WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

«КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА Кафедра управління «ЗАТВЕРДЖЕНО» Проректор з науково-методичної та навчальної роботи _О. Б. Жильцов 2015 року РОБОЧА ПРОГРАМА ...»

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Кафедра управління

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Проректор з науково-методичної та навчальної роботи _______________О. Б. Жильцов

__________________2015 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Ділове АДМІНІСТРУВАННЯ

(частина І)

напрям підготовки ______________________________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціалізація__________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення Інститут суспільства

(назва інституту, факультету, відділення)

2015 – 2016 навчальний рік

Робоча програма « Ділове адміністрування» (частина І) для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки_______________, спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)».

Розробник: Акіліна Олена Володимирівна, доцент кафедри фінансів, менеджменту та економіки Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат економічних наук, доцент

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Робоча програма схвалена на засіданні кафедри управління Інституту суспільстваПротокол від «26» серпня 2015 року №1

Завідувач кафедри управління _________________Т.В. Поспєлова© Акіліна О.В., 2015 р.

© КУ імені Бориса Грінченка, 2015 р.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання заочна форма навчання

Кількість кредитів – 11 Галузь знань

0306 «Менеджмент та адміністрування»

(шифр і назва) Нормативна

(за вибором)

Напрям підготовки

___________________

(шифр і назва) Модулів – 1 Спеціальність: 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»

(шифр і назва) Рік підготовки

Змістових модулів – 4 5-й -й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва) Семестр

Загальна кількість годин – 120 9-й -й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 5.7 Освітньо-кваліфікаційний рівень:

другий магістерський

рівень

16 год. год.

Практичні, семінарські

16 год. год.

Індивідуальна робота:

год. год.

Самостійна робота:

80 год. год.

Модульний контроль:

8 год. год.

Семестровий контроль:

-

Вид контролю:

залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання – 0,4

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета:

підвищення ефективності управління організаційними структурами завдяки правильному використанню менеджерами різних рівнів принципів та інструментів адміністрування, створенню цілісної системи адміністративного управління організацією.

Завдання:

формування у майбутніх фахівців сучасного системного мислення та комплексу спеціальних знань у галузі управління підсистемами організації на всіх стадіях її життєвого циклу у взаємозв’язку із зовнішнім середовищем.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

методологію та теорії адміністративного менеджменту;

закономірності стратегії бізнесу та становлення організаційної концепції підприємства, методи та процедури управління організації;

управління підсистемами організації на всіх стадіях її життєвого циклу у взаємозв’язку з зовнішнім середовищем;

теоретичні аспекти корпоративного управління;

основні елементи та принципи корпоративного контролю, механізм його здійснення в діяльності підприємств;

сутність змін та природу їх виникнення;

технології та методи управління змінами в організаціях;

особливості функціонування організацій.

вміти:

приймати та реалізовувати ефективні управлінські рішення;

прогнозувати діяльність, розробляти стратегічні плани та програми;

управляти складними бізнес-процесами;

управляти бізнесом в умовах конкуренції, ризику;

налагоджування комунікацій та партнерства для розвитку бізнесу;

застосовувати методи оцінювання економічної ефективності корпоративного управління, методи контролю якості.

Результатом вивчення дисципліни є формування професійної компетентності фахівців щодо створення цілісної системи успішного управління організацією.

Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

Побудова організаційного менеджменту

Тема 1. Системна модель менеджменту організацій

Сутність і класифікація організацій. Внутрішні і зовнішні складові середовища організації. Властивості організації, принципи та система законів.

Організація як складна система та як об’єкт управління. Особливості функціонального та системного бачення організації. Характеристика основних підсистем організації. Моделі організації як відкритої системи. Досягнення синергізму в менеджменті організації

Тема 2. Еволюція організації

Зміни як об’єктивний процес розвитку організацій. Значення змін у діяльності організацій. Еволюційні погляди на процеси змін у діяльності організацій. Життєвий цикл діяльності організацій на стадії виникнення змін. Управління процесами змін.

Особливості менеджменту на основних етапах життєвого циклу організації.

Тема 3. Організаційний механізм менеджменту організації

Типологія організаційних структур управління. Сутність механізму управління. Поняття організаційного механізму. Адміністративний механізм.

