WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

«ЅОНУНИ ЇУМІУРИИ ТОЇИКИСТОН Дар бораи бехатарњ аз сўхтор (Конун аз 29.12.2010 № 646) Ѕонуни мазкур асосіои іуѕуѕњ, иѕтисодњ, иїтимоњ ва ...»

ЅОНУНИ

ЇУМІУРИИ ТОЇИКИСТОН

Дар бораи бехатарњ аз сўхтор

(Конун аз 29.12.2010 № 646)

Ѕонуни мазкур асосіои іуѕуѕњ, иѕтисодњ, иїтимоњ ва ташкилии

таъмини бехатарњ аз сўхторро дар Їуміурии Тоїикистон муайян намуда,

муносибатіои байни маѕомоти іокимияти давлатњ, маѕомоти худидоракунии

маіаллњ, ташкилотіо ва дигар шахсони іуѕуѕњ, новобаста аз шакліои

ташкилию іуѕуѕиашон, іамчунин байни иттиіодияіои їамъиятњ, шахсони

мансабдор, шаірвандони Їуміурии Тоїикистон, шаірвандони хориїњ ва

шахсони бешаірвандро дар ин соіа ба танзим медарорад.

Боби 1. Муѕаррароти умумњ

Моддаи 1. Мафіуміои асосњ

Дар іамин Ѕонун мафіуміои асосии зерин истифода мешаванд:

-бехатарњ аз сўхтор - таъмини іифзи одамон, молу мулки оніо,

моликияти їамъиятњ ва давлатњ аз сўхтор;

-сўхтор - оташи назоратнашаванда, ки ба іаёт ва саломатии одамон

зарар ва ба їамъияту давлат зиёни моддњ мерасонад;

-талаботи бехатарњ аз сўхтор - шартіои махсуси техникие, ки бо

ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон, санадіои меъёрњ ва ѕоидаіои бехатарњ

аз сўхтор, маѕомоти ваколатдори давлатњ барои таъмини бехатарњ аз

сўхтор муѕаррар карда шудаанд;

-риоя накардани талаботи бехатарњ аз сўхтор - иїро накардан ё ба

таври дахлдор иїро накардани талаботи меъёру стандартіо, ѕоидаву

дастуріо оид ба таъмини бехатарњ аз сўхтор, ки мутобиѕи ѕонунгузории

Їуміурии Тоїикистон муѕаррар карда шудаанд;

-низоми бехатарњ аз сўхтор - ѕоидаіои муѕарраршудаи рафтори

шаірвандон, тартиби ташкили фаъолияти истеісолњ ва хоїагњ, шароити

нигоіубини бинову иншоотіо, иморат (іудуд), таїіизоти истеісолњ ва

махсус, ки риоя накардани талаботи бехатарњ аз сўхтор ва оташнишониро

пешгирњ менамоянд;

-низоми махсуси бехатарњ аз сўхтор - муѕаррар намудани талаботи

иловагњ іангоми зиёд шудани хатари сўхтор дар іудудіои дахлдор;

-чораіои бехатарњ аз сўхтор - амаліо оид ба таъмин ва иїрои

талаботи бехатарњ аз сўхтор;

-системаи таъмини бехатарњ аз сўхтор - маїмўи ѕувва ва воситаіо

ва іамчунин чораіои іуѕуѕњ, ташкилњ, иѕтисодњ, иїтимоњ ва илмию

техникие, ки барои мубориза бо сўхтор равона гардидаанд;

-хадамоти оташнишонњ (муіофизат аз сўхтор) - бо тартиби муайян

таъсис додани маїмўи маѕомоти идоракунњ, ѕувваю воситаіо, аз їумла

воіидіои оташнишонњ, ки барои ташкили пешгирии сўхтор ва хомўш

намудани он, гузаронидани коріои таъхирнопазири наїотдиіњ аз фалокат

таъин гардидаанд;

-назорати давлатии бехатарњ аз сўхтор - намуди махсуси фаъолияти

назорати давлатие, ки аз їониби шахсони мансабдори маѕомоти идоракунњ

ва воіидіои хадамоти давлатии оташнишонњ бо маѕсади назорати риояи

талаботи бехатарњ аз сўхтор ва роі надодан ба риоя накардани он анїом

дода мешавад;

-тарљиботи бехатарњ аз сўхтор - иттилоотонии їамъият оид ба

масъалаіо ва роііои таъмини бехатарњ аз сўхтор аз тариѕи воситаіои

ахбори омма, тавассути нашр ва интишор кардани адабиёти махсус ва

маісулоти реклама, ташкил намудани намоишу бозбиниіо, конференсияіо ва

чорабиниіои оммавњ;

-пешгирии сўхтор - маїмўи тадбиріои бехатарњ, ки барои истиснои

имконияти сар задани сўхтор ва маідуд сохтани оѕибати он равона

шудаанд;

-тадбиріои аввалияи бехатарњ аз сўхтор - амалњ намудани меъёру

ѕоидаіои бо тартиби маъмулњ ѕабулгардида оид ба пешгирии сўхтор, наїот

додани мардум ва молу мулк аз сўхтор, ки ин як ѕисми маїмўи чорабиниіо

оид ба ташкили оташнишонњ мебошад;

-маснуоти техникии оташнишонњ - маснуоти махсуси техникњ, барои

таъмини бехатарњ аз сўхтор, аз їумла техникаю таїіизот, лавозимоти

оташнишонњ ва маводи муіофизат аз оташ, воситаіои алоѕаи махсус ва

идоракунњ, барномаіои мошиніои іисоббарори электронњ ва манбаъіои

маълумот, іамчунин дигар воситаіои пешгирии сўхтор ва оташнишонњ;

-гарнизони хадамоти давлатии оташнишонњ - маїмўи маѕомоти

їойгиронии іудуди муайяни идоракунњ, воіидіои муіофизат аз сўхтор,

муассисаіои техникњ-оташнишонњ, тадѕиѕоти илмњ ва муассисаіои таълимии

техникии оташнишонњ ва дигар ташкилотіо, новобаста аз тобеияти

идоравии оташнишонњ.

Моддаи 2. Ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон дар соіаи бехатарњ аз

сўхтор

Ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон дар соіаи бехатарњ аз сўхтор ба

Конститутсияи (Сарѕонуни) Їуміурии Тоїикистон асос ёфта, аз іамин

Ѕонун, дигар санадіои меъёрии іуѕуѕии Їуміурии Тоїикистон ва санадіои

іуѕуѕии байналмилалии эътирофнамудаи Тоїикистон иборат аст.

