WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

«ПЛАН ПРАЋЕЊА СПРОВОЂЕЊА И ОЦЕНЕ УСПЕШНОСТИ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА СТВАРАЊЕ ПОДСТИЦАЈНОГ ОКРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2015-2019. ...»

ПЛАН ПРАЋЕЊА СПРОВОЂЕЊА И ОЦЕНЕ УСПЕШНОСТИ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА СТВАРАЊЕ ПОДСТИЦАЈНОГ ОКРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2015-2019. ГОДИНЕ (ПЛАН МОНИТОРИНГА И ЕВАЛУАЦИЈЕ)

јун, 2015. године

Садржај TOC \o "1-3" \h \z \u Систем мониторинга и евалуације PAGEREF _Toc423898391 \h 2Увод PAGEREF _Toc423898392 \h 2Методологија PAGEREF _Toc423898393 \h 2Мониторинг PAGEREF _Toc423898394 \h 2Евалуација PAGEREF _Toc423898395 \h 4Изазови у прикупљању података о ОЦД PAGEREF _Toc423898396 \h 5Учесници у процесу мониторинга и евалуације PAGEREF _Toc423898397 \h 5План праћења и спровођења стратегије (план мониторинга и евалуације) PAGEREF _Toc423898398 \h 6Увод PAGEREF _Toc423898399 \h 6План мониторинга & евалуације ( М&Е план )- табеларни приказ PAGEREF _Toc423898400 \h 8Почетно истраживање - ОЦД у Србији у 2014. години PAGEREF _Toc423898401 \h 49Скраћенице и опште напомене: PAGEREF _Toc423898402 \h 49

Систем мониторинга и евалуацијеУводПаралелно са усвајањем Стратегије и пратећег акционог плана, по први пут се усваја и план праћења спровођења и оцене успешности као њен интегрални део, чиме се успоставља систем за мониторинг и евалуацију Стратегије.

Успостављање система за мониторинг и евалуацију односно дизајн М&Е плана, подразумева дефинисање процеса, инструмената и процедура који ће омогућити да се прикупљају одговарајући подаци, ангажују људски ресурси и прецизира време, и самим тиме обезбеде услови за несметано праћење напретка у реализацији стратегије.

Елементи М&Е система за праћење спровођењаи успешности Стратегије, укључују још и:

дефинисање врсте и обима података који ће се прикупљати

начине прикупљања, обраде и анализе информација

критички осврт на извшене активности, са циљем да се стратегија побољша

ширење информација и продуковање извештаја о резултатима

одржавање и унапређење система мониторинга и евалуације

МетодологијаМониторингМониторинг подразумева континуирани процес прикупљања и анализирања информација заснованих на индикаторима, у сврху поређења остварених и планираних резултата. Мониторинг нам обезбеђује повратну информацију о напретку у реализацији стратегије и омогућава да одгворна лица доносе одговарајуће одлуке о потребним изменама и унапређењима.

Овим документом се успоставља стандардизована методологија за прикупљање података, као и за праћење напретка у вези са областима које су предмет стратегије, а то су: институционални и правни оквир за сарадњу јавне управе са цивилним друштвом, финансијска одрживост организација цивилног друштва, улога организација цивилног друштва у социо-економском развоју, улога организација цивилног друштва у неформалном образовању и улога организација цивилног друштва у процесу европских интеграција.

Почетком 2015. године прикупљени су основни статусни подаци о ОЦД, као и подаци који се односе на деловање и рад државних органа током 2014. године у областима које покрива стратегија. Ови подаци су прикупљени у истраживању које је саставни део стратегије и представљају преглед почетног стања у ОЦД у Србији (кojи ћe чинити сaстaвни дeo oвoг дoкумeнтa). Овим се поставља темељ за редовни годишњи мониторинг и извештавање Влади Републике Србије, односно Европској комисији, и сваки даљи напредак се мери у односу на ово почетно стање.

Прикупљени подаци служе да би се утврдили показатељи (индикатори), као основ за праћење.

Користе се тзв. процесни и исходни индикатори. Процесни индикатори се односе на саму реализацију Стратегије,односно обухватају праћење њене примене од почетка поједине активности до постизања непосредног резултата активности (на пример, број лица који су прошли обуку; број организованих обука; промене у законодавној сфери (донети закони, измене закона и других аката и сл.). Исходни индикатори указују на промене у сфери резултата, односно циљева и специфичних циљева, за сваку област коју стратегија покрива (на пример, усклађеност закона са ЕУ стандардима, стандардизација у раду пореске управе везано за филантропију и сл-).

Мониторинг се спроводи током целе године, а подаци се прикупљају по динамици која је представљена у датом оквиру. Да би систем заживео, неопходно је да се у наредном периоду посебна пажња посвети изради детаљних упутстава за извештавање по свакој активности, која би се упутила надлежним телима до краја марта 2015. године. Ова упутства имају за циљ да припреме све органе за увођење сопствених система прикупљања и анализе података, дефинисање одговорности унутар органа за различите активности везано за извештавање, одређивање рокова, да се обезбеде консултације са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом како би се омогућило правовремено извештавање свих органа.

Планирано је да се на годишњем нивоу, до јуна текуће године, припрема Годишњи извештај опраћењу спровођења стратегије за претходну годину, и подноси се Влади Републике Србије на усвајање, као и јавности.

ЕвалуацијаЕвалуација ће бити усмерена на оцену успешности циљева Националне стратегије, како општих тако и посебних, те појединачних резултата и активности, описаних у Акционом плану по поглављима. Кроз повратне информације, обезбеђује се унапређење будућих политика, програма и пројеката везано за поједине области које стратегија покрива, а уједно се омогућава основа за одговорност и обезбеђивање транспарентности у раду.

На основу прикупљених података и њихове анализе, као и кроз накнадно посебно развијену методологију евалуације, моћи ће се проценити укојој мери је Стратегија остварила своје циљеве. Налази, наученелекције и препоруке ће се користити да би се побољшала наредна стратегија, као и будући мониторинг и евалуација нове стратегије.

Будућа евалуација треба да се фокусира, између осталог, на следеће компоненте:

Релевантост - у којој мерису постављени циљеви стратегије у складу са потребама и приоритетима, како државних институција тако и цивилног друштва у Србији, односно грађана Србије

Ефективност - у којој мери су остварени циљеви стратегије, и који фактори су на то утицали

Ефикасност - који је однос трошкова и остварених резултата, да ли су резултати могли да буду остварени на друге начине, уз мање трошкове, у краћем временском периоду, уз мање ангажованих ресурса.

Утицај – да ли је и у којој мери стратегија довела до позитивних промена у подстицајном окружењу и консеквентно и директно допринела развоју цивилног друштва у Србији;

Одрживост - да ли и у којој мери ће се позитивни ефекти спровођења стратегије наставити и одржати.

По истеку петогодишњег периода, урадиће се финална евалуација која ће сумирати све резултате из годишњих извештаја, и уједно ће дати осврт на петогодишњи период, што ће послужити и као основ за израду нове Стратегије за период 2020 - 2024. Финална евалуација ће бити објављена до краја 2020. године. За ове послове је потребно правовремено планирати јавну набавку и трошак у буџету Канцеларије за 2019. годину.

Изазови у прикупљању података о ОЦДПриликом израде почетне студије, уочени су проблеми и недостаци у постојећим изворима података. За разлику од неких других области, где је доминантан извор података званична статистика кроз редовна годишња истраживања, рад и деловање ОЦД готово да није покривено званичном статистиком Завода за статистику. Подаци о деловању ОЦД су дисперзирани међу институцијама, или су обухваћени спорадичним истраживањима која спроводе понеке институције и ОЦД.

Ово се делимично може објаснити чињеницом да је ОЦД сектор у Србији релативно млад, као и да покрива врло разноврсне теме и области, бави се различитим циљним групама, са обиљем активности које нису класификоване и стандардизоване, па то отежава праћење.

Почетна студија је утврдила да се један део података врло ажурно прикупља, али се не обрађује нити се редовно пласира у јавности, у обиму који постоји. На пример, фонд ПИО прикупља врло занимљиве податке о ангажованим лицима, доприносима истажу, али до сада као такви нису представљени јавности на такав начин. Један део података, који је од виталног значаја са ОЦД сектор не постоји - на пример, не постоји систематски приступ у прикупљању података о волонтирању, што је од изузетног значаја за процену стања у ОЦД сектору, његове снаге и значаја доприноса друштвеном напретку и кохезији. Слично је и са статистиком неформалног образовања, где је улога ОЦД врло значајна.

Цео процес израде М&Е плана је био подухват који је омогућио да се сагледа стање у области прикупљања података о ОЦД сектору; да се прикупе, обраде и анализирају постојећи подаци, као и да се постави основ за будуће систематско прикупљање и анализирање података о цивилном друштву у Србији (почев од 2015 или 2016. године). Ово ће захтевати даљи развој и модификацију постојећег система прикупљања података, било преко различитих институција, било кроз редовна годишња статистичка истраживања или кроз ангажовање ОЦД.

Учесници у процесу мониторинга и евалуацијеЗа координацију примене и спровођење мониторинга и евалуације је одговорна Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, која ће у том процесу сарађивати са различитим актерима изаинтересованим странама.

