WWW.DOCX.LIB-I.RU
Ѕ≈—ѕЋј“Ќјя  »Ќ“≈–Ќ≈“  Ѕ»ЅЋ»ќ“≈ ј - »нтернет материалы
 

Ђћ”Ќƒј–»∆ј I. ”ћ”ћ»… ќ»ƒјЋј– II. ∆јћ»я“Ќ»Ќ√ ё–»ƒ»  ћјќћ» III. ∆јћ»я“Ќ»Ќ√ ‘»Ћ»јЋЋј–» ¬ј ¬ј ќЋј“’ќЌјЋј–» IV. ∆јћ»я“Ќ» “јЎ »Ћ Ё“»ЎƒјЌ ћј—јƒ ¬ј ‘јќЋ»я“ “”–Ћј–» V. ∆јћ»я“Ќ»Ќ√ ...ї

ћ”Ќƒј–»∆ј

I. ”ћ”ћ»… ќ»ƒјЋј–

II. ∆јћ»я“Ќ»Ќ√ ё–»ƒ»  ћјќћ»

III. ∆јћ»я“Ќ»Ќ√ ‘»Ћ»јЋЋј–» ¬ј ¬ј ќЋј“’ќЌјЋј–»

IV. ∆јћ»я“Ќ» “јЎ »Ћ Ё“»ЎƒјЌ ћј—јƒ ¬ј ‘јќЋ»я“ “”–Ћј–»

V. ∆јћ»я“Ќ»Ќ√ ћќЋ-ћ”Ћ » ¬ј ћјЅЋјЋј–»

VI. ∆јћ»я“Ќ»Ќ√ ”—“ј¬ ‘ќЌƒ»

VII. ∆јћ»я“ »Ў“»–ќ „»Ћј–»Ќ»Ќ√ ””Ћј–» ћј∆Ѕ”–»я“Ћј–»

VIII. ∆јћ»я“ “јЏ—»—„»—» ”Ћ”Ў» (”Ћ”Ў» »—ћ»)Ќ»Ќ√ ”„»Ќ„» Ўј’—Ћј–√ј °“»Ў»

IX. ∆јћ»я“Ќ»Ќ√ ”∆∆ј“Ћј–»Ќ» —јЋјЎ

’. »—ќЅ ¬ј »—ќЅќ“

’I. ƒј–ќћјƒЌ» “ј—»ћЋјЎ ¬ј «»®ЌЋј–Ќ» ќѕЋјЎ

XII. ∆јћ»я“Ќ»Ќ√ «ј’»–ј ‘ќЌƒ»

’III. ∆јћ»я“Ќ»Ќ√ ЅќЎј–”¬ ќ–√јЌЋј–»

’IV. ∆јћ»я“Ќ»Ќ√  ”«ј“”¬  ≈Ќ√јЎ»

’V. »∆–ќ Ё“”¬„» ќ–√јЌ

XVI. ∆јћ»я“ »Ў“»–ќ „»Ћј–»Ќ»Ќ√ Ќј¬Ѕј“ƒј√» ”ћ”ћ»… …»»Ћ»Ў»

XVII. ∆јћ»я“Ќ»Ќ√ я√ќЌј »Ў“»–ќ „»—» “ќћќЌ»ƒјЌ ј–ќ–Ћј– јЅ”Ћ »Ћ»Ќ»Ў»

’VIII. ∆јћ»я“ ‘јќЋ»я“» ё«ј—»ƒјЌ Ќј«ќ–ј“

’I’. ’ќƒ»ћЋј–

’X. ∆јћ»я“Ќ»Ќ√ “»∆ќ–ј“ —»–»

’XI. ∆јћ»я“Ќ» ј…“ј “јЎ »Ћ Ё“»Ў ¬ј “”√ј“»Ў

’XII. Ќ»«ќ ¬ј  ≈Ћ»Ўћќ¬„»Ћ» Ћј–Ќ» јЋ »Ћ»Ў

’XIII. я ”Ќ»… ќ»ƒјЋј–

”ћ”ћ»… ќ»ƒјЋј–

ЂOТzbekyengilsanoatї ƒAK ошидаги ЂToТqimachilik mahsulotlari reklamasi va marketingi agentligiї ”нитар корхонаси °збекистон –еспубликаси ¬азирлар ћакамасининг 2007 йил 13 августдаги 171-сонли арорига ва ЂOТzbekyengilsanoatї ƒAK Ѕошарув раисининг 2007 йил 17 августдаги 62-сонли бҐйруига асосан ташкил этилган.

∆ами€т 2014 йил 6 майда €нги тарирда абул илинган Ујкци€дорлик жами€тлари тҐрисидаФги 670-сонли °збекистон –еспубликаси онунининг 8-моддасига асосан ташкилий ууий шакли масъули€ти чекланган жами€тига Ґзгартириш йҐли билан айта ташкил илинган.