Поняття і сутність організаційно-адміністративних методів державного управління. Класифікація організаційно-адміністративних методів управління.

Нормативно-правова регламентація, підстави та порядок організації управління.

Методологія проектування системи менеджменту та управлінських процедур.

Проектування ієрархії менеджменту. Діапазон керованості та фактори, що його визначають.

Тема 4. Організаційний інжиніринг та організаційний дизайн

Методологія організаційного інжинірингу. Інжиніринговий опис процесів

в організації. Учасники сфери процесу інжинірингу. Сучасні технології бізнесу. Технологія реінжинірингу бізнес-процесів. Організація робіт по реінжинірингу.

Дизайн організації як набір параметрів, що визначають рівні поділу праці та координування. Координаційні механізми дизайну.

Рівні організаційних змін. Компоненти організаційних перетворень. Об’єкти організаційних перетворень.

Модель розвитку внутрішнього потенціалу підприємства та конкурентного статусу підприємства.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

Управлінські моделі, керівництво організацією та його результативність

Тема 5. Управлінські моделі

Елементи менеджменту організації.

Модель управління як системоутворювальний комплекс методів, набору форм впливу, принципів. Компоненти управлінських моделей. Різновиди управлінських моделей.

Комбінація управлінських моделей.

Тема 6. Керівництво в організації

Завдання менеджера щодо керівництва в організації.

Види керівництва. Керівництво, яке зосереджується на роботу й людину.

Стиль керівництва. Чотири системи Лайкерта. Система керівництва через структуру й увагу до підлеглих. Управлінська «решітка» Блейка та Моутона. Ситуаційна модель керівництва Фідлера. Підхід «шлях – ціль» Мітчела та Хауса.

Управління дисципліною.

Тема 7. Ризикозахищеність організації

Сутність підприємницького ризику. Умови виникнення ризикової ситуації.

Суб’єкт та об’єкт ризику. Сутність та особливості управлінського ризику. Зовнішні та внутрішні фактори ризику. Невизначеність. Класифікація ризиків в економіці.

Аналіз ризику. Концепція управління ризикозахищеністю підприємства.

Тема 8. Управління результативністю менеджменту організації

Результативність як об'єкт управління. Управління за результатами: фінський досвід. Підходи до оцінювання ефективності менеджменту.

Цільові програми управління ефективністю та розвитком організації.

Система показників оцінювання результативності та якості менеджменту організацій.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.

Корпоративне управління

Тема 9. Теоретичні основи корпоративного управління.

Зовнішня сфера корпоративного управління

Визначення та зміст поняття «корпоративне управління». Вплив зовнішнього середовища на функціонування корпорацій. Моделі корпоративного управління. Еволюція формування корпоративної форми організації бізнесу.

Основні характеристики інтеграційних процесів., типи та форми інтегрування.Корпоративна культура та її роль у корпоративному управлінні.

Державне регулювання корпоративного сектору. Роль депозитарної системи в корпоративному регулюванні. Управління рухом акцій на первинних і вторинних ринках. Фінансові посередники в системі корпоративного управління.

Податкова політика в корпоративному секторі України.

Тема 10. Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління

Ключові учасники корпоративних відносин: світовий досвід та вітчизняна практика. Структура корпоративних органів управління. Підпорядкованість органів управління корпорації. Спостережна рада та причини її створення. Повноваження спостережної ради. Виконавчий орган корпорації та його повноваження. Ревізійна комісія. Порядок роботи органів управління.

Трудові відносини з посадовими особами органів управління корпорації

Тема 11. Оцінювання ефективності корпоративного управління

Рейтингові оцінки якості корпоративного управління. Критерії фінансової оцінки якості різних систем корпоративного управління. Методичні підходи до визначення ефективності корпоративного управління.

Фактори підвищення ефективності корпоративного управління.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.

Концептуальні основи управління змінами

Тема 12. Природа, джерела та необхідність проведення змін

Природа виникнення змін. Сутність змін у природі та відкритих соціально-економічних системах (їх взаємозв’язок). Організаційна досконалість – основа організаційних змін.