Идентификовани су кључни актери који обезбеђују податке на основу којих се надгледа реализација Стратегије.У даљем периоду је неопходно да се развију посебни планови и програми којима ће се дефинисати јасне одговорности и дати упутства за једноставније праћење процеса за све релевантне учеснике. Неопходно је, такође, ојачати међусобну комуникацију запослених у јавној управи на централном и на локалним нивоима власти који су задужени за буџетски процес, координацију развојне помоћи, процес европских интеграција и реформу државне управе.У различитим деловима Стратегије истакнута је важност укључивања локалног нивоа власти како у процес идентификовања проблема и решења, тако и у процес планирања и имплементације, односно мониторинга и евалуације. Иако постоје иницијативе за јачање локалне самоуправе, неопходно је уложити додатне напоре да се решења са националног нивоа примењују и на локалу..

У овом тренутку, за сваког актера који већ прикупља податке, је припремљен инструмент за доставу података, који прати индикаторе из Акционог плана стратегије (сви инструменти су дати у анексу. Међутим, како ће се М&Е систем развијати и напредовати, тако ће се развијати и методологија мониторинга и евалуације. Зато убудуће треба имати у виду потребу за редовном ревизијом М&Е плана, креирањем нових инструмената за прикупљање, анализу и извештавање, односно ширење круга актера који обезбеђују неопходне податке о ОЦД.

Списак актера и њихове улоге у процесу прикупљања података, заједно са интрументима, је дат у Анексу.

План праћења и спровођења стратегије (план мониторинга и евалуације)УводУ Акционом плану Стратегије су дефинисани општи и посебни циљеви, очекивани резултати, активности, носиоци, партнери, индикатори, рокови и потребна средства за реализацију стратегије. У М&Е плану се из Стратегије преузимају циљеви, резултати, активности и индикатори. Важно је нагласити да се у М&Е плану индикатори дају специфичније него ли у Акционом плану (како процесни, тако и исходни).

У М&Е плану се додају нови параметри, који нису дати у АП:

период спровођења - уместо навођења само рока извршења активности, дефинише се када почиње нека активности када се очекује да се она заврши, јер се у односу на то онда дефинише динамика прикупљања података, као и сами индикатори;

динамика/рокови прикупљања података – ова информација се разликује од рока извршења активности, јер говори о томе када се прати спровођење активности, прикупљају и анализирају подаци

ко прикупља/обезбеђује податке и којим методама – носиоци појединих активности су најчешће и тзв. „примарни“ извори информација, прикупљају податке у склопу својих редовних активности; у неким случајевима ће се подаци достављати у свом изворном облику, а некада обрађени за потребе праћења стратегије. Користе се различите методе: посебно креирани упитници (на пример упитници за ЈЛС, мапирање сарадње институција и ОЦД), редовна статистика (ПИО, АПР).

средства верификације–кључно средство верификације треба да буде годишњи извештај КСЦД о спровођењу стратегије, при чему овај извештај садржи у себи извештаје појединачних органа/институција у вези са областима које покривају; појединачни извештаји могу да буду засебно доступни јавности, или се неки од података инкорпорирају у годишњи извештај.

Додатно, КСЦД већ 3 године објављује Годишњи збирни извештај о утрошку средстава која су као подршка програмским и пројектним активностима обезбеђена и исплаћена удружењима и другим организацијама цивилног друштва из јавних средстава Републике Србијекоји представља средство верификације за све аспекте финансијске подршке ОЦД из јавних извора.

План мониторинга& евалуације ( М&Е план )- табеларни приказПоглавље 6. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ПРАВНИ ОКВИР ЗА САРАДЊУ ЈАВНЕ УПРАВЕ СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ

Посебни циљ: Унапређење правног и институционалног оквира и јачање капацитета јавне управе и организација цивилног друштва за веће учешће јавности у поступку израде закона и других инструмената јавних политика.

Индикатор 1: Правни и институционални оквир је подстицајан за развој цивилног друштва, што укључује уживање свих права ОЦД, слободу изражавања, удруживања и окупљања

Индикатор 2:ОЦД и институције су оспособљене да раде партнерски кроз дијалог и сарадњу, а на основу добре воље, поверења и међусобног разумевања у вези са заједничким интересима

Очекивани резултати

Активност

Индикатори

Период спровођења Динамика прикупљања података Ко прикупља податке/

метод Средства верификације

6.1 Унапређен правнии институционални оквир за учешће заинтересоване јавности и организација цивилног друштва у поступку израде закона и других инструмената јавних политика.

6.1.1.Припрема и доношење Закона о изменама и допунама Закона о државној управи Урађен нацрт Закона о изменама и допунама Закона о државној управи

Учешће јавности у процесу измена и допуна закона

Донет закон (Измене одредби којим се регулише обавезност спровођења јавне расправе; Измена члана 77. Закона о државној управи)

Четврти квартал 2016

Јануар текуће године, за претходну годину Ко: КСЦД

Метод:

Увид у Службени гласник и друга службена гласила

Упитник за мапирању сарадње ОЦД и ДУ

1. Службени гласник РС

2. Извештај о раду Владе

3. Годишњи извештај Канцеларије о спровођењу стратегије

6.1.2. Припрема и доношење Урeдбе oнaчину и пoступку oствaривaњa сaрaдњe oргaнa држaвнe упрaвe са oргaнизaциjaма цивилног друштва 1. Урађен нацрт уредбе

2. Учешће ОЦД у процесу доношења Уредбе

3. Донета Уредба

Први квартал 2016 Јануар текуће године, за претходну годину Ко: КСЦД

Метод:

1.Увид у Службени гласник и друга службена гласила

2. Упитник за мапирање сарадње 1. Службени гласник РС

2. Извештај о раду Владе

6.1.3. Припрема и доношење Одлуке о изменама и допунама Пословника Владе РС

1. Урађен нацрт Одлуке о изменама и допунама Пословника Владе РС

2. Учешће ОЦД у процесу израде нацрта Одлуке

3. Донета Одлука о изменама и допунама Пословника

Четврти квартал 2015 Јануар 2016. Ко: КСЦД

Метод:

1.Увид у Службени гласник

2. Упитник за мапирање сарадње 1. Службени Гласник РС

2. Извештај о раду Владе

6.1.4. Оснивање Савета за развој и сарадњу са цивилним друштвом и његово активно деловање 1. Донета Одлука о оснивању савета за развој и сарадњу са цивилним друштвом

2. Транспарентан процесизбора чланова из редова представника ОЦД

3. Основан Савет за развој и сарадњу са цивилним друштвом

4. Донет Пословник о раду Савета

5. Број закона, других аката окојима Савет даје своје мишљење

6. Број усвојених мишљења које је дао Савет

Четврти квартал 2015 Јануар 2016. Ко: КСЦД у сарадњи са Владом

Метод:

1. Увид у Одлуку и Извештај Владе

2. Упитник за мапирање сарадње 1. Одлука о оснивању Савета

2. Извештај о раду Владе

6.1.5. Измене и допуне Правилника о систематизацији радних места у ЈЛС-е, ради систематизације радног места за сарадњу са ОЦД-а 1. Учешће ОЦД у процесима доношења Правилника

2. Број измењених правилника До краја 2019 Јануар текуће године, за претходну годину Ко: КЦСД у сарадњи са ЈЛС

Метод:

1. Анализа података ЈЛС/ истраживање о сарадњи ОЦД и ЛС

2.Увид у службене листове и друга службена гласила

1. Службени листови ЈЛС

2. Истраживање о сарадњи ЈЛС и ОЦД

6.1.6. Припрема и доношење Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи 1. Урађен нацрт Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи

2. Учешће ОЦД у процесу

3. ДонетЗакон

Трећи квартал 2015 Јануар 2016. Ко: КСЦД

Метод:

1. Увид у Службени гласник

2. Упитник за мапирању сарадње ОЦД и ДУ

1. Службени гласник РС

2. Извештај о раду Владе

6.1.7. Припрема и доношење измена и допуна подзаконских аката (статута/пословника) градова и општина о начину спровођења јавне расправе у процесу израде аката и планских докумената из њихове надлежности 1. Урађени нацрти измена и допуна подзаконских аката (статута/пословника) градова и општина

2. Учешће ОЦД у процесу

3. Донети акти - број ЈЛС које су измениле одредбе статута

4. Статути су усклађени са измењеним Законом о локалној самоуправи До краја 2017 Јануар текуће године, за претходну годину Ко: КСЦД у сарадњи са МДУЛС и ЈЛС

Метод:

1. Увид у Службени гласник и друга службена гласила

2. Упитник за мапирању сарадње ОЦД и ДУ

1. Извештај МДУЛС

2. Службени гласник и друга службена гласила

6.1.8. Усклађивање осталих интерних аката ЈЛС-е у складу са Смерницама за укључивање ОЦД-а у процес доношења прописа 1. Урађени нацрти измена и допуна осталих интерних аката градова и општина

2. Учешће ОЦД у процесу

3. Донети акти - Број локалних самоуправа и локалних управа чији акти су усклађени са Смерницама До краја 2019 Јануар текуће године, за претходну годину Ко: КЦСД у сарадњи са ЈЛС

Метод: Достављен захтев за доставу података ЈЛС/ истраживање о сарадњи ОЦД и ЛС

2.Увид у службене листове и друга службена гласила 1. Службени листови ЈЛС

2. Извештај МДУЛС

6.1.9. Увођење система годишњег праћења и редовне годишње статистике о спроведеним јавним расправама у процесу израде закона. (извор верификације/извештај о реализацији М&Е плана ) Уведен систем праћења годишње статистикe До краја 2016

Јануар текуће године, за претходну годину Ко: КСЦД у сарадњи са Генералним секретаријатом Владе РС, и са свим надлежним органима и институцијама

Метод: Упитник о мапирању сарадње органа јавне управе и ОЦД 1.Извештај о спроведеном истраживању,

2. Годишњи извештај о раду КСЦД

6.1.10. Израда годишњег извештаја о спроведеним јавним расправама у процесу израде закона, са препорукама за унапређење процеса јавне расправе

