталізму.

Податкова система країни: функціональний та інституціональний аспекти.

Соціалістична економічна система та її еволюція. Моделі соціалізму та їх реалізація.

Закономірності та особливості розвитку перехідних економік. Економічні реформи в Україні періоду переходу до ринкової економічної системи.

Суть та основні напрямки соціальної орієнтації змішаної економіки. Основні шляхи формування змішаної економіки в процесі економічної реформи в Україні.

Економічна система сучасного капіталізму, закономірності та етапи її розвитку.

Економічна роль держави в системі змішаної економіки.

Організаційно-економічна структура світового господарства.

Основні етапи, риси та умови формування світового господарства.

Виникнення, сутність і форми монополії. Роль антимонопольного законодавства країни в забезпеченні добросовісної конкуренції.

Система національних рахунків: суть і структура. Основні макроекономічні показники в системі національних рахунків. Валовий внутрішній продукт.

Міжнародні фінансово-кредитні організації в системі світових економічних відносин.

Платіжний баланс країни та методи його регулювання.

Попит і пропозиція. Ринкова рівновага.

Перетворення грошей у капітал. Характер взаємозв'язку капіталу та найманої праці. Додаткова вартість і прибуток.

Державне регулювання економікою. Методи та інструменти реалізації державної економічної політики. Об’єктивна необхідність державного регулювання суспільного відтворення.

Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин.

Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України.

Закономірності формування та розвитку монополістичного капіталізму. Фінансовий капітал і фінансова олігархія.

Недосконала конкуренція: сутність і причини існування. Особливості ціноутворення в умовах ринку недосконалої конкуренції.

Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці.

Економічні потреби та інтереси.

Економічна система суспільства і закони її розвитку.

Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і його властивості.

Гроші, їх сутність і функції.

Ринок як складова товарної форми організації виробництва.

Теорії походження та природи грошей.

Генезис та основні етапи розвитку світового господарства (основні теоретичні концепції).

Особливості формування доходів населення: структура, принципи, оплата праці, суспільні фонди споживання.

Соціально-економічна політика держави. Необхідність формування сучасної системи соціального захисту в Україні.

Закони, принципи та категорії політичної економії. Система економічних законів. Позитивна і нормативна політична економія.

Функції політичної економії. Політична економія й економічна політика. Місце політичної економії в системі економічних наук.

Генезис світового господарства: етапи, об’єктивні основи, загальні риси. Особливості розвитку сучасного світового господарства.

Міжнародні економічні відносини. Міжнародний розподіл праці. Основні складові та напрямки державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

Міжнародна торгівля: економічні основи, теорії, основні етапи розвитку, динаміка.

Міжнародні валютні відносини та їх значення в системі сучасного світового господарства.

Міжнародний рух капіталів: поняття, форми, теорії.

Міжнародна економічна інтеграція: зміст і фактори, форми, напрямки розвитку. Проблеми та перспективи участі України у світових інтеграційних процесах.

Економічне зростання. Циклічність економічного зростання. Економічний цикл: фази та типи.

VІІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Конкуренція – це...

а) боротьба виробників за отримання найвищого прибутку;

б) боротьба споживачів за право купувати товари за більш низькими цінами;

в) економічна змагальність за досягнення найвищих результатів у будь-якій діяльності;

г) всі відповіді правильні.

Мислитель, який першим увів назву економічної науки “політична економія”, – це...

а) Аристотель;

б) А. Монкретьєн;

в) А. Сміт;

г) Д. Рікардо.

Для досконалої конкуренції не є характерними:

а) подібні товари;

б) багато виробників, що діють незалежно;

в) неможливість контролювати ринкову ціну з боку будь-якого виробника;

г) труднощі входу нових виробників на ринок зі своїми товарами.

Монополістична конкуренція – це...

а) багато підприємств продають подібні товари, намагаючись надати їм унікальних властивостей;

б) домінування на ринку певного виробника;

в) наявність на ринку єдиного виробника;

г) домінування на ринку обмеженої кількості виробників.

Визначте основну працю з політичної економії А. Сміта:

а) “Принципи економічної науки”;

б) “Дослідження про природу і причини багатства народів”;

в) “Трактат політичної економії”;

г) “Капітал”.

Чиста монополія:

а) пропозиція виходить від одного суб’єкта;

б) пропозиція виходить від групи виробників, окремі з яких мають переважаючу частку на ринку;

в) пропозиція виходить від кількох великих фірм;

г) єдиний виробник продукції, яка не має близьких замінників.

Підприємство з виробництва телевізорів придбало контрольний пакет акцій меблевої фабрики. Назвіть тип розширення підприємницької діяльності:

а) горизонтальний;

б) вертикальний;

в) конгломеративний (диверсифікований).

Класична політекономія характеризується вивченням:

а) суб'єктивно-психологічних законів економічної поведінки людей і граничних величин;

б) суб'єктивно-психологічних законів економічної поведінки людей і середніх величин;

в) об'єктивних законів виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ і середніх величин;

г) об'єктивних законів виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ і граничних величин.

Монопсонія – це...

а) монополія продавця на ринку;

б) монополія покупця на ринку;

в) ринок, де зустрічаються монополіст-покупець і монополіст-продавець;

г) ринок, де приватній монополії протистоїть монополія держави.

Маржиналізм характеризується вивченням:

а) суб'єктивно-психологічних законів економічної поведінки людей і граничних величин;

б) суб'єктивно-психологічних законів економічної поведінки людей і середніх величин;

в) об'єктивних законів виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ і середніх величин;

г) об'єктивних законів виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ і граничних величин.

Перший у світі антимонопольний закон було прийнято у:

а) Англії;

б) Німеччині;

в) США;

г) Росії.

Визначте правильний варіант розташування шкіл (напрямів) економічної теорії в історичній послідовності:

а) класична політекономія, неокласика, фізіократія, монетаризм, меркантилізм, кейнсіанство;

б) меркантилізм, фізіократія, класична політекономія, неокласика, кейнсіанство, монетаризм;

в) меркантилізм, фізіократія, класична політекономія, неокласика, монетаризм, кейнсіанство;

г) фізіократія, меркантилізм, класична політекономія, неокласика, кейнсіанство, монетаризм.

13. Вкажіть правильне визначення виробничих відносин:

а) відносини між людьми в процесі виробництва, обміну, розподілу та споживання матеріальних і духовних благ;

б) відносини власності;

в) відносини власності, розподілу та виробництва;

г) інше визначення.

14. Монополія, маючи на ринку владу над ціною:

а) встановлює ціну, яку хоче;

б) встановлює ціну вище вартості;

в) змінює ціну, змінюючи обсяги виробництва;

г) всі відповіді правильні.

15. Індекс Герфіндаля – Хіршмана дає можливість визначати:

а) ступінь концентрації виробництва на певному підприємстві;

б) рівень конкуренції в галузі;

в) монопольний стан фірми;

г) ступінь державного захисту конкуренції в певній галузі.

16. Вкажіть найточніше визначення економіксу. Економікс – це наука, що вивчає...

а) як люди здійснюють організацію виробництва і споживання;

б) як люди роблять вибір, щоб використати рідкісні ресурси для виробництва різних товарів та їх розподілу;

в) як можна вдосконалити суспільство;

г) економічні системи.

17. Визначте, яке з наведених тверджень належить до позитивного економічного аналізу:

а) у 2002 році темпи економічного зростання в Україні уповільнилися, і для їх пожвавлення необхідні стимулюючі заходи;

б) рівень інфляції в 2001 році був найнижчим за останнє десятиліття, і для його підтримання слід продовжити стабілізаційну політику;

в) ціни на нафту на світовому ринку останнім часом знизилися, і цим варто скористатися для поповнення резервів нафтопродуктів;

г) починаючи з 2000 року, офіційний рівень безробіття став знижуватися, що привело до зростання валового внутрішнього продукту.

18. Визначте, яке з наведених тверджень належить до нормативного економічного аналізу:

а) прожитковий мінімум у 2002 році становив 342 грн.;

б) грошова маса в економіці України перевищує 40 млрд. грн.;

в) для збільшення обсягів кредитування доцільно знизити облікову ставку Національного банку;

г) сталість курсу гривні сприяє макроекономічній стабілізації.

19. Визначте, яке з наведених тверджень найточніше передає сутність дедуктивного методу пізнання:

а) висування гіпотез та їх подальша перевірка фактами;

б) вимушене спрощення об'єкта, що досліджується, для глибокого вивчення його окремих сторін;

в) проведення лабораторного експерименту, за рахунок якого формулюється певна залежність між економічними явищами;

г) побудова економічних моделей, виходячи з отриманих фактів.

20. Економіко-математичне моделювання:

а) повністю враховує можливості фірми або національного господарства в цілому;

б) абсолютно точно визначає параметри системи в будь-які моменти часу;

в) дає можливість управляти національним господарством;

г) це формалізований опис системи взаємозв'язків між економічними змінними.

21. Класичну політичну економію розробляли:

а) А. Монкретьєн, Д. Рікардо, К. Маркс, М. Фрідмен;

б) М. Фрідмен, А. Сміт, К. Менгер, Дж. Кларк;

в) В. Петті,Ф. Кене, А. Сміт, Д. Рікардо;

г) Ф. Кене, К. Менгер, Є. Бем-Баверк.

22. Товарна біржа – це постійно діючий ринок з продажу:

а) товарів масового попиту;

б) товарів ексклюзивного попиту;

в) контрактів на стандартизовані види товарів;

г) правильно все перераховане.

23. Межа виробничих можливостей суспільства показує:

а) повну зайнятість виробничих ресурсів і повний обсяг продукції;

б) максимальні кількості споживчих благ та інвестиційних ресурсів, які можуть бути одержані лише в результаті найбільш ефективного використання всіх названих ресурсів;

в) що національна економіка, повністю використовуючи наявний потенціал, у короткостроковому періоді не може збільшити виробництво будь-якого блага, не зменшивши виробництво іншого блага;

г) максимальну кількість інвестиційної продукції, що її може виробити економіка за даного рівня технологічного розвитку і наявних факторів виробництва.

Капітал як фактор виробництва – це...

а) гроші;

б) товари тривалого використання, виготовлені для виробництва інших продуктів;

в) фінансовий капітал;

г) позичковий капітал.

Альтернативна вартість нової лікарні – це...

а) та кількість інших продуктів, виробництвом яких довелося пожертвувати, щоб побудувати цю лікарню;

б) сума грошей, що виплачується її персоналу як заробітна плата;

в) сума грошей, яку лікарня отримує з бюджету протягом року на свої потреби;

г) вартість спорудження лікарні наступного року.

Якщо в деякій країні обсяг економічних ресурсів збільшився, то:

а) технологія виробництва стала досконалішою;

б) її населення стало жити заможніше;

в) її економіка в змозі виробляти більший обсяг продукції;

г) буде збільшено обсяг виробництва.

Вкажіть, яка з наведених характеристик не властива потребам:

а) динамізм зростання;

б) різноманітність;

в) обмеженість;

г) необмеженість.

Ринок – це...

а) певна територія, на якій регулярно здійснюється наймасовіший обмін товарів;

б) спосіб узгодження дій економічних суб’єктів на основі вільного руху цін і конкуренції;

в) система коопераційних зв’язків, яка склалася в результаті суспільного розподілу праці;

г) діяльність економічних суб’єктів в умовах товарної форми виробництва.