∆ами€тнинг ягона таъсисчиси:

°збекистон –еспубликаси, яккасарой тумани, Ѕобур кҐчаси, 45-уй манзили бҐйича жойлашган ЂOТzbekyengilsanoatї Aksiyadorlik jamiyati

∆ами€тнинг тҐли расмий номи:

ƒавлат тилида Ч ЂToТqimachilik mahsulotlari reklamasi va marketingi agentligiї MasТuliyati cheklangan jamiyati, исача номланиши Ч ЂToТqimachilik mahsulotlari reklamasi va marketingi agentligiї MCHJ;

–ус тилида Ч общество с ограниченной ответственностью Ђјгентство по рекламе и маркетингу текстильной продукцииї, краткое наименование Ч ќќќ Ђјгентство по рекламе и маркетингу текстильной продукцииї.

∆ами€тнинг жойлашган манзили: °збекистон –еспубликаси, 100100, “ошкент шари, Ѕобур кҐчаси, 45 уй.

∆ами€т чекланмаган муддатга ташкил этилади.

∆јћ»я“Ќ»Ќ√ ё–»ƒ»  ћјќћ»

∆ами€т °збекистон –еспубликасининг онун ужжатларига асосан юридик шахс исобланади. ∆ами€т давлат рҐйхатидан Ґтказилганидан кейин юридик шахс ууига эга бҐлади.

∆ами€т Ґз фаоли€тини мазкур ”став ва °збекистон –еспубликасининг онунларига мувофи ва таъсис хужжатларига асосан амалга оширади.

∆ами€т Ґз мажбури€тлари бҐйича °збекистон –еспубликасининг онун ужжатларига мувофи жавоб беради. ∆ами€тнинг иштирокчилари унинг мажбури€тлари бҐйича жавобгар бҐлмайдилар ва жами€т фаоли€ти билан боли зарарлар учун Ґзлари Ґшган иссалар иймати доирасида жавобгар бҐладилар. ∆ами€тнинг Ґз иссасини тҐла Ґшмаган иштирокчилари жами€т мажбури€тлари бҐйича ар бир иштирокчи иссасининг тҐланмаган исмининг иймати доирасида солидар жавобгар бҐладилар.

∆ами€т Ґзининг фирма номи билан штамп ва бланкаларга, шунингдек белгиланган тартибда рҐйхатга олинган Ґз эмблемасига, товар белгисига эга бҐлишга али.

∆ами€т Ґз эгалигида мустаил балансда исобга олинадиган алоида мол-мулкка эга, Ґз номидан уулар ва мажбури€тлар олиши, судда даъвогар ва жавобгар бҐлиши мумкин.

∆јћ»я“Ќ»Ќ√ ‘»Ћ»јЋЋј–» ¬ј ¬ј ќЋј“’ќЌјЋј–»

∆ами€т °збекистон –еспубликасининг онун ужжатлари талабларига мувофи ваколатхоналар ва филиаллар ва боша алоида бҐлинмалар тузишга али.

∆јћ»я“Ќ» “јЎ »Ћ Ё“»ЎƒјЌ ћј—јƒ ¬ј ‘јќЋ»я“ “”–Ћј–»

∆ами€т фаоли€тининг асосий масади –еспублика енгил саноатининг экспорт салои€тини ошириш, тҐимачилик ва тикув-трикотаж тармолари ишлаб чиарувчиларини маркетинг олиб бориш борасида Ґллаб-увватлаш, мамлакат тҐимачилик масулотларининг таши бозорларга кириб боришини таъминлаш масадида ташкил этилган.

∆ами€тнинг асосий вазифалари уйидагилардир:

≈нгил саноат масулотлари жаон бозорлари коньюнктурасини, масулот экспорти йҐналишлари бҐйича тармо корхоналарининг таклифлари ва салои€тини чуур Ґрганишга йҐналтирилган маркетинг фаоли€тини олиб бориш, енгил саноат корхоналарига уларнинг маркетинг хизматлари фаоли€тини такомиллаштиришда кҐмаклашиш;

’орижий истеъмолчилар билан алоалар Ґрнатишда, Ґзаро фойдали битимлар (контрактлар) тузишда, республика корхоналарининг манфаатларини чет элда имо€ илишда мамлакатимиз енгил саноат масулотлари ишлаб чиарувчиларига кҐмаклашиш;

’Ґжалик юритувчи субъектларга экспорт илинадиган масулотга нарх белгилашга оид ахборотлар тадим этиш, тармо корхоналари томонидан ишлаб чиарилаЄтган масулотнинг экспорт нархларини ошириш масадида тармо корхоналари томонидан келишилган нарх сиЄсати Ґтказилиши бҐйича тегишли тавси€лар бериш;

 орхоналар томонидан тайЄр масулотни экспорт илиш юзасидан узо муддатли (3-5 йил) буюртмалар портфели шакллантирилишини таъминлашга, Ґшилган иймати юори бҐлган, жаон бозорида раобатбардош тайЄр масулот сотилишини рабатлантиришга доир чора-тадбирларни ишлаб чииш ва амалга ошириш ;