Донет Годишњи извештај, са препорукама за унапређење процеса јавнерасправе

До краја 2019

Јануар текуће године, за претходну годину Ко: КСЦД у сарадњи са Генералним секретаријатом Владе РС, и са свим надлежним органима и институцијама

Метод: Упитник о мапирању сарадње јавне управе и ОЦД 1. Годишњи извештај о спроведеним јавним расправама у процесу израде закона, са препорукама за унапређење процеса јавне расправе

6.2. Ојачани капацитети

јавне управе и организација цивилног друштва за веће учешће ОЦД у поступку израде закона и других инструмената јавних политика, као и о нaчину и пoступку oствaривaњa сaрaдњe oргaнa држaвнe упрaвe и oргaнизaциja цивилног друштва 6.2.1. Јачање кадровских и стручних капацитета Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом 1. Број и врста обука које су похађали државни службеници у Канцеларији

2. Број новозапослених државних службеника у Канцеларији До краја 2019 Јануар текуће године, за претходну годину Ко: КСЦД

Метод: Анализа Извештаја о раду КЦСД Редовни годишњи извештај КСЦД

Индикатор 1: Повећан број државних органа и ЈЛС који укључују ОЦД и јавност у поступцима доношења одлука

6.2.2. Организовање обука за државне службенике o нaчину и пoступку oствaривaњa сaрaдњe и укључивања oргaнизaциja цивилног друштва у процес израде, примене и праћења прописа и планских докумената

1. Број организованих обука; теме;

2.број учесника/ца; структура (пол, године, стручна спрема, орган)

3.степен задовољства обуком; До краја 2019 Јануар текуће године, за претходну годину Ко: КСЦД у сарадњи са СУК, РСЈП

Метод:

1. Анализа извештаја СУК о спроведеним обукама

2. Анализа извештаја КСЦД о спроведеним обукама

3. Анализа извештаја РСЈП о спроведеним обукама

1. Извештај СУК

2. Извештај РСЈП

3. Извештај КСЦД

6.2.3. Организовање обука за ЈЛС o нaчину и пoступку oствaривaњa сaрaдњe и укључивања oргaнизaциja цивилног друштва упроцес израде, примене и праћења прописа и планских докумената на републичком и локалном нивоу 1. Број организованих обука; теме;

2. број учесника/ца; структура (пол, године, стручна спрема, општина, орган)

3. степен задовољства обуком;

До краја 2019 Јануар текуће године, за претходну годину Ко: КСЦД у сарадњи са СКГО

Метод:

1. Истраживање о ЈЛС (укључује и мапирање сарадње) 1. Извештај о обукама за ЈЛС као саставни део Годишњег извештаја о спровођењу стратегије

Индикатор 2: Повећан број ОЦД које су укључене у поступке доношења одлука и дају квалитетан и мерљив допринос 6.2.4. Организовање редовних обука за ОЦД-а о процесу израде, примене и праћења прописа и планских докумената на републичком и локалном нивоу 1. Број организованих обука; теме;

2. Број учесника/ца; структура (пол, године, стручна спрема, општина, ОЦД)

3. Степен задовољства обуком; До краја 2019 Јануар текуће године, за претходну годину Ко: КСЦД у сарадњи са РСЈП и ОЦД

Метод: Анализа извештаја о обукама КСЦД 1. Извештај о обукама за ОЦД као саставни део Годишњег извештаја о спровођењу стратегије

Поглавље 7. ФИНАНСИЈСКА ОДРЖИВОСТ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

Посебни циљ: Унапређење правног оквира за финансијску одрживост организација цивилног друштва, јачање капацитета јавне управе за планску и транспарентну доделу, праћење и евалуацију коришћење буџетских средстава за програме и пројекте организација цивилног друштва, јачање капацитета организација цивилног друштва за транспарентно управљање додељеним буџетским средствима.

Индикатор1: Правни оквир подстиче и подржава финансијску одрживост ОЦД

Идникатор 2: Јавна управа оспособљена за планску и транспарентну доделу, праћење и евалуацију коришћење буџетских средстава

Индикатор 3: Побољшан квалитет припреме, спровођења и финансијског управљања додељеним буџетским средствима услед оснажених капацитета ОЦД

Очекивани резултати

Активност

Индикатори

Период спровођења Динамика прикупљања података Ко прикупља

податке/

метод Средства верификације

7.1. Унапређен правни оквир за транспарентно буџетско финансирање организација цивилног друштва и остварена његова једнообразна примена

Индикатор 1:Усвојени измењени подзаконски и интерни акти који обезбеђују транспрентно финансирање ОЦД из јавних средстава

Индикатор 2: Побољшан квалитет правног оквира за финансирање ОЦД из јавних извора, укључујући већу повезаност са секторским плановима и политикама

7.1.1. Припрема и доношење Уредбе о изменама и допунама Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса ради усклађивања са одредбама Закона о задужбинама и фондацијама

1. Припремљене измене Уредбе

2. Учешће ОЦД у процесу израде измена и допуна Уредбе

3. Донета Уредба

До краја 2016

Јануар 2016. Ко: КСЦД и МДУЛС

Метод:

1. Анализа правног оквира који уређује финансирање ОЦД из јавних средстава

2. АнализаГодишњих збирних извештаја за Владу о утрошку средстава која су, као подршка програмским активностима, обезбеђена и испла

7.1.2 Усклађивање интерних аката о финансирању са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса 1. Урађени нацртиинтерних аката

2. Број органа који је ускладило интерна акта

3. Повећан број органа који примењују Уредбу

4. Побољшана пракса суфинансирања програма и пројеката, укључујући и повећан број органа који дају програмску подршку

До краја 2018

Јануар текуће године, за претходну годину Ко: КЦСД у сарадњи са свим органима јавне управе који додељују средства

Метод:

1. Захтев за доставу података од органа управе

2. Анализа података о правном основу за доделу средстава из ГЗИ 1. ГЗИ

7.1.3. Изменити Правилник о улагањима у области културе која се признају као расход 1. Урађен усклађени нацрт Правилника са Законом о порезу на добит правних лица

2. Донет измењен Правилник који јеусаглашен са Законом о порезу на добит правних лица

3. Повећан обим средстава/улагање у области културе;.

4. повећан број правних лица којима се улагање у културу признаје као расход Трећи квартал 2016

Јануар 2017 Ко: КЦСД у сарадњи са МКИ и

Метод:

1. Анализа правног оквира који уређује финансирање ОЦД из јавних средстава

2. Анализа ГЗИ

Службени гласник

Извештај МКИ

Извештај МФ

7.2. Унапређена пракса јавне управе за планску и транспарентну подршку, праћење и оцену програма и пројеката организација цивилног друштва који се финансирају из буџетских средстава

Индикатор 1:Побољшана пракса коришћења укрштених метода праћења спровођења програма и пројеката

Индикатор 2: Унапређена пракса независног оцењивања успешности спроведених пројеката

Индикатор 3:Оснажени капацитети ОЦД за управљање пројектима и програмима финансираним из јавних средстава 7.2.1. Израда јединствене методологије праћења реализације и оцене успешности реализованих програма и пројеката организација цивилног друштва и праћења утрошка додељених финансијских средстава

1. Урађен нацрт методологије

2. Учешће ОЦД у процесу

3. Донета

Методологија

4. Број органа државне управе и ЈЛС-е у којима се примењује методологија

До краја 2017

Јануар текуће године, за претходну годину Ко: КСЦД у сарадњи саВладом исвим осталим органима јавне управе

Метод:

1. Анализа финансирања - Годишњи збирни извештај (ГЗИ)

Службени гласник

ГЗИ

3. Извештај о раду Владе

7.2.2. Организовање редовних обука за државне службенике о методологији праћења реализације и оцене успешности реализованих програма и пројеката и добрим праксама и примени методологије планирања и доделе средстава за финансирање програма и пројеката организација цивилног друштва из јавних средстава

1. Број организованих обука; теме;

2. број учесника/ца; структура (пол, године, стручна спрема, орган)

3. степен задовољства обуком;

2017 - 2019

Јануар текуће године, за претходну годину Ко: КСЦД у сарадњи са СУК

Метод:

1. Анализа извештаја СУК о спроведеним обукама

2.Анализа извештаја КСЦД

1. Извештај СУК

2. Редовни годишњи извештај КСЦД

7.2.3. Организовати обуку за службенике јединица локалне самоуправео методологији праћења реализације и оцене успешности реализованих програма и пројеката и добрим праксама и о примени методологије планирања и доделе средстава за финансирање програма и пројеката организација цивилног друштва из јавних средстава

1. Број организованих обука; теме;

2. број учесника/ца; структура (пол, године, стручна спрема, орган, географска покривеност -општине)

3. степен задовољства обуком;

До краја 2019

Јануар текуће године, за претходну годину Ко: КСЦД у сарадњи са СКГО

Метод:

1. Анализа извештаја СУК о спроведеним обукама

2.Анализа извештаја КСЦД

Извештаји о спроведеним обукама у реализацији СУК и КЦСД

7.2.4. Организовање обука за ОЦД-а у вези транспарентног управљања и коришћења јавних средстава у реализацији програмских и пројектних активности

1. Број организованих обука; теме;

2. Број учесника/ца; структура (пол, године, стручна спрема, општина, ОЦД)

3. Степен задовољства обуком;

До краја 2019

Јануар текуће године, за претходну годину Ко: КСЦД у сарадњи са ОЦД

Метод:

1. Анализа извештаја КЦСД о спроведеним обукама

1. КЦСД извештај о спроведеној обуци

7.3. Унапређен пореско-правни режим од значаја за развој филантропије и остварена његова правична и једообразна примена

Индикатори:

1. Донети закони и друга акта су усклађени

2. Порески прописи у већој мери подстичу филантропију

3. Правична, стандардизована и побољшана пракса примене пореских прописа од стране пореских службеника; 7.3.1. Припрема и доношење Закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица

1. Урађен нацрт Закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица

2. Учешће ОЦД у процесу

3. ДонетЗакон о изменама и допунама које се односе на унификованим и једнако третираним делатностима од јавног, општекорисног интереса

Четврти квартал 2016

Јануар текуће године, за претходну годину Ко: КСЦД у сарадњи са МФ

Метод:

1.Увид у Службени гласник 2.Упитник за мапирање сарадње

1. Службени гласник РС

2. Извештај о раду Владе

7.3.2. Анализа успешности применеЗакона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица у пракси

1. Извршена анализа

2. Повећан број ОЦД које примају донације из профитног сектора по основу овог Закона

3. Повећан обим средстава дониран ОЦД по овом основу

4. Повећан број профитних правних лица који донирају по овом основу

До краја 2019

Јануар текуће године, за претходну годину Ко: КСЦД у сарадњи са МФ/ПУ

Метод: 1. Анализа успешности примене

1. Извештај са анализом успешности примене

7.3.3. Израда обавезујућег мишљења Министарства финансија у вези са одредбама Закона о порезу на добит правних лица која се односе на донације (поклоне).

1. Припремљено обавезујуће мишљење

2. Донето обавезујуће мишљење које се односи на донације (поклоне) ОЦД-а по овом основу

Први квартал 2016

Јануар текуће године, за претходну годину Ко: КЦСД у сарадњи са МФ/ПУ

Метод:

1. Анализа примене обавезујућег мишљења

1. Мишљење Министарства финансија у вези са одредбама Закона о порезу на добит правних лица која се односе на донације (поклоне)

2. Годишњи извештај о спровођењу стратегије

7.3.4. Припрема и доношење Закона о изменама и допунама Закона о играма на срећу

1. Урађен нацрт Закона о изменама и допунама Закона о играма на срећу

2. Учешће ОЦД у процесу

3.Донет закон

4. Закон предвиђа проширење делатности од општег интереса које се финансирају по овом основу, по узору на добру упоредну праксу

До краја 2017

Јануар текуће године, за претходну годину Ко: КЦСД у сарадњи са МФ

Метод:

1. Упитник о мапирању сарадње јавне управе и институција

2.Анализа усклађености са добром упоредном праксом

1. Извештај о усклађености са упоредним праксама, у саставу Годишњег извештаја КСЦД о спровођењу стратегије

7.3.5. Израда обавезујућег мишљења Министарства финансија у вези са одредбама Закона о порезима на имовину која се односе на донације (поклоне) организацијама цивилног друштва.

1. Урађен нацрт обавезујућег мишљења

2. Донето обавезујуће мишљење које се односи на донације (поклоне) ОЦД-а (питање ослобађања/изузимања, порески статус донације у стварима, правима и услугама; пренос у следећу годину; донације за покриће административних трошкова; статус институционалних грантова)

Први квартал 2016

Јануар текуће године, за претходну годину Ко: КЦСД у сарадњи са МФ/ПУ

Метод:

1. Анализа обавезујућег мишљења

1. Мишљење Министарства финансија у вези са одредбама Закона о порезима на имовину која се односе на донације (поклоне) организацијама цивилног друштва

7.3.6. Организовање обука за службенике пореске управе у циљу обезбеђивања прaвичне и једнообразне примeне пoрeских прoписa oд знaчaja зa развој филантропије

1. Број организованих обука за пореске службенике у вези са применом пореских прописа који се тичу ОЦД/филантропије;

2. покривене теме;

3. број и структура учесника/ца (пол, године, стручна спрема, радно искуство релевантно за проблем)

4. процена могућности примене знања и вештина стечених током обуке у пракси рада;

5. степен задовољства обуком; До краја 2019

Јануар текуће године, за претходну годину Ко: КЦСД у сарадњи са МФ

Метод:

1. Увид у извештај МФо обуци

2. Анализа извештаја МФ о примени пореских прописа релевантних за ОЦД и филантропију

3.Анализа извештаја КСЦД о спроведеној обуци 1. Извештај МФ

2. Годишњи извештај о раду КСЦД

7.4. Успостављени транспарентни критеријуми и промовисана добра пракса у додели јавних простора организацијама цивилног друштва

Индикатор 1: Повећање броја ОЦД којима је додељен јавни простор применом Смерница

Индикатор 2: Повећање броја органа (ЈЛС) који је доделио јавни простор применом Смерница

7.4.1. Израда јавног јединственог регистра имовине Републике Србије и јединица локалне самоуправе

Израђен и јавно доступан регистар

До краја 2018

Јануар текуће године, за претходну годину Ко: КСЦД у сарадњи са РДЗИ

Метод: Анализа регистра Израђен и јаван регистар имовине

7.4.2. Израда Смерница о критеријумима за доделу простора организацијама цивилног друштва од стране органа јавне управе

1. Урађен нацрт Смерница о критеријума

2. Учешће ОЦД у процесу израде Смерница

3. ДонетеСмернице

До краја 2016

Јануар текуће године, за претходну годину Ко: КСЦД

Метод:

1.Увид у Службени гласник и друга службена гласила

2.Упитник за мапирање сарадње

1. Службени гласник РС

2. Смернице о критеријумима за доделу простора организацијама цивилног друштва од стране органа јавне управе

7.4.3. Промоција Смерница о критеријумима за доделу простора организацијама цивилног друштва од стране органа јавне управе и европских и домаћих примера добрих пракси доделе јавних простора

1. Број одржаних састанака, округлих столова, конференција на тему промоције Смерница

2. Број органа са којима су организоване промоције, догађаје, локални, покрајински и национални ниво

3. Број учесника, број ОЦД, број општина из којих долазе

До краја 2019

Јануар текуће године, за претходну годину Ко: КСЦД у сарадњи са СКГО, ОЦД

Метод:

1. Израда извештај Канцеларије 1. Извештај о промоцији је саставни део годишњег извештаја КСЦД о спровођењу стратегије,

2. Извештај о раду КСЦД

7.4.4. Уредба о изменама и допунама Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 1. Урађен нацрт уредбе

2. Учешће ОЦД у процесу доношења Уредбе

3. Донета Уредба, усклађена са Законом о удружењима

Трећи квартал 2016

Јануар текуће године, за претходну годину Ко: КСЦД у сарадњи са МДУЛС

Метод:

1. Упитник о мапирању сарадње

2. Анализа Службеног гласника

3. Анализа примене уредбе

1. Анализа примене уредбе је саставни део Годишњег извештаја о спровођењу стратегије

2. Службени гласник РС

7.4.5. Обука за државне службенике и службенике ЈЛС у вези транспарентне доделе јавних простора ОЦД-а

1. Број организованих обука; теме;

2. број учесника/ца; структура (пол, године, стручна спрема, државни орган, ЈЛС)

3. степен задовољства обуком;

4. процена могућности примене знања и вештина стечених током обуке у пракси рада;

До краја 2019

Јануар текуће године, за претходну годину Ко: КСЦД у сарадњи са СКГО

Метод:

1. Извештај Канцеларије

2. Анализа извештаја са обуке ЈЛС

1. КСЦД извештај о спроведеним обукама саставни део Годишњег извештаја о спровођењу стратегије

2. Извештај о раду Канцеларије

7.5. Обезбеђена боља координација јавне управе, приватног сектора и међународних донатора у финансирању и суфинасирању програма и пројеката организација цивилног друштва

Индикатор:Приватни сектор, органи јавне управе и донатори заједнички и координисано делују за добробит цивилног друштва, што доприноси већој искоришћености фоднова ЕУ и фондова других развојних партнера 7.5.1. Успоставити редовну сарадњу са приватним сектором у циљу финансијске подршке активностима организација цивилног друштва 1. Број одржаних састанака са представницима приватног сектора;

2. број и структура учесника;

3. теме састанака; облици договорене сарадње (информисање,саветовање, укључивање у различите радне групе, партнерство)

4. Повећање давања за ОЦД од стране приватног сектора

До краја 2019

Јануар текуће године, за претходну годину Ко: КСЦД

Метод:

1.Анализа о извештаја са састанака

2. Анализа финансијских извештаја удружења из АПР а 1. Анализа извештаја са састанака је саставни део Годишњег извештаја о спровођењу стратегије,

2. Финанасијски извештаји АПР-а за друга правна лица

7.5.2. Успоставити координацију органа јавне управе и других донатора у планирању и суфинансирању програма и пројеката организација цивилног друштва 1. Број одржаних састанака са донаторима; 2. број и структура учесника састанака;

3. обрађене теме;

4. покренуте акције и иницијативе До краја 2019

Јануар текуће године, за претходну годину Ко: КСЦД у сарадњи са КЕИ

Метод: Анализа КЕИ извештаја 1. 2. Анализа КЕИ извештаја је саставни део Годишњег извештаја о спровођењу стратегије

Поглавље 8. УЛОГА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У СОЦИО ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ

Посебни циљ: Унапређење правног оквира и јачање капацитета јавне управе за већу улогу организација цивилног друштва у социо-економском развоју.

