WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

«ДНИЕ ЖЗІ ТАРИХЫ Нсау: «Сізге берілген бес жауап нсасындаы бір дрыс жауапты тадауа арналан тапсырмалар беріледі». 1. Ежелгі Парсы скерлерін таландаан Орта Азиядаы жауынгер ...»

ДНИЕ ЖЗІ ТАРИХЫ

Нсау: «Сізге берілген бес жауап нсасындаы бір дрыс жауапты тадауа арналан тапсырмалар беріледі».

1. Ежелгі Парсы скерлерін таландаан Орта Азиядаы жауынгер тайпа:

A) Армяндар

B) Кушандар

C) Сатар

D) Мидиялытар

E) Еврейлер

2. VI-X. рамында Балан тбегі, Кіші Азия, Сирия, Египет елдері кірген империя:

A) Италия

B) Франция

C) Испания

D) Германия

E) Византия

3. Ежелгі Египетте жазу шін олданан ралы:

A) тас татайша

B) сына жазу

C) папирус

D) деванагари

E) сиыр терісі

4. XX. басына дейін дниежзілік сауда орталыы болан ел:

A) Италия

B) Испания

C) Франция

D) АШ

E) Англия

5. Бкіл Еуропаны та алдыран есептеуіш машина авторы:

A) Г.В. Лейбниц

B) А.Смит

C) А.Кондорсе

D) Ж.Тюрго

E) Ж-Ж. Руссо

6. Екінші дниежзілік соыстан кейін Германияны шыыстаы жерлері берілді:

A) Англия мен КСРО-а

B) Жапония мен АШ-а

C) АШ пен Францияа

D) КСРО мен Польшаа

E) Финляндия мен Данияа

7. 1934 жылы 27 шілдеде Халыты майдан ру туралы пактіге ол ойандар

A) Либералдар, Радикалдар

B) Демократтар, Консерваторлар

C) Радикалдар, Лейбористер

D) Республикашылдар, Демократтар

E) Коммунистер, Социалистер

8. Италиядаы «Зйтн аашы» солшыл тобыны жетекшісі:

A) Ф.Руттели

B) Х.Бурбон

C) А.Моро

D) Р.Проди

E) Д.Гаспери

9. Б.з.б. 431 жылы басталан Грекия жеріндегі Афины мен Спартаны арасындаы шайас:

A) Марафон шайасы

B) Троя соысы

C) Херонея шайасы

D) Фермопиль соысы

E) Пелопоннес соысы

10. Токугава улеті Жапонияны билеген жылдар:

A) 1598-1867 жж.

B) 1568-1582 жж.

C) 1603-1616 жж.

D) 1573-1865 жж.

E) 1192-1199 жж.

11. Рим аыны Вергилийді дастаны:

A) «Блт»

B) «Энеида»

C) «стар»

D) «Одиссей»

E) «Илиада»

12. Тарихта тыш рет «Адам жне азамат ытарыны декларациясын» абылдаан республика

A) Англия

B) АШ

C) Испания

D) Италия

E) Франция

13. Тоталитарлы мемлекеттердегі нерді масаты:

A) Аз лттарды нерін дамытуды

B) нерді мемлекеттік идеологияа айналдыру

C) кімет алайтын шындыты крсету

D) Бейбітшілікті насихаттау

E) мірді наты шындыын крсету

14. КСРО тарааннан кейін стратегиялы аруларды шектеу туралы келісімге ол ойан мемлекеттер:

A) АШ пен азастан

B) АШ пен Украина

C) Франция мен Англия

D) Англия мен АШ

E) АШ пен Ресей

15. Германия делегациясыны Версаль шартына ол ойан мерзімі:

A) 1919 жылы 9 атар

B) 1919 жылы 15 тамыз

C) 1919 жылы 28 маусым

D) 1919 жылы 20 суір

E) 1919 жылы 18 азан

16. Англияда С. Болдуинні айта билік басына келген жылы:

A) 1927 ж.

B) 1921 ж.

C) 1925 ж.

D) 1923 ж.

E) 1924 ж.

17. ХХ асырды басында Триполитания мен Киренаиканы отарлаан мемлекет:

A) Ресей

B) Италия

C) АШ

D) Франция

E) Германия

18. Президент Ф. Рузвельтті кезінде АШ-та абылданан «лтты нерксіпті алпына келтіру» туралы заны бірінші блімінде арастырылан мселе:

A) ксіпкерлер мен жмысшылар арасындаы атынасты реттеу

B) оамды объектілер рылысына ірі аржы блу

C) мемлекеттік нерксіп орындарына ірі аржы блу

D) скери объектілер рылысына ірі аржы блу

E) діл бсеке кодекстерін енгізу

19. Киев аласыны салынуы туралы ай деректе кездеседі?

«...лкен аасы Кий, інілері Шек, Хорив жне арындасы Лебедь крші тайпаларымен сауда атынастарын жасап жріп, лкен аасы Кий Днепр жаасынан ала трызады».