Основні складові організаційної досконалості за Харгінгтоном (процеси, проекти, зміни, знання, ресурси).

Теорія пояснення джерел змін. Зміни і стабільність. Специфічні цілі змін. Труднощі здійснення змін у сучасних умовах.

Тема 13. Види змін

Класифікація змін. Індивідуальні зміни. Розроблення індивідуальних планів управління поліпшенням результатів роботи. Заходи перед початком та після ініціювання змін. Характеристика концепції організації, що навчається, як провідника змін. Теорії навчання. Цикл втручань у процес змін. Модель Д. Колба. Таксономія Блума.

Командні зміни. Поняття групи та переформування її в команду. Типи корпоративних команд. Вплив індивідуумів на динаміку команди. Способи ініціювання адаптації команди до організаційних змін. Основні стадії розвитку команд та їх характеристика. Етапи змін команд за Такманом. Типологія учасників команди змін за Белбіном.

Організаційні зміни. Моделі та підходи до організаційних змін. Принципи роботи організації з використанням організаційних метафор, що характеризують сутність підходів до змін.

Тема 14. Роль керівництва в управлінні змінами

Ефективне лідерство. Матриця взаємозв'язків; метафора організації та необхідний тип керівництва. Стилі та навички керівника змін.

Менеджери та лідери: спільне та відмінне (за Уореном Беннісом). Характеристика «єднальних» керівників за Дж. Ліпман-Блюменом. Самоаналіз та внутрішні ресурси управлінця змінами.

Емоційна компетенція управлінця.

Тема 15. Моделі управління змінами

Організація як машина, політична система, організм, потік і трансформація (метафори Гаррета Моргана до організаційних змін). Моделі змін (модель Льюіна, формула змін Бекхарда, модель узгодження Надлер-Тушмана, системна модель Сенге). Цикл змін за Коттером.

Моделі організаційних перетворень. Умови, елементи та фактори ефективності організаційних перетворень. Реформування організації.

4. Структура навчальної дисципліниНазви змістових модулів і тем Кількість годин

денна форма заочна форма

усього у тому числіусього у тому числіл пм.к. інд. с. р. л пм.к. інд. с. р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Побудова організаційного менеджменту

Тема 1. Системна модель менеджменту організацій7 1 1 - - 5 - - - - - -

Тема 2. Еволюція організації7 1 1 - - 5 - - - - - -

Тема 3. Організаційний механізм менеджменту організації7 1 1 - - 5 - - - - - -

Тема 4. Організаційний інжиніринг та дизайн 7 1 1 - - 5 - - - - - -

Модульна контрольна2 - - 2 - - - - - - - -

Разом за змістовим модулем 1 30 4 4 2 - 20 - - - - - -

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Управлінські моделі, керівництво організацією та його результативністьТема 5. Управлінські моделі7 1 1 - - 5 - - - - - -

Тема 6. Керівництво в організації6 1 - - - 5 - - - - - -

Тема 7. Ризикозахищеність організації7 1 1 - - 5 - - - - - -

Тема 8. Управління результативністю менеджменту організації8 1 2 - - 5 - - - - - -

Модульна контрольна2 - - 2 - - - - - - - -

Разом за змістовим модулем 2 30 4 4 2 - 20 - - - - - -

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Корпоративне управлінняТема 9. Теоретичні основи корпоративного управління. Зовнішня сфера корпоративного управління11 2 2 - - 7 - - - - - -

Тема 10. Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління10 1 1 - - 8 - - - - - -

Тема 11. Оцінювання ефективності корпоративного управління7 1 1 - - 5 - - - - - -

Модульна контрольна2 - - 2 - - - - - - - -

Разом за змістовим модулем 3 30 4 4 2 - 20 - - - - - -

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Концептуальні основи управління змінамиТема 12. Природа, джерела та необхідність проведення змін7 1 1 - - 5 - - - - - -