Индикатор 1:Правни оквир подстиче већу улогу ОЦД у друштвено-економском развоју

Индикатор 2: Јавна управа оспособљена да препозна и подстиче улогу ОЦД у социо економском развоју

Очекивани резултати

Активност

Индикатори

Период спровођења Динамика прикупљања података Ко прикупља податке

метод Средства верификације

8. 1. Унапређен правни оквир за развој социјалног предузетништва

Индикатор 1: Израђен правни оквир за развој социјалног предузетништва Индикатор 2: Повећано разумевање концепта социјалног предузетништва од стране институција и ОЦД

Индикатор 3: Повећана вертикална и хоризонтална координација социјалног предузетништва, укључујући и везу са корпоративном филантропијом 8.1.1. Дефинисати оквир јавних политика за развој социјалног предузетништва 1. Урађени нацртијавних политика за развој социјалног предузетништва

2. Учешће ОЦД у процесу

3. Донет оквир јавних политика

4. Усклађеност оквира јавних политика са упоредним праксама

Четврти квартал 2015

jануар 2016 Ко: КСЦД у сарадњи са МРЗБСП

Метод:

1. Упитник за мапирање сарадње институција државне управе и ОЦД

2. Увид у Службени гласник и друга службена гласила 1. Службени гласник РС

2. Годишњи извештај о раду Владе

8.2. Омогућено оснивање социјалних задруга које делују у опште-корисном интересу

Индикатор:

Повећан број социјалних задруга које делују у опште-корисном интересу (врста делатности, корисници, обрт средстава)

8.2.1 Припрема и доношење Закона о задругама

1. Урађен нацрт Закона о задругама

2. Учешће ОЦД у процесу

3. Донет Закон

Четврти квартал 2015

Јануар 2016 Ко: КСЦД у, Министарство привреде

Метод:

1. Упитник за мапирање сарадње институција државне управе и ОЦД

2. Увид у Службени гласник и друга службена гласила

1. Службени гласник РС

2. Годишњи извештај о раду Владе

8.3. Ојачани капацитети ОЦД-а у вези примене новог правног оквира за развој социјалног предузетништва

Индикатор:

Повећан број ОЦД који се баве социјалним предузетништвом (врста делатности, корисници, обрт средстава)

8.3.1. Организовање обука за ОЦД-а на тему новог правног оквира од значаја за развој социјалног предузетништва

1. Брoj, врстa и трајање oбукa организованих од стране државе/МРЗБСПи КСЦД за подршку у примени новог правног оквира за развој социјалног предузетништва

2. Број учесника, структура учесника

3. Број и структура ОЦД, географска покривеност (број општина)

4. Степен задовољства обуком

До краја 2019

јануар текуће године, за претходну годину Ко: КСЦД у сарадњи са МРЗБСП

Метод:

1. Анализа извештаја о спроведнојобуци 1. Извештај о спроведеној обуци,

2. Извештај о раду КСЦД

3. Извештај о раду МРЗБСП

8.4. Унапређење правног оквира за волонтерске активности

Индикатор 1:дефинисаноквир јавних политика за развој волонтерских активности у склау са ЕУ стандардима и праксама, и подстиче волонтирање

Индикатор 2: Повећање броја грађана и младих који волонтирају у ОЦД

8.4.1 Дефинисан оквир јавних политика за развој волонтерских активности

1. Израђени нацрти јавних политика за развој волонтерских активности

2. Учешће ОЦД у процесу израде нацтра

3. Усвојен оквир јавних политика за развој волонтерских активност

Четврти квартал 2015

јануар 2016. године

Ко: КСЦД и МРЗБСП

Метод:

1. Упитник за мапирање сарадњеинституција државне управе и ОЦД

2. Увид у Службени гласник и друга службена гласила

1. Службени гласник РС

2. Извештај о раду Владе

8.4.2. Спровести квалитативно истраживање о економском утицају волонтирања

1. Спроведено истраживање

2. Истраживање интегрисано у јавне политике од значаја за волонтирање

До краја 2019

јануар 2018. године

Ко: КСЦД

Метод:

1.Израђено истраживање

1. Извештај о спроведеном истраживању о економском утицају волонтеризма

8.4.3. Промоција значаја волонтерских активности

1. Број одржаних састанака, округлих столова, конференција на тему промовисања волонтерских активности

2. Број и структура учесника догађаја

3. Повећана медијска покривеност теме волонтирања

4. Повећање броја ОЦД које ангажују волонтере

5. Број лица укључених у волонтерске активности, од тога број младих До краја 2019

jануар текуће године, за претходну годину Ко: КСЦД у сарадњи са МРЗБСП, МОС, КЗМ, ЈЛС, ОЦД

Метод:

1.Анлазиа извештаја о одржаним састанцима, округлим столовима, конференцијама, медијској покривености

2. Истраживање о волонтирању 1. Годишњи извештај КСЦД

2. Извештај о спроведеној промоцији

3. Истраживање о волонтирању

8.5. Унапређен

нормативни оквир за организације цивилног друштва као пружаоце социјалних услуга

Индикатор 1:Правни оквир (Закон и сви подзаконски акти) подстичу деловање ОЦД као пружаоце услуга социјалне заштите

Индикатор 2: Повећана одрживост ОЦД као пружаоца услуга социјалне заштите

8.5.1. Припрема и доношење Закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити

1. Урађен нацрт Закона о изменамаи допунама Закона о социјалној заштити

2. Учешће ОЦД у процесу

3. Измењен Закон

Четврти квартал 2015

јануар 2016. године

Ко: КСЦД у сарадњи са Владом, Скупштином, МРЗБСП

Метод:

1. Упитник за мапирање сарадње институција државне управе и ОЦД

2. Увид у Службени гласник и друга службена гласила 1. Службени гласник РС

2. Годишњи извештај МРЗБСП

3. Извештај о раду Владе

8.5.2. Припрема и доношење Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити 1. Урађен нацрт Уредбе

2. Учешће ОЦД у процесу

3. Донета Уредба

први квартал 2016

јануар 2016. године

Ко: КСЦД у сарадњи са Владом, МРЗБСП

Метод:

1. Упитник за мапирање сарадње институција државне управе и ОЦД

2. Увид у Службени гласник и друга службена гласила

1. Службени гласник РС

2. Извештај о раду Владе

3. Годишњи извештај МРЗБСП/РЗСЗ

8.5.3. Усклађивање осталих подзаконских аката са изменама и допунама у области социјалне заштите

1. Урађени нацртиподзаконских аката

2. Учешће ОЦД у процесу

3. Број донетих усклађених подзаконских аката

До краја 2017

Јануар текуће године, за претходну годину Ко: КСЦД у сарадњи са Владом, МРЗБСП/

РЗСЗ

Метод:

1. Упитник за мапирање сарадњеинституција државне управе и ОЦД

2. Увид у Службени гласник и друга службена гласила

1. Службени гласник РС

2. Извештај о раду Владе,

3. Годишњи извештај МРЗБСП/РЗСЗ

8.5.4. Донети прелазно решење за наручивање социјалних услуга путем јавних набавки до рока предвиђеног за лиценцирање организација за пружање социјалних услуга/измене Закона о јавним набавкама

1. Урађен нацрт прелазног решења

2. Учешће ОЦД у процесу

3. Донето прелазно решење које омогућава наручивање социјалних услуга путем јавних набавки

Четврти квартал 2015 Јануар 2016. Ко: КСЦД у сарадњи са Владом, МРЗБСП

Метод:

1. Упитник за мапирање сарадње институција државне управе и ОЦД

2. Увид у Службени гласник и друга службена гласила

1. Службени гласник РС

2. Извештај о раду Владе

8.6. Осигурана периодична евалуација правног оквира о минималним стандардима и дефинисани стандарди за нове социјалне услуге

Индикатор 1: Повећан обим услуга, њихов квалитет и смањење трошкова

Индиакатор 2: Континуирано унапређење правног оквира кроз системски надзор и евалуацију 8.6.1. Спровођење периодичне евалуације Правилника о минималним стандардима 1. Израђенa 2 извештаја о евалуацији Правилника(за 2016 и 2018)

2. Формулисане препоруке за побољшање правног оквира

3. Јавна презентација резултата истражицања - медијска покривеност

До краја 2019

Март 2017 и март 2019 Ко: МРЗБСП/РЗСЗ

Метод:

1. Анализа правног оквирао минималним стандардима за нове социјалне услуге

1. Извештај о спроведеном истраживању МРЗБСП/РЗСЗ

2. Извештај о спроведеној презентацији

8.6.2. Дефинисати стандарде за нове услуге социјалне заштите

1. Дефинисани нови стандарди

2. Повећан број нових услуга социјалне заштите које пружају ОЦД; повећан % у укупном броју услуга

3. Повећан број ОЦД које пружају нове услуге; % у укупном броју пружалаца

До краја 2017

Фебруар текуће године, за претходну годину Ко: МРЗБСП/

РЗСЗ

Метод:

1. Упитник за мапирање сарадње институција државне управе и ОЦД

2. Увид у Службени гласник и друга службена гласила

3. Упитник који припрема РЗСЗ 1. Извештај о раду Владе,

2. Извештаји о раду МРЗБСП/

РЗСЗ

3.Службени Гласник

8.7. Ојачани капацитети службеника ЈЛС-е за успостављање, наручивање, праћење и одрживо финансирање услуга социјалне заштите, посебно улоге организација цивилног друштва у овим процесима

Индикатор 1:Унапређен процес јавних набавки за пружање услуга социјалне заштите од стране службеника ЈЛС, уз пуно разумевање и уважавање улоге ОЦД

Индикатор 2: Повећан број лиценцираних ОЦД-а, пружалаца услуга социјалне заштите

8.7.1. Направити попис постојећих обука и подршке у процесу лиценцирања за пружање услуга социјалне заштите

1. Сачињен попис постојећих обука као подршка у процесу лиценцирања – посебно за организације цивилног друштва

До краја 2019

15. Фебруар текуће године, за претходну годину Ко: МРЗБСП/

РЗСЗ

Метод: Упитник који припрема РЗСЗ/

евиденција 1. Извештаји о раду МРЗБСП/

РЗСЗ

8.7.2. Направити план обука и подршке у процесу лиценцирања за пружање услуга социјалне заштите

1. Израђен план обука и подршке за организације цивилног друштва у процесу лиценцирања,

До краја 2017

15. фебруар текуће године, за претходну годину Ко: МРЗБСП/РЗСЗ

Метод: Увид у направљен план обука 1. Извештај о плану обука МРЗБСП/РЗСЗ

8.7.3. Обуке за службенике ЈЛС-а за успостављање, наручивање, праћење и одрживо финансирање ОЦД као пружалаца услуга

1. Број обука за службенике ЈЛС-а за успостављање, наручивање, праћење и одрживо финансирање ОЦД као пружалаца услуга;

2. трајање; број и структура учесника, географска покривеност (ЈЛС).