Моддаи 3. Вазифаіои асосии таъмини бехатарњ аз сўхтор

Вазифаіои асосии таъмини бехатарњ аз сўхтор аз иніо иборатанд:

-іифзи іаёт ва саломатии одамон, моликият, сарвати миллњ ва

муіити зист дар соіаи бехатарњ аз сўхтор;

-пешакњ муайян кардани іадди хатари фаъолияти ташкилоту

шаірвандон, таълими чораіои пешгирњ ва амалњ гардонидани тадбиріои

пешгирњ дар соіаи бехатарњ аз сўхтор;

-зарурати оташнишонњ, анїом додани коріои аввалияи

садамавњ-наїотдиіњ аз фалокат ва дигар коріои зарурњ, расонидани ёрии

тиббњ, іимояи иїтимоии шаірвандон ва кормандони осебдида, їуброни

зиёне, ки дар натиїаи сўхтор ба саломатњ ва молу мулки шаірвандон,

муіити зист ва ба субъектіои хоїагидорњ расидааст.

Моддаи 4. Системаи таъмини бехатарњ аз сўхтор дар Їуміурии

Тоїикистон

Маѕомоти асосии системаи таъмини бехатарњ аз сўхтор маѕомоти

хадамоти давлатии оташнишонњ, маѕомоти иїроияи маіаллии іокимияти

давлатњ, маѕомоти худидоракунии маіаллњ, корхонаю муассиса, ташкилотіо

новобаста аз шакліои ташкилию іуѕуѕњ ва шаірвандоне мебошанд, ки

мутобиѕи ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон дар таъмини бехатарњ аз

сўхтор иштирок мекунанд.

Вазифаіои асосии системаи таъмини бехатарњ аз сўхтор аз иніо

иборатанд:

-танзими меъёрии іуѕуѕњ ва андешидани чораіои давлатњ дар соіаи

бехатарњ аз сўхтор;

-таъсиси хадамоти оташнишонњ ва ба роі мондани фаъолияти он;

-таіия ва амалњ гардонидани чораіои бехатарњ аз сўхтор;

-амалњ намудани іуѕуѕу ўідадориіо ва масъулият дар соіаи бехатарњ

аз сўхтор;

-гузаронидани тарљиботи бехатарњ аз сўхтор ва ба аіолњ омўзондани

ѕоидаіои бехатарњ аз сўхтор;

-мусоидат намудан ба фаъолияти дастаіои (дружинаіои) ихтиёрии

оташнишонњ ва иттиіодияіои оташнишонњ, їалб кардани аіолњ барои

таъмини бехатарњ аз сўхтор;

-таъмини иттилоотњ дар соіаи бехатарњ аз сўхтор;

-ба амал баровардани назорати давлатии бехатарњ аз сўхтор ва

дигар вазифаіои назоратњ оид ба таъмини бехатарњ аз сўхтор;

-истеісоли маісулоти техникии оташнишонњ;

-иїрои кору хизматрасонњ дар соіаи бехатарњ аз сўхтор;

-хомўш намудани сўхтор ва зимни он анїом додани коріои аввалияи

садамавњ-наїотдиіњ аз фалокат;

-баіисобгирии сўхтор ва оѕибатіои он;

-муѕаррар намудани низоми махсуси бехатарњ аз сўхтор дар

иншоотіои хоїагии халѕ ва маіаліои аіолинишин.

Боби 2. Ваколатіои маѕомоти іокимияти давлатњ

ва худидоракунии маіаллњ дар соіаи бехатарњ аз сўхтор

Моддаи 5. Ваколатіои Іукумати Їуміурии Тоїикистон дар соіаи

бехатарњ аз сўхтор

Іукумати Їуміурии Тоїикистон дар соіаи бехатарњ аз сўхтор:

-назорати давлатии бехатарњ аз сўхторро ба роі мемонад, тартиби

фаъолияти он ва баіисобгирии давлатии сўхтор ва оѕибатіои онро муайян

мекунад;

-тартиби иттилоотонњ, таблиљи дониш, таълими аіолњ ва

мутахассисонро дар соіаи бехатарњ аз сўхтор муайян менамояд;

-шумораи кормандони Хадамоти давлатии оташнишониро, ки хароїоташ

аз іисоби маблаљи буїети давлатњ амалњ мегардад, муѕаррар мекунад;

-ташкил ва тартиби таълим, бозомўзњ ва такмили ихтисоси

кормандони Хадамоти давлатии оташнишониро муайян менамояд;

-іамкории байналмилалиро ба роі мемонад ва тартиби фаъолияти

ташкилот ва шаірвандони хориїиро оид ба пешгирњ ва хомўш намудани

сўхтор дар ѕаламрави їуміурњ муайян мекунад;

-номгўи корхона, ташкилоту муассисаіоеро тасдиѕ менамояд, ки дар

оніо хадамоти оташнишонњ іатман таъсис дода мешавад.

Моддаи 6. Ваколати вазорату идораіои Їуміурии Тоїикистон дар

соіаи бехатарњ аз сўхтор

Вазорату идораіои Їуміурии Тоїикистон дар соіаи бехатарњ аз

сўхтор дорои ваколатіои зеринанд:

-сиёсати давлатњ ва іамоіангсозии идоравиро дар соіаи бехатарњ аз

сўхтор ба амал мебароранд;

-меъёру стандарт ва ѕоидаіои соіаи бехатарњ аз сўхторро таіия ва

барои мувофиѕа ба маѕомоти марказии иїроияи давлатњ оид ба бехатарњ аз

сўхтор пешниіод менамоянд;

-комиссияіои соіавии сўхтору техникњ ва воіидіои оташнишониро

таъсис медиіанд, ба фаъолияти оніо роібарњ мекунанд ва коріои

фаімондадиіии оммавиро мегузаронанд;

-дар объектіои махсусан муіим ва дорои хатари сўхтору таркиш

іатман гурўііои пешгирњ, дастаіои низомии оташнишонњ барпо намуда,

навбатдории шабонарўзии оніоро ба роі мемонанд;

-назоратро ба іолати бехатарњ аз сўхтор муѕаррар карда, барои

пешгирии сўхтор ва рафъи он чора мебинанд;

-тарљибу ташвиѕи дониш, таълими шаірвандон ва мутахассисонро доир

ба ѕоидаіои бехатарњ аз сўхтор ташкил мекунанд;

-іаїми маблаљіои дахлдорро барои дастгирии соіаи бехатарњ аз

сўхтор дар иншоотіои идоравњ іар сол муѕаррар менамоянд.