Тема 13. Види змін7 1 1 - - 5 - - - - - -

Тема 14. Роль керівництва в управлінні змінами7 1 1 - - 5 - - - - - -

Тема 15. Моделі управління змінами7 1 1 - - 5 - - - - - -

Модульна контрольна2 - - 2 - - - - - - - -

Разом за змістовим модулем 4 30 4 4 2 - 20 - - - - - -

Усього годин 120 16 16 8 - 80 - - - - - -

Семестровий контроль - - - - - - - - - - - -

Усього годин 120 16 16 8 - 80 - - - - - -

5-6. Теми семінарських (практичних) занять

з/пНазва теми Кількістьгодин

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

Побудова організаційного менеджменту

1 Системна модель менеджменту організацій1

2 Еволюція організації1

3 Організаційний механізм менеджменту організації1

4 Організаційний інжиніринг та дизайн 1

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

Управлінські моделі, керівництво організацією та його результативність5 Управлінські моделі1

6 Керівництво в організації-

7 Ризикозахищеність організації1

8 Управління результативністю менеджменту організації2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.

Корпоративне управління9 Теоретичні основи корпоративного управління. Зовнішня сфера корпоративного управління2

10 Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління1

11 Оцінювання ефективності корпоративного управління1

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.

Концептуальні основи управління змінами12 Природа, джерела та необхідність проведення змін1

13 Види змін1

14 Роль керівництва в управлінні змінами1

15 Моделі управління змінами1

7. Теми лабораторних занять

(не передбачені навчальним планом)

8. Самостійна робота

з/пНазва теми Кількістьгодин Бали

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

Побудова організаційного менеджменту

1 Системна модель менеджменту організацій5 5

2 Еволюція організації5 5

3 Організаційний механізм менеджменту організації5 5

4 Організаційний інжиніринг та дизайн 5 5

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

Управлінські моделі, керівництво організацією та його результативність5 Управлінські моделі5 5

6 Керівництво в організації5 5

7 Ризикозахищеність організації5 5

8 Управління результативністю менеджменту організації5 5

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.

Корпоративне управління9 Теоретичні основи корпоративного управління. Зовнішня сфера корпоративного управління7 5

10 Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління8 5

11 Оцінювання ефективності корпоративного управління5 5

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.

Концептуальні основи управління змінами12 Природа, джерела та необхідність проведення змін5 5

13 Види змін5 5

14 Роль керівництва в управлінні змінами5 5

15 Моделі управління змінами5 5

9. Індивідуальні завдання

(не передбачено)

10. Методи навчання

Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни «Ділове адміністрування» використовуються наступні навчальні технології:

Словесні: розповідь-пояснення, бесіда, лекція, диспут, семінари–дискусії, обговорення, мозкова атака.

Наочні: схеми, таблиці, слайди, презентації,

Практичні: робота в малих групах, вправи, практичні роботи, реферати

11. Методи контролю

Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Ділове адміністрування» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти, де зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 11.1, табл. 11.2.

Таблиця 11.1

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю

Вид діяльності Кількість балів за одиницю Кількість одиниць до розрахунку Кількість рейтингових балів

Відвідування лекцій 1 8 8

Відвідування семінарських(практичних) занять 1 8 8

Робота на семінарських (практичних) заняттях (доповідь, виступ, повідомлення, участь у дискусії, виконані розрахунки) 10 8 80

Модульні контрольні роботи 25 4 100

Самостійна робота студентів 5 15 75

Підсумковий рейтинговий бал 271

Коефіцієнт переведення рейтингу у 100-бальну шкалу 2,71

У процесі оцінювання навчальних досягнень магістрів застосовуються такі методи:

Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, залік.

Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове тестування, звіт, реферат, есе.

Комп’ютерного контролю: тестові програми.

Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2

Т1 Т2 Т3 Т4 МК1 Т5 Т6 Т7 Т8 МК2

44 25 44 25

Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4

Т9 Т10 Т11 МК3 Т12 Т13 Т14 Т15 МК4

39 25 44 25

Сума Сума з коеф.

271 2,71

Т1, Т2... Т38 – теми змістових модулів.

МК1, МК2… МК10 – модульні контрольні роботи.

Таблиця 11.2

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку

90 – 100 А відмінно зараховано

82-89 В добре 75-81 С 69-74 D задовільно 60-68 Е 35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання

1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення

Робоча програма навчальної дисципліни, складена за змістовими модулями.

«Ділове адміністрування»: конспект лекцій.