3. Број организованих јавних набавки од стране локалних самоуправа за одабир пружаоца услуга социјалне заштите

4. Број ОЦД које пружају услуге социјалне заштите, удео организација (%) у укупном броју пружалаца услуга социјалне заштите,

5 Број и врста услуга социјалне заштите које пружају организације цивилног друштва, удео (%) у укупном броју/врстама услуга социјалне заштите,

6.Брoj oпштинa у кojимa дeлуjу организације цивилног друштва кao пружaoци услугa;

7 Број и врста акредитованих прoгрaма oбукe за пружаоце услуга социјалне заштите, укупно и удео (%) акредитованих програма које спроводе ОЦД;

8 Брoj, врстa и трајање oбукa реализованих програма које организује држава/РЗСЗ за пружаоце услуга социјалне заштите, укупно и удео (%) реализованих програма од стране ОЦД До краја 2019

15. фебруар текуће године, за претходну годину Ко: МРЗБСП/РЗСЗ

Метод:

1. Увид у извештај РЗСЗ о спроведеним обукама

2. Истраживање о ЈЛС 1. Извештај МРЗБСП/РЗСЗ

8.8. Дефинисан правни оквир за деловање организација цивилног друштва у области здравствене заштите

Индикатор 1: Правни оквир је усклађен са стандардима и праксом ЕУ у вези са препознавањем улоге ОЦД као пружаоца услуге здравствене заштите

Индикатор 2: Повећан број ОЦД у области здравствене заштите 8.8.1. Припрема и доношење Закона о изменама и допунама Закона о здравственој заштити 1. Урађен нацрт Закона о изменамаи допунама о здравственој заштити

2. Учешће ОЦД у процесу

3. Донет Закон

први квартал 2016 Јануар 2016. године Ко: КСЦД 1.Увид у Службени гласник-

2. Упитник за мапирање сарадње;

1. Службени гласник РС

2. Годишњи извештај о раду Владе

8.8.2. Усклађивање подзаконских аката са изменама и допунама Закона о здравственој заштити 1. Урађених нацрти аката

2. Учешће ОЦД у процесу

3. Број донетих усклађенихподзаконских акти

До краја 2017 Јануар текуће године, за претходну годину Ко: КСЦД у сарадњи са Владом, МЗ

Метод:

1. Службени гласник

2. Упитник за мапирање сарадње;

1. Службени гласник РС

2. Годишњи извештај МЗ

3. Извештај о усклађености подзаконских аката

8.8.3. Направити предлог институционалног и регулаторног оквира за деловање ОЦД у системуздравствене заштите на локалном нивоу

1. Урађен нацрт документа

2. Учешће ОЦД у процесу

3. Донет документ који садржи предлог могућих интерресорских услуга на локалном нивоу

До краја 2017 Јануар текуће године, за претходну годину Ко: КСЦД у сарадњи са Владом, МЗ

Метод:

Упитник за мапирање сарадње;

1. Службени гласник РС

2. Годишњи извештај МЗ

Поглавље 9: УЛОГА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У НЕФОРМАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ

Посебни циљ: Унапређење правног оквира и јачање капацитета државне управе за већу улогу организација цивилног друштва у неформалном образовању.

Индикатор 1: Правни оквир подстиче већу улогу ОЦД у неформалном образовању

Индикатор 2: Јавна управа оспособљена да препозна и подстиче улогу ОЦД у неформалном образовању

Очекивани резултати

Активност

Индикатори

Период спровођења Динамика прикупљања података Ко прикупља податке/

метод Средства верификације

9.1. Уведени флексибилнији захтеви за тзв. друге организације (укључујући организације цивилног друштва) за стицање јавно признатог организатора активности, усклађене са одговарајућим решењима у ЕУ

Индикатор 1: Закон препознаје плурализам носилаца образовне понуде

9.1.1. Припрема и доношење пoдзaкoнских aкaтa (прaвилникa) 1. Урађени измењени нацрти 7 подзаконских аката/Правилника о образовању одраслих (1. Јавно признати организатор активности; 2. Поступак за признавање претходног учења; 3. Модел центар; 4. Вођење евиденција; 5. Јавна исправа; 6. Уверење; 7. Регистар)

2. Учешће ОЦД у процесу

3. Број измењених подзаконских аката

До краја 2017

Јануар текуће године за претходну годину Ко: КСЦД у сарадњи са

МПНТР и другим релевантним органима/

институцијама

Метод:

1. Упитник за мапирање сарадње јавне управе и ОЦД

2. Анализа података из Сл. гласника

1. Службени гласник РС

2. Извештај о раду МПНТР

3. Извештај о раду Владе

9.2. Обезбеђен систем података о неформалном образовању које реализују организације цивилног друштва у складу са захтевима ЕУ статистике.

Индикатор:

Уведена статистика о неформалном образовању према ЕУ стандардима (ЕУРОСТАТ)

9.2.1. Успоставити вођење званичне образовне статистике о неформалном образовању која укључује и организације цивилног друштва као актере у овој области

Успостављено вођење званичне образовне статистике о неформалном образовању, које укључује: Неформално образовање према пружаоцу; старости учесника;полу; инвалидитет; запосленост; радном статусу (запосленост/незапосленост); степену образовања; урбано/сеоско; разлози ; број активности; До краја 2019

Јануар текуће године, за претходну годину Ко: КСЦД у сарадњи са

МПНТР

Метод:

Увид у базу података МПНТР

Извештај МПНТР о неформалном образовању

9.3. Обезбеђено званично признавање квалификација стечених кроз неформално образовање које су пружиле организације цивилног друштва.

Индикатори:

1. Повећан број ОЦД чији програми неформалног образовања омогућавају стицање квалификација

2. Повећан број лица која су стекла квалификације кроз неформално образовање од стране ОЦД

3. Представници ОЦД укључени у званична тела за признавање квалификација стечених кроз неформално образовање

9.3.1. Успоставити национални систем признавања квалификација стечених кроз неформално образовање, који би равноправно третирао квалификације стечене кроз програме неформалног образовања које пружају организације цивилног друштва.

1. Урађен нацрт националног система

2. Учешће ОЦД у процесу

3. Успостављен национални систем за признавање квалификација стечених кроз неформално образовање.

До краја 2019

Јануар текуће године, за претходну годину Ко: КСЦД у сарадњи са МПНТР, ЗУОВ, ОЦД

Метод

1. Анализа документа који уређује систем признатих квалификација стечених кроз неформално образовање

2. Упитник за мапирање сарадње

1. Извештај о раду Владе

2. Извештај о раду МПНТР/ ЗУОВ

9.4. Омогућено праћење и координација рада свих пружалаца неформалног образовања, укључујући и организације цивилног друштва.

Индикатори: 1:Новоформирана ЈНО је оперативна, са адекватним буџетом и људским ресурсима, редовно извештава о стању о области НФО

Индикатор 2: Органи државне управе препознају потенцијал и улогу ОЦД у НФО 9.4.1. Образовати јединицу за неформално образовање у МПНТР са мандатом праћења и координације рада свих пружалаца неформалног образовања, укључујући и организације цивилног друштва.

Образована јединица за неформално образовање у МПНТР

До краја 2019

Јануар текуће године, за претходну годину Ко: МПНТР у сарадњиса

МОС, ЈЛС, НСЗ, КСЦД, ОЦД

Метод:

1. Анализа извештаја о раду МПНТР

2. Анализа извештаја ЈНО (јединице за неформално образовање) 1. Извештај о раду Владе

2. Извештај о раду МПНТР

9.4.2. Јачање капацитета државних службеника за праћење и координацију рада свих пружалаца неформалног образовања 1. Број организованих обука; теме;

2. број учесника/ца; структура (пол, године, стручна спрема, општина, орган)

3. степен задовољства обуком;

До краја 2019

Јануар текуће године, за претходну годину Ко: МПНТР у сарадњи са КСЦД и ОЦД

Метод: Анализа извештај о спроведеној обуци 1. Извештај МПНТР о спроведеној обуци

9.5. Пружена подршка међусекторском партнерству (јавни – цивилни сектор) у области неформалног образовања.

Индикатор:

Јавна управа подстиче и охрабрује међусекторска партнерства у области неформалног образовања 9.5.1. Промовисати међусекторско партнерство у области неформалног образовања (јавни –цивилни сектор) на стратешком и пројектном нивоу и партнерско конкурисање за фондове ЕУ и друге међународне фондове 1. Број потписаних меморандума о међусекторском стратешком партнерству у неформалном образовању између јавног и цивилног сектора.