≈нгил саноат корхоналар ташкилотларига, шу жумладан ихтисосликка доир адабиЄтлар, буклетлар нашр этишда ва интернет тармоида ихтисослаштирилган веб-сайтлар €ратилиши ва юритилишида ахборот хизматлари кҐрсатиш;

≈нгил саноат масулотлари рекламасига оид тадбирларни ишлаб чииш ва амалга ошириш, халаро €рмаркалар, кҐргазмалар, симпозиумлар, конференци€лар ва семинарларни ташкил этиш ва уларда иштирок этиш;

 Ґчмас ва кҐчар мулкларни сотиб олиш ва ижарага бериш;

Ёкспорт-импорт фаоли€ти билан шугулланиш;

»шлаб чиариш корхоналарини экспорт олди моли€лаштириш фаоли€тини ташкиллаштириш;

„ет элда савдо уйлари, дистрибьютерлик тармокларини ташкил этиш;

≈нгил саноат корхоналарига консалтинг хизматлари кҐрсатиш;

јвтотранспортда йҐловчи ва юк ташиш хизматларини кҐрсатиш;

“адбиркорлик, савдо-харид, таши итисодий фаоли€тларни юритиш;

–еспубликамиз енгил саноат корхонларида ва боша корхоналарда ишлаб чиарилган масулотлар билан улгуржи ва чакана савдо-сотини амалга ошириш.

∆ами€т °збекистон –еспубликасининг амалдаги онун ужжатларида таиланмаган боша фаоли€т турларини амалга ошириши мумкин.

Ћицензи€ олишни талаб иладиган фаоли€т ∆ами€т томонидан тегишли лицензи€ олингандан кейин амалга оширилади.

∆јћ»я“Ќ»Ќ√ ћќЋ-ћ”Ћ » ¬ј ћјЅЋјЋј–»

∆ами€т мустаил равишда Ґзига тегишли мол-мулкдан фойдаланади.

∆ами€тнинг мол-мулки ва маблалари “аъсисчиларга уларнинг устав фондидаги улашларига мутаносиб равишда тегишли бҐлади.

∆ами€тнинг мол-мулки:

таъсисчиларнинг улушларидан;

жами€т фаоли€ти натижасида олинган фойдадан;

фуароларнинг, шунингдек муассасалар, корхоналар ва жамоат ташкилотларининг ихтиЄрий улушлари ва ажратмаларидан;

°збекистон –еспубликасининг онун ужжатлари билан рухсат этилган ижара ва боша тҐловлар ва бадаллардан;

айтариб олинмайдиган Єрдам ва хайри€ бадалларидан;

°збекистон –еспубликасининг амалдаги онун ужжатлари билан таиланмаган боша манбалардан шакллантирилади.

∆јћ»я“Ќ»Ќ√ ”—“ј¬ ‘ќЌƒ»

∆ами€тнинг ташкил этилиши ва фаоли€тини амалга ошириши учун ягона таъсисчи 457†788 552,30 (тҐрт юз эллик етти миллион етти юз саксон саккиз минг беш юз эллик икки) сҐм, 30 тийин, мидорида устав фонди шакллантиради.

ягона таъсисчининг устав фондидаги улуши уйидагича:

Ц ЂOТzbekyengilsanoatї Aksiyadorlik jamiyati Ч 457†788 552,30 сҐм, €ъни 100%.

∆ами€т давлат рҐйхатидан Ґтказилганидан кейин бир йил мобайнида “аъсисчиларнинг ар бири устав фондидаги улушини тҐли киритади ва бу ада рҐйхатдан Ґтказувчи органга маълумот бериши лозим.

∆ами€тнинг устав фондидаги “аъсисчиларнинг улушлари пул, мол-мулк, асбоб-ускуна, кҐчмас мулк, интеллектуал мулк ва.к.лар билан киритилиши мумкин.

∆ами€т ягона таъсисчисининг арорига асосан ”став фондини кҐпайтирилиши Єки камайтирилиши мумкин.

”став фондини кҐпайтириш тҐрисидаги арор ягона таъсисчи томонидан Ґз улушини тҐли киритилганидан кейингина абул илиниши мумкин. ”став фондини кҐпайтириш ягона таъсисчи томонидан Ґшимча улушлар киритиш ва/Єки ∆ами€тнинг соф фойдаси исобидан амалга оширилиши мумкин. ∆ами€тнинг устав фондини соф фойда исобидан кҐпайтириш тҐрисидаги арор фаатгина бундай арор абул илинган йилдаги ∆ами€тнинг бухгалтери€ исоботи маълумотлари асосида абул илиниши мумкин.

∆ами€тнинг устав фондини камайтириш ягона таъсисчига тегишли бҐлган улушларнинг номинал ийматини камайтириш йҐли билан амалга оширилиши мумкин. ∆ами€т устав фондини камайтириш ва унинг €нги мидори тҐрисида арор абул илинган ватдан бошлаб Ґттиз кун мобайнида ∆ами€тнинг унга маълум бҐлган барча кредиторларини хабардор илиши, шунингдек абул илинган арор тҐрисида оммавий ахборот воситаларида маълумот эълон илиши шарт.