Засоби діагностики знань: МКР, ситуаційні вправи, тести для поточного та підсумкового контролю, таблиця рейтингових балів на усі види навчальної діяльності студента при вивченні курсу.

Пакет візуального супроводу дисципліни.

14. Рекомендована література

основна

Віноградська О.М. Конспект лекцій з курсу «Ділове адміністрування».Х.: ХНАМГ, 2012. – 250 с.

Атаманчук Г.В. Теория государственного управлення: курс лекцій / Г.В. Атаманчук. – 2-е изд. дополн. – М.: Омега-Л, 2004. – 584 с.

Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорц, методології, практики: монографія / В.Д. Бакуменко. – К.:Вид-во УАДУ, 2000. – 328 с.

Василенко И.А. Государственное управление в странах Запада: США Великобритания, Франція, Германия: учеб пособ. / И.А. Василенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Логос, 2000. – 200 с.

Мельник А.Ф. Державне управління: підручник / АФ. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна; за ред. А.Ф. Мельник. – К.: Знання, 2009. – 582 с.

В.Я. Малиновський Державне управління: навч. посіб. / В.Я. Малиновський. – Луцьк, 2000. – 558 с

Державне управління та державна служба: словник-довідник / О.Ю. Оболенський. – К.: КНЕУ, 2005. – 208 с.

Державне управління в Україні: централізація і децентралізація: монографія / кол. авт; відп. ред. проф. Н.Р. Нижник. – К. : УАДУ при Президентові України, 1997. – 448 с.

Дзюндзюк В.Б. Ефективність діяльності публічних організацій: монографія / В.Б. Дзюндзюк. – X.: ХарРІ УАДУ «Магістр», 2003. – 236 с.

Чиркин В.Е. Публичное управление: учебник / В.Е. Чиркин. – М.:Юристъ, 2004. – 475 с.

додаткова

Державне управління: теорія і практика. За заг. ред. д. юр. н., проф. Авер'янова В.Б. — К.: Юрінком Інтер, 1998 — 432 с.

Соловьев B.C. Теория социальных систем: Монография в 3-х томах. Т. 1,

Теория организации социальных систем. — Новосибирск, 2005. — 480 с.

Новіков Б.В. Основи адміністративного менеджменту: Навч. посіб./ Новіков Б.В., Сініок Г.Ф., Круш П.В. – К. Центр навч. літ., 2004. – 560 с.

Зеркин Д.П., Игнатов В.Г. Основы теории государственного управления: Курс лекций. Изд. 2-е, доп. и перераб. — Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: издательский центр «МарТ», 2005. — 512 с.

Козбаненко В. А. Государственное управление. Уч.пос. в 2-х томах. / В.А. Козбаненко. - М.: «Статус», 2002. – 366 с.

Шамхалов Ф. Теория государственного управления / Ф. Шамхалов. — М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2002. — 638с.

15. Інформаційні ресурси

http://infomanagement.ru/http://www.management.com.ua/http://blog.management.com.ua/http://www.scm.com.ua/uk/

Навчально-методична карта дисципліни «Ділове адміністрування»

Разом: 120 год., лекції – 16 год., семінарські заняття – 16год,

самостійна робота –80 год., модульний контроль – 8 год.

ТижденьІ ІІ

ІІІ ІV V VІ

МодуліЗмістовий модуль І Змістовий модуль ІІ

Назвамодуля Побудова організаційного менеджменту Управлінські моделі, керівництво організацією та його результативність

Кількість балів за модуль 69 балів69 балівЛекції1 2 3 4

ДатиТеми

лекційСистемна модель менеджменту організацій.

Еволюція організаціїОрганізаційний механізм менеджменту організації.

Організаційний інжиніринг та дизайн Управлінські моделі.

Керівництво в організаціїРизикозахищеність організації.

Управління результативністю менеджменту організацій.

Теми семінарськихзанять Системна модель менеджменту організацій.

Еволюція організаціїОрганізаційний механізм менеджменту організації.

Організаційний інжиніринг та дизайн Управлінські моделі.

Ризикозахищеність організації.

Управління результативністю менеджменту організацій.

