WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

«Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на труда и социалната ...»

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието*

(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи)

Институция: Министерство на труда и социалната политика Нормативен акт: Проект на ПМС за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

За включване в оперативната програма на Министерския съвет за периода: Дата: 08.06.2017г.

Контакт за въпроси: Красена Стоименова

Телефон: 02 8119501

1. Дефиниране на проблема:

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които обосновават нормативната промяна.

Нисък размер на социалната пенсия за старост и на пенсиите и добавките, които се изчисляват в процент от нея.

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.).

Пенсиите за трудова дейност ще се преизчислят от 01.07.2017 г. и размерът им ще се повиши с 2,4%. За да се приложи справедлив подход при актуализиране доходите на всички пенсионери е необходимо и размерът на социалната пенсия за старост да бъде повишен със същия процент, с който ще се преизчислят от 01.07.2017 г. пенсиите за трудова дейност. Проблемът не може да се реши в рамките на съществуващото законодателство, а само чрез приемане на предложения проект на постановление.

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?

Последващи оценки на проекта на ПМС за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост не са извършвани.

2. Цели:

Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на действащата стратегическа рамка?

Приемането на постановлението има за цел повишаване от 1 юли 2017 г. на:

размера на социалната пенсия за старост от 118,14 лв. на 120,98 лв. месечно, считано;

размерите на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, които се определят в процент от социалната пенсия за старост - пенсията за военна инвалидност, пенсията за гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия;

нормативно установените добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост – добавката за чужда помощ по чл. 103 КСО, добавката по Указ № 1611 от 20.05.1985 г. за увеличаване пенсиите на инвалидите от Отечествената война 1944 - 1945 г. и добавката по чл. 5 от Закона за ветераните от войните.

3. Идентифициране на заинтересованите страни (Данните са от Националния осигурителен институт)

Лица, които получават пенсия, несвързана с трудова дейност:

а) Лица, получаващи социална пенсия за старост – 3 184 бр.;

б) Лица, получаващи социална пенсия за инвалидност при намалена работоспособност – над 90 % - 20 171 бр.; от 71 % до 90 % - 29 803 бр.;

в) Лица, получаващи пенсия за военна инвалидност:

редници и сержанти при намалена работоспособност над 90 % - 363 бр.; от 71% до 90% - 849 бр.; от 50 % до 70.99% - 3 989 бр.

офицери при намалена работоспособност – над 90 % - 0 бр.; от 71 % до 90% - 0 бр.; от 50 до 70.99% - 0 бр.

г) Лица, получаващи пенсия за гражданска инвалидност – при намалена работоспособност - над 90 % - 23 бр.; от 71 % до 90 % - 36 бр.; от 50 % до 70.99 % - 217 бр.;

д) Лица, получаващи персонални пенсии – 3 007 бр.;

е) лица, получаващи пенсии, финансирани от републиканския бюджет по

отменени закони – 152 бр.

Лица, които получават добавки към пенсиите, определени в процент от социалната пенсия за старост.

Лица, получаващи добавка за чужда помощ по чл. 103 от КСО – 83 980 бр.

Лица, получаващи добавка на ветераните от войните по Указ 1611/85 г. – 37 бр.

Лица, получаващи добавка на ветераните от войните по чл. 5 от Закона за ветераните от войните – 2 222 бр.

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи, др.).

4. Варианти на действие:

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на държавата, включително варианта „без действие“.

Проектът на ПМС за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост не осъществява пряко регулиране на стопанските субекти.

Вариант на действие 1 „Без действие“:

При този вариант на действие лицата, получаващи пенсии, несвързани с трудова дейност и нормативно установените добавки към пенсиите, ще продължат да получават същите размери на пенсиите и добавките без увеличение.

Вариант на действие 2 „Приемане на проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата“:

При този вариант на действие ще се приложи справедлив подход при актуализиране доходите на всички пенсионери, а не само на тези, които получават пенсии за трудова дейност.

5. Негативни въздействия:

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и кои да са значителни.

5.1. Вариант на действие 1 „Без действие“:

Негативните въздействия за заинтересованите страни са следните:

За лицата, които получават пенсия, несвързана с трудова дейност.

Ще продължат да получават същите размери на пенсиите без увеличение. Това ще се отрази неблагоприятно върху адекватността на пенсиите им, които са основен, а в повечето случаи и единствен доход на пенсионерите.

За лицата, които получават добавки към пенсиите, определени в процент от социалната пенсия за старост.

Ще продължат да получават добавките към пенсиите без увеличение.

5.2. Вариант на действие 2 „Приемане на проект на ПМС за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост“:

При вариант на действие 2 няма да има негативни въздействия по отношение на заинтересованите лица.

6. Положителни въздействия:

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.

6.1. Вариант на действие 1 „Без действие“:

При вариант на действие 1 няма да има положителни въздействия по отношение на заинтересованите лица.

