WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

«ДНИЕ ЖЗІ ТАРИХЫ Нсау: «Сізге берілген бес жауап нсасындаы бір дрыс жауапты тадауа арналан тапсырмалар беріледі». 1. ІІ Филипп Македонияда кімет билігін ныайтып, ран билік: ...»

ДНИЕ ЖЗІ ТАРИХЫ

Нсау: «Сізге берілген бес жауап нсасындаы бір дрыс жауапты тадауа арналан тапсырмалар беріледі».

1. ІІ Филипп Македонияда кімет билігін ныайтып, ран билік:

A) Теократия

B) Республика

C) Монархия

D) Олигархия

E) Конфедерация

2. Ежелгі заманда осзен бойына шыыстан келіп оныстанан халы:

A) Еврейлер

B) Шумерліктер

C) Ассириялытар

D) Хетттер

E) Финикиялытар

3. XVI асырда католик шіркеуіні озбырлыына арсы реформация озалысы ткен ел:

A) Италия

B) Грекия

C) Бельгия

D) Англия

E) Германия

4. Ерте ортаасырлы Еуропа шаруаларыны заттай тейтін міндеткерлігі:

A) харадж

B) мильк

C) барщина

D) оброк

E) оамды жмыстар

5. «Алгоритм атасы» атанан алым:

A) лыбек

B) бу ли Ибн Сина

C) бу Райхан Бируни

D) лішер Науаи

E) л-Хорезми

6. Мскеу аласы салынан жыл:

A) 1152 жыл

B) 1147 жыл

C) 1145 жыл

D) 1142 жыл

E) 1157 жыл

7. 1849 жылы герман монархияларыны императоры тжінен бас тартан:

A) Вильгельм ІІ

B) IV Фридрих Вильгельм

C) Виктор Эммануил

D) Вильгельм І

E) Фридрих Барбаросса

8. XVII. Жапонияда Токугава сегундыыны астанасы:

A) Нагоя

B) Нагасаки

C) Эдо

D) Осака

E) Киото

9. лемні тартылыс заын тжырымдаан алым

A) И.Кеплер

B) Г.Лейбниц

C) Г.Галилей

D) И.Ньютон

E) Ф.Бэкон

10. Еуропада есептеуіш машинаны ойлап тапан алым:

A) Готфрид Лейбниц

B) Рене Декарт

C) Фрэнсис Бэкон

D) Иоганн Кеплер

E) Пьер Лаплас

11. Б.з.б. І. (130 ж.) Парфия жерін сатарды таландау себебі:

A) сатарды сауда керуендеріне салы тлеттіргені шін

B) Парфия билеушісіні кмекке кешігіп келдідер деп сатара тлем бермегендері шін

C) Бактриямен одатасандары шін

D) сатарды жайылымды жерлеріне оныстанандары шін

E) сатара кмекке скер жіберуден бас тартандары шін

12. VII асырды 70-80 жылдарында Византияны солтстік-шыысында рылан алашы славян мемлекеті:

A) Мажарстан

B) Серб патшалыы

C) Хорват мемлекеті

D) Румыния

E) Болгария патшалыы

13. ндістан халытарыны діни тсінігіндегі дниені жаратушы дай:

A) Лотос

B) Брахма

C) Шива

D) Хануман

E) Вишну

14. XIX. І жартысында ытайды шетел кемелеріне ашы жалыз порты:

A) Пекин

B) Гуаньчжоу

C) Гонконг

D) Шанхай

E) Нанкин

15. 1919 жылы рылан лттар Лигасыны негізгі міндеті:

A) Революциялы-демократиялы озалыстарды ошатарын ру

B) Дние жзін блісуді реттеу

C) Жаа экономикалы айматар ру

D) Жмысшы табыны негізгі талаптарын анааттандыруа кмектесу

E) Халытар арасындаы ынтыматастыты дамыту, бейбітшілік пен ауіпсіздікті амтамасыз ету

16. Албания НАТО рамына абылданды:

A) 2003 жылы

B) 2008 жылы

C) 2004 жылы

D) 2009 жылы

E) 2002 жылы

17. Фрэнсис Бэконны пікірінше ылымны басты масаты

A) дінді жоа шыару

B) саяси кзарастарды жоа шыару

C) тжірибеге кіл аудару

D) адамны табиата ктемдік жргізу жолын табу

E) дниені жасарту

18. Еуропа елдеріне арсы «жабы есік» саясатын станан мемлекеттер:

A) ытай, Жапония, Сирия

B) Египет, Индонезия, ытай

C) Судан, Тркия, ытай

D) Иран, Жапония, ытай

E) ытай, Корея, Жапония

19. «...Олара (ирландытара) арсы ктерілген бізді адамдарымыз мені ктерілісшілерге о атсын деген бйрыымды алды. ару стаан р адама аяушылы крсетуге тыйым салдым. Бны варварлара олданылан діл сот деп есептеймін». Аталан оиадан кейін Ирландияны жаулап алан ел:

A) Швеция

B) Дания

C) Германия

D) АШ

E) Англия

20. 1097 жылы Любеч аласында ткен съезде «зара ырысып, неге біз орыс жерін ртамыз, соны кріп ыпшатар уанады жне олар бізді жерімізді блшектеп, ртысы келеді. Осы кннен бастап ынтыматы болайы, орыс жерін сатап алайы!» - деп кінздарды ыпшатара арсы шешім шыаруына ыпал еткен лы кінз:

A) Иван Грозный

B) Борис Годунов

C) Владимир Мономах

D) Ярослав Мудрый

E) Олег Святославич

Нсау: «Сізге бір немесе бірнеше дрыс жауабы бар тест тапсырмасы беріледі».

21. Б.з.б. ІІ мы жылдыты ортасына арай Хуанхэ зеніні тменгі аысы бойында пайда болан мемлекет

A) Чжоу

B) Когорэ

C) Шан-Инь

D) Мин

E) Хань

F) Тан

G) Цинь

H) Гупта

22. Ежелгі осзендегі алалар:

A) Дамаск

B) Ур

C) Фивы

D) Египет

E) Лагаш

F) Парфия

G) Лидия

H) Урук

23. XIV асырда тарихтаы е за соыс осы елдер арасында болды

A) Голландия

B) Дания

C) Италия

D) Испания

E) АШ

F) Германия

G) Франция

H) Англия

24. VII асырда Жапонияда е жоары билік пен барлы жер иелігі олында болды

A) Микадоны

B) Сегунны

C) Ронинні

D) Даймені

E) Бусилерді

F) Самурайларды

G) Сарациндерді

H) Сеэнні

25. XІ асыра дейін Еуропа аумаында пайда болан империялар:

A) Британ империясы

B) Осман империясы

C) асиетті Рим империясы

D) Рим империясы

E) Цин империясы

F) Франк империясы

G) Ресей империясы

H) Кушан империясы

26. Ежелгі Грекиядаы театра тн ым(-дар):

A) трагедия

B) ойын крсететін орын

C) дайлар мекені

D) диск латырушыны ні

E) е крікті сем жер

F) комедия

G) су тасушылар ні

H) стар леі

27. Императорын Кк тіріні лы деп есептеген мемлекет

A) Непал

B) Лаос

C) Корея

D) Тайланд

E) ытай

F) Бирма

G) Жапония

H) Монголия

28. ХVІІІ. соында Англияда алыптасан екі саяси баталас партиялар

A) Ленлордтар

B) Мантаньярлар

C) Якобшілдер

D) Вигилер

E) Торилер

F) Жирондытар

G) Левеллерлер

H) Кардельерлер

29. «Жаа Атлантида» ебегіні авторы:

A) Т.Шванн

B) И.Ньютон

C) М.Ломоносов

D) Д.Дальтон

E) М.Фарадей

F) Р.Майер

G) Ф.Бэкон

H) Г.Лейбниц

30. лкейткіш оптикалы телескоппен е алаш аспана кз салан итальян алымы:

A) Г.Галилео

B) Л.Пастер

C) Д.Дальтон

D) Р.Майер

E) Н.Коперник

F) Г.Лейбниц

G) Д.Бруно

H) М.Планк

31. Римде халы жиналысыны трі (лері):

A) нобилитет

B) курия

C) колондар

D) трибалар

E) сенат

F) нобилдер

G) центуриат

H) плебейлер

32. 418 жылы Отстік-Батыс Галлияда пайда болан ел:

A) Аылшын корольдыы

B) ндар мемлекеті

C) Англо-сакс корольдыы

D) Аландар мемлекеті

E) Остгот корольдыы

F) Сакстар корольдыы

G) Вандал корольдыы

H) Вестгот корольдыы

33. Римдік сулет неріні ерекшелігі:

A) шекейленген снді бааналар

B) 46 дорийлік снді бааналар

C) а мрмр тастан салынан

D) шаыра кмбез алау

E) коринфтік сымбатты, демі бааналар

F) кмбездеп жабу

G) арка, алау

H) арапайым йнектері лкен арапайым

34. Тарихта тыш рет «Адам жне азамат ытарыны декларациясын» абылдаан ел:

A) Нидерлангдия

B) Италия

C) АШ

D) Жапония

E) Англия

F) Испания

G) Франция

H) Швеция

35. 1945 жылы тамыз айында АШ атом бомбасынан зардап шеккен Жапон алалары

A) Манела

B) Киото

C) Нагана

D) Токио

E) Хиросима

F) Нагасаки

G) Эдо

H) Осака

36. 1948 жылды 1 атарында Италияда абылданды

A) Туелсіздік туралы за

B) Жаа Конституция

C) Білім туралы за

D) Еуро одаа кіру туралы за

E) Мемлекеттік рылыс туралы референдум

F) Жерді мемлекет меншігіне алу туралы за

G) Республика болып жарияланды

H) Сайлау ткізу туралы за

37. нді лтты конгресс сынан реформалар

A) Ереуілдерге жол бермеу

B) Тз ндіруды тотату

C) Жмыс уаытын зарту

D) зіндік нім шыару

E) Алым-салыты азайту

F) зін-зі билеу

G) нім баасын сіру

H) Жазалауды тотату

38. ытайды леуметтік сатысында маньчжурлардан кейін тран басы бос ытайлар блінген сословие атаулары

A) скерилер

B) олнершілер мен саудагерлер

C) алымдар

D) Сот атарушысы

E) Ірі жер иеленушілер

F) Асйектер

G) арашылар

H) Егіншілер

39. 1926 жылы Англиядаы жаппай ереуілге келген оиа:

A) Жас жне мліктік ценз енгізген жаа сайлау заы

B) Кмір нерксібіндегі ебек жадайы

C) Аылшын кіметіні ксіпода ызметін тотатуы

D) Жаа технологияны жаппай енгізу

E) Жанама салытарды суі

F) ауым дар палатасыны ыын кеейтуі

G) Лордтар палатасын жою

H) Шахтерларды ебек аысын тмендету

40. 1923 жылы 29 азан кні Тркия тарихында:

A) Отарлы баудан азат етілді

B) Жаа Конституция жарияланды

C) Тркия республика болып жарияланды

D) Демократиялы реформалар тотатылды

E) Антанта скерлері Тркиядан шыарылды

F) лттар Лигасына абылданды

G) Босфор жне Дарданелл баздары айтарылды

H) лы халы жиылысы шаырылды
Похожие работы:

«Результаты II Всероссийской дистанционной олимпиады "Летописец" Пояснение по местам: 1 место: 90 – 100 баллов, 2 место: 80 – 89 баллов, 3 место: 70 – 79 баллов. № ФИ ученика Кл. ФИО руководителя Предмет Ист. Арх. Гер. Хр. Рус. Лит. 1 Ба...»

«Тематическое планирование по англ.языку в 3 классе № урока Тема Дата по плану 3Б 3А,ВДата по факту I четверть 1 Добро пожаловать 01.09 05.09 2 Я на каникулах 06.09 06.09 3 Снова школа! 08.09 12.09 4 Снова школа 13.09 13.09 5 Школьные предметы 15.09 19.09 6 Школьные предметы Fun at school Arthur &a...»

«АДМИНИСТРАЦИЯ КРУТИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КЫШТОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИПОСТАНОВЛЕНИЕ От 01.04.2015 г. № 8 с. Крутиха Об утверждении административного регламента по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков...»

«Структура урока "открытия" нового знания,1)этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности;2) этап актуализации и пробного учебного действия;3) этап выявления места и причины затруднения;4) этап построения проекта выхода из затруднения;5) этап реализ...»

«МБОУ СОШ №6 Исследовательская работа Царевна ли лягушка? Работу выполнила ученица 4-го класса Матвеева Полина Руководитель: Котова О.М. зам директора по УВР Содержание Введение..31. Основная часть. Образ жизни лягушки.1.1.Кто такие лягушки? Место об...»

«ПЛАНработы секции преподавателей теоретических дисциплин на 2017-2018 учебный год (после проведения секции в план внесены изменения дат, времени, внесены мероприятия, которых не было выделены красным цветом). Дата Время Место проведения Содержание мероприятия Сентябрь-декабрь 2017 года 14 сентября 10.0011.00 СПб ГБОУ ДОД СП...»

«Социология  Социология-наука об обществе. Конт. Ввел понятие социология. Мертон. Ввел понятие теории среднего уровня-отрасли социологии, изучающие закономерности развития человека, соц.общностей и...»

«Дальневосточный морской заповедникУ каждого человека есть мечта. Она индивидуальна. Но всех людей связывает одно – стремление к счастью. Задумывались ли вы над происхождением этого слова? Оно состоит из двух частей "со" и "часть". Быть счастливым – значит...» 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.