”став фондини Ґзгартириш тҐрисидаги арор учинчи шахслар учун ”ставга тегишли Ґзгартиришлар ва Ґшимчалар давлат рҐйхатидан Ґтказилганидан кейингина кучга киради.

∆јћ»я“ »Ў“»–ќ „»Ћј–»Ќ»Ќ√ ””Ћј–» ћј∆Ѕ”–»я“Ћј–»

∆ами€т иштирокчилари уйидагиларга алидирлар:

жами€тнинг ишларини бошаришда иштирок этиш;

жами€тнинг фаоли€ти тҐрисида ахборот олиш амда унинг бухгалтери€ дафтарлари ва боша ужжатлари билан танишиш;

фойдани тасимлашда иштирок этиш;

жами€тнинг устав фондидаги (устав капиталидаги) Ґз улушини Єхуд унинг бир исмини ушбу онунда ва жами€тнинг уставида назарда тутилган тартибда мазкур жами€тнинг бир Єки бир неча иштирокчисига сотиш Єки Ґзга тарзда уларнинг фойдасига воз кечиш;

жами€т боша иштирокчиларининг розилигидан атъий назар исталган ватда жами€тдан чииш;

жами€т тугатилган тадирда, кредиторлар билан исоб-китоб илинганидан кейин олган мол-мулкнинг бир исмини Єки унинг ийматини олишга.

∆ами улушлари жами€т устав фондининг (устав капиталининг)камида Ґн фоизини ташкил этадиган жами€т иштирокчилари Ґз мажбури€тларини Ґпол бузаЄтган Єхуд Ґз аракатлари (аракатсизлиги) билан жами€тнинг фаоли€т кҐрсатишига имкон бермаЄтган Єки уни жиддий тарзда ийинлаштираЄтган иштирокчини жами€тдан суд тартибида чиарилишини талаб илишга алидирлар.

∆ами€т иштирокчилари онун ужжатларида назарда тутилган боша ууларга ам эга бҐлишлари мумкин.

∆ами€т иштирокчилари мажбури€тлари уйидагилар:

онунда ва жами€тнинг таъсис ужжатларида назарда тутилган тартибда, мидорда, усулларда ва муддатларда исса Ґшишлари;

жами€т фаоли€ти тҐрисидаги сир тутилган ахборотни ошкор илмасликлари шарт.

∆ами€т иштирокчиларининг онун ужжатларида ва жами€тнинг таъсис ужжатларида назарда тутилган боша мажбури€тлари ам бҐлиши мумкин.

∆јћ»я“ “јЏ—»—„»—» ”Ћ”Ў» (”Ћ”Ў» »—ћ»)Ќ»Ќ√ ”„»Ќ„» Ўј’—Ћј–√ј °“»Ў»

∆ами€т ягона таъсисчиси ∆ами€тнинг устав фондидаги Ґз улушини Єки улушининг исмини учинчи шахсларга сотишга Єки бошача шаклда уларнинг фойдасига воз кечишга али.

∆ами€т ягона таъсисчисининг улуши тҐли тҐланган давргача бҐлган муддатда тҐланган исми бҐйичагина бегоналаштирилиши мумкин.

∆ами€т устав фондидаги улушдан воз кечиш уйидаги шаклда амалга оширилиши мумкин:

Ц юридик шахснинг аризаси фирма бланкасида тҐлдирилади ва мур билан тасдиланади (чет эл юридик шахсининг аризаси онун ужжатларида белгиланган тартибда нотариал тасдиланиши Єки легализаци€ илиниши лозим).

ћазкур ”став билан назарда тутилмаган олатлар °збекистон –еспубликасининг амалдаги онун ужжатлари билан тартибга солинади.

∆јћ»я“Ќ»Ќ√ ”∆∆ј“Ћј–»Ќ» —јЋјЎ

∆ами€т уйидаги ужжатларни салашга мажбур:

∆ами€тнинг таъсис ужжатлари, шунингдек таъсис ужжатларига киритилган ва белгиланган тартибда давлат рҐйхатидан Ґтказилган Ґзгартириш ва Ґшимчаларни;

∆ами€тни ташкил этиш ва ∆ами€тнинг устав фондига пул кҐринишида бҐлмаган улушларни пулда баолашни тасдилаш тҐрисидаги ∆ами€т ягона таъсисчисининг баЄнномаларини, шунингдек ∆ами€тни ташкил этиш билан боли бҐлган боша арорларни;

∆ами€тнинг давлат рҐйхатидан Ґтказилганлигини тасдиловчи ужжатни;

∆ами€тнинг балансида бҐлган мол-мулкка бҐлган ууини тасдиловчи ужжатларни;

∆ами€тнинг филиаллари ва ваколатхоналари тҐрисидаги низомларни;

∆ами€т ягона таъсисчисининг Ѕошарув кенгаши арорлари, ∆ами€тнинг ижро этувчи органи баЄнномаларини;

мустаил аудиторлик ташкилотлари хулосаларини;

онун ужжатларида назарда тутилган боша ужжатларни.