Корисність блага як економічної категорії означає:

а) здатність задовольняти потребу людини;

б) позитивний ефект від споживання блага;

в) задоволення, одержуване людиною з однієї додаткової одиниці конкретної продукції;

г) суб’єктивна оцінка ступеня задоволення одержуваного людиною від споживання блага;

До функції ринку належать:

а) інформація про ринкову кон’юнктуру;

б) стимулювання виробництва певних товарів;

в) координація попиту та пропозиції;

г) всі вказані відповіді правильні.

Рівноправний стан учасників економічних відносин (продавець – покупець) передбачає:

а) відповідну кількість продавців і покупців;

б) кількісну перевагу продавців над покупцями;

в) наявність юридичних можливостей впливу з боку покупців на продавців недоброякісних товарів;

г) можливість вільного вибору контрагента.

Дефіцит товарів в умовах ринкових відносин усуває:

а) вільний рух цін;

б) точний облік виробником можливостей покупців;

в) ефективна збутова політика підприємств;

г) планування з боку державних органів.

Знайдіть правильне визначення продуктивних сил:

а) сукупність створених у суспільстві матеріальних благ;

б) засоби виробництва і люди, які володіють виробничим досвідом і приводять у рух засоби виробництва;

в) матеріальні, трудові та грошові ресурси;

г) господарство країни.

Визначте економічний закон, який є першопричиною, рушійною силою й основою економічного прогресу:

а) економія часу;

б) зростання потреб;

в) зростання продуктивності праці;

г) поглиблення розподілу праці;

Найсуттєвішою рисою державного регулювання ринковою економікою є:

а) використання державою приватних структур для впливу на поведінку економічних суб’єктів;

б) досягнення державою бажаних результатів в економіці через співробітництво з міжнародними економічними організаціями;

в) формування економічного середовища, яке стимулює бажану поведінку економічних суб’єктів;

г) прийняття державою документів, які мають рекомендаційний характер і не є обов’язковими для виконання.

Ринкова конкуренція:

а) зумовлює лише збитки як виробникам, так і покупцям;

б) забезпечує високі прибутки підприємцям;

в) забезпечує виробництво великої кількості різноманітних товарів високої якості за низькими цінами;

г) всі відповіді правильні.

37. Досконала конкуренція характеризується:

а) великою кількістю підприємств, що продають однотипну продукцію;

б) домінуванням на ринку певного виробника;

в) наявністю на ринку єдиного виробника;

г) домінуванням на ринку обмеженої кількості виробників.

З погляду відносин власності визначте, ким був Робінзон стосовно житла, у якому самотньо проживав на острові:

а) користувачем;

б) розпорядником;

в) володарем;

г) взагалі не був власником.

Обмежувати потенційні права власника може:

а) держава;

б) умови договору між співвласниками з приводу володіння майном;

в) власник;

г) всі відповіді правильні.

Вкажіть, на підприємствах яких ринкових структур формується середній прибуток:

а) монополістах;

б) конкурентних;

в) монополістичної конкуренції;

г) олігополістах.

Суспільні витрати містять у собі лише витрати на:

а) обладнання та сировину;

б) освіту та отримання професійних навичок робітників;

в) охорону навколишнього середовища та науку;

г) всі перераховані вище витрати.

Для мінімізації витрат на один виріб фірмі необхідно виготовляти обсяг продукції:

а) якнайбільший;

б) при якому АТС = МС;

в) при якому АVС = МС;

г) якнайменший.

Якщо точка фактичної угоди знаходиться лівіше кривої попиту та правіше кривої пропозиції, то ця угода вигідна:

а) покупцю;

б) продавцю;

в) обом;

г) нікому.

Ринковий механізм саморегулювання:

а) спричиняє лише збитки як виробникам, так і покупцям;

б) забезпечує високі прибутки підприємцям;

в) забезпечує виробництво великої кількості різноманітних товарів високої якості за низькими цінами;

г) всі відповіді правильні.

Монополістична конкуренція характеризується:

а) великою кількістю підприємств, що продають однотипну продукцію;

б) домінуванням на ринку обмеженої кількості виробників, що продають диференційовану, або стандартизовану продукцію;

в) наявністю на ринку єдиного виробника;

г) великою кількістю підприємств, що продають диференційовану продукцію.

Вкажіть, який крилатий вираз характеризує товари-субститути:

а) “Париж вартий меси”;

б) “півкоролівства за коня”;

в) “не було щастя, так нещастя допомогло”;

г) «навчання – це оволодіння правилами, практика – оволодіння винятками».

Якщо держава знизить прибутковий податок підприємств, то як це вплине на рівноважну ціну та рівноважні обсяги:

а) зросте рівноважна ціна та рівноважні обсяги;

б) рівноважна ціна зросте, рівноважні обсяги знизяться;

в) рівноважна ціна знизиться, рівноважні обсяги зростуть;

г) знизиться рівноважна ціна та рівноважні обсяги.

Для стимулювання економічного зростання центральний банк:

а) збільшить облікову ставку;

б) зменшить норму обов’язкових резервів;

в) проведе операції з купівлі державних цінних паперів на відкритому ринку;

г) проведе операції з продажу державних цінних паперів на відкритому ринку.

У розрахунок ВНП за доходами входять:

а) заробітна плата;

б) пенсії та допомога по безробіттю;

в) доходи від власності;

г) рентні платежі.

Національне багатство держави містить:

а) усі ресурси держави, зокрема й потенційні;

б) нагромаджені матеріальні ресурси;

в) засоби виробництва та трудові ресурси;

г) все перераховане.

Використовуваний дохід формується за рахунок:

а) доходів з капіталу;

б) доходів від власності;

в) трансфертних платежів;

г) заробітної плати.

Зазначте, що означає присутність раціонального в економічній поведінці людей:

а) наявність підсвідомих поривань, неконтрольованих емоцій;

б) намагання визначити абсолютно оригінальні шляхи підвищення раціональності економічної діяльності;

в) здатність досягати найвищої економічної ефективності;

г) переважання етичних чи інших мотивів поведінки над економічними.

Дефлятор ВНП визначається як:

а) ВНП у базових цінах;

б) приріст ВНП порівняно з минулим роком;

в) відношення ВНП у цінах поточного року до ВНП у цінах базового року;

г) відношення ВНП у цінах базового року до ВНП у цінах поточного року.

Потреби, які становлять основу “піраміди А. Маслоу”:

а) потреби в самореалізації;

б) фізіологічні;

в) намагання уникнути ризику;

г) потреби у визнанні.

Система національних рахунків – це...

а) система взаємопов’язаних показників, які характеризують усі фази відтворення національного доходу;

б) засіб упорядкування інформації про економічні операції;

в) система показників, які характеризують тільки матеріальне виробництво;

г) показники, що характеризують процес створення та розподілу доходів.

ВНП відрізняється від ВВП:

а) сумою вартостей, створеною на території даної країни із застосуванням іноземного капіталу;

б) сумою вартостей, створеною за кордоном за допомогою ресурсів даної країни;

в) правильно, якщо із ВВП відняти а) та додати б);

г) правильно усе перераховане.

Домогосподарство – це...

а) особа або група осіб, поєднаних з метою забезпечення всім необхідним для життя, тобто об’єднаних спільним веденням господарства;

б) господарююча одиниця;

в) сукупність осіб, що живуть разом, пов’язані родинністю та спільним бюджетом;

г) поєднання факторів виробництва.

Трансфертні платежі – це...

а) виплати домашнім господарствам, які незумовлені наданням з їх боку товарів і послуг;

б) тільки виплати державою окремим особам;

в) компонент доходу, який входить до складу ВНП;

г) усі відповіді правильні.

Відмінність між дефлятором ВВП та індексом споживчих цін полягає в тому, що дефлятор ВВП:

а) відображає зміни рівня цін на всі споживчі та інвестиційні товари, а індекс цін – тільки на товари “споживчого кошика”;

б) не відображає зміни цін на імпортні товари, а індекс споживчих цін – відображає їх;

в) відображає зміни в структурі виробництва, а індекс споживчих цін – ні;

г) всі відповіді правильні.

Визначте, що з переліченого враховується у ВВП:

а) ви витратили 7 грн. на кіно;

б) сім’я платить 25 тис. грн. за будинок, збудований 3 роки тому;

в) бухгалтер платить кравцю 175 грн. за пошиття костюма;

г) уряд збільшує свої видатки на оборону на 500 тис. грн.

61. З'ясуйте, що таке споживчий надлишок:

а) обсяг споживання певних благ окремими покупцями понад міру;

б) різниця між загальною корисністю блага і його ринковою вартістю;

в) перевищення пропозиції над попитом;

г) додаткова вигода для домогосподарств від встановлення рівноважної ціни нижче ціни попиту цих покупців.

Вкажіть, у якому з варіантів зазначені всі основні види ресурсів:

а) вода, човен, рибалка;

б) гроші, завод, підприємець;

в) ліс, меблевий комбінат, прибуток;

г) земля, трактор, акції.

Лінія виробничих можливостей показує:

а) кількісне співвідношення двох товарів, передбачених до виробництва;

б) кращу комбінацію двох товарів;

в) альтернативну комбінацію товарів за даної кількості ресурсів;

г) показує всі можливі комбінації виробництва двох благ із даної кількості ресурсу за даної продуктивності.

64. Первинний розподіл національного доходу здійснюється між:

а) державою та населенням;

б) власниками факторів виробництва;

в) найманими працівниками та підприємцями;

г) багатими та бідними.

Внаслідок первинного розподілу національний дохід набуває форм:

а) оплати праці та валового прибутку;

б) державного бюджету і доходів населення;

в) заробітної плати, прибутку, ренти і процента;

г) грошових і натуральних доходів населення.

Знайдіть правильне визначення сутності інфраструктури ринку:

а) комплекс видів діяльності, які обслуговують економічне та соціальне життя суспільства;

б) сукупність видів діяльності, які мають допоміжний характер та займаються обслуговуванням виробництва;

в) сукупність видів діяльності, що займаються доведенням виробленого товару від виробника до кінцевого споживача;

г) сукупність галузей, які забезпечують умови життєдіяльності суспільства.

66. Підприємець максимізує прибуток, збільшуючи застосування:

а) капіталу доти, доки дохід від граничного продукту (МR) цього фактора перевищує додаткові витрати (МС) на цей фактор;

б) праці доти, доки дохід від граничного продукту (МR) цього фактора перевищує додаткові витрати (МС) на цей фактор;

в) землі доти, доки дохід від граничного продукту (МR) цього фактора перевищує додаткові витрати (МС) на цей фактор;

г) всі відповіді правильні.

67. Попит є абсолютно еластичним за ціною, якщо:

а) зміна ціни на 1 % спричиняє більшу ніж на 1 % зміну величини попиту;

б) зміна ціни на 1 % спричиняє меншу ніж на 1 % зміну величини попиту;

в) відсоток зміни обсягу попиту дорівнює відсоткові зміни ціни;

г) найменші зміни в ціні спричиняють невизначено великі зміни в обсязі попиту.

68. Попит на сіль є нееластичним, це можна пояснити:

а) малою часткою витрат на придбання солі в бюджеті споживача;

б) бажанням споживачів все підсолювати;

в) недостатньою кількістю солі на ринках;

г) відсутністю субститутів у солі.

69. Якщо точка фактичної угоди знаходиться на перетині кривих попиту та пропозиції, то ця угода вигідна:

а) покупцю;

б) продавцю;

в) обом;

г) нікому.

У результаті підвищення ціни товару А виручка зросла. На цій підставі можна стверджувати, що попит:

а) перевищував пропозицію;

б) був еластичний;

в) був нейтральним;

г) був нееластичним.

71. Якщо ціна товару А зросла на 10 %, а попит на товар В у той самий час скоротився на 5 %, то ці товари:

а) субститути;

б) незалежні;

в) комплементарні.