Моддаи 7. Ваколатіои маѕомоти иїроияи маіаллии іокимияти давлатњ

ва худидоракунии маіаллњ дар соіаи бехатарњ аз сўхтор

Ба ваколати маѕомоти иїроияи маіаллии іокимияти давлатњ ва

худидоракунии маіаллњ дар соіаи бехатарњ аз сўхтор дохил мешаванд:

-ташкили иїрои чораіои бехатарњ аз сўхтор ва амалњ гардонидани

оніо;

-таіия, тасдиѕ ва таъмин намудани иїрои барномаіои маѕсадноки

минтаѕавњ оид ба таъмини бехатарњ аз сўхтор ва оташнишонњ;

-ѕабул кардани ѕоидаіои іатмњ оид ба таъмини тартиботи їамъиятњ

ва бехатарњ іангоми сар задани сўхтор, пешгирњ ва рафъ намудани он;

-ташкили чораіои пешгирњ ва рафъ кардани сўхтор;

-иттилоотонии аіолњ ва ташкили чорабиниіои соіаи бехатарњ аз

сўхтор;

-иштирок дар иїрои барномаіои маѕсадноки бехатарњ аз сўхтор;

-таіия, тасдиѕ ва иїрои буїетіои маіаллњ оид ба хароїоти бехатарњ

аз сўхтор, аз їумла ташкил ва таъмини хадамоти муіофизат аз сўхтор дар

вилоятіо, шаіру ноіияіои їуміурњ;

-мусоидат ба фаъолияти воіидіои ихтиёрии оташнишонњ ва хадамоти

оташнишонии идоравњ.

Боби 3. Хадамоти оташнишонњ

Моддаи 8. Намудіо ва вазифаіои асосии хадамоти оташнишонњ

Хадамоти оташнишоињ ба намудіои зерин таѕсим мешавад:

-Хадамоти давлатии оташнишонњ;

-Дастаи (дружинаи) идоравии оташнишонњ.

Вазифаіои асосии хадамоти оташнишонњ дар соіаи бехатарњ аз сўхтор

иніоянд:

-ташкили пешгирии сўхтор;

-хомўш намудани сўхтор.

Ѕувваю воситаіои маѕомот ва воіидіои хадамоти оташнишонњ

наметавонанд ба иїрои коріое, ки іамин Ѕонун пешбинњ накардааст, їалб

карда шаванд.

Моддаи 9. Сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонии Вазорати

коріои дохилии Їуміурии Тоїикистон

Сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонии Вазорати коріои дохилии

Їуміурии Тоїикистон маѕоми марказии мустаѕили оперативии бехатарњ аз

сўхтори Вазорати коріои дохилии Їуміурии Тоїикистон мебошад.

Сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонии Вазорати коріои дохилии

Їуміурии Тоїикистон:

-иїрои барномаи давлатии соіаи бехатарњ аз сўхторро дар іудуди

Їуміурии Тоїикистон таъмин мекунад;

-тадбиріои давлатњ, танзими меъёріоро дар соіаи бехатарњ аз

сўхтор таіия ва амалњ мегардонад;

-назорати давлатии бехатарњ аз сўхторро дар Їуміурии Тоїикистон

ташкил ва амалњ мегардонад;

-муіофизати маіаліои аіолинишин ва корхонаіоро аз сўхтор ва дигар

кору хизматрасониро дар соіаи бехатарњ аз сўхтор бо тартиби маъмулњ

ташкил мекунад ва ба амал мебарорад;

-хомўш намудани сўхторро таъмин ва амалњ мегардонад;

-фаъолияти тадѕиѕоти илмњ, тарљиби дониш, омўзиши шаірвандон ва

мутахассисонро дар соіаи бехатарњ аз сўхтор ташкил мекунад;

-кори вазорату идораіои Їуміурии Тоїикистон, корхонаю ташкилот ва

муассисаіоро новобаста аз шакліои моликият, дар соіаи бехатарњ аз

сўхтор іамоіанг месозад;

-бо вазорату идораіои їуміурњ меъёру стандартіо ва ѕоидаіои

бехатарњ аз сўхторро тасдиѕ ва мувофиѕа менамояд, баіисобгирии

давлатиро дар соіаи бехатарњ аз сўхтор ба роі мемонад;

-фаъолияти иїозатномадиіњ ва сертификатониро дар соіаи бехатарњ

аз сўхтор амалњ менамояд;

-ба вазорату идораіо, ташкилоту муассисаіо, новобаста аз шакліои

моликият ва ба шаірвандон дар бораи бехатарњ аз сўхтор амрнома ва

дигар санадіои меъёрии иїрояшон іатмњ медиіад;

-фаъолияти маѕомоти идора ва воіидіои хадамоти давлатии

оташнишониро аз їиіати молиявњ ва моддию техникњ таъмин менамояд;

-фаъолияти дигар намудіои хадамоти оташнишониро іамоіанг месозад;

-таълим, бозомўзњ ва такмили ихтисоси кормандони хадамоти

давлатии оташнишониро ба роі мемонад;

-дигар вазифаіоеро, ки дар ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон

пешбинњ гардидаанд, амалњ менамояд.

Моддаи 10. Назорати давлатии бехатарњ аз сўхтор

Роібари маѕоми марказии идоракунии хадамоти давлатии оташнишонии

Вазорати коріои дохилии Їуміурии Тоїикистон аз рўи вазифа, іамзамон

сарнозири давлатии Їуміурии Тоїикистон оид ба назорати бехатарњ аз

сўхтор ва муовинонаш - мутобиѕан муовинони сарнозири давлатии Їуміурии

Тоїикистон оид ба назорати бехатарњ аз сўхтор мебошанд.

Шахсони мансабдори маѕомоти идоракунњ ва воіидіои Хадамоти

давлатии оташнишонњ іангоми амалњ гардонидани назорати давлатии

бехатарњ аз сўхтор іуѕуѕ доранд:

-таіияи іуїїатіои меъёрии оид ба бехатарњ аз сўхтори иїрояшон

іатмњ ва іамчунин іуїїатіои меъёриро, ки тартиби таіияву истеісол ва

истифодаи маснуоти техникии оташнишониро ба танзим медароранд, ба роі

монанд, мустаѕилона ё худ іамроіи маѕомоти бехатарњ аз сўхтор тасдиѕ

намоянд;

-назорати давлатии бехатарњ аз сўхторро барои риоя намудани

талаботи бехатарњ аз сўхтор аз тарафи маѕомоти иїроияи маіаллии

іокимияти давлатњ, маѕомоти худидоракунии маіаллњ, корхонаіо ва

іамчунин аз тарафи шахсони мансабдору шаірвандон амалњ гардонанд;