ёорида кҐрсатилган ужжатлар ижро этувчи орган жойлашган жойда саланади.

јгарда амалдаги онун ужжатлари билан бошача оидалар белгиланган бҐлмаса, ∆ами€т мазкур ”ставнинг 9.1. бандида кҐрсатиб Ґтилган ужжатларни доимо салайди.

∆ами€т ар андай “аъсисчининг талаби билан унга ахборот, шунингдек таъсис ужжатларини унга киритилган Ґзгартириш ва Ґшимчалар билан тадим илиши Єки нусха бериши шарт.

»—ќЅ ¬ј »—ќЅќ“

∆ами€т Ґз фаоли€тини мустаил режалаштиради ва Ґз масулоти ва хизматларига нархларни бозор коньюктурасидан келиб чииб белгилайди.

 орхона мустаил равишда бухгалтери€ исобини, статистика ва моли€вий исоботни онун ужжатларида белгиланган тартибда амалга оширади.

∆ами€тнинг моддий-техника базасини асосий ва айланма маблалар, шунингдек боша моддий активлар ва моли€вий захиралар ташкил этади. ∆ами€тнинг барча маблалари тҐли унинг тасарруфида бҐлади ва °збекистон –еспубликасининг онун ужжатларида назарда тутилган оллардан ташари олиб Ґйилиши мумкин эмас.

∆ами€т мустаил равишда ∆ами€тнинг ташкилий тузилмасини ва штат жадвалини ишлаб чиади, ходимларнинг билимлари ва кҐникмалари даражасини белгилайди, менатга а тҐлаш ва рабатлантириш тҐрисидаги масалаларни °збекистон –еспубликаси онунларига ва ∆ами€тнинг хал этувчи хужжатларига мувофи ал илади.

Ѕелгиланган муддатларда олинган даромадлар тҐрисидаги исоботларни, шунингдек онунда белгиланган исоботларни статистика, моли€ ва соли органларига топширади.

ƒј–ќћјƒЌ» “ј—»ћЋјЎ ¬ј «»®ЌЋј–Ќ» ќѕЋјЎ

∆ами€т барча мажбурий тҐловлар ва солиларни тҐлаганидан кейин унинг исобида олган маблалар ∆ами€тнинг фойдасини ташкил этади.

јмалдаги онун ужжатларига мувофи даромаддан белгиланган солилар ва тҐловлар, шу жумладан суурта жамармаси, пенси€ жамармасига тҐловлар, ижара тҐлови ва.к. тҐлангандан кейин оладиган соф фойдани ∆ами€т таъсисчилари (таъсисчиси) йиилиш арори билан дивидендларга, корхонани ривожлантириш учун ва боша масадларга йҐналтирилади.

∆ами€т фойдасининг унинг иштирокчилари Ґртасида тасимлаш учун мҐлжалланган исми уларнинг жами€т устав фондидаги (устав капиталидаги) улушларига мутаносиб равишда тасимланади.

∆ами€т ар бир бажариладиган лойианинг тасдиланган бюджетига мувофи бажарувчининг сарф-харажатларини оплайди. ∆ами€т ар бир бажариладиган лойианинг тасдиланган бюджетига мувофи бажарувчилар билан ишларни бажариш тҐрисида контрактлар тузади. ∆ами€т томонидан контрактлар бҐйича тҐловлар тасдиланган ишларни бажариш режа-жадвалига мувофи амалга оширилади.

∆ами€т °збекистон –еспубликасининг онун ужжатларида таиланмаган тартибда над пулда ва над бҐлмаган ийматда Ґз хизматларини кҐрсатади ва масулотини сотади.

∆јћ»я“Ќ»Ќ√ «ј’»–ј ‘ќЌƒ»

∆ами€т устав фондининг (устав капиталининг) Ґн беш фоизидан кам бҐлмаган мидорда захира фондини вужудга келтириши мумкин. ∆ами€тнинг захира фонди устав фондининг (устав капиталининг) Ґн беш фоизи мидорига етгунга адар ар йили соф фойдадан ажратмалар илиш йҐли билан шакллантирилади. ар йилги ажратмалар мидори устав фондининг (устав капиталининг) Ґн беш фоизига етгунга адар соф фойданинг беш фоизидан кам бҐлиши мумкин эмас.

∆ами€тнинг захира фонди, ∆ами€тнинг фаоли€ти давомида юзага келган (юзага келиши мумкун булган) харажатлар ва зарарларни оплаш, амда жами€т томонидан жами€тнинг устав фондидаги (устав капиталидаги) улушни (улушнинг бир исмини) олиш учун мҐлжалланади.