Особливості економіки аграрної сфери полягають у:

а) взаємодії природних та економічних процесів відтворення;

б) головному факторі виробництва – невідтворювальному факторі – землі;

в) розбіжності часу виробництва та робочого періоду;

г) всі відповіді правильні.

Земельна рента є надлишок додаткової вартості над середнім прибутком.

Визначте, який вид ренти утворюється в цьому випадку:

а) диференційна І;

б) диференційна ІІ;

в) абсолютна;

г) всі відповіді правильні.

З названих чинників вкажіть ті, які зумовлюють перетворення робочої сили на товар:

а) зростання суспільного виробництва і продуктивності праці;

б) позбавлення робітників засобів виробництва та відсутність у них засобів до існування;

в) робітник – власник своєї робочої сили – юридично незахищена особа;

г) правильна відповідь відсутня.

З перерахованих властивостей товару робоча сила назвіть ті, що обумовлюють її споживчу вартість для покупця:

а) здатність постійно підвищувати освітньо-професійний рівень;

б) здатність створювати нову вартість;

в) здатність задовольняти потреби споживача;

г) правильна відповідь відсутня.

Чинники, що справляють безпосередній і вирішальний вплив на вартість товару робоча сила:

а) форми державного устрою, правління в країні;

б) вартість продуктів, одягу, взуття, житла та інших життєвих засобів;

в) національність і вік робітника;

г) бажання підвищити матеріальний добробут сім’ї.

Вкажіть положення, яке найповніше виражає сутність заробітної плати з погляду теорії трудової вартості:

а) заробітна плата є ціною праці;

б) заробітна плата – це грошова форма вартості й ціни товару робоча сила;

в) заробітна плата є платою за відпрацьований робочий час;

г заробітна плата – це сума коштів, необхідних для задоволення власних потреб.

Назвіть джерело заробітної плати, яку робітник отримує на підприємстві (згідно з трудовою теорією вартості):

а) накопичені грошові кошти роботодавця;

б) прибуток;

в) новостворена робітником вартість;

г) витрати на виробництво продукції.

Назвіть захід, який традиційно вживається урядом для зниження диференціації в доходах населення:

а) професійне навчання;

б) індексація доходів;

в) заморожування заробітної плати;

г) прогресивне оподаткування.

80. При складанні грошей у довгу панчоху гроші виконують функцію:

а) міри вартості;

б) засобу обігу;

в) засобу платежу;

г) засобу заощадження.

Вкажіть, як змінилися реальні доходи населення протягом року, якщо номінальні зросли в 1,5 рази, а інфляція становила 50 %:

а) не змінилися;

б) зросли;

в) скоротилися;

г) неможливо визначити.

Визначте правильну відповідь щодо сутності нормального прибутку. Нормальний прибуток – це...

а) додаткова вартість (m), яка створюється найманим працівником зверх вартості його робочої сили і набуває форми прибутку, який привласнюється власником капіталу;

б) мінімальна плата, необхідна для утримання підприємницького таланту в межах даного підприємства;

в) різниця між сумою загального виторгу і собівартістю продукції;

г) загальний виторг підприємства за мінусом зовнішніх витрат або витрат на залучення ресурсів.

Конкурентній фірмі за відсутності нормального прибутку, необхідно:

а) збільшити ціну на свій товар;

б) збільшити обсяги виробництва;

в) залишити галузь;

г) діяти, як і раніше.

Для мінімізації витрат на один виріб фірмі необхідно виготовляти обсяг продукції:

а) якнайбільший;

б) при якому АТС = МС;

в) при якому АVС = МС;

г) якнайменший.

Для досягнення оптимального стану підприємства за зовнішніх умов, що склалися, необхідно:

а) виробляти обсяг продукції, при якому АТС = МС;

б) виробляти обсяг продукції, при якому МR = МС;

в) зменшити FC;

г) збільшити ціну.

Вкажіть чинники, які здійснюють безпосередній вплив на обсяг граничних витрат:

а) валові витрати;

б) змінні витрати;

в) середні постійні витрати;

г) постійні витрати.

87. Нормальний прибуток:

а) дорівнює зовнішнім витратам;

б) дорівнює бухгалтерському прибутку;

в) менший бухгалтерського на обсяг економічного прибутку;

г) більший бухгалтерського на обсяг економічного прибутку.

Крива Лоренца показує:

а) ступінь нерівності в розподілі суспільного доходу;

б) ступінь диференціації доходів працівників різних галузей;

в) залежність між розміром доходу та рівнем споживання;

г) залежність між кількістю членів сім'ї та загальним рівнем її доходів.

Якщо частка найбідніших 20 % домашніх господарств у сукупному доході зросте, то крива Лоренца:

а) зсунеться вгору;

б) зсунеться вниз;

в) наблизиться за конфігурацією до бісектриси;

г) співпаде з лінією рівномірного розподілу.

Альтернативні витрати будівництва стадіону рівні:

а) оплаті його охорони та іншого персоналу;

б) ціні будівництва стадіону в майбутньому році;

в) зміні ставки податку, що буде сплачуватися з прибутку стадіону;

г) ціні інших товарів і послуг, виробництво яких принесено в жертву будівництву цього стадіону.

Економіку можна вважати ефективною, якщо досягнуто:

а) повна зайнятість населення;

б) повне використання матеріальних ресурсів;

в) чи повна зайнятість, чи повне використання інших ресурсів;

г) і повна зайнятість, і повне використання інших ресурсів.

Якщо лінія виробничих можливостей має вигляд відрізка прямої, то при цьому:

а) прямопропорційно зростають альтернативні витрати виробництва першого товару;

б) прямопропорційно зростають альтернативні витрати виробництва другого товару;

в) не враховується дія закону спадної продуктивності факторів виробництва;

г) економіка працює нижче межі своїх виробничих можливостей.

Якщо на графіку точка, що характеризує виробництво в даному році, розташовується дещо нижче лінії виробничих можливостей, то в країні:

а) не повністю використовуються виробничі ресурси;

б) зменшився обсяг виробничих ресурсів;

в) не діє закон спадної продуктивності виробничих ресурсів;

г) проводиться незважена економічна політика.

До екстенсивних факторів економічного зростання належать:

а) збільшення продуктивності праці;

б) поліпшення організації виробництва;

в) збільшення кількості зайнятих у виробництві працівників;

г) усі відповіді правильні.

Економіку країни вважають ефективною за Паретто, якщо:

а) державні витрати й інвестиції постійно зростають;

б) можна збільшувати виробництва ВВП;

в) за будь-яких стимулюючих заходах не можливо збільшувати виробництва ВВП;

г) економіка країни не використовує всі наявні ресурси.

В умовах економічного спаду ділової активності:

а) співвідношення між інвестиціями і заощадженнями дорівнює 1;

б) обсяг заощаджень більший обсягу інвестицій;

в) заощадження інвестицій нижчі;

г) всі відповіді неправильні.

Назвіть вид земельної ренти, який своїми умовами виникнення має природну родючість ґрунтів і місце розташування:

а) абсолютна рента;

б) диференційна рента І;

в) диференційна рента ІІ;

г) диференційна рента І і диференційна рента ІІ.

Ефект (принцип) мультиплікатора Дж. Кейнса показує:

а) зміну доходу при збільшенні інвестицій;

б) зміну національного доходу при незмінному обсягу інвестицій;

в) зростання національного доходу при заданому зростанні інвестицій;

г) всі відповіді правильні.

98. До інтенсивних факторів економічного зростання належать:

а) якісне удосконалення виробничих потужностей, зменшення часу на виробництво одиниці продукції;

б) збільшення відпрацьованого часу;

в) збільшення кількості використовуваних факторів;

г) усі відповіді неправильні.

99. Знайдіть відповідь, яка відображає соціально-економічну сутність витрат виробництва:

а) затрати живої й уречевленої праці на виробництво продукції;

б) витрати ресурсів, які належать різним власникам;

в) затрати підприємства на найм робочої сили;

г) витрати ресурсів, що набувають на ринку вартісної форми.

100. Альтернативні витрати – це...

а) витрати на оплату ресурсів у грошовій формі;

б) витрати ресурсів при найдоцільнішому варіанті їх застосування;

в) ті доходи, які підприємство повинно забезпечити постачальнику ресурсів;

г) виплати для того, щоб відволікти потрібні ресурси від використання в інших виробництвах.

Комерційний кредит – це...

а) кредит комерційних банків;

б) кредит під високі проценти;

в) взаємокредитування підприємств;

г) усі відповіді неправильні.

Родовими ознаками комерційного кредиту є:

а) платність, терміновість, зворотність;

в) платність, ліквідність, безпека;

в) ліквідність, терміновість, адресність;

г) усі відповіді неправильні.

Знайдіть правильне визначення повної або розгорнутої форми вартості:

а) одному товару, що перебуває у відносній формі вартості, відповідає безліч інших товарів, що знаходяться в еквівалентній формі вартості;

б) одному товару, що знаходиться у відносній формі вартості, відповідає тільки один інший товар, що перебуває в еквівалентній формі вартості;

в) безліч товарів, які перебувають у відносній формі вартості, відповідає один товар, що знаходиться в еквівалентній формі вартості;

г) безліч товарів, які перебувають у відносній формі вартості, відповідає безліч товарів, що знаходиться в еквівалентній формі вартості.

Розпорошення власності спричиняється розвитком:

а) корпорацій;

б) партнерств і власного діла;

в) державних підприємств;

г) фермерських господарств.

Сучасна економіка України – це...

а) ринкова економіка;

б) командна економіка;

в) традиційна економіка;

г) перехідна економіка.

Критерієм періодизації економічної еволюції суспільства за технологічною концепцією є:

а) рівень добробуту членів суспільства;

б) рівень розвитку техніки і технології;

в) тип координації та керування економічними діями суб'єктів;

г) форма власності на фактори виробництва.

Критерієм класифікації економічних систем на ринкову, командну, традиційну і змішану є:

а) рівень добробуту членів суспільства;

б) рівень розвитку техніки і технології;

в) тип координації та керування економічними діями суб'єктів;

г) форма власності на фактори виробництва.

108. Розпорошення власності спричиняється розвитком:

а) корпорацій;

б) партнерством і власного діла;

в) державних підприємств;

г) фермерських господарств.

Назвіть, який з наведених факторів може сприяти зсуву кривої виробничих можливостей праворуч:

а) економічна криза;

б) виснаження природних копалин;

в) вивезення фінансових активів за кордон;

г) упровадження нових технологій.

Назвіть, який з наведених факторів може сприяти зсуву кривої виробничих можливостей ліворуч:

а) залучення іноземних інвестицій;

б) вивезення фінансових активів за кордон;

в) підвищення продуктивності праці;

г) переоснащення виробництва.

Експансіоністська грошово-кредитна політика – це...

а) політика, за якої відсотки та норма обов’язкових резервів низькі, і центральний банк активно купує державні цінні папери;

б) політика, за якої відсотки та норма обов’язкових резервів високі, і центральний банк активно продає державні цінні папери;

в) політика, спрямована на збалансування доходів і витрат державного бюджету;

г) всі відповіді неправильні.

Рестрикційна грошова політика проводиться:

а) в умовах стабільної економічної кон’юнктури;

б) з метою скорочення інфляції;

в) для стимулювання ділової активності;

г) всі відповіді неправильні.

Маса грошей в обігу повинна змінюватися:

а) прямопропорційно до обсягу номінального національного продукту і швидкості обігу грошей;

б) обернено пропорційно швидкості обігу грошей і обсягу реального національного продукту;

в) прямопропорційно обсягу номінального національного продукту й обернено пропорційна швидкості грошового обігу;

г) прямопропорційно обсягу реального національного продукту й обернено пропорційно швидкості грошового обігу.

Сеньйораж – це прибуток, що отримують від:

а) продажу землі;

б) карбування монет;

в) торгівлі унікальними продуктами;

г) торгівлі цінними паперами.

115. Економічне поняття “обмеженість ресурсів” означає:

а) відсутність у країни певних природних ресурсів;

б) неможливість задоволення всіх людських потреб;

в) стан ресурсів у період економічного спаду;

г) високі ціни на товари, які обмежують можливість їх придбання.

116. Товари-субститути – це пари товарів, для яких:

а) підвищення ціни одного викликає зростання попиту на інший;

б) підвищення ціни одного викликає скорочення попиту на інший;

в) попит зростає зі зростанням доходів споживачів;

г) підвищення ціни одного не викликає зміни попиту на інший.

117. Вкажіть, як зміниться сукупний виторг продавця за умови зниження ціни товару, якщо попит на цей товар є нееластичним за ціною:

а) зменшиться;

б) збільшиться;

в) не зміниться;

г) зміни виторгу не пов’язані з еластичністю попиту.

118. Вкажіть, як зміниться сукупний виторг продавця за умови зростання ціни товару, якщо попит на цей товар є еластичним за ціною:

а) зменшиться;

б) не зміниться;

в) збільшиться;

г) зміни виторгу не пов’язані з еластичністю попиту.

119. Закон спадної граничної корисності полягає в тому, що:

а) відношення граничної корисності благ до їхніх цін повинні бути однакові;

б) сукупна корисність зростає зі зростанням споживання благ;

в) величина задоволення від споживання кожної додаткової одиниці благ даного виду зменшується до нуля за стану повного насичення потреби;

г) зі зростанням доходів споживачів величина задоволення від споживання кожної додаткової одиниці благ даного виду зменшується.

120. Вертикальне розширення фірм – це...

а) розширення в межах тієї самої галузі;

б) проникнення в галузь з вищим рівнем рентабельності;

в) проникнення в галузь з вищим технологічним рівнем виробництва;

г) проникнення в галузь, що є суміжною до даного підприємства.

121. Підприємство з виробництва телевізорів придбало контрольний пакет акцій меблевої фабрики. Визначте вид виробничої інтеграції:

а) горизонтальна;

б) вертикальна;

в) діагональна (диверсифікація);

г) це не є прикладом інтеграції.

122. Підприємство вугільної промисловості придбало контрольний пакет акцій металургійного комбінату. Визначте вид виробничої інтеграції:

а) горизонтальна;

б) вертикальна;

в) діагональна (диверсифікація);

г) це не є прикладом інтеграції.

123. Підприємство з виробництва пива придбало контрольний пакет акцій іншого пивзаводу. Визначте вид виробничої інтеграції?

а) горизонтальна;

б) вертикальна;

в) діагональна (диверсифікація);

г) це не є прикладом інтеграції.

124. Монопсонія – це...

а) монополія продавця на ринку;

б) монополія покупця на ринку;

в) ринок, де зустрічається монополіст-покупець і монополіст-продавець;

г) ринок, де приватній монополії протистоїть монополія держави.

125. Розподіл на антагоністичні економічні системи – капіталістичну у вигляді моделі чистого капіталізму та комуністичну (соціалістичну) – здійснено з точки зору:

а) формаційного підходу;

б) цивілізаційного підходу;

в) суспільного розподілу праці;

г) форм організації суспільного виробництва.

126. Необхідність і межі використання окремих форм державного регулювання економіки, а також методів, за допомогою яких вони реалізуються, визначаються:

а) прийнятою концепцією державного втручання в економіку;

б) метою соціально-економічного розвитку кожної країни;

в) збоями в ринковій економіці;

г) правильні відповіді а) та б).

127. Закон спадної віддачі полягає в тому, що:

а) з часом продуктивність землі спадає;

б) всі ресурси залучаються до виробництва в міру спадання їх продуктивності;

в) скорочується граничний продукт змінного фактора за незмінних обсягів використання інших факторів;

г) граничний продукт змінного фактора зростає, а сукупний продукт спадає зі зростанням обсягу випуску.

128. Чинник, який збільшує постійні витрати фірми – це підвищення:

а) заробітної плати робітників;

б) цін на сировину та паливо;

в) залізничних тарифів;

г) заробітної плати управлінського персоналу.

129. Посилення тенденції до монополізації в економіці будь-якої країни є наслідком:

а) встановлення вищих цін і менших обсягів виробництва;

б) зменшення тиску державного регулювання;

в) загострення конкуренції;

г) ефективний розподіл і використання ресурсів.

130. Використанням більш продуктивних засобів праці є:

а) моральне зношування першого роду;

б) моральне зношування другого роду;

в) фізичне зношування;

г) не є зношення основного капіталу жодного із названих типів.

131. Вкажіть, на підприємствах яких ринкових структур формується середній прибуток:

а) монополістах;

б) конкурентних;

в) монополістичної конкуренції;

г) олігополістах.

132. Об’єднання підприємств під єдиним контролем, що здійснюють різні стадії виробництва того чи іншого продукту, тобто функціонуючих за принципом замкненого ланцюга це:

а) вертикально комбіновані ФПГ;

б) горизонтально комбіновані ФПГ;

в) ФПГ конгломерантного типу;

г) всі відповіді правильні.

133. Самодостатні, універсальні, багатогалузеві економічні комплекси, які містять у своїй організаційній структурі фінансові установи (банки, страхові та грошові компанії), торгові фірми, а також цілий ряд виробничих підприємств, які є повним спектром галузей народного господарства – це...

а) сюдани;

б) комерційні банки;

в) трастові банки;

г) універсальні торгові фірми.

134. До особливостей корпоративної власності не належать:

а) розрив між юридично-правовою формою та економічним змістом власності;

б) робітник-власник акцій отримує і заробітну плату, і певний дивіденд за власність, що стає основою для розвитку відносин так званого соціального партнерства;

в) корпоративна власність є колективною капіталістичною власністю, яка заперечує індивідуальну приватну власність, бо відбувається деперсоналізація та розсіювання власності;

г) наймана робоча сила не може стати співвласником.

135. Якщо ВНП України перевищує ВВП, то:

а) реальний ВВП перевищує номінальний ВВП;

б) фактичний ВВП перевищує потенційний ВВП;

в) іноземні фактори виробництва створюють в Україні більше доходу, ніж українські фактори виробництва за кордоном;

г) українські фактори виробництва створюють за кордоном більше доходу, ніж іноземні фактори виробництва в Україні.

136. Доходи громадянина України, який працює за вахтовим методом на нафтових розробках у Росії, є складовою:

а) ВНП України та ВНП Росії;

б) ВВП України та ВВП Росії;

в) ВВП України та ВНП Росії;

г) ВНП України та ВВП Росії.

137. Якщо людина втратила роботу у зв’язку зі зменшенням попиту на її професію, виникає безробіття:

а) структурне;

б) фрикційне;

в) природне;

г) циклічне.

138. Якщо людина звільнилася з роботи за власним бажанням, то виникає безробіття:

а) структурне;

б) фрикційне;

в) природне;

г) циклічне.

139. Якщо людина втратила роботу через спад в економіці, то виникає безробіття:

а) структурне;

б) фрикційне;

в) природне;

г) циклічне.

140. Стримувальна фіскальна політика передбачає:

а) підвищення норми обов’язкових резервів;

б) зниження ставок оподаткування;

в) зниження облікової ставки;

г) скорочення урядових видатків.

141. Економічною основою соціалізму є:

а) власність трудового господарства;

б) державна власність;

в) суспільна власність на засоби виробництва;

г) колективна форма власності.

142 Вкажіть, який захід не можна використовувати для подолання економічного спаду:

а) підвищення обмінного курсу національної валюти;

б) збільшення державних закупівель товарів і послуг;

в) підвищення заробітної плати державних службовців;

г) зниження рівня оподаткування.

143. Повна зайнятість в економіці забезпечується за умов:

а) раціонального розподілу робочої сили;

б) повного використання робочої сили за її фахом;

в) відсутності циклічного безробіття;

г) відсутності безробіття.

144. Стимулювальна фіскальна політика передбачає:

а) підвищення норми обов’язкових резервів;

б) збільшення урядових видатків;

в) підвищення ставки податку;

г) продаж державних облігацій.

145. До кількості переваг адміністративно-командної системи належать:

а) мобілізація людських і матеріальних ресурсів на пріоритетних напрямах;

б) слабо виражена соціальна диференціація;

в) стійкий дефіцит ресурсів, зокрема споживчих товарів і послуг;

г) заборона або обмеження приватного підприємництва.

146. До ознак державного соціалізму не належать:

а) монополія державної власності;

б) відносини адміністративної залежності;

в) жорстка залежність економіки від ідеології та політики;

г) пріоритет людини перед державою.

147. Пропорції між виробництвом і споживанням, між виробництвом засобів виробництва і предметів споживання, між промисловістю і сільським господарством, нагромадженням і споживанням – це пропорції:

а) міжгалузеві;

б) міжрайонні;

в) внутрішньогалузеві;

г) народногосподарські.

148. Співвідношення між металургією і машинобудуванням, добуванням залізної руди і чорною металургією, між цукровою промисловістю і виробництвом цукрових буряків – це пропорції:

а) міжгалузеві;

б) міжрайонні;

в) внутрішньогалузеві;

г) народногосподарські.

149. Причини деформації соціалізму пов’язані з:

а) одержавленням власності, коли держава опосередковує майже весь процес привласнення;

б) витратний характер економіки;

в) екстенсивний тип розвитку;

г) всі відповіді правильні.

150. Розрізняють основні варіанти змішаної економіки:

а) командно-адміністративна;

б) ліберальна соціал-реформістська, консервативна;

в) фінансово-монополістична, фінансова олігархія;

г) всі відповіді правильні.

151. Консервативний варіант змішаної економіки:

а) постає за обмежене втручання держави в макроекономічні процеси з метою створення умов для розвитку приватного сектору і ринкових важелів саморегулювання;

б) передбачає проведення важливих інституціональних і соціальних реформ, раціональну взаємодію приватного і державного секторів економіки, впровадження системи національного планування, здійснення поступової соціалізації капіталістичної економіки;

в) відстоює необхідність оптимального поєднання децентралізму і централізму, планування і ринку, індивідуальних і колективних форм власності для поступової трансформації капіталізму в систему демократичного соціалізму;

г) немає правильної відповіді.

152. Відстоює необхідність оптимального поєднання децентралізму і централізму, планування і ринку, індивідуальних і колективних форм власності для поступової трансформації капіталізму в систему демократичного соціалізму – це...

а) консервативний варіант змішаної економіки;

б) ліберальний варіант змішаної економіки;

в) соціал-реформістський варіант змішаної економіки.

153. Історичною передумовою виникнення змішаної економіки є:

а) поширення соціал-демократичного руху в західних країнах;

б) виникнення індикативного планування;

в) посилення і розширення державного втручання в економічну діяльність, розвиток державної власності і державного сектору економіки;

г) промислова революція.

154. Основні ознаки змішаної економіки:

а) поєднання приватної та державної форм власності;

б) поєднання плану і ринку;

в) проведення інституціонально-соціальних реформ для побудови прогресивнішого ладу;

г) всі відповіді правильні.

155. Вкажіть, який варіант переходу від адміністративно-командної до ринкової економіки швидше за усе вибере керівництво країни, якщо в ній важка промисловість подана лише декількома великими підприємствами; 80 % активного населення зайнято в сільському господарстві; в експорті переважають кава і цитрусові:

а) шоковий;

б) еволюційний;

в) комбінований;

г) жодна з відповідей не є правильною.

156. Вкажіть, у яких роках в Україні в XX ст. був теоретично можливий еволюційний перехід до ринкової економіки:

а) у 30-х;

б) у 50-х;

в) у 80-х;

г) у 60-х.

157. Головною задачею переходу від адміністративно-командної до ринкової економіки є за всіх варіантів:

а) скасування державного контролю над цінами і тарифами;

б) перехід у приватну власність значної частини державного сектору економіки;

в) ліквідація державної монополії зовнішньої торгівлі;

г) усі відповіді не є правильними.

158. Прихильники протекціонізму стверджують, що введення торговельних бар’єрів (мита, квот) приводить до:

а) скорочення зайнятості в галузях національної економіки;

б) захисту галузей національної економіки;

в) утворення внутрішніх монополій;

г) ослаблення обороноздатності країни.

159. Принцип абсолютної переваги був сформульований:

а) К. Марксом;

б) Дж. М. Кейнсом;

в) А. Смітом;

г) Д. Рікардо.

160. Міжнародна спеціалізація і вільна торгівля, заснована на принципах порівняльної переваги, означають:

а) скорочення внутрішнього споживання країн;

б) збільшення сумарного виробництва товарів;

в) перевищення рівня споживання країн їхніх виробничих можливостей;

г) правильні відповіді а) і б).

161. Міжнародна торгівля є взаємовигідною, якщо:

а) одна країна має абсолютні переваги у виробництві одного товару, а друга країна – абсолютні переваги у виробництві іншого товару;

б) країна не має абсолютних переваг у виробництві жодного товару;

в) країни мають порівняльні переваги у виробництві певних товарів;

г) усі попередні відповіді правильні.

162. Співвідношення між валютними надходженнями в країну і платежами, що країна здійснює за кордоном за визначений проміжок часу, – це...

а) торговельний баланс;

б) платіжний баланс;

в) державний бюджет;

г) правильна відповідь відсутня.

163. Валютний курс визначається такими факторами:

а) купівельною спроможністю грошової одиниці;

б) темпами інфляції;

в) станом платіжного балансу;

г) рівнем процентної ставки;

д) ступенем довіри до валюти на світових валютних ринках;

е) усі попередні відповіді правильні.

Бреттон-Вудська валютна система – це система:

а) золотого стандарту;

б) фіксованих зв'язаних валютних курсів;

в) валютних курсів, що плавають;

г) правильна відповідь відсутня.

Повний контроль над об'єктами закордонних капіталовкладень внаслідок повної власності на закордонний капітал, а також володіння контрольним пакетом акцій забезпечує вивіз:

а) позичкового капіталу;

б) підприємницького капіталу у формі прямих інвестицій;

в) підприємницького капіталу у формі портфельних інвестицій;

г) правильна відповідь відсутня.

Якщо німецький концерн придбав в одній із країн, що розвиваються, ділянку землі та будує там комбінат з видобутку і збагачення марганцевої руди, то це:

а) прямі інвестиції;

б) портфельні інвестиції за рубежем;

в) міграція “гарячих грошей”;

г) “втеча” капіталу за кордон через політичну нестабільність у країні, загрозу втрати власності;

Якщо американський комерційний банк у надії на ревальвацію японської ієни перевів велику суму в доларах у Японію і конвертував її в місцеву валюту, то це:

а) прямі інвестиції;

б) портфельні інвестиції за рубежем;

в) вивіз короткострокового капіталу (міграція «гарячих грошей»), мотивований очікуванням сприятливої для експортера капіталу зміни валютного курсу;

г) “втеча” капіталу за кордон через політичну нестабільність у країні, загрозу втрати власності;

168. З'ясуйте, яке визначення сутності міжнародних валютних відносин правильне:

а) це сукупність економічних відносин між країнами з приводу встановлення валютних курсів;

б) це сукупність економічних відносин між різними економічними суб'єктами з приводу функціонування й розвитку валюти;

в) це певні економічні угоди між країнами, що укладаються з приводу оплати валютою торговельних операцій;

г) всі відповіді неправильні.

169. В основі золотозлиткової валютної системи лежить:

а) частковий обмін паперово-кредитних грошей на золото;

б) обмін банкнот тільки на певну вагову кількість золота;

в) незначна кількість золотих монет в обігу;

г) стовідсоткова забезпеченість золотом паперово-кредитних грошей.

170. В основі золотообмінних операцій згідно з новою валютною системою, законодавчо затвердженою в Бреттон-Вуді (США), лежить

а) обмін найголовніших валют на золото;

б) обмін доларів на золото;

в) частковий обмін доларів на золото;

г) закріплення за доларом ролі резервної валюти.

171. Визначте, яку роль у функціонуванні товарного виробництва відіграє економічна відособленість виробників:

а) встановлює пропорції, в яких обмінюються продукти праці;

б) робить обмін у суспільстві узгодженим;

в) робить обмін у суспільстві необхідним;

г) робить необхідним дотримання еквівалентності при обміні.

172. Вкажіть, яка ознака є головною відмінною рисою натурального господарства:

а) наявність суспільного розподілу праці;

б) вільний вибір виробником напряму діяльності;

в) споживання вироблених благ всередині господарства;

г) опосередкований зв’язок між виробництвом і споживанням.

173. Визначте, яку роль у функціонуванні товарного виробництва відіграє суспільний розподіл праці:

а) встановлює пропорції, в яких обмінюються продукти праці;

б) робить обмін у суспільстві узгодженим;

в) робить обмін у суспільстві необхідним;

г) робить необхідним дотримання еквівалентності при обміні.

174. Визначте, яке з положень є визначенням товарного виробництва:

а) це процес перетворення людиною природних благ в економічні;

б) це організація суспільного господарства, за якої господарюючі суб’єкти виробляють продукти і послуги для обміну, продажу;

в) це організація суспільного господарства, за якої господарюючі суб’єкти виробляють необхідні продукти і послуги;

г) це процес створення людиною вартості та споживчої вартості.

175. Вкажіть, яке з визначень правильно розкриває сутність товару як економічної категорії – це...

а) продукти людської праці, створені для продажу, обміну;

б) продукти людської праці, створені для задоволення власних потреб виробника;

в) будь-яке благо, що задовольняє потреби людей;

г) будь-яке благо, що створене працею людей.

176. Вартість – це...

а) пропорції, у яких обмінюються товари;

б) суспільно необхідні витрати праці на виробництво товару;

в) здатність товару задовольняти певні потреби споживача;

г) найнижча корисність від споживання даного блага.

177. Споживча вартість – це...

а) пропорції, у яких обмінюються товари;

б) суспільно необхідні витрати праці на виробництво товару;

в) здатність товару задовольняти певні потреби споживача;

г) найнижча корисність від споживання даного блага.

178. Мінова вартість – це...

а) пропорції, у яких обмінюються товари;

б) суспільно-необхідні витрати праці на виробництво товару;

в) здатність товару задовольняти певні потреби споживача товару;

г) найнижча корисність від споживання даного блага.

179. Гранична корисність – це...

а) пропорції, у яких обмінюються товари;

б) суспільно необхідні витрати праці на виробництво товару;

в) здатність товару задовольняти певні потреби споживача;

г) найнижча корисність від споживання даного блага.

180. За теорією трудової вартості на цінність товару впливає:

а) гранична корисність даного товару для виробника;

б) гранична корисність даного товару для покупця;

в) затрати праці виробника на виробництво товару і гранична корисність даного товару для покупця;

г) затрати праці виробника на виробництво даного товару.

181. За теорією граничної корисності на цінність товару впливає:

а) гранична корисність даного товару для виробника;

б) гранична корисність даного товару для покупця;

в) затрати праці виробника на виробництво товару і гранична корисність даного товару для покупця;

г) затрати праці виробника на виробництво даного товару.

182. За теорією попиту і пропозиції на цінність товару впливає:

а) гранична корисність даного товару для виробника;

б) гранична корисність даного товару для покупця;

в) витрати ресурсів на виробництво товару і гранична корисність даного товару для покупця;

г) затрати праці виробника на виробництво даного товару.

183. Зростання інтенсивності праці:

а) збільшує вартість одного виробу;

б) зменшує вартість одного виробу;

в) збільшує вартість, створену в одиницю часу;

г) зменшує вартість, створену в одиницю часу.

184. Корисність блага як економічної категорії означає:

а) здатність задовольняти потреби людини;

б) позитивний ефект від споживання блага;

в) задоволення, одержуване людиною з однієї додаткової одиниці конкретної продукції;

г) суб’єктивна оцінка ступеня задоволення, одержуване людиною від споживання блага;

185. Закон вартості орієнтує товаровиробників для того, щоб:

а) вони оптимізували використання виробничих ресурсів і використовували їх на межі виробничих можливостей;

б) товари за своїм обсягом, структурою та якістю відповідали повністю суспільному платоспроможному попиту;

в) вартість суспільного продукту була найнижчою з усіх можливих варіантів виробничого процесу;

г) усі відповіді правильні.

При складанні грошей у довгу панчоху гроші виконують функцію:

а) міри вартості;

б) засобу обігу;

в) засобу платежу;

г) засобу заощадження.

При сплаті відсотку за позику гроші виконують функцію:

а) міри вартості;

б) засобу обігу;

в) засобу платежу;

г) засобу заощадження.

188. Назвіть країну, яка вважається батьківщиною паперових грошей:

а) Англія;

б) Греція;

в) Китай;

г) Франція.

189. Облікова ставка – це...

а) курс державних цінних паперів;

б) процентна ставка за позиками, які надає центральний банк комерційним банкам;

в) норма обов’язкових резервів комерційних банків;

г) процентна ставка за позиками комерційних банків.

190. Вкажіть, яка з функцій грошей найуразливіша при інфляції:

а) міри вартості;

б) засобу обігу;

в) засобу платежу;

г) засобу заощадження.

191. Норма обов’язкових резервів – це...

а) розмір прибутку, що повинен отримувати банк за кожну гривню, надану в позику;

б) розмір податку, що сплачує банк з власного прибутку;

в) розмір власних грошових ресурсів банку;

г) певна частка депозитів, яку банк зобов’язаний тримати в касі або на спеціальному рахунку в центральному банку.

Визначте, до якого грошового агрегату входять ощадні сертифікати:

а) М0;

б) М1;

в) М2;

г) М3.

193. Розмежування грошової маси на грошові агрегати здійснюється в порядку їх:

а) зменшення кількості;

б) зменшення ліквідності;

в) збільшення кількості;

г) збільшення ліквідності.

194. Зазначте, коли більшість країн світу остаточно відмовилися від золотого стандарту:

а) перша половина ХІХ ст.;

б) друга половина ХІХ ст.;

в) перша половина ХХ ст.;

г) друга половина ХХ ст.

195. Вкажіть, чим паперові гроші відрізняються від кредитних:

а) паперові гроші – це наявні, а кредитні – існують у формі запису на банківських рахунках;

б) паперові гроші не підлягають вивозу за межі країни;

в) паперові гроші мали примусову купівельну спроможність, а кредитні – це векселі емісійного банку;

г) паперові гроші призначені для оплати недорогих товарів, а кредитні – використовуються при оплаті дорогих товарів і послуг.

196. Інфляція виявляється у зростанні:

а) загального рівня цін і реальних доходів населення;

б) загального рівня цін і падінні реальних доходів населення;

в) реальних і номінальних доходів населення;

г) тільки загального рівня цін без зміни доходів.

197. Визначте, що лежало в основі золотозлиткової валютної системи:

а) частковий обмін паперово-кредитних грошей на золото;

б) обмін банкнот тільки на певну вагову кількість золота;

в) незначна кількість золотих монет в обігу;

г) стовідсоткова забезпеченість золотом паперово-кредитних грошей.

198. З'ясуйте, який з інструментів монетарної політики використовується центральними банками для зменшення грошової пропозиції:

а) операції на відкритому ринку з продажу державних цінних паперів;

б) підвищення облікової ставки;

в) підвищення норми обов’язкових резервів;

г) купівля на міжбанку іноземної валюти.

199. Інфляція витрат може бути спричинена зростанням:

а) сукупних видатків всіх суб’єктів економіки;

б) цін енергоносіїв;

в) урядових видатків;

г) споживчих видатків домогосподарств.

200. ВВП у поточних цінах зріс на 10 % порівняно з попереднім роком. За цей час рівень цін зріс на 6 %. Вкажіть, яким було реальне зростання ВВП:

а) 10 %;

б) менше ніж на 4 %;

в) більше ніж на 4 %;

г) 4 %.

VIІІ Задачі

1. Співвідношення між інвестиційними та споживчими товарами в умовній економіці, які вона продукує, характеризується такими даними (при повній зайнятості ресурсів, тис. ум. од.):

Товари Варіанти співвідношень

A B C D E

Інвестиційні 14 12 9 5 0

Споживчі 0 1 3 6 10

Побудуйте графік виробничих можливостей економіки і дайте вiдповiдь на запитання:

а) Які обмежені ресурси використовуються при виробництві інвестиційних і споживчих товарів?

б) Яку максимальну кількість інвестиційних товарів можна виготовити за рік?

в) Які альтернативні витрати при виробництві 9 тис. ум. од. інвестиційних товарів?

г) Якими будуть альтернативні витрати виробництва 5 тис. ум. од. споживчих товарів?

д) Що можна сказати про стан економіки, якщо він характеризується точками з координатами: F = (4, 6); G = (6, 2)?

2. В економіці, що діє в умовах воєнного часу, здійснюється вибір між альтернативними варіантами виробництва гармат і масла:

Товар Альтернативні варіанти значень

A B C D E F

Гармати, шт. 99 75 54 34 15 0

Масло, т 0 75 156 242 333 434

Альтернативні витрати (гармати) Альтернативні витрати (масло) Заповніть третій і четвертий рядки таблиці, графічно зобразіть межу виробничих можливостей економіки та дайте відповіді на такі питання:

а) Які обмежені ресурси використовуються при виробництві зазначених у задачі товарів?

б) Чому скорочення виробництва гармат супроводжується все меншими приростами випуску масла?

3. Уявіть економіку з чотирма робітниками, кожен з яких за день може зібрати 2 кошики лісової малини або 1 кошик лісових суниць. Накресліть криву виробничих можливостей цієї економіки та поясніть, що означає її графік.

4. В економіці виробляються два альтернативні товари – X та Y. Лінія виробничих можливостей економіки задається функцією:

y = 16 – 2x.

Виконайте такі завдання:

а) зобразіть графічно межу виробничих можливостей економіки;

б) скажіть, який характер має функція, що описує виробничі можливості економіки (лінійний, квадратичний чи інший) і чому;

в) з'ясуйте, у якому квадранті координатної площини будується лінія виробничих можливостей і чому;

г) визначте, яку мінімальну і максимальну кількість товарів X та Y здатна виробляти дана економіка;

д) вкажіть, які альтернативні витрати на виробництво одиниці товарів X та У.

5. Визначте тип економічного зростання та тип відтворення, якщо:

а) зростання ВВП становило 100 %, зростання кількості використаних ресурсів – 98 %;

б) зростання ВВП становило 105 %, зростання кількості використаних ресурсів – 98 %;

в) зростання ВВП становило 98 %, зростання кількості використаних ресурсів – 98 %;

г) зростання ВВП становило 105 %, зростання кількості використаних ресурсів – 108%;

д) зростання ВВП становило 108 %, зростання кількості використаних ресурсів – 105 %;

е) зростання ВВП становило 105 %, зростання кількості використаних ресурсів – 100 %;

є) зростання ВВП становило 105 %, зростання кількості використаних ресурсів – 105 %.

6. Із однієї грошової одиниці, інвестованої у виробництво інвестиційних благ, отримують готової продукції на суму три грошових одиниці, а з однієї грошової одиниці, інвестованої у виробництво споживчих благ, отримують готової продукції на суму дві грошові одиниці. Економіка країни в даному році інвестує у виробництво благ 100 млрд. грош. од. Визначте варіанти розподілу ресурсів між першим і другим підрозділом, що забезпечить досягнення економічного зростання та високого рівня добробуту населення країни в цьому та наступному роках. Рівень споживання населення, що забезпечує високий добробут, становить не менше 120 млрд. грош. од.

7. Іванченко, Петренко, Сидоренко їдуть у відрядження із Сум до Києва. Якщо їхати потягом, то час у дорозі становитиме 8 годин, витрати на проїзд – 80 грн., автомобілем – 5 годин, витрати – 200 грн., літаком – 1 година, витрати – 400 грн. За 1 годину праці Іванченко заробляє 10 грн., Петренко – 40 грн., Сидоренко – 70 грн. Визначте, який вид транспорту найбільший оптимальний для Іванченка, Петренка, Сидоренка.

8. Тривалість робочого дня – 8 год. За цей час робітник виготовляє два вироби. За умови, що 1 год. робочого часу дорівнює 1 год. суспільно необхідного робочого часу, покажіть, як зміниться вартість одного виробу та доход від продажу усієї продукції, якщо продуктивність праці зростає в 2 рази.

9. Упродовж 8-годинного робочого дня робітник виготовив 4 вироби. За умови, що 1 година робочого часу дорівнює 1 годині суспільно необхідного робочого часу, покажіть, як зміниться вартість одного виробу й вартість усієї продукції, якщо інтенсивність праці зросте в 2 рази.

10. В економіці виготовлено товару A кількістю 200 шт. Час, витрачений на його виробництво дорівнює 1 000 год. Товару B виготовлено 1 000 шт. і витрачено на його виробництво 500 год. робочого часу. У середньому в даній країні за 1 год. роботи створюється вартість на суму 20 грн. Визначте вартість, мінову вартість і ціну товарів A і B до та після підвищення продуктивності праці в 2 рази в галузях, що виготовляють товар A.

11. За 8 год. робочого часу виготовляють 16 виробів загальною вартістю 80 грошових одиниць. Скільки коштуватиме вся денна продукція і одиниця товару, якщо:

а) продуктивність праці зросте в 2 рази;

б) інтенсивність праці збільшиться в 1,5 раза?

12. Підприємства “А” і “Б” виробляють продукцію “n” кожне на суму 50 млн. грн. при стабільному попиті на ринку на цю продукцію 100 млн. грн. Намагаючись завоювати ринок і потіснити свого конкурента, підприємство “А” збільшило випуск продукції за рахунок підвищення продуктивності праці. Те ж саме зробило й підприємство “Б”, але за рахунок підвищення інтенсивності праці. Хто переможе в конкурентній боротьбі й чому?

13. За даними таблиці слід розрахувати суспільно необхідний робочий час.

Група виробників Обсяг виробництва,

одиниць продукції Індивідуальні затрати робочого часу на виробництво 1 товару, год.

I 200 8

II 500 10

III 300 12

14. Перший виробник постачає на ринок черевики, другий – телевізори. Одна пара черевиків виготовляється за 5 год. робочого часу, а один телевізор — за 50 год. 1 година відповідає 5 грошовим одиницям. Підрахуйте ціну черевиків і телевізора, мінову вартість, а також дохід, якщо в першого працює 1 000 робітників, а у другого – 200. Робочий день – 8 год. Як зміняться їхні доходи, якщо в другого виробника продуктивність зросте в 2 рази, а обсяги виробництва – в 1,5 раза.

15. Перший виробник постачає на ринок 4 тис. шт. велосипедів, індивідуальні витрати праці – 15 год.; другий – 10 тис. шт. велосипедів, індивідуальні витрати – 20 год.; третій виробник постачає на ринок 20 тис. шт., індивідуальні витрати – 25 год. Вартість однієї години праці – 4 ум. грош. од. Визначте вартість і ціну одного велосипеда. Охарактеризуйте ефективність функціонування кожного підприємства до та після підвищення продуктивності праці в другого виробника в 2 рази. Розрахуйте прибуток найбільш ефективного виробника.

16. Товар A виготовлюється трьома виробниками з різними індивідуальними затратами праці на одиницю (див. табл.). За 1 годину праці в середньому створюється вартість на суму 40 грн. Визначте вартість товару A та його ціну. Яким є дохід найбільш ефективного виробника? Скільки буде коштувати вся продукція в кожного виробника й одиниця товару, якщо:

а) продуктивність праці в першого зросте в 2 рази;

б) інтенсивність праці в другого збільшиться в 1,5 раза?

Виробник 1 Виробник 2 Виробник 3

Кількість, шт. 600 1000 1500

Затрати праці за одиницю товару, год. 4 3,5 4,5

17. Обсяг виробленої в країні продукції за рік у грошовому вимірі становив 40 млн. грн. До того ж на суму 2 млн. грн. товарів реалізовано за бартером, на 5 млн. грн. товарів продано в кредит, час обороту грошової одиниці в середньому становить 2 місяці. Визначте:

а) кількість грошей, необхідних для обігу;

б) індекс цін, якщо швидкість грошового обігу зросте удвічі.

18. Скільки грошей необхідно для обігу протягом року, якщо виготовлено товарів на суму 370 млрд. грн., сума платежів становить 50 млрд. грн., у кредит продано товарів на 20 млрд. грн., взаєморозрахунки досягають 40 млрд. грн., а період обороту грошей дорівнює 120 дням? Як зміниться кількість грошей, необхідних для обігу протягом року, якщо швидкість обороту зросте до 90 днів?

19. Грошовий агрегат М1 дорівнює 200 млн. грош. од. Чекові вклади становлять 20 %. М3 дорівнює 2 000 млн. грош. од. Обсяг виробленої продукції за рік становив 28 млрд. грош. од. Тривалість одного грошового обороту становить 0,5 місяця. За відповідним законом грошового обігу визначте індекс цін при:

а) збільшенні швидкості грошового обігу в 5 разів;

б) зростанні готівки в обігу в 2 рази.

20. Протягом року виготовлено товарів на суму 400 млн. грн. 1/5 частина товарів буде продана в кредит. Сума платежів дорівнює 100 млн. грн. В обігу перебуває 120 млн. грн. Які процеси будуть характерні для економіки і що необхідно зробити для того, щоб грошовий обіг здійснювався нормально за умови, що гроші протягом року здійснюють 3 обороти?

21. Сума цін товарів, які знаходяться в обігу, становить 300 тис. грош. од.; сума цін товарів, проданих у кредит, – 200 тис. грош. од.; сума цін товарів, за якими настав термін сплати, – 10 тис. грош. од., а платежі, які взаємно погашаються, – 15 тис. грош. од. Одна грошова одиниця робить у середньому 25 обертів на рік. Вирухайте кількість грошей, необхідних для обігу. Що відбудеться в економіці, якщо в обіг буде випущено 15 тис. грош. од.?

22. Наявні металеві та паперові гроші становлять 215 од. Внески на рахунках ощадних кас – 800 од.; чекові внески – 1 615 од.; невеликі строкові вклади – 2 382 од.; великі строкові вклади – 620 од. Розрахуйте грошові агрегати М1, М2, М3.

23. Необхідно розрахувати курс акцій за умови, що номінальна ціна акцій дорівнює 15 000 грн., банківський процент – 5 %, а річний доход акціонерного товариства становить 2,5; 5; 10 %.

24. Як змінюватиметься курс акції, номінальна ціна якої 500 грн., при доході акціонерного товариства 10 %, якщо банківський процент становитиме 5; 10; 15 %?

25. Акціонерне товариство “Альфа” шляхом відкритої підписки на акції зібрало капітал у 1 000 000 гривень і випустило 1 000 шт. акцій. Яка буде курсова ціна цих акцій за умови, що банківський процент дорівнює 8 %, а прибуток акціонерного товариства 5 %?

26. Акціонерне товариство випустило 1 000 акцій на суму в 1,5 млн. грн., 25 % акцій залишило в себе. Через рік дохід акціонерного товариства становив 15 %. Банківський процент на цей час був 10 %. Вирахуйте засновницький прибуток.

27. При заснуванні акціонерного товариства було випущено 1 000 шт. акцій на 750 тис. грн. На момент продажу акцій прибуток товариства становив 10 %. Найбільша кількість акцій, зосереджена в одних руках, – 200 шт., залишилася в засновників. Банківський процент дорівнював 5 %. Вирахуйте:

а) контрольний пакет акцій;

б) біржову ціну акцій;

в) засновницький прибуток.

28. Розрахуйте, яку суму грошей вам необхідно покласти сьогодні в банк на рахунок під 10 % річних, щоб через вісім років Ви могли придбати автомобіль за ціною 250 000 грн.

29. Розрахуйте майбутню вартість сьогоднішніх 10 тис. грн. при відсотковій ставці 12 % річних строком на 5 років.

30. Побудуйте криву Лоренца за такими даними: 20 % сімей отримують – 6 % доходів;.40 % – 10 % доходів; 60 % – 28 % доходів; 80 %– 58 % доходів; 100 % – 100 % доходів. Що ви можете сказати про ступінь нерівномірності розподілу доходів?

31. При виготовленні стола витрачено деревини на 20 грн., інших матеріалів – на 6 грн. Знос деревообробного верстату становив 3 грн. Заробітна плата, що ввійшла до вартості стола становила 11 грн. Визначте додану та додаткову вартість, норму додаткової вартості та норму прибутку, якщо повна вартість стола 50 грн.

32. Машинобудівне підприємство закупило протягом року для виробничих потреб сировини на суму 23 млн. грн., матеріалів – на 9 млн. грн., комплектуючих виробів – на 26 млн. грн. Задіяні у виробництві засоби праці вартістю 120 млн. грн. у середньому зношуються за 10 років. За умови, що річний фонд заробітної плати становить 32 млн. грн., а прибуток – 10 млн. грн. Вирахуйте постійний і перемінний капітали, повну вартість продукції підприємства, виробленої за рік, а також норму додаткової вартості та норму прибутку.

33. Маса життєвих засобів, необхідних для відтворення робочої сили щоденно, дорівнює 50 грн., щотижня – 200, щоквартально – 1 500, щорічно – 20 000 грн. Розрахуйте місячну вартість робочої сили.

34. Річна вартість будівель, машин, обладнання, інструментів становить 12 млн. грн., вартість сировини, матеріалів і палива – 8 млн. грн., річний фонд заробітної плати становить 10 млн. грн. Норма додаткової вартості – 100 %. Вирахуйте:

а) величину постійного і змінного капіталу;

б) величину основного і оборотного капіталів та з'ясуйте, яка між ними різниця;

в) повну вартість продукції підприємства;

г) норму прибутку.

35. Вироблено продукції на суму 120 млн. грн. Вартість спожитих у процесі виробництва засобів виробництва – 60 млн. грн., додаткова вартість становила 40 млн. грн. Чому дорівнює нова створена вартість, постійний і змінний капітали, а також норма додаткової вартості та норма прибутку?

36. У 1990 році середньомісячна заробітна плата в промисловості становила 290 крб., а влітку 1995 року – 8 млн. крб. Ціни за цей час зросли в 118 тисяч разів. Визначте, як змінилася за цей час реальна заробітна плата і яка основна причина цієї зміни.

37. Робітник 5-го розряду працював у цеху 20 робочих днів. Тарифний коефіцієнт для робітника цього розряду – 1,8, денна тарифна ставка робітника 1-го розряду визначена в розмірі 60 грн. Визначте денну і місячну заробітну плату робітника, а також вкажіть, до якої системи заробітної плати належить така організація оплати праці?

38. У виробництві шин з авансованого капіталу 20 % становлять витрати на обладнання; 50 % – на сировину, 30 % – на оплату найманої праці. З однієї грошової одиниці, авансованої в дану галузь, отримують 1,60 грошових одиниць готової продукції. Визначте розміри постійного, змінного, основного та оборотного капіталів, додаткову вартість, норму додаткової вартості, прибуток на норму прибутку, якщо було авансовано 100 млн. грн. Як зміниться прибуток, а також норма додаткової вартості та норма прибутку підприємства, якщо інтенсивність праці зросте в 2 рази, а оплата праці не зміниться.

39. Витрати підприємця на обладнання становлять 3 000 млн. грн. Витрати на сировину – 20 млн. грн. Витрати на оплату праці – 50 млн. грн. Норма додаткової вартості – 100 %; амортизація – 10 %; період кругообігу – 6 міс. Визначте вартість готової продукції, норму прибутку та час, за який буде відшкодовано інвестовані кошти.

40. Авансований у виробництво капітал трьох підприємців дорівнює 100 млн. грн. у кожного. Перший підприємець налагодив виробництво з органічною будовою капіталу 2:3, другий – 1:1, третій – 4:1. Норма додаткової вартості в усіх підприємців становить 200 %. Визначте масу прибутку кожного підприємця. Яким буде середній прибуток і ціна виробництва за умови, що ці підприємства належать до ринку досконалої конкуренції?

41. Петренко отримав у спадщину від дідуся 500 тис. грн. і на ці гроші вирішив відкрити розважальний клуб для молоді. Крім того, у власності їхньої сім’ї знаходився просторий будинок загальною площею 250 м2, який вже давно пустував і який можна використати під клуб. Для роботи в клубі він найняв трьох працівників, яким за місяць виплачував зарплати на суму 10 тис. грн. Поточні витрати в нього становили 50 тис. грн. на місяць. Він сам працював директором цього закладу. Аренда 1 м2 становить 100 грн. на місяць. Банківський відсоток за депозитом – 15 % річних. Середня зарплата – 3 500 грн. на місяць. Валовий дохід за рік у нього становив 1 700 тис. грн. Розрахуйте бухгалтерський, нормальний та економічний прибуток.

42. Функція валових витрат складає: TC = 700 тис. + 250 Q, Р = 350 грн. Визначте, за яких обсягів виробник отримуватиме прибуток з нормою прибутку 20 % річних? Як зміниться норма прибутку, якщо підприємець буде виробляти на 10 % більше продукції?

43. При обсягах виробництва 1 000 шт. FC = 50 млн. грн. VC = 200 тис. грн. Розрахуйте АFC, АVC, АТС при обсягах виробництва 1 000, 2 000, 3 000 шт. Побудуйте графік.

44. При виробництві 1 000 шт. планшетів FC = 100 млн. грн. VC = 2 млн. грн. Розрахуйте, при яких обсягах виробництва підприємство отримуватиме прибуток, якщо ціна планшетів встановилася на рівні 5 500 грн. При яких обсягах фірма працюватиме з рентабельністю 30 %. Змінні витрати є пропорційними.

45. За ціною 5 грн. в студентському буфеті буде куплено 15 пиріжків. Якщо ціну знизять до 4 грн., ще 25 студентів придбають пиріжки. За ціною 3 грн. куплять 75 пиріжків, а якщо ціна буде знижена до 1 грн., то 100 студентів купить по одному пиріжку, а 15 студентів – по два. Побудуйте криву попиту на пиріжки в студентському буфеті.

46. Студенти гуртожитку Розумник і Хвацький вирішили надавати послуги іншим студентам з написання курсових робіт. До того ж за ціною 200 грн. вони готові підготувати 6 курсових робіт, а за ціною 300 грн. – 10. Бажаючі замовити в них ці послуги формують функцію попиту, що має вигляд Qd = 23 – 0,06 р. Розрахуйте, за якою ціною і скільки курсових підготують Розумник і Хвацький.

47. 1 жовтня на фондовій біржі укладена угода з продажу 20 тис. акцій за ціною 100 грн. за акцію. Протягом жовтня попит на акції підвищився, і новий власник має намір їх продати за ціною 150 грн. за акцію. Який прибуток він отримає, якщо еластичність попиту на ці акції становить –0,4?

48. Студент Олексій у гуртожитку у вечірній час організував продаж молока. Ціна за 1 л була встановлена 8,5 грн., за вечір він продавав 40 л. Перед святом Нового року він вирішив підняти ціну до 10 грн. з надією збільшити виручку. Чи будуть виправдані його сподівання, якщо еластичність попиту становить –0,2; –1,2? Підтвердіть свої висновки розрахунками.

49. На ринку праці попит на працю описується рівнянням DL = 100 – 2W, а пропозиція праці описується рівнянням SL = 40 + 4W, де W – денна ставка заробітної плати. Визначте:

а) яка ставка заробітної плати установиться на цьому ринку і яку кількість працівників буде найнято на роботу;

б) яку суму зекономлять підприємці при даній рівноважній ставці;

в) якщо держава встановлює мінімальну ставку заробітної плати на рівні 25 грн. на день, які будуть наслідки такої політики в якісному та кількісному вираженні?

50. Майстерні з ремонту годинників потрібні фахівці, попит на працю яких описується рівнянням DL = 8 – 2W, де W – денна ставка заробітної плати. З бажаючих найнятися на роботу один погоджується працювати при оплаті не менше 10 грн. за годину, троє – не менше 25 грн. за годину. Знайдіть:

а) скільки фахівців наймуть на роботу в майстерню і чому дорівнюватиме їхня погодинна оплата;

б) скільки фахівців наймуть, якщо держава встановить мінімальний рівень денної заробітної плати 20 грн. за годину?

51. Функція попиту має вигляд Qd = 4 000 – 80р, функція пропозиції – QS = 2 800 + 20р. Розрахуйте:

а) рівноважну ціну та рівноважний обсяг;

б) надлишок продавця за ціни, що склалася;

в) як зміняться рівноважна ціна та обсяги, якщо через зростання доходів попит зросте на 20 %.

52. Комерційному банку необхідно прийняти рішення: надавати кредити суб’єктам підприємницької діяльності під 18 % річних, якщо частка неповернення цих кредитів 10 %; надавати споживчі кредити під 22 % річних, при частці неповернення 15 %; купувати державні облігації зі 100% гарантією повернення під 10 % річних. Визначте, як банку найкраще розмістити власні кредитні ресурси.

53. Власні кошти банку становлять 400 млн. грн., депозити клієнтів банку за один рік становлять 800 млн. грн., відсоток за будь-якими видами депозитів у середньому становить 15 %, кредити банку цього року – 1 500 млн. грн. під 20 % річних. Розрахуйте прибуток банку, який він отримає за рік та норму банківського прибутку.

54. На продаж виставлено три ділянки землі. Ціна першої – 400 тис. грн., другої – 150 тис. грн., третьої – 60 тис. грн. Банківський процент становить 10 %. Середня норма прибутку – 20 %. На обробку кожної з ділянок щорічно необхідно 20 тис. грн. Перший збирає зі своєї ділянки 30 ц полуниць, другий – 20 ц, третій – 15 ц. Ціна 1 кг полуниць становить 20 грн. Визначте, купівля якої ділянки є найбільш вигідною.