-ба маѕомоти иїроияи маіаллии іокимияти давлатњ, маѕомоти

худидоракунии маіаллњ дар бораи иїрои тадбиріои бехатарњ аз сўхтор

таклифіо пешниіод намоянд;

-бо маѕсади назорати риояи талаботи бехатарњ аз сўхтор ва

пешгирии іуѕуѕвайронкунии іудуд, бино ва иншоот, биноіои корхона ва

иншоотіои дигарро вобаста ба аіамият ва іолати хавфи сўхтор доштани

оніо, аз їумла дар соатіои љайрикорњ таіѕиѕу тафтиш намоянд;

-дар сурати мавїуд будани маълумоти аниѕ доир ба риоя нагардидани

талаботи бехатарњ аз сўхтор, ки хавфи сар задани сўхторро дорад ва (ё)

ба бехатарии мардум таідид менамояд, бо тартиби муѕаррарнамудаи

ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон ба манзил ва дигар биноіо, ѕитъаіои

замини шаірвандон бемамониат дароянд;

-дар кори комиссияіои оид ба интихоби мавзеъи (роіи) сохтмон ва

іамчунин комиссияіо оид ба ѕабули иншооти сохтмон (тармим)-ашон

анїомёфта иштирок намоянд;

-лоиіаіои биною иншоотро дар мавриди асоснок баромадан аз меъёр

ва іангоми дар меъёріои амалкунандаи іуїїатіои шаірсозњ мавїуд

набудани талаботи бехатарњ аз сўхтор баррасњ ва мувофиѕа намоянд

(Конун аз 29.12.2010 № 646);

-дар корхонаіое, ки коріои лоиіакашњ ва лоиіакашию їустуїўиро

иїро мекунанд, оид ба мувофиѕати іуїїатіои лоиіакашњ ва лоиіакашию

сметавњ ба талаботи бехатарњ аз сўхтор тафтишоти интихобњ гузаронанд;

-ба роібарони корхонаіо, шахсони мансабдор ва шаірвандон барои

иїрои іатмњ оид ба рафъи вайронкунии талаботи бехатарњ аз сўхтор,

таъмини бехатарњ аз сўхтори мол (кору хизматрасонњ), аз истеісолот

бардоштан, ѕатъ кардани истеісол ва боздоштани фурўши моли (кору

хизматрасонии) ба талаботи бехатарњ аз сўхтор номувофиѕ амрномаіо

диіанд;

-кори корхонаіо (истеісолоти їудогона), ѕитъаіои истеісолњ

агрегатіо, истифодаи бинову иншоот ва хонаіо, иїрои баъзе намудіои

корро дар мавриди ошкор шудани вайронкунии талаботи бехатарњ аз

сўхтор, ки хавфи сар задани сўхторро дорад ва (ё) ба бехатарии мардум

таідид менамояд, іамчунин дар іолати иїро накардани ин талабот іангоми

лоиіакашњ, сохтмон, таъмири асосњ, тармим, васеъ кардан, аз їиіати

техникњ таїіизонидани корхонаіо, биноіо, иморат ва иншоотіои дигар

пурра ё ѕисман ѕатъ намоянд;

-мутобиѕи ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон парвандаіоро оид ба

сўхтор ва риоя накардани талаботи бехатарњ аз сўхтор таіѕиѕ намоянд;

-ба маѕомоти идоракунњ ва воіидіои хадамоти давлатии оташнишонњ

шахсони мансабдор ва шаірвандонро аз рўи парвандаіо ва іуїїатіое, ки

доир ба сўхтор таіти таіѕиѕ ѕарор доранд, даъват намоянд, аз оніо

баёноти тавзеіот, маълумоту іуїїатіо ва нусхаіои оніоро талаб карда

гиранд;

-ба шаірвандон, шахсони мансабдор ва іуѕуѕњ, аз їумла ба

истеісолкунандагон (иїрокунандагон, фурўшандагон), барои риоя

накардани талаботи бехатарњ аз сўхтор ва іамчунин барои дигар

іуѕуѕвайронкуниіои соіаи бехатарњ аз сўхтор, аз їумла барои иїро

накардан ё сари ваѕт иїро накардани амрномаю ѕароріои шахсони

мансабдори хадамоти давлатии оташнишонњ мутобиѕи ѕонунгузории їорњ

їазои маъмурњ татбиѕ намоянд.

Маѕомоти минтаѕавии идоракунњ ва воіидіои Хадамоти давлатии

оташнишонии Вазорати коріои дохилии Їуміурии Тоїикистон аризаву ахбор

ва дигар маълумотро доир ба їиноятіо ва іуѕуѕвайронкуниіои маъмурие,

ки вобаста ба сўхтор расидаанд, ба ѕайд мегиранд ва вазифадоранд аз

рўи оніо сариваѕт чораіои дахлдори пешбининамудаи ѕонунгузориро

андешанд.

Шахсони мансабдори маѕомоти идоракунњ ва воіидіои хадамоти

давлатии оташнишонњ іангоми амалњ гардонидани назорати давлатии

бехатарњ аз сўхтор дар иншоотіое, ки моликияти шахсони іуѕуѕии хориїњ

ё корхонаіои дорои сармояи хориїианд, аз іуѕуѕіои муѕаррарнамудаи

іамин модда истифода мекунанд.

Назорати давлатии бехатарњ аз сўхтор дар їангалзоріо аз тарафи

маѕомоти Хадамоти хоїагии їангали Їуміурии Тоїикистон ва дар иншоотіои

зеризаминњ ва іангоми иїрои коріои ба тарконидан алоѕаманд аз тарафи

Саридораи назорати давлатии бехатарии коріо дар саноат ва соіаи

кўікории назди Іукумати Їуміурии Тоїикистон амалњ гардонида мешавад.

Назорати таъмини бехатарњ аз сўхтор іангоми истифодаи наѕлиёти

іавоњ, киштии дарёњ ба зиммаи хадамоти ин ташкилот мебошад.

Иїрои амру дастуріои шахсони мансабдори маѕомоти болоии идоракунњ

ва воіидіои хадамоти давлатии оташнишонњ барои шахсони мансабдори

маѕомоти поёнии идоракунњ ва воіидіои хадамоти давлатии оташнишонњ

іангоми аз тарафи оніо амалњ намудани назорати давлатии бехатарњ аз

сўхтор іатмист. Дар айни замон ба дахолати дигар шахсони мансабдор ба

фаъолияти оніо роі дода намешавад.

Маѕоми назорати давлатии бехатарњ аз сўхтор барои іолати бехатарњ

аз сўхтори корхонаю ташкилот ва муассисаіо новобаста аз шакліои

моликият масъулият надорад.