∆јћ»я“Ќ»Ќ√ ЅќЎј–”¬ ќ–√јЌЋј–»

∆ами€тнинг бошарув органлари бҐлиб:

ягона таъсисчи - олий бошарув органи; ∆ами€тнинг кузатув кенгаши Ц коллегиал бошарув органи; ƒиректор Ц жами€тнинг ижро этувчи органи исобланади.

ягона таъсисчининг мутла ваколатлари жумласига уйидаги масалаларни ал илиш киради:

жами€т фаоли€тининг асосий йҐналишларини белгилаш, шунингдек тижорат ташкилотларининг боша бирлашмаларида иштирок этиш тҐрисида арор абул илиш;

жами€т устав фондининг (устав капиталининг) мидорини Ґзгартириш;

таъсис ужжатларига Ґзгартишлар ва Ґшимчалар киритиш;

жами€тнинг ижро этувчи органларини тузиш ва уларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;

жами€тнинг кузатув кенгаши ва тафтиш комисси€сини (тафтишчисини) сайлаш ва унинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;

аудиторлик текширувини Ґтказиш тҐрисида арор абул илиш, аудиторлик ташкилотлари амда уларнинг хизматларига тҐланадиган анинг энг кҐп мидорини анилаш;

йиллик исоботларни ва йиллик бухгалтери€ балансларини тасдилаш;

жами€тнинг соф фойдасини жами€т иштирокчилари Ґртасида тасимлаш тҐрисида арор абул илиш;

жами€т органларининг фаоли€тини тартибга солувчи ужжатларни тасдилаш (абул илиш);

жами€т томонидан облигаци€ларни жойлаштириш тҐрисида арор абул илиш;

боша юридик шахсларни, ваколатхоналар ва филиалларни тузиш тҐрисида арор абул илиш;

жами€тни айта ташкил этиш Єки тугатиш тҐрисида арор абул илиш;

тугатувчини тайинлаш ва тугатиш балансларини тасдилаш ва онунда назарда тутилган боша масалаларни ал илиш.

∆ами€т таъсисчисиинг мутла ваколатлари жумласига киритилган масалалар, жами€тнинг кузатув кенгаши ва ижро этувчи органи ал этиши учун топширилиши мумкин эмас.

∆ами€т тафтиш комисси€сини белгиланган тартибда ташкил этиши мумкин.

∆јћ»я“Ќ»Ќ√  ”«ј“”¬  ≈Ќ√јЎ»

∆ами€т фаоли€ти бҐйича умумий рахбарликни, ягона таъсисчи арорлари ижроси назоратини олиб бориш масадида жами€т кузатув кенгаши ташкил илинади.  узатув кенгаши жами€т ягона таъсисчининг арорига мувофи 5 нафар аъзодан иборат таркибда тузилади. ∆ами€т кузатув кенгашига ягона таъсисчи томонидан тайинланадиган кузатув кенгаши раиси рабарлик илади. ∆ами€т кузатув кенгашининг ваколатлари °збекистон –еспубликаси Ућасъули€ти чекланган амда Ґшимча масъули€тли жами€тлар тҐрисидаФги онунига, жами€тнинг устави амда жами€т кузатув кенгаши тҐрисидаги алоида низом билан белгиланади.

∆ами€т кузатув кенгашининг ваколатлари доирасига уйидагилар киради:

ички аудит хизматини ташкил этиш ва унинг ходимларини тайинлаш;иймати жами€т мол-мулки ийматининг йигирма бешдан то эллик фоизигачасини ташкил этадиган мол-мулкни олиш, тасарруфдан чиариш Єки жами€т бевосита Єхуд билвосита тасарруфидан чиариши этимоли билан боли бҐлган йирик битимларни тузиш тҐрисидаги арорларни абул илиш, бунда кузатув кенгашининг айби билан йирик битим тузилиши натижасида етказилган зарар учун жами€тнинг кузатув кенгаши умумий йиилиш олдида жавобгар бҐлади;

жами€т иштирокчиларининг умумий йиилишига тайЄргарлик кҐриш, уни чаириш ва Ґтказиш билан боли масалаларни ал илиш;

жами€т заира фонди маблаларининг сарфланиши бҐйича назорат олиб бориш;

°збекистон –еспубликаси Ућасъули€ти чекланган амда Ґшимча масъули€тли жами€тлар тҐрисидаФги онунининг 43 Цмоддасида назарда тутилган олларда тузилишидан манфаатдорлик бҐлган битимларни тузиш тҐрисидаги арорни абул илиш;

жами€тнинг кузатув кенгаши тҐрисидаги низомда ва онунда назарда тутилган боша масалаларни ал этиш киритилиши назарда тутилиши мумкин.