2. Области партнерства, донатори (ЕУ, УСАИД, други међународни партнери)

3. Структура партнера (учешће ОЦД)

градови/општине/

градске општине

5. Број предатих и одобрених пројеката у области неформалног образовања заснованих на међусекторском партнерству.

6. Обим одобрених средстава До краја 2019

Јануар текуће године, за претходну годину Ко: МПНТР у сарадњи са МОС, КСЦД, КЗМ, ОЦД

Метод:

1. Анализа извештаја МПНТР и ЈНО

1. Извештај МПНТР

2. Извештај ЈНО

9.6. Побољшана информисаност јавности о значају неформалног образовања за целоживотно учење и каријерно вођење и улози организација цивилног друштва у пружању услуга неформалног образовања

Индикатор: Повећано учешће грађана у програмима НФО које реализују ОЦД

9.6.1. Спроводити континуиране информативне кампање о значају неформалног образовања за целоживотно учење и каријерно вођење и улози организација цивилног друштва у пружању услуга неформалног образовања.

1. Број спроведених информативних кампања.

2. Број медија који су се укључили у кампању.

3. Број и врста јавних догађаја у оквиру кампања.

4. Учешће ОЦД (број ОЦД које су се укључиле у кампању; врста и број активности које су спровеле ОЦД у оквиру кампање)

До краја 2019

Јануар текуће године, за претходну годину Ко: МПНТР у сарадњи са ЗУОВ, КСЦД, ОЦД, МОС, ЈЛС

Метод:

1. Израда извештаја о спроведеној кампањи на основу

података које прикупљају надлежне институције (МПНТР,ЗУОВ)

Извештај о кампањама

9.7. Олакшан приступ потенцијалним корисницима и другим заинтересованим странама, услугама неформалног образовања у локалној средини

Индикатор:

Повећање броја корисника услуга НФО на локалном нивоу, по општинама

9.7.1. Развијати и ажурирати каталог услуга неформалног образовања на локалном нивоу који обухвата све пружаоце услуга, укључујући и организације цивилног друштва.

1. Број ЈЛС које су развиле и ажурирају каталоге услуга неформалног образовања на локалном нивоу,

2. Број посетилаца интернет странице локалне самоуправе на којој је каталог.

До краја 2019

Јануар текуће године, за претходну годину Ко: ЈЛС у сарадњи са школским управама и ЈНО у МПНТР, КЗМ, ОЦД

Метод:

1. Анализа извештаја МНПРТ, ЛС, КЗМ и МОС

2. Увид у развијене каталоге

1. Извештаји о раду МНПРТ, ЛС, КЗМ и МОС

2. Вебсајтови ЈЛС

9.8. Омогућено учешће ОЦД-а у доношењу одлука о неформалном образовању на локалном нивоу у складу са Смерницама за укључивање организација цивилног друштва у процес доношења прописа

Индикатор 1: Представници ОЦД су формално именовани у локалне савете за образовање одраслих

Индикатор 2:

Одлуке локалних савета уважавају допринос ОЦД

9.8.1. Укључивати представнике организација цивилног друштва у локалне савете за образовање одраслих

1. Број локалних савета за образовање одраслих у чијем саставу су представници организација цивилног друштва.

2. Транспарентост процедуре избора представника ОЦД

До краја

2017 Јануар текуће године, за претходну годину Ко: ЈЛС у сарадњи са КЗМ, ОЦД, МПНТР

Метод:

1. Истраживање за ЈЛС које укључује и мапирање сарадње

1. Извештаји МНПТР, КЗМ;

ЈЛС

2. Извештај о истраживању ЈЛС

Поглавље 10: УЛОГА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ЕВРОПСКИМ ИНТЕГРАЦИЈАМА

Посебни циљ: Унапређено партнерство јавног и цивилног сектора у процесу европских интеграција

Индикатор 1: Јавна управа препознаје и подстиче улогу ОЦД у процесу европских интеграција

Индикатор 2: ОЦД оспособљене за активно учешће у процесу европских интеграција

Очекивани резултати

Активност

Индикатори

Период спровођења Динамика прикупљања података Ко прикупља податке/

метод Средства верификације

10.1. Организацијама цивилног друштва омогућено да се активно укључе у све фазе преговора са Европском унијом

Индикатор:

ОЦД дају мерљив допринос раду преговарачких група кроз унификован и транспарентно организован процес

10.1.1. Припрема и доношење Смерница који би унификовале поступање свих преговарачких група/државних органа када је у питању сарадња државе и ОЦД у процесу преговора и дефинисали механизами за укључивање ОЦД у све фазе преговора са Европском унијом 1. Урађен нацрт Смерница

2. Учешће ОЦД у процесу

3. Донете Смернице

Први квартал 2016

jануар текуће године, за претходну годину Ко: КСЦД у сарадњи са Владом и КЕИ

Метод: 1. Упитник за мапирање сарадње

2. Анализа извештаја рада Владе, КЕИ

3. Упитник за ОЦД - онлајн истраживање делотворности СЕКО механизма 1. Службени гласник РС

2. Годишњи извештај Владе/КЕИ

3. Извештај о истраживању ОЦД

10.1.2. Успостављање редовне и директне сарадње свих преговарачких група/државних институција са организацијама цивилног друштва у свим фазама преговора са Европском унијом 1. Број институција које су успоставиле директну сарадњу (број објављених јавних позива за учешће ОЦД)

2.Начин и критеријуми одабира

3. Број и структура укључених ОЦД

4.Успостављена база ОЦД које учествују у преговарачким групама

5. Одржани састанци, округли столови

6. Број и структура учесника/ОЦД

До краја 2019 jануар текуће године, за претходну годину Ко: КСЦД у сарадњи са Владом и СЕИО

Метод:

1. Упитник за мапирање сарадње

2. Анализа извештаја рада Владе, КЕИ 1. ЕУ Извештај о напретку

2. Годишњи извештај Владе/КЕИ

10.2. Обезбеђено благовремено и редовно информисање заинтересоване јавности о току и резултатима преговарачког процеса

Индикатор:

Повећана опредељеност грађана за приступање ЕУ, кроз редовне КЕИ анкете

10.2.1. Израда веб портала 1. Постављен веб-портал који је редовно ажуриран вестима о преговарачком процесу

2. Број посета веб порталу

3. Степен заинтересованости и инетракције грађана (достављени упити, предлози, сугестије)

До краја 2015 Jануар 2016 Ко: КСЦД у сарадњи са Владом и КЕИ

Метод:

1. Анализа извештаја рада Владе/КЕИ

2. Анализа података о посећености веб портала 1. Веб портал

2. Извештај Владе/КЕИ

10.2.2. Одржавање информативних кампања на републичком и локалномнивоу 1. Број спроведених информативних кампања.

2. Број медија који су се укључили у кампању.

3. Број и врста јавних догађаја у оквиру кампања.

4. Учешће ОЦД (број ОЦД које су се укључиле у кампању; врста и број активности које су спровеле ОЦД у оквиру кампање)

До краја 2019

jануар текуће године, за претходну годину

Ко: КСЦД у сарадњи са Владом и КЕИ (национални ниво); КСЦД и СКГО (локални ниво)

Метод: 1. Анализа КЕИ извештаја (национални ниво);

2. Упитник за ЈЛС (локални ниво)

1.ИзвештајКЕИ

2. Извештаји ЈЛС

10.3. Повећана транспарентност планирања, програмирања и праћења реализације спровођења међународне развојне помоћи у Србији, са фокусом на ЕУ помоћ

Индикатор 1. Мерљиви допринос ОЦД процесу програмирања, планирања и праћења развојне помоћи (квалитет учешћа), кроз СЕКО механизам и на друге начине

10.3.1. Информисање СЕКО о оствареним резултатима и индикаторима одобрене међународне развојне помоћи, са фокусом на ЕУ помоћ 1. Представници СЕКО присуствовали на минимум 1 састанку годишње који се односи на праћење спровођења ИПА у Србији

2. СЕКО организације информисане о спровођењу одобрених пројеката/програма финансираних од стране ЕУ на годишњем нивоу До краја 2019

jануар текуће године, за претходну годину

Ко: КЕИ

Метод:

Анализа извештаја КЕИ

1. Годишњи извештај о међународној развојној помоћи

10.3.2. Подстицати партнерство органа државне управе и посебно локалне самоуправе са организацијама цивилног друштва приликом реализације пројеката из помоћи Европске уније 1. Број пројеката органа јавне управе и ЈЛС у којима су партнери или сарадници ОЦД-а.

2. Број ЈЛС, ОЦД и органа који су у партнерству на пројектима ЕУ

3. Обим средстава одобрених кроз партнерске пројекте финансиране од стране ЕУ;

4. Области партнерстава

5. Врста ЕУ финансијских инструмената

До краја 2019

jануар текуће године, за претходну годину

1. КЕИ у сарадњи са КСЦД

Метод:

Достављен захтев за доставу података ЈЛС/ истраживање о сарадњи ОЦД и ЛС 1. КЕИИсдакон база

2. ЕУ база одобрених пројеката

3. Достављене информације ЛС о мапиранимпартнертвима

10.3.3. Јачање функционисања СЕКО механизма и учешћа СЕКО организација у процесима планирања, програмирања, праћења спровођења међународне рaзвojнe пoмoћи, са фокусом на ЕУ помоћ - Задовољавајући квалитет и благовременост достављања коментара и предлога СЕКО организација и чланица мреже на документа добијена од стране КЕИ.