Моддаи 11. Дастаи (дружинаи) идоравии оташнишонњ

Маѕомоти иїроияи маіаллии іокимияти давлатњ, корхонаю ташкилот ва

муассисаіо новобаста аз шакліои ташкилию іуѕуѕњ бо маѕсади таъмини

бехатарњ аз сўхтор ва хомўш намудани сўхтор дар маіаліои аіолинишин ва

иншооти хоїагии халѕ ўхдадоранд дастаи (дружинаи) идоравии оташнишонњ

ё бо мувофиѕаи Сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонии Вазорати

коріои дохилии Їуміурии Тоїикистон ѕисміои іарбикунонидашудаи

оташнишонњ ташкил намоянд.

Таъминоти молиявњ ва моддию техникии дастаи (дружинаи) идоравии

оташнишонњ аз іисоби буїети маіаллњ, корхонаю ташкилот ва муассисаіое,

ки дар оніо ин дастаіо (дружинаіо) ташкил карда шудаанд, амалњ

гардонида мешавад.

Іаёти аъзои дастаіои (дружинаіои) идоравии оташнишонњ аз тарафи

маѕомоти иїроияи маіаллии іокимияти давлатњ, корхона, муассисаю

ташкилотіо суљурта карда шуда, дар іолати маъюб шудан іангоми хомўш

намудани сўхтор ё садама суљуртапулњ ба маблаљи музди маоши миёнаи

яксола (дар іолати фавтидан суљуртапулњ ба аъзои оилаи оніо) пардохт

карда мешавад.

Боби 4. Таъмини бехатарњ аз сўхтор

Моддаи 12. Таіия ва амалњ кардани чораіои бехатарњ аз сўхтор

Чораіои бехатарњ аз сўхтор мутобиѕи ѕонунгузории Їуміурии

Тоїикистон, іуїїатіои меъёрњ оид ба бехатарњ аз сўхтор, іамчунин дар

асоси таїрибаи оташнишонњ, арзёбии хатари сўхтордоштаи маводу

воситаіо, равандіои технологњ, маснуот, конструксияи биною иморатіо

таіия карда мешаванд.

Истеісолкунандагони (таъминкунандагони) маводу воситаіо, маснуоту

таїіизот дар іуїїати техникии дахлдор хавфу хатари ин маводу воситаіо,

маснуоту таїіизотро ва іамчунин чораіои бехатарњ аз сўхторро іангоми

муносибат кардан бо оніо бояд нишон диіанд.

Таіия ва амалњ кардани чораіои бехатарњ аз сўхтор барои

корхонаіо, биноіо, иморатіо ва дигар иншоот, аз їумла дар мавриди

банаѕшагирии оніо бояд дар сурати сар задани сўхтор роііои бехавфу

хатар аз оніо баровардани одамон іатман пешбинњ карда шаванд.

Барои корхонаіо іатман наѕшаіои хомўш кардани сўхтор тартиб дода

мешавад, ки оніо роііои таъмини бехатарии одамонро пешбинњ менамоянд.

Моддаи 13. Хомўш намудани сўхтор

Хомўш намудани сўхтор амалиёти касбиест, ки ба наїот додани

одамон, амвол ва баріам додани сўхтор равона карда шудааст.

Тартиби ташкили хомўш намудани сўхторіо дар гарнизоніои

оташнишонњ аз тарафи Хадамоти давлатии оташнишонњ муѕаррар карда

мешавад.

Хомўш намудани сўхтор аз тарафи Хадамоти давлатии оташнишонњ

ройгон аст.

Барои даъвати воіидіои Хадамоти давлатии оташнишонњ дар шабакаіои

телефонии сартосари їуміурњ раѕами бепули ягонаи 01 муѕаррар карда

мешавад.

Іангоми хомўш намудани сўхтор кормандони Хадамоти оташнишонњ іаѕ

доранд ба іамаи биноіои истиѕоматњ, истеісолњ ва дигар иморатіо

новобаста аз шакли моликияташон бемамоният ворид шуда, їиіати наїот

додани шаірвандон, пешгирии паіншавии сўхтор ва рафъи он чораіо

андешанд.

Барои иштирок намудан дар рафъи сўхтор ва гузаронидани коріои

наїотдиіњ ташкилотіо новобаста аз шакли моликият ўідадоранд бо талаби

хадамоти давлатии оташнишонњ техникаіои оташхомўшкунњ, обкашњ,

наїотдиіњ, таїіизот, модда ва маводіои оташхомўшкунњ ва воситаіои

алоѕаи дар ихтиёри худ доштаро їудо намоянд. Тартиби їалб намудани

техникаю таїіизотро барои оташнишонњ Іукумати Їуміурии Тоїикистон

тасдиѕ мекунад.

Іамаи воіидіои Хадамоти давлатњ ва идоравии оташнишонњ тобеи

роібари оташхомўшкунњ мебошанд. Іеї кас, ба љайр аз шахсони мансабдори

ваколатдори хадамоти давлатии оташнишонњ, іаѕ надорад, ки ба амалиёти

ў дахолат намояд ё худ амру фармони ўро іангоми хомўш намудани сўхтор

бекор кунад.

Зиёни моддњ, ки іангоми оташнишонњ расидааст, бояд бо тартиби

муѕаррарнамудаи ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон їуброн карда шавад.

Іайати шахсии Хадамоти давлатии оташнишонњ ва дигар иштироккунандагони

оташнишонњ, ки аз рўи зарурат (ноилоїњ) амал кардаанд, аз додани

товони зиён озод карда мешаванд.

Моддаи 14. Таъминоти молиявњ ва моддию техникии Хадамоти давлатии

оташнишонњ

Таъминоти моддию техникии Хадамоти давлатии оташнишонњ дар асоси

маблаљіои їудогардидаи іарсолаи буїетњ ва захираіои моддию техникњ ва

аз іисоби дигар фаъолиятіои хоїагидорњ амалњ карда мешавад.

Нигоі доштани іайати шахсњ, харидории техникаю лавозимоти

сўхторхомўшкунњ ва садамавию наїотдиіњ, воситаіои оташнишонњ ва

наїотдиіњ, либосіои махсус ва таїіизоту лавозимоти техникии наїотдиіњ

барои іайати шахсии Хадамоти давлатии оташнишонњ дар маіаліои

аіолинишин, инчунин мувофиѕи хароїоти истифода аз іисоби буїети

їуміуриявњ ва маіаллњ ва барои хадамоти оташнишонии идоравњ - аз

іисоби маблаљіои маѕомоти маіаллии іокимияти давлатњ, корхона,

муассисаю ташкилот, инчунин маблаљіои їудошаванда аз пардохти суљуртаи

давлатњ, даромадіо аз фаъолияти молиявию хоїагии худи хадамоти

оташнишонњ ва дигар даромадіое, ки ба ѕонунгузорњ мухолифат намекунад,

амалњ карда мешавад.