∆ами€тнинг €ккабошчилик ва коллегиал асосидаги ижро этувчи органининг аъзолари жами€т кузатув кенгашининг аъзолари бҐлиши мумкин эмас. ∆ами€т кузатув кенгашининг аъзоларига а тҐланиши ва (Єки) уларнинг Ґз мажбури€тларини бажаришлари билан боли харажатлари опланиши мумкин. алар ва товонларнинг мидорлари жами€т кузатув кенгаши тҐрисидаги низом билан белгиланади.∆ами€т кузатув кенгашининг аъзолари, жами€тнинг €ккабошчилик асосидаги ижро этувчи органи вазифасини амалга оширувчи шахс, жами€тнинг иштирокчилари бҐлмаган аъзолари, жами€т ягона таъсисчиси йиилишида маслаат овози ууи билан иштирок этишлари мумкин.∆ами€т кузатув кенгаши аъзосининг овоз бериш ууини Ґзга шахсларга, шу жумладан кузатув кенгашининг боша аъзоларига Ґтказишига йҐл Ґйилмайди.∆ами€т кузатув кенгаши раиси ва унинг аъзолари фаоли€тини тугатиш ягона таъсисчининг арори асосида ва онунда назарда тутилган боша олатларда амалга оширилади.

»∆–ќ Ё“”¬„» ќ–√јЌ

∆ами€тнинг ижро этувчи органи бҐлиб ∆ами€тнинг жорий фаоли€тига рабарликни амалга оширувчи ƒиректор исобланади.

 орхонанинг фаоли€тини тезкор-хҐжалик бошариш учун ¬азирлар ћакамаси билан келишилган олда ягона таъсисчи томонидан  орхона ƒиректори тайинланади. ƒиректор Ґз фаоли€тини  орхона номидан €ккабошчилик асосида, ушбу ”ставда ва ягона таъсисчи томонидан белгиланган уулар доирасида амалга оширади.  орхона ƒиректори ваколатларининг муддати ягона таъсисчининг арори ва менат контрактида белгиланади.

ƒиректор лавозимидан ягона таъсисчининг арори билан лавозимидан озод илиниши мумкин.

∆ами€тнинг ƒиректори:

жами€т номидан ишончномасиз иш юритади, унинг манфаатларини °збекистон –еспубликаси давлат органларида ва боша давлатлар органларида, корхоналар, ташкилотлар ва муассасаларда ифодалайди ва шунингдек битимлар тузади;

жами€т номидан вакиллик илиш ууи учун ишончномалар беради, банкларда исоб-китоб раамлари ва боша исоблар очади;

жами€тнинг ташкилий тузилмасини ва штат жадвалини ишлаб чиади ва тасдилайди;

жами€т ходимлари билан менат шартномалари тузади ва уларни бекор илади, ходимларга нисбатан рабатлантириш чораларини ва интизомий жазоларни Ґллайди;

жами€тнинг барча ходимлари учун мажбурий бҐлган буйрулар ва фармойишлар чиаради;

ягона таъсисчи ва  узатув кенгаши арорларини тузиш ва бажаришни ташкиллаштиради ва уларнинг бажарилиши тҐрисида исоботлар тадим этади;

жами€т бҐйича исоботлар тадим этилишини ташкиллаштиради;

ягона таъсисчи ва  узатув кенгаши томонидан унга юклатилган боша ваколатларни амалга оширади.

ƒиректор ягона таъсисчи ва  узатув кенгашига исобот беради ва уларнинг олдида ∆ами€т фаоли€тининг амалга оширилиши амда унга юклатилган вазифа ва топшириларнинг бажарилиши учун жавобгардир.

∆ами€тнинг ижро этувчи органи жами€т иштирокчиларининг навбатдан ташари умумий йиилиши Ґтказилишини талаб илиш ууига эга.

ƒиректор ∆ами€т ягона таъсисчи ва  узатув кенгаши арорлари бҐйича йирик битимлар тузиши мумкин.

∆јћ»я“ »Ў“»–ќ „»Ћј–»Ќ»Ќ√ Ќј¬Ѕј“ƒј√» ”ћ”ћ»… …»»Ћ»Ў»

∆ами€т иштирокчиларининг (иштирокчиcининг) навбатдаги умумий йиилиши йилига бир марта Ґтказилади. ∆ами€т иштирокчиларининг (иштирокчиcининг) навбатдаги умумий йиилиши жами€тнинг кузатув кенгаши томонидан чаирилади.

∆ами€т иштирокчиларининг жами€т фаоли€тининг йиллик натижаларини тасдилаш учун Ґтказиладиган умумий йиилиши моли€ йили тугаганидан кейин кечи билан олти ой ичида Ґтказилади. ”ндан боша Ґтказилган жами€т иштирокчиларининг йиилишлари навбатдан ташари умумий йиилиш исобланади.

∆јћ»я“Ќ»Ќ√ я√ќЌј »Ў“»–ќ „»—» “ќћќЌ»ƒјЌ ј–ќ–Ћј– јЅ”Ћ »Ћ»Ќ»Ў»

∆ами€тда жами€т иштирокчиларининг умумий йиилиши ваколатлари жумласига кирувчи масалалар юзасидан арорлар жами€тнинг €гона иштирокчи томонидан €кка тартибда абул илинади ва Єзма равишда расмийлаштирилади.