6.2. Вариант на действие 2 „Приемане на проект на ПМС за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост“:

За лицата, които получават пенсия, несвързана с трудова дейност.

Размерите на техните пенсии ще бъдат увеличени от 1 юли 2017 г. с 2,4 на сто.

За лицата, които получават добавки към пенсиите, определени в процент от социалната пенсия за старост.

Размерите на добавките на посочените лица също ще бъдат увеличени от 1 юли 2017 г. с 2,4 на сто.

7. Потенциални рискове:

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове.

Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на вариант 2.

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:

Ще се повиши

Ще се намали

Няма ефект

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги?

С проекта на ПМС за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост не се променят съществуващи режими и услуги.

9. Създават ли се нови регистри?

Не.

Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те……………………………………….

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?

Актът засяга пряко МСП

Актът не засяга МСП

Няма ефект

11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?

Да

Не

12. Обществени консултации:

Проектът на нормативен акт е публикуван на портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) на 23 май 2017 г. със срок за представяне на становища и предложения до 15 юни 2017 г. Срокът за обществено обсъждане е по-малък от 30 дни, тъй като е необходимо постановлението да бъде прието от Министерския съвет най-късно до 21 юни 2017 г., с оглед осигуряване на необходимото технологично време за оформяне на документите за изплащане на пенсиите в новите, по-високи размери, които да бъдат изплатени през м. юли 2017 г.

Справката за отразените становища ще бъде публикувана на портала за обществени консултации и на интернет страницата на МТСП.

Проектът на ПМС за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост е съгласуван в съответствие с чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация с всички министерства.

Проектът на нормативен акт е обсъден в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество и в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт.

Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни процедури.

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?

Да

Не

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за изработването на нормативния акт:

Име и длъжност: Красена Стоименова, за директор ДТПООУТ

Дата: ………………..

Подпис:


Похожие работы:

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 5 VIII вида" Щелковского муниципального района Московской областиУТВЕРЖДЕНО Директор МБОУ "СКОШ №5 VIII вида"...»

«Контрольное тестирование по теме "Первая мировая война" _ (фамилия, имя ученика, класс) Вариант 1.1.Когда началась первая мировая война? А) 1914 б) 1915 в)1907 г)19162.Сколько стран принимало участие в первой мировой войне? А) 32 б) 25 в) 38 г)203.Когда Россия вышла из первой миро...»

«ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ"ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ" Область применения программыПрограмма профессионального модуля – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии СПО 260807.01 "Повар-кондитер" в части освоения осн...»

«Вопрос 4 (25 баллов) На отдалённом острове в Индийском океане по названию Yazyksea живёт племя аборигенов, состоящее из N человек. У племени интересная социальная структура: каждый че...»

«Размножение цветковых растений П.А. Кошель На протяжении многих веков самой непостижимой тайной природы считалось зачатие новой жизни. Богиня Изида в Древнем Египте была олицетворением той загадочной силы плодородия, которая наде...»

«-537238-621030 ПРАЙС-ЛИСТНА ПРОИЗВОДИМУЮ СЕРИЙНУЮ ПРОДУКЦИЮ с 21 сентября 2015 годаУСТАНОВКИ АБРАЗИВОСТРУЙНЫЕ НАПОРНОГО ТИПАНАИМЕНОВАНИЕРОЗНИЦА С НДС КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРИМЕЧАНИЕ DSG® 25 30 800,00 Загрузочная напорная ёмкость 25 литров Сито Крышка Затвор дозирующий Sandsturm ®...»

«ПРОГРАММА XI международногоКОНГРЕССА ПРОКАТЧИКОВ Магнитогорск, 09-11 октября 2017г. Президиум МОО "Объединение прокатчиков" Гугис Николай Николаевич -президент Лифар Виталий Васильевич (ООО "Корпорация Чермет")вице-президент Тулупов Олег Николаевич (ФГБОУ ВО "...»

«№ п/п Время назн-я (отл-я) Наименование дела иск (заявление) и предмет спора (категория) Решение 1 инст. И Решение 2 инст. 1 9-00 31 зал СА-821/15мо 6-539/16АД И.: Прокуратура г.Ош в интересах жителей санатория Ак-МоорОт.: ПССИ г.Ош, Бидинов И. 3л.: Айтиева А., Жаанбаева С., Анарбаева А., Тойчиева Г., Алимкулов М. О...»

«Конкурс по швейному делу "Я – мастерица" для учащихся 6-9 СКК Цель:  оценить степень подготовленности учащихся, их знания и умения по материалу курса швейного делаЗадачи: Развивающая – способствовать развитию памя...»

«Задание для самостоятельной работы по дисциплине ОП.05.Гигиена физического воспитания Выполнить практическую работу Практическая работа № 1 Исследование физических свойств воздуха. Оценка вентиляции и воздушного режима в помещении. Цель: санитарно-гигиеническая оценка физически...» 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.