-Задовољавајући квалитет и благовременост достављања повратне информације од стране КЕИ и ресорних министарстава на коментаре и предлоге СЕКО организација и чланица мреже. - Број одржаних обука, радионица, семинара, састанака на тему планирања, програмирања, праћења спровођења ЕУ помоћи у Србији. - Број чланица СЕКО механизма се повећао за 30% (и одржава се и/или расте у периоду након тога). - Број посета сајту СЕКО механизма се повећао за 30% (и одржава се и/или расте у периоду након тога). До краја 2019

jануар текуће године, за претходну годину Ко: КЕИ у сарадњи са КСЦД

Метод:

Упитникзачланице СЕКО

1. КЕИ извештај о раду СЕКО

10.3.4 Јачање кaпaцитeтa КСЦД-ом зa прoгрaмирaњe, прaћeњe и извeштaвaњe o рeaлизaциjи фoндoвa Eврoпскe Униje нaмeњeних цивилнoм друштву у Србиjи 1. Број организованих обука; теме;

2.број запослених обучених у КСЦД; структура (пол, године, стручна спрема, орган)

3.степен задовољства обуком; До краја 2019 Јануар текуће године за претходну годину КСЦД

Метод:

Анализа извештаја КСЦД о спроведеној обуци Извештај о спроведеној обуци је саставни део годишњег извештаја о спровођењу стратегије

10.4. Ојачани капацитети ОЦД-а за процес преговора приступању Европској унији

Индикатор:

Повећан број и квалитет интервенција ОЦД у процесу преговора 10.4.1. Организовање обука за ОЦД-а за њихову улогу у процесу преговора о приступању ЕУ 1. Број одржаних обука/ теме;

2. број и структура ОЦД које су учествовле у обуци,географскапокривеност;

3. степен задовољства обуком;

До краја 2019

jануар текуће године, за претходну годину

КСЦДу сарадњи са КЕИ 1. Годишњи извештај КСЦД

2. Извештај КСЦД о спроведеним обукама

3. КЕИ извештај о раду СЕКО (и спроведеним обукама)

Почетно истраживање - ОЦД у Србији у 2014. годиниСкраћенице и опште напомене:МДУЛС - Министарство државне управе и локалне самоуправе

КСЦД - Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом

ЈЛС – Јединице локалне самоуправе

СКГО – Стална конференција градова и општина

ГС – Генерални секретаријат Владе

СУК – Служба за управљање кадровима

РСЈП – Републички секретаријат за јавне политике

МКИ – Министарство културе и информисања

МФ – Министарство финансија

РДЗИ – Републичка дирекција за имовину

КЕИ – Канцеларија за европске интеграције

МРЗБСП – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјално питања

МП – Министарство привреде

ОЦД – Организације цивилног друштва

МОС – Министарство омладине и спорта

РЗСЗ – Републички завод за социјалну заштиту

УЈН – Управа за јавне набавке

МЗ – Министарство здравља

МПНТР – Министарство просвете, науке и технолошког развоја

РЗС – Републички завод за статистику

КЗМ – Канцеларија за младе

ЈНО – Јединице за неформално образовање

ЗУОВ – Завод за унапређење образовања и васпитања

Опште напомене:

1. Рокови се рачунају од дана објављивања Акционог плана, осим уколико је другачије одређено.

2. Одредница „до краја” у колони која предвиђа рокове за реализацију активности односи се на активности које се циклично понављају до 2019. године(на пример, спровођење плана обуке и сл.), до када се примењује ова стратегија, или се ради о активностима за које је неопходан дужи временски период спровођења да би се дошло до очекиваних резултата.
Похожие работы:

«INCLUDEPICTURE C:\\Users\\1A88~1\\AppData\\Local\\Temp\\FineReader11.00\\media\\image1.jpeg \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE C:\\Users\\User\\AppData\\1A88~1\\AppData\\Local\\Temp\\FineReader11.00\\media\\image1.jpeg \* MERGEFORMATINETИНСТРУКЦИЯ по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-быт...»

«Итоговая контрольная по французскому языку в 9 классе Раздел 1 (задания по аудированию) Вы услышите разговор стюардессы и пассажирки. В заданиях А1-А6 обведитецифру 1, 2 или 3, соответствующую выбранному вами варианту ответа. Вы услышите запись дважды. А1 Par quel vol la passagre est arrive?1) Le vol de 12...»

«Серийные детекторы СВЧ (обзор) В.П.Бутков1, Д.Е. Губарев2, А.Н.Зикий3, П.Н.Зламан3 1пенсионер 2 Таганрогский научно-исследовательский институт связи, Таганрог 3Южный Федеральный Университет, Таганрог Аннотация: Проведен обзор серийных детекторов...»

«Расчет стоимости за проживание в общежитиях Московского Университета МВД России с 1 июля 2013 года (утвержден Распоряжением МосУ МВД России от 06.09.2013 №227): 1.  Общежитие по адресу: ул. Академика Волгина, дом 141-го койко-места в месяц для переменного и постоянного состава: наем жилого помещения                  ...»

«Тйіндеме Аты-жні: Жунисбекова Дина Дуйсенбаевна Туан жылы: 26.06.1990 ж. лты: аза Отбасылы жадайы: трмыс рмаан. Тратын жері : Мкр.Жайлау,ажымхан кшесі,№55 й. Байланыс телефоны: 87027219375. Білімі: Жоары, ММУ. Маман...»

«8 th grade. Конкурс английских пословиц. “Пословица – это меткое образное изречение, которое обобщает и типизирует различные явления жизни. Для пословицы характерно полное выражение мысли, и наличие вывода. Пословицы бытуют в...»

«Список участников краевой программы повышения квалификации "Образовательный проект как средство изменения содержания дополнительного образования детей" Центральный образовательный округ г.Красноярск 1 сесси...»

«У р о к 1.МИР ГЛАЗАМИ АСТРОНОМА. ВСЕЛЕННАЯ. СОЛНЦЕ Цели: 1. Познакомить учащихся с наукой, изучающей Вселенную, – астрономией.2. Сформировать представление о Вселенной, размерах и природе Солнца как центра Солнечной системы и ближайшей к нам звезды.3. Развивать познавательный интерес и умение наблюдать, анализировать, обобщать. О...»

«Нормативы по плаванию звания и разряды, условия присвоения (действует с 2011 года)ТАБЛИЦА норм и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и разрядов в виде спорта ПЛАВАНИЕ Спортивное звание МСМК присваивается с 14 ле...»

«OF Basal Medium Среда Хью-Лейфсона для теста ОФ M395 Эта среда используется для дифференциации грамотрицательных микроорганизмов в зависимости от наличия у них ферментативного или окислительного метаболизма углеводов.Состав**: Ингредиенты грамм/литр Гидролизат казеина Натрия хл...»

«19 мая 2013г.ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ШКОЛЫ В КАПЕЛЛЕ им. М.И. ГЛИНКИ ХОР 1 КЛАССА хормейстер Надежда Шибина, концертмейстер Наталья Дмитриева Дубравин "Совушка" "Говорящий сверчок" О.Хромушин "Считалка" Касаткина Маргарита, 3 кл. (фортепиано) – п...»

«Cummins Inc. Corporate Offices Building Box 3005 500 Jackson St. Columbus, IN 47201 НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ СОДЕРЖИТ КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ. Документ предназначен исключительно для сотрудников и третьих лиц, которым необходима данная информация и которые подписа...»

«в номинации "За научные и просветительские успехи в сфере несостоятельности банкротства" Раздел I. Данные о профессиональных компетенциях участника конкурса (для публикации на сайте www.orpau.ru и проведения онлайн голосования) 13868408064500 138684024...»

«-51435-158762017РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ ХРАМАКАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ в ПучковоСЕНТЯБРЬ Донской иконы Божией Матери. Мч. Андрея Стратилата31 авг. чт. – 18.00 – Вечерня. Утреня (полиелей) авт.: 40 км 17.35, м-н "В" 17.45 1 пт. – 9.00 – Школьный храм – Литургия авт.: 40 км 8.15, м-н "В" 8.25 Неделя 13-я по Пятидесятни...»

«Сценарий конкурсной программы для девочек на 8 марта Шуточные конкурсы "Мисс Обаяние" для девочек к 8 марта Предварительная подготовка: мальчики выпускают газету, посвященную девочкам класса. В газете фотография каждой девочки с надписью под ней...»

«Восстановление зрения: как улучшить зрение в домашних условиях Современный образ жизни приводит к огромной нагрузке на глаза. Компьютеры, смартфоны, планшеты постоянно притягивают наше внимание. Работа и "отдых" проходят за монитором. Очень много времени...»

«Функции коленного бандажа: сильная фиксация коленного сустава и надколенника боковая стабилизация и разгрузка коленного сустава термосберегающий и массажный эффектыПоказания к применению бандажа на коленный сус...»

«Численность популяций и ее регуляция в природе Численность любой популяции чрезвычайно динамична, т. е. подвержена постоянным изменениям. Кривая роста численности популяции, показывающая, что она со временем достигает стабильного состояния, – это крайне идеализированная схема событий. На самом деле численность популяции не застывает на о...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИФГАОУ ВПО "СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"УТВЕРЖДАЮ: Ректор _ Е.А. Ваганов ""_2015 г.ПРОГРАММАПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ "Создание учебного видео и аудио" Красноярск, 2015I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 1.1 Аннотация программы Курс повышения квалификации...»

«МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИПРИКАЗ от 8 декабря 2014 г. N 177-пО ФОРМИРОВАНИИ И ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА ПОСТАВЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХУСЛУГ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕГИСТРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХУСЛУГ ОМСКОЙ ОБЛАСТИСп...» 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.