Моддаи 15. Иїрои кор ва хизматрасоињ дар соіаи бехатарњ аз сўхтор

Кору хизматрасонњ дар соіаи бехатарњ аз сўхтор дар асоси шартнома

ба їо оварда мешавад, љайр аз ташкилотіои давлатие, ки аз буїети

давлатњ бо маѕсади амалњ гардонидани талаботи бехатарњ аз сўхтор,

іамчунин бо маѕсади пешгирии сўхтор ва хомўш намудани он маблаљгузорњ

карда мешаванд.

Ба кор ва хизматрасонии соіаи бехатарњ аз сўхтор иніо мансубанд:

-муіофизат кардани маіаліои аіолинишин ва корхонаіо аз сўхтор,

новобаста аз шакліои моликият дар асоси шартнома;

-истеісол кардан, санїидан, харидорњ намудан ва фиристодани

маснуоти техникии оташнишонњ;

-иїрои коріои лоиіакашњ ва їустуїўњ, гузаронидани машваратіои

илмию техникњ ва экспертиза;

-озмоиши маводу воситаіо, маснуот, таїіизот ва олот бо маѕсади

тобоварии оніо дар сўхтор;

-ба аіолњ омўзонидани чораіои бехатарњ аз сўхтор;

-ба роі мондани тарљиботи пешгирии сўхтор, нашри адабиёти махсус

ва маісулоти реклама;

-коріои муіофизатии оташдону дудбаро аз сўхтор;

-васл кардан, хизматрасонии техникњ ва таъмири системаіо ва

воситаіои муіофизат аз сўхтор;

-таъмир ва нигоіубини асбобу анїом ва воситаю олоти

оташхомўшкунњ, барѕарор кардани сифати воситаіои оташхомўшкунњ;

-сохтан, таъмир ва тармими иморату иншоот, биноіои хадамоти

оташнишонњ.

Моддаи 16. Таъминоти иттилоотњ дар соіаи бехатарњ аз сўхтор

Таъминоти иттилоотњ дар соіаи бехатарњ аз сўхтор маълумотро дар

бораи дараїаи таваккал ва хавфи имконпазири сўхтордоштаи фаъолияти

ташкилотіо, бехатарии зарурњ, натиїаву оѕибат, чораіои пешгирњ ва

рафъи сўхтор дар бар мегирад. Вай барои дар системаи таъмини бехатарњ

аз сўхтор ташкил ва истифода кардани системаіои махсуси иттилоотњ ва

манбаъіои маълумот (минбаъд-системаи иттилоот), ки барои иїрои

вазифаіо заруранд, амалњ карда мешавад.

Хадамоти обуіавосанїњ ва дигар маѕомоти ваколатдори давлатњ

ўідадоранд, ки Хадамоти давлатии оташнишониро аз іодисаіои барои

бехатарњ аз сўхтор ногувору номусоид бетаъхир ва ба таври ройгон огоі

намоянд.

Воситаіои ахбори омма вазифадоранд бо талаби Хадамоти давлатии

оташнишонњ таъїилан маълумоти фавриро аз рўи масъалаіои бехатарњ аз

сўхтор ройгон ба табъ расонанд.

Маѕомоти иїроияи маіаллии іокимияти давлатњ бояд аіолиро аз

ѕароріои ѕабулгардида доир ба таъмини бехатарњ аз сўхтор хабардор

кунанд ва ба интишори маълумоти техникии оташнишонњ кўмак намоянд.

Моддаи 17. Тарљибот ва таълими чораіои бехатарњ аз сўхтор ва

интишори маълумоти техникии оташнишонњ

Омўзонидани шаірвандон оиди чораіои бехатарњ аз сўхтор дар їойи

кор ва макони зисти оніо гузаронида мешавад.

Вазорати маорифи Їуміурии Тоїикистон барномаи таълимњ оид ба

омўзондани ѕоидаіои бехатарњ аз сўхторро пешбинњ менамояд, мактабіои

таісилоти миёнаи умумњ, муассисаіои таісилоти ибтидоњ-касбњ,

миёнаи-касбњ, олии касбњ, факултаіо, курсіо, донишкадаіои такмили

ихтисоси назди вазорату идораіо, ташкилотіо новобаста аз шакли

моликият корро оид ба омўзондани ѕоидаіои бехатарњ аз сўхтор ба

таълимгирандагон, шунавандагон ва кормандон ташкил менамоянд.

Талаботро нисбати мазмуну мундариїаи барнома ва тартиби

омўзондани чораіои бехатарњ аз сўхтор Сарраёсати Хадамоти давлатии

оташнишонии Вазорати коріои дохилии Їуміурии Тоїикистон муайян

мекунад.

Моддаи 18. Баіисобгирии сўхтор ва оѕибати он

Дар Їуміурии Тоїикистон системаи ягонаи давлатии баіисобгирии

сўхтор ва оѕибати он амал мекунад.

Баіисобгирии расмии оморњ ва іисоботи давлатии оморњ оид ба

сўхтор ва оѕибати он ба зиммаи Хадамоти давлатии оташнишонњ вогузор

карда мешавад.

Тартиби ба іисоб гирифтани сўхтор ва оѕибати онро Хадамоти

давлатии оташнишонњ бо мувофиѕаи маѕомоти давлатии омор ва маѕомоти

дигари манфиатдори іокимияти давлатњ муайян мекунад.

Иїрои тартиботи муѕарраргардидаи баіисобгирии сўхтор ва оѕибати

он аз їониби маѕомоти іокимияти давлатии тамоми сатііо, ташкилот,

корхона, муассисаіо ва шаірвандон, аз їумла шахсони машљули фаъолияти

соіибкорњ іатмист.

Вазорату идораіо ва ташкилотіо, новобаста аз шакліои моликият, ба

маѕомоти хадамоти давлатии оташнишонњ дар бораи сўхтор ва оѕибати он

іисобот пешниіод мекунанд. Шакли іисобот аз тарафи Сарраёсати хадамоти

давлатии оташнишонии Вазорати коріои дохилии Їуміурии Тоїикистон

муайян карда мешавад.

Моддаи 19. Низоми махсуси бехатарњ аз сўхтор

Дар іолати зиёд шудани хатари сўхтор дар іудудіои алоіида бо

ѕарори маѕомоти иїроияи маіаллии іокимияти давлатњ ё маѕомоти

худидоракунии маіаллњ дар іудудіои дахлдор метавонад низоми махсуси

бехатарњ аз сўхтор муайян карда шавад.