∆јћ»я“ ‘јќЋ»я“» ё«ј—»ƒјЌ Ќј«ќ–ј“

∆ами€тда алоида назорат илувчи органнинг тузилиши кҐзда тутилмаган.

∆ами€тнинг моли€вий-хҐжалик фаоли€ти устидан назорат  узатув кенгаши низоми асосида амалга оширилади.

’ќƒ»ћЋј–

∆ами€т ƒиректори ходимлар билан жамоа шартномасини имзолайди. ”шбу шартноманинг мазмуни, шу жумладан Ђ’одимларнинг ижтимоий таъминоти ва уларни ижтимоий имо€ илиш тҐрисидаги Ќизомї °збекистон –еспубликасининг онун ужжатлари, мазкур ”став, шунингдек ∆ами€т фаоли€тининг хусуси€тлари билан белгиланади.

∆ами€т ходимлари Ч °збекистон –еспубликаси фуароларининг иш вати ва дам олиш тартиби, уларнинг ижтимоий, пенси€ таъминоти ва ижтимоий сууртаси °збекистон –еспубликаси онун ужжатлари нормалари билан тартибга солинади. ”шбу нормалар ∆ами€тнинг чет эллик ходимларига ам тадби этилади, ар бир чет эллик ходим билан алоида тузиладиган шартнома (контракт)да ал илинадиган менатга а тҐлаш, менат таътиллари бериш, пенси€ таъминоти масалалари бундан мустасно.

∆јћ»я“Ќ»Ќ√ “»∆ќ–ј“ —»–»

∆ами€тнинг тижорат сири дейилганида таратилиши (бериш, узатиш) унинг манфаатларига зарар етказувчи, ∆ами€тни бошариш, режалаштириш, моли€лаштириш ва боша фаоли€ти билан боли бҐлган услубий ахборот, маълумотлар тушунилади.

ар бир ходим ∆ами€тнинг моли€вий ва боша фаоли€ти билан боли бҐлган ар андай, шу жумладан тасодифан олинган маълумотнинг таралиб кетмаслик чораларини кҐриши ва бундай ахборотнинг таратилишидан оголантириш шарт.

“ижорат сири таратилган олда ƒиректор ахборотнинг таралишидан оголантириш учун барча чораларни кҐради амда айбдор шахсга нисбатан уни эгаллаб турган лавозимидан озод илишгача бҐлган чораларни Ґллайди.

∆јћ»я“Ќ» ј…“ј “јЎ »Ћ Ё“»Ў ¬ј “”√ј“»Ў

∆ами€тни айта ташкил этиш Єки тугатиш °збекистон –еспубликаси ‘уаролик кодексининг 49Ч55-моддаларида ва Ђћасъули€ти чекланган амда Ґшимча масъули€тли жами€тлар тҐрисидаї °збекистон –еспубликаси онунининг 49Ч55-моддаларида назарда тутилган тартибда амалга оширилади.

∆ами€тни айта ташкил этиш ягона таъсисчининг арори бҐйича Ґшиб юбориш, бирлаштириш, бҐлиш, ажратиб чиариш ва айта тузиш шаклида амалга оширилади.

∆ами€тни тугатиш ягона таъсисчининг арори Єки суднинг арори асосида амалга оширилади.

∆ами€тни давлат рҐйхатига олган томонидан €гона давлат реестрига тегишли Єзув киритилган ватдан бошлаб тугатиш тугалланган, ∆ами€т эса Ґз фаоли€тини тугатган деб исобланади.

Ќ»«ќ ¬ј  ≈Ћ»Ўћќ¬„»Ћ» Ћј–Ќ» јЋ »Ћ»Ў

Ќизо ва келишмовчиликларни музокаралар йҐли билан ал илиш имкони€ти бҐлмаган тадирда улар °збекистон –еспубликасининг хҐжалик суди орали ал илинади.

я ”Ќ»… ќ»ƒјЋј–

ћазкур ”став ∆ами€т °збекистон –еспубликасининг онун ужжатларида белгиланган тартибда давлат рҐйхатига олинган ватдан бошлаб кучга киради.

°збекистон –еспубликасининг амалдаги онун ужжатлари билан тартибга солинмаган масалалар, онунда боша оллар назарда тутилмаган бҐлса, ушбу ”ставга мувофи тартибга солинади.
ѕохожие работы:

Ђ онтрольна€ работа. ¬ариант 3. «адача 1. Ќа основании данных таблицы, рассчитать количество единиц тары, необходимых дл€ упаковки объема выпушенной предпри€тием продукции. √руз ћасса единицы груза ћасса выпуска “ара Ўтучна€ емкость тары ’леб формовой 0,5 кг. 32 тонны ящик/лоток 40 шт.–ешение: «адача 2: Ќа основании данных та...ї

Ђ† ƒополнени€ к ќќѕ ќќќ приказ директора ћЅќ” "√имнази€є13" от 30.08.2016г. є195)¬ организационный раздел: ”„≈ЅЌџ… ѕЋјЌ ћ”Ќ»÷»