A) Монол шежірелерінде

B) Рим жылнамаларында

C) Поляк шежірелерінде

D) Грек жылнамаларында

E) Орыс шежірелерінде

20. 1097 жылы Любеч аласында ткен съезде «зара ырысып, неге біз орыс жерін ртамыз, соны кріп ыпшатар уанады жне олар бізді жерімізді блшектеп, ртысы келеді. Осы кннен бастап ынтыматы болайы, орыс жерін сатап алайы!» - деп кінздарды ыпшатара арсы шешім шыаруына ыпал еткен лы кінз:

A) Ярослав Мудрый

B) Владимир Мономах

C) Борис Годунов

D) Иван Грозный

E) Олег Святославич

Нсау: «Сізге бір немесе бірнеше дрыс жауабы бар тест тапсырмасы беріледі».

21. Римде б.з.б 74 жылы лдарды е ірі ктерілісін басаран

A) Спартак

B) Мильтиад

C) Мирон

D) Аларих

E) Аэций

F) Ганнибал

G) Цезарь

H) ТиберийКрах

22. XIV асырда тарихтаы е за соыс осы елдер арасында болды

A) Дания

B) Испания

C) Италия

D) Англия

E) Франция

F) Германия

G) АШ

H) Голландия

23. Египеттік жазуа тн ым(-дар):

A) таба суреттер

B) Деванагари

C) санскрит

D)  иероглифика

E) петроглиф

F) иероглиф

G) сына жазу

H) папирус

24. ХІХ. «жабы есік» саясатын станан, жері ірілі-саты аралдардан тратын мемлекет

A) Вьетнам

B) Тайланд

C) Камбоджа

D) ытай

E) Тайвань

F) Жапония

G) Филиппин

H) Корея

25. «Жаа Атлантида» ебегіні авторы:

A) Т.Шванн

B) Д.Дальтон

C) М.Ломоносов

D) М.Фарадей

E) И.Ньютон

F) Ф.Бэкон

G) Р.Майер

H) Г.Лейбниц

26. 1875 жылы Мысыр монархынан Суэц каналын сатып алан ел:

A) Италия

B) АШ

C) Шотландия

D) Швеция

E) Голландия

F) Англия

G) Норвегия

H) Германия

27. АШ тарихында атарынан 4 рет сайлауда жеіске жеткен президент

A) Дж.Кеннеди

B) У.Гардинг

C) Р.Рейган

D) Г.Гувер

E) В.Вильсон

F) К.Кулидж

G) Ф.Рузвельт

H) Д.Эйзенхауэр

28. 1919 жылы 6 суірде Гандиді шаыруымен жаппай хартал (ереуілдер) йымдастырылан алалар

A) Бомбей

B) Ахмадабад

C) Тегеран

D) Мадрас

E) Карачи

F) Багдад

G) Исфахан

H) Дамаск

29. Афиныда демократияны негізін алады

A) Солонны задары

B) Гомер жазбалары

C) Халы наразылыы

D) Аристотель ілімдері

E) Демосфен ережелері

F) Перикл талаптары

G) Мильтиад шабуылдары

H) Клисфен реформалары

30. Шіркеуді з жаына тартып, орыс жеріндегі бар діни билікті Мскеу шіркеуіне баындыран кінз

A) Иван Грозный

B) Александр І

C) Борис Годунов

D) Василий ІІ

E) ІІ Лжедмитрий

F) Петр І

G) Владимир Мономах

H) Иван Калита

31. 1477-1482 жылдары Нидерланд ол астында болан улет

A) Цинь

B) Бурбондар

C) Романовтар

D) Габсбургтер

E) Тюдорлар

F) Меровинглер

G) Плантагенаттар

H) Каджар

32. АШ-ты шінші президенті Томас Джефферсонны тарихта алдыран ебегі

A) «Туелсіздік декларациясы»

B) Гомстедтер заы

C) Банк жйесін жасаушы

D) Алашы за жобасын жасаушы

E) «Адам жне азамат ытарыны декларациясы

F) Конгресті йымдастырушы

G) «лдарды азат ету актісі»

H) «ытар декларациясы»

33. Адам Смит «Халы байлыы» деген кітабында баяндалады:

A) еркін бсекені птады

B) еркін бсекеге шек ою керек деді

C) ылымны дамуын олдады

D) кедейлерді байлара арсы кресін птады

E) сауда мемлекеттік баылауында болу керек деді

F) сауданы мддесін орады

G) орта млікке иелік ететін оама сенді

H) халыты надандыын шкереледі

34. ХVІІ асырда Иранды билеген улет:

A) Сасанидтер улеті

B) Аббасидтер улеті

C) Омейятар улеті

D) Селжктар улеті

E) Саманилер улеті

F) Сефевидтер улеті

G) Каджар улеті

H) Мин улеті

35. 1930 жылдары Германияны экономикалы дадарыстан шыуыны басты ерекшілігі болды

A) тымды жоспарлау

B) Ебек нарыында арзан жмыс кшін тарту

C) Экономикалы тиімді реформалар

D) нерксіпті жаа технологиямен жаратандыру

E) Экономикалы либерализация

F) Экономиканы милитаризациялау

G) Соыс шыындарын тлеуді аятауы

H) Экономиканы р тараптандыру

36. 1940 жылы Жапон кіметі зіне аратуа кіріскен елдер:

A) Гонконг, Корея

B) Вьетнам, Лаос, Камбоджа

C) Малайзия, Сингапур

D) Монолия, Мариан

E) Гаваий аралдары

F) Тайланд, ытай

G) Манила, Филиппин

H) Мариан, Каролин аралдары

37. Сібірді жаа жерлерін ашып, Тыны мхит жаалауына шыан орыс саяхатшылары

A) В.Беринг

B) М.Казаков

C) Н.Аргунов

D) Ф.Волков

E) С.Дежнев

F) Е.Хабаров

G) Ф.Рокотов

H) В.Баженов

38. ытайды леуметтік сатысында маньчжурлардан кейін тран басы бос ытайлар блінген сословие атаулары

A) Ірі жер иеленушілер

B) арашылар

C) олнершілер мен саудагерлер

D) Сот атарушысы

E) алымдар

F) скерилер

G) Асйектер

H) Егіншілер

39. 1921 жылы енгізілген ЖЭС кезінде рхсат етілген шаралар

A) Ебек міндеткерлігі

B) Жалдамалы жмыс кшін пайдалану

C) Азы-тлік салырты

D) Жеке меншікті жою

E) Отын дайындауа тартылу

F) Саудаа тиым салу

G) Жеке шаруашылы ру

H) Жерді жала беру

40. Мскеуде ткен ытай компартиясыны VІ сьезінде бекітілген кресті жаа тактикасыны негізгі міндеттері

A) жымдастыруды тотату, шаруа ожалытарын тарату

B) Помещиктік жер иеленуді жне феодалды бауларды жою

C) Индустрияландыруды жзеге асыру, коммуналар ру

D) лтты революцияны ныайту, сашылар отрядын жасатау

E) Жаа реформа жргізу, шетелдік артышылытарды алпына келтіру

F) Империализмге арсы, лтты туелсіздік, біріктіру жолында кресу

G) Сайлау жйесін згерту, мдени революцияны жзеге асыру

H) Реакцияшыл Гоминьдан кіметін лату жне кеес кіметін орнату
Похожие работы:

«ГРАММАТИКА Американцы также любят двойные отрицания.We have no time. British English.We don't have no time. American English. At the weekend British EnglishOn the weekendAmerican English При сослагательном наклонении британцы используют were', а американцы предпочитают 'was':If I were you, I would...»

«-986155-189865 Меню Кафе-столовая 423545744855КЛЕВЕР 3138170714375 2353310145415 486250147320 3519170295910 146177013819 4709795335915 Условия бронирования и проведения мероприятия.1) Взимается плата за обслуживание в размере 150,0...»

«Что такое QR-код? QR-код (англ. QR Quick Response, переводится как, быстрый отклик) — это двухмерный штрихкод (бар-код), предоставляющий информацию для быстрого её распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне. Технология получила широкое распространение в Японии и сейчас постепенно захватывает весь мир. С помощью QR-кода...»

«Контрольная работа. №2 Вариант 3. Перечислите три основные ветви славян. Какие народы относились к каждой из них. Какое славянское государство возникло раньше остальных и где? Какое славянское государ...»

«Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции по Лиозненскому району на 01.01.2016 На 01.01.2016 года в Витебской области зарегистрировано 1077 случаев ВИЧ-инфекции, количество живущих людей с ВИЧ 856, показатель распространенности составил 71,4 на 100 тыс.населения (на 01.01.2015 года...»

«Чваш Республикин врен тата амрксен политикин министерствин Чваш Республикин хушма пл паракан патшалх автономилл учреждений "арпа патриот воспитаний парас тата граждансене ар хсметне хатрлес енпе лекен ЮНИТЭКС центр" Государственное ав...»

«ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Житная ул., д. 14, Москва, 119991 тел. (495) 955-59-99, факс (495) 955-57-79 08.09.2015 № 19/2015 На № 93-1879/15 от 11.03.2015ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ Экспер...»

«    Зарегистрировано в Минюсте России 3 июля 2014 г. N 32954МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПРИКАЗ от 7 мая 2014 г. N 453ОБ УТВЕРЖДЕНИИФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТАСРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 35.02.04 ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ В соответствии с подпунктом 5...»

«Аннотация к рабочим программам МБОУСОШ п.КоммунистическийРабочие программы МБОУ СОШ п.Коммунистический по учебным предметам составлены на основании следующих нормативно-методических документо...» 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.