Дар давраи амали низоми махсуси бехатарњ аз сўхтор дар іудудіои

дахлдор талаботи иловагии бехатарњ аз сўхтор бо мувофиѕа бо Хадамоти

давлатии оташнишонњ муѕаррар карда мешавад.

Моддаи 20. Таъминоти илмию техникии бехатарњ аз сўхтор

Таъминоти илмию техникии бехатарњ аз сўхтор аз їониби муассисаіои

тадѕиѕоти илмии Їуміурии Тоїикистон ва инчунин дар асоси шартнома бо

корхонаю муассиса ва ташкилотіои дахлдор амалњ карда мешавад.

Коріои илмию техникњ барои амалигардонии вазифаіо дар миѕёси

їуміурњ аз іисоби маблаљіои буїети їуміуриявњ иїро карда мешаванд.

Іамоіангсозии тадѕиѕоти илмњ дар соіаи бехатарњ аз сўхтор ба

зиммаи Хадамоти давлатии оташнишонњ вогузор карда мешавад.

Боби 5. Іуѕуѕу ўідадориіо дар соіаи бехатарњ аз сўхтор

Моддаи 21. Іуѕуѕу ўідадориіои шаірвандон дар соіаи бехатарњ аз

сўхтор

Шаірвандони Їуміурии Тоїикистон іуѕуѕ доранд:

-ба іимояи іаёту саломатњ ва молу мулки худ дар мавриди сўхтор;

-аз хатари сўхторе, ки дар маіаліои муайяни будубоши худ дар

ѕаламрави Їуміурии Тоїикистон дучор шуда метавонанд ва іам аз чораіои

зарурии бехатарњ огоіњ дошта бошанд;

-ба їуброни зиёни аз сўхтор ба саломатњ ва амволашон расида, бо

тартиби муѕаррарнамудаи ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон.

Шаірвандони Їуміурии Тоїикистон ўідадоранд:

-талаботи бехатарњ аз сўхторро риоя намоянд;

-дар сурати ошкор кардани сўхтор зуд ба Хадамоти давлатии

оташнишонњ хабар диіанд;

-ба Хадамоти давлатии оташнишонњ дар хомўш намудани сўхтор ёрњ

расонанд;

-амру дастур ва талаботи ѕонунии маѕомоти Хадамоти давлатии

оташнишониро иїро намоянд;

-ба маѕомоти Хадамоти давлатии оташнишонњ барои гузаронидани

муоинаю тафтиш дар биноіои истеісолњ, хоїагњ, истиѕоматњ ва дигар

бинову иморатіои мутааллиѕи оніо бо маѕсади назорат оид ба риоя

намудани талаботи бехатарњ аз сўхтор ва пешгирии іуѕуѕвайронкунњ бо

тартиби муѕаррарнамудаи ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон имконият

фароіам оваранд.

Моддаи 22. Іуѕуѕу ўхдадориіои корхонаю муассиса ва ташкилотіо дар

соіаи бехатарњ аз сўхтор.

Таъмини бехатарњ аз сўхтор ва оташнишонњ бевосита ба зиммаи

роібарони ташкилоту корхона ва муассисаіо новобаста аз шакли

моликияташон, гузошта мешавад.

Ташкилоту корхона ва муассисаіо, новобаста аз шакли моликият,

іуѕуѕ доранд:

-бо тартиби муайян, аз їумла дар асоси шартнома бо маѕомоти

Хадамоти давлатии оташнишонњ бо тартиби муѕарраргардида воіидіои

оташнишонњ барпо намоянд, оніоро аз нав ташкил кунанд ва баріам

диіанд, ки таъминоташ аз іисоби худашон мебошад;

-ба маѕомоти давлатњ оид ба таъмини бехатарњ аз сўхтор таклифіо

пешниіод намоянд;

-барои муѕаррар намудани сабабу іолатіои сўхторе, ки дар иншооту

ташкилотіояшон сар задааст, чораіо андешанд;

-чораіои іавасмандии иїтимоњ ва иѕтисодиро оид ба таъмини

бехатарњ аз сўхтор дар іудуди муайянкардаи ѕонунгузории Їуміурии

Тоїикистон муѕаррар намоянд;

-аз рўи масъалаіои бехатарњ аз сўхтор, аз їумла бо тартиби

муѕарраргардида аз маѕомоти идоракунњ ва воіидіои хадамоти оташнишонњ

маълумот гиранд.

Ташкилоту муассисаіо новобаста аз шакли моликият ўідадоранд:

-талаботи бехатарњ аз сўхторро риоя намоянд ва іамчунин амру

дастур ва дигар талаботи ѕонунии маѕомоти Хадамоти давлатии

оташнишониро риоя намоянд;

-чораіои таъминоти бехатарњ аз сўхторро таіия ва амалњ намоянд;

-тарљиботи пешгирии сўхторро ба роі монанд ва іамчунин ба

кормандонашон чораіои бехатарњ аз сўхторро таълим диіанд;

-система ва воситаіои оташнишониро дар іолати коршоям нигоі

доранд, ба љайри таъинот истифода шудани оніо роі надиіанд;

-ба Хадамоти давлатии оташнишонњ дар хомўш кардани сўхтор,

муѕаррар намудани сабабу іолати сар задан ва аланга гирифтани он ва

іамчунин ошкор намудани шахсоне, ки ба риоя накардани талаботи

бехатарњ аз сўхтор ва сар задани сўхтор гунаікоранд, кўмак расонанд;

-оид ба татбиѕи воситаіои автоматикии ошкор ва хомўш кардани

сўхтор, барои іолати коршоямии техникии оніо тадбиріо андешанд;

-дар рафти хомўш намудани сўхторіо барои Хадамоти давлатии

оташнишонњ ѕувваю воситаіои зарурњ муіайё намоянд;

-ба намояндагони Хадамоти давлатии оташнишонњ іангоми иїрои

вазифаіояшон барои ворид шудани оніо ба корхонаю ташкилот ва

муассисаіо аз рўи тартиби муѕаррарнамудаи ѕонунгузорњ шароиту имконият

фароіам оваранд;

-ба маѕомоти Хадамоти давлатии оташнишонњ дар бораи іолати

бехатарњ аз сўхтор, аз їумла хатари сўхтор доштани маісулоти

истеісолшаванда, іамчунин аз сўхторіои дар іудудашон рўйдода ва аз

оѕибати оніо маълумот ва далелу іуїїат пешниіод намоянд;

-ба Хадамоти давлатии оташнишонњ аз сар задани сўхтор, аз

носозиіои системаю воситаіои муіофизат аз сўхтор, аз таљйир ёфтани

іолати роіу даромадгоііо зуд хабар диіанд.