Самостійна робота 5 балів5 балів5 балів5 балів5 балів5 балів5 балів5 балівВиди поточного контролю Модульна контрольна робота 1

(25 балів) Модульна контрольна робота 2

(25 балів)

ТижденьІX X XІ XІІ XІІІ XІV

МодуліЗмістовий модуль ІІІ Змістовий модуль ІV

Назвамодуля Корпоративне управління Концептуальні основи управління змінами

Кількість балів за модуль 64 бали69 балівЛекції5 6 7 8

ДатиТеми

лекційТеоретичні основи корпоративного управління. Зовнішня сфера корпоративного управлінняУчасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління.

Оцінювання ефективності корпоративного управлінняПрирода, джерела та необхідність проведення змін.

Види змінРоль керівництва в управлінні змінами.

Моделі управління змінамиТеми семінарськихзанять Теоретичні основи корпоративного управління. Зовнішня сфера корпоративного управлінняУчасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління.

Оцінювання ефективності корпоративного управлінняПрирода, джерела та необхідність проведення змін.

Види змінРоль керівництва в управлінні змінами.

Моделі управління змінамиСамостійна робота 5 балів5 балів5 балів5 балів5 балів5 балів5 балівВиди поточного контролю Модульна контрольна робота 3

(25 балів) Модульна контрольна робота 4

(25 балів)

Загалом271

Коефіцієнт приведення навчального рейтингу студентів у 100-бальну шкалу – 2,71
Похожие работы:

«Не успели погаснуть новогодние и рождественские салюты, как в маленьком селе Барда на юге Пермского края, они вспыхнули с новой силой – 8-10 января здесь прошел 2 этап Кубка России и 1 этап Чемпионата Пермского края по ралли 2016 года.Полугодовая подготовка соревнования не прошла даром – отличная подготовка трассы, четкая работа судейской команды...»

«Просыпаемся.Подтягиваемся. Малыш открывает глаза, и для него начинается новый день. Дайте ему заряд любви и ласки с самого утра: подойдите к нему, присядьте на кровать, погладьте его, обнимите, поласкайте, приговаривая одну из потешек. Такое пробуждение даст малышу заряд радости и бодрости на весь день. месте с солнышком встаю, Вместе с птицами по...»

«Экскурсия на Останкинскую башню. Реклама для Москвичей и гостей столицы. Мы предлагаем вам совершить экскурсию на Останкинскую башню. Это вторая по высоте башня в мире. Башня была построена в 1968г. на ВДНХ...»

«Список членов Общественной палаты Российской Федерации от общероссийских общественных объединений (новый состав) № ФИО кандидата Примечание Абрамов Сергей Александрович Председатель наблюдательного Совета филиала с ограниченной ответственностью "БЭРИНГ ВОСТОК КЭПИТАЛ ПАРТНЕРС ЛИМИТЕД" Бирюков Дм...»

«Полная информация об условиях проведения открытого конкурса коммерческих предложений по реализации на долгосрочной основе стабильного газового бензина производства Белорусского ГПЗ, планируемого к проведению 05 мая 2016 год...»

«План гражданской обороны муниципального казённого общеобразовательного учреждения Пелевинская основная общеобразовательная школа Раздел I. Краткая оценка возможной обстановки в школе в результате воздействия противника. 1. Краткая характеристика школы Муниципальное казённо...»

«ЧЕРНОГОРИЯ 2013 Автобусные туры с отдыхом на Адриатике Тур 1 / ПРАГА – ВЕНА – ОТДЫХ В ЧЕРНОГОРИИ– БУДАПЕШТ (17 дней / 10 дней на море) 1 день Отправление из Минска в 5:00 (ст. Дружная обратная сторона ж/д вокзала) или из Бреста. Транзит по Польше с...»

«Контрольная работа №1, часть1 Тема: Семья, Инфинитив/Герундий, Причастие Время выполнения:45 минут Максимальное количество зачетных единиц: 30Translate the sentences from Russian: Мы планируем провести медовый месяц на Бали. Родители заставил...»

«РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ в Константино-Еленинском соборе г. Астаны на апрель 2014 г. 1.04. Вторник Мчч. Хрисанфа и Дарии. Иконы Божией Матери, именуемой "Умиление", Смоленской.8.30...» 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.