55. Органічна будова капіталу в промисловості в середньому 3:1, у сільському господарстві – 1:1. Норма додаткової вартості в усіх галузях дорівнює 100 %. Сільськогосподарський виробник витратив за рік 40 тис. грн., а його дохід становив 80 тис. грн. Визначте прибуток сільськогосподарського виробника, абсолютну та диференціальну ренту.

56. Для вирощування картоплі задіяні три рівні ділянки землі. На першій ділянці щорічно збирають 25 ц картоплі, на другому – 20ц, на третьому – 15 ц. На обробку кожної з ділянок необхідно 1 тис. грн. Середня норма прибутку – 20 %. Ціна 1 кг картоплі – 1 грн. Визначите розміри диференціальної й абсолютної земельної ренти на кожній з ділянок.

57. Попит на землю описується рівнянням Q = 100 – 2R, де Q – площа земельних угідь (га); R — рента (млн. грн.). Якщо Q = 90 га, а ставка банківського відсотка дорівнює 20 % річних, визначте ціну 1 га землі.

58. Фермер-орендар одержує 20 % прибутку з 50 тис. грн., вкладеного в землю капіталу. Обсяг додаткового продукту, отриманого після реалізації продукції, становить 30 тис. грн. Визначте обсяг ренти (%), яку отримав власник землі.

59. Підприємець узяв в оренду ділянку землі. Згідно з договором він щорічно повинен сплачувати землевласнику орендну плату на суму 1 000 грн. Його річні затрати на виробництво продукції становили 8 000грн., а виручка за її реалізацію – 10 000 грн. Середній прибуток на вкладений капітал в інших галузях дорівнював 20 %. Обрахуйте норму прибутку, отриманого підприємцем, і дайте відповідь на запитання: чи вигідно йому вкладати свій капітал в оренду землі?

60. Економіка країни у звітному році досягла параметрів, відбитих такою системою макроекономічних показників (у грошовому вираженні, в умовних одиницях):

витрати населення на споживання товарів і послуг – 490;

амортизаційні відрахування – 54;

орендна плата – 28;

внески на соціальне страхування – 40;

трансфертні платежі – 24;

доходи від власності – 35;

процент – 26;

дивіденди – 28;

заробітна плата осіб найманої праці – 473;

чистий експорт – 64;

нерозподілені прибутки корпорацій – 42;

непрямі податки – 36;

особисті податки – 52;

податок на прибуток корпорацій – 38;

прибуток корпорацій – 108;

державні закупівлі товарів та послуг – 144;

заощадження населення – 32;

чисті внутрішні інвестиції – 66.

Визначте розмір валового внутрішнього продукту (ВВП), чистого внутрішнього продукту (ЧВП), національного доходу (НД).

Оберіть у наведеному переліку первинні доходи та визначте розмір національного доходу:

Вид доходу Сума, млрд. грн.

Проценти за кредит 22

Дивіденди на акції 154

Державні трансферти 98

Заробітна плата найманих працівників 318

Матеріальна допомога по безробіттю 37

Рента за користування природними ресурсами 29

Прибуток підприємців 266

Субсидії на житлово-комунальні послуги 11

Вартість валового продукту становить 1 015 ум. грош. од., зокрема продукт промисловості – 630 ум. грош. од., сільського господарства – 175 ум. грош. од., будівництва – 120 ум. грош. од., інших галузей – 90 ум. грош. од. Визначте розміри продукту I та II підрозділу національного виробництва, якщо відомо, що частка предметів споживання, вироблених у галузях, становить відповідно (у %): 45, 27, 32, 29.

Номінальний ВВП у поточному році зріс на 15 %, кількість населення країни зросла на 4 %. Дефлятор ВВП становить 1,07. Як зміниться в цьому році показник номінального ВВП на душу населення і реального ВВП на душу населення?

Розрахуйте циклічне безробіття за таких умов: кількість робочої сили – 31 млн. осіб; кількість зайнятих – 28 млн. осіб; природне безробіття – 6 %.

65. Ринок праці в певній країні характеризується такими показниками: кількість дорослого населення – 31 млн. осіб; коефіцієнт участі в робочій силі – 65 %, зайняті – 18 млн. осіб, природне безробіття – 6 %. Обчисліть циклічний рівень безробіття.

66. Розрахуйте згідно із законом Оукена втрати реального ВВП унаслідок циклічного безробіття, яке становить 4,5 %, фактичний номінальний ВВП – 500 млрд. грн., індекс цін – 1,06, = 2,5 %.

67. 1 жовтня на фондовій біржі укладена угода з продажу 20 тис. акцій за ціною 100 грн. за акцію на термін до 31 жовтня. Протягом цього місяця курс акції підвищився до 120 грн. Хто та яку суму виграв (продавець чи покупець) у ситуації, що склалася? Як називається контрагент, що грає на підвищенні курсу акції? Що відбудеться, якщо за жовтень курс акції знизиться до 90 грн.?

68. Вартість сукупного суспільного продукту становить 1 015 ум. грош. од., зокрема продукт промисловості – 630 ум. грош. од., сільського господарства – 175 ум. грош. од., будівництва – 120 ум. грош. од., інших галузей – 90 ум. грош. од. Визначте розміри продукту I та II підрозділу суспільного виробництва, якщо відомо, що частка предметів споживання, вироблених у галузях, становить відповідно (у %): 45, 27, 32, 29. Дайте характеристику натурально-речовій структурі ССП.

69. Визначити величину грошових агрегатів М1, М2, М3, використовуючи такі дані:

№ пор. Структура грошових агрегатів Сума, ум. грош. од.Pages:   || 2 |Похожие работы:

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области" Гогол...»

«Вариант №2 При выполнении заданий этой части в бланке ответов №1 под номером выполняемого вами задания (А1-А36) поставьте знак "Х" в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа А1. Изучение строения мельчайших органоидов клетки и крупны...»

«КОМИТЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЕЛИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ от 08.08.2017 № 220-84/2 с. Козловка О проекте решения Комитета местного самоуправления Козловского сельсовета Козловского района Пензенской области "Об утверждении Правил благоустройства...»

«1267460bottom Прайс-лист на услуги спецтехники, Компанпия"АвтоИмперия" 8(951)380-6700; 8(951)380-6800; avtoimperiya54@mail.ru Аренда спецтехники Автобетононасосы Длина стрелы Руб./час Min 32 м От 1400 4ч 36...»

«Общие положения В интернатуру на конкурсной основе принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование. Прием в интернатуру проводится на бюджетной и договорной (платной) основе. Количество бюджетных мест определяется контрольными цифрами приема, устанавливаемыми Министерством...»

«1. Контрольный лист по конфигурации привода: Ответственное лицо: * Регион/отдел: Телефон: Факс: E-mail: Заказчик: * Номер клиента: Контакты: Отдел: Телефон: Факс: E-mail: Улица/№ дома или п/я: Страна, инде...»

«The 5th Form (The Teacher: Важева Г.Ю.) Module 5 Date Тема урока: "Performers"Цели: Образовательная – формировать практические умения по теме; актуализировать знания учащихся на основе изученного материала по теме "Performers"....»

«УТВЕРЖДАЮ: [Наименование должности] [Наименование организации] /[Ф.И.О.]/ "" 20 г.ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ Каменщик 6-го разряда1. Общие положения1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственно...»

«120015-125688 Уважаемые, дамы и господа! Компания Веллтекс предлагает Вам комплекс товаров для организации праздников.Наши преимущества: Наличие уникальных продуктов и эксклюзивных брендов, по которым мы можем предложить лучшие цены; Собственное производство молний, резинки, корсажа, упаковочных пакетов, этикеток; покраска и гравировк...»

«Visual Basic – крепкий орешек! Краткий курс по изучению языка программирования Visual Basic Содержание Вводный курс в Visual Basic HYPERLINK \l Введение Введение... 3 Урок № 1. Что такое Visual Basic?. 3 Урок № 2....»

«ISSN 1990-5378 Том 17, номер 1 2015 ИЗВЕСТИЯСАМАРСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРАРОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК Главный редактор В.П. Шорин www.ssc.smr.ru Учреждение Российской академии наук Самарский научный центр РАН Самарский научный центр Российской академии наук Известия Самарского научного центра Российской...»

«УВАЖАЕМЫЕ ТУРИСТЫ! Благодарим Вас за то, что Вы воспользовались услугами туроператора "Join UP!" Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с содержанием этой памяткиЧЕРНОГОРИЯ (Даты тура) (Дата выезда) вылет из ЛЬВОВА в _ рейсом авиакомпании МАУ. Регистрация на рейс в аэропорту города ЛЬВОВА начинается за 2 часа до вылета, з...»

«ДОГОВОР г. Москва ""20 г. Общероссийская общественная организация "Федерация бокса России", именуемая в дальнейшем "Федерация", в лице Кремлева Умара Назаровича, действующего на основании устава, с одной стороны и _, именуемый в дальнейшем "Боксёр", с дру...»

«Симанов Владислав Владимирович Дата рождения: 07.06.96 Годы учёбы в МАОУ Дубровинской СОШ: 2003-2014 г.гСпортивное направление: пауэрлифтинг, II взрослый разряд. Неоднократный победитель, и абсолютный победитель городских, областных, всер...»

«2444115-339090УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКИЙ РАЙОНПРИКАЗ "09" 03. 2010 г. № 143 ст. Павловская Об утверждении Положения  о Совете руководителей образовательных учреждений при управлении образованием администрации муниципального образования Павловский райо...»

«Тема: Сигналы светофора и регулировщика. Применение авариной сигнализации и знака авариной остановки. Цель: Изучить основные сигналы светофоров, регулировщика, а так же в каких случаях применяется авариная сигнализация и знак авариной остановки.Задача:1. Изучить основные сигналы светофоров.2. Изучить...»

«Протокол об итогах аукциона по закупке продукции для организаций системы ПАО "Транснефть" Лот № А-3.95.17 Регулирующая арматура (регуляторы давления)№ А-3.95.17/И02.03.2017 г. 11:30 г. Санкт-ПетербургИнформация о лоте: Наименование А-3.95.17 Регулирующая арматура (регуляторы давления)Начальная (максимальная) цена договора (лота) без НДС (руб.) 17 4...»

«Глава 7: Убийца демонов Виид смог восстановить опыт, потерянный при использовании Скульптурного воскрешения. Демоны были очень высокого уровня, поэтому, убивая их, он получал довольно много. Конечно, он не восстановил...»

«Урок по теме "Пасха". План урока. Что такое Пасха. Пасхальное Богослужение. Пасхальные традиции. Творческая работа.Ход урока: Что такое Пасха. Молитва. "Христос Воскресе" Ребята сегодня мы с вами поздоровались необычно. И молитву пели особую. Почему? Потому что мы...»

«6 занятия по одному конспекту. "Домик на ладошке" (Модульное склеивание объёмных форм из бумаги) Цель: умение создавать объёмные формы.Задачи:формировать умение видеть будущее изделие еще на стадии раскрашивания;развивать умение вырезать, сгибать и склеивать тольк...»

«Потешки для наших малышей! Учим всместе! 378333015557500Потешки для детей с движениями  Зайка серый наряжается, Видно в гости собирается. Вымыл носик, вымыл лобик, Вымыл ухо, вытер сухо. Надел бантик, стал он франтик. **** Сорока – белобок...»

«7 класс Лабораторная работа № 1 "Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности". Оборудование: измерительный цилиндр ( мензурка), стакан с водой, небольшая колба и другие сосуды. Лабораторная работа № 2 " Измерение размеров малы...» 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.