Боби 6. Муѕаррароти хотимавњ

Моддаи 23. Тартиби баррасии баісіо дар соіаи бехатарњ аз сўхтор

Баісіо дар соіаи бехатарњ аз сўхторро Хадамоти давлатии

оташнишонњ аз рўи тобеият ё худ судіо мутобиѕи ѕонунгузории Їуміурии

Тоїикистон баррасњ мекунанд.

Моддаи 24. Їавобгарњ барои риоя накардани Ѕонуни мазкур

Шахсони воѕењ ва іуѕуѕњ барои риоя накардани Ѕонуни мазкур, дигар

санадіои меъёрии іуѕуѕњ, меъёр ва ѕоидаіои соіаи бехатарњ аз сўхтор

мутобиѕи ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон ба їавобгарњ кашида

мешаванд.

Моддаи 25. Дар бораи аз эътибор соѕит донистани Ѕонуни Їуміурии

Тоїикистон "Дар бораи бехатарњ аз сўхтор"

Ѕонуни Їуміурии Тоїикистон аз 21 июли соли 1994 "Дар бораи

бехатарњ аз сўхтор" (Ахбори Шўрои Олии Їуміурии Тоїикистон, соли 1994,

№ 15-16, мод. 247; Ахбори Маїлиси Олии Їуміурии Тоїикистон, соли 1997,

№ 23-24; мод. 333; Фасли XVIII; соли 2001, №4, мод. 158; соли 2007,

№7, мод. 664) аз эътибор соѕит дониста шавад.

Моддаи 26. Тартиби мавриди амал ѕарор додани Ѕонуни мазкур

Ѕонуни мазкур пас аз интишори расмњ мавриди амал ѕарор дода

шавад.

Президенти

Їуміурии Тоїикистон Эмомалњ Раімон

ш.Душанбе

20 марти соли 2008 № 363

ЅАРОРИ

МАЇЛИСИ МИЛЛИИ МАЇЛИСИ ОЛИИ

їУМіУРИИ ТОЇИКИСТОН

Оид ба Ѕонуни Їуміурии Тоїикистон

"Дар бораи бехатарњ аз сўхтор"

Маїлиси миллии Маїлиси Олии Їуміурии Тоїикистон Ѕонуни Їуміурии

Тоїикистонро "Дар бораи бехатарњ аз сўхтор" баррасњ намуда,

ѕарормекунад:

Ѕонуни Їуміурии Тоїикистон "Дар бораи бехатарњ аз сўхтор"

їонибдорњ карда шавад.

Раиси

Маїлиси миллии Маїлиси Олии

Їуміурии Тоїикистон М. Убайдуллоев

ш. Душанбе

6 марти соли 2008 № 444

ЅАРОРИ

МАЧДИСИ НАМОЯНДАГОНИ МАЇЛИССИ ОЛИИ

ЇУМІУРИИ ТОЇИКИСТОН

Дар бораи ѕабул намудани Ѕонуни Їуміурии Тоїикистон

"Дар бораи бехатарњ аз сўхтор"

Маїлиси намояндагони Маїлиси Олии Їуміурии Тоїикистон ѕарор

мекунад:

Ѕонуни Їуміурии Тоїикистон "Дар бораи бехатарњ аз сўхтор" ѕабул

карда шавад.

Раиси

Маїлиси намояндагони

Маїлиси Олии Їуміурии Тоїикистон С. Хайруллоев

ш. Душанбе

13 феврали соли 2008 № 879


Похожие работы:

«24.  Память: явления, функции и виды. Основные подходы к изучению памяти. Теории памяти. Определение: Память – способность субъекта сохранять в течение какого-то времени содержания, являющиеся результатом процессов запоминания, о которых мы можем судить по результатам процессов актуализации этих содержаний.Последовательн...»

«Методика определения и оценки оперативной слуховой памятиПроцедура обследования проводится следующим образом: ребенку с интервалом в 1 сек. поочередно зачитываются следующие четыре набора слов:I II III IV Месяц Дерево Прыгать Желтый Кукла Сумка Ковер Стакан Плыть Тяжелый...»

«Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Севастополь СОШ №33 Развитие координационных способностей учащихся младших классов г.Севастополь 2014г. Упражнения с мячами важное средство развития и сов...»

«Утверждаю в наряд Мировой судья Н.П.ГлотоваГр. дело №2-107/2016г. Решение Именем Российской Федерации 06 июня 2016 года мировой судья судебного участка №61 района Ясенево г. Москвы Глотова Н.П., исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка №64 района Ясенево г. Москвы, при секретаре Веселовой Е.И.,...»

«ООО "ИБС Экспертиза" УТВЕРЖДЕН Единая интегрированная информационная система "Соцстрах" Фонда социального страхования Российской Федерации Подсистема предоставления государственных услуг в электронном виде и межведомственного взаимодействия Функциональный компонент "Прямые выплаты страхового о...»

«СОСТАВ ЖЮРИ XVIII Российского смотра-конкурса исполнительского мастерства студентов музыкальных училищ Специальность "Оркестровые струнные инструменты" Шаповалов Денис Валерьевич – старший преподаватель кафедры "Оркестровые струнные инструменты" ФГБОУВПО "Московская государственная консерватор...»

«Предмет: английский язык Класс: 5Б УМК: М.В. Вербицкая “Forward”(Москва: Вентана-Граф, 2014) Тема урока: “Try Your Hand At Being a Video Director!” (в рамках изучения темы “At the Film Studio”) Тип урока: комбинированный Цель урока: организ...»

«АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯПРИКАЗ от 23.11.2015 № 638 О формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивши...»

«ИТОГИ развития Индустриального района города Перми за 2013 год1.Исполнение бюджета администрацией Индустриального района за 2013 год. Согласно решению Пермской городской Думы от 18.12.2012 № 300 "О бюджете города Перми на 2013 и плановый период 2014 и 2015 годов" для выполнения установлен...»

«Входная контрольная работа №1 Вариант 1 1.       Решите задачу: Под одной яблоней было 14 яблок, под другой – 23 яблока. Ёжик утащил 12 яблок. Сколько яблок осталось?   2.       Решите примеры,...»

«ПРИГОВОР Именем Российской Федерации город Москва22 августа 2013 года Мировой судья судебного участка № 210 района Филевский парк города Москвы Томилина Н.Ю., исполняя обязанности мирового судьи судебного участка № 209 района Филевский парк г. Москвы с участием: государственного о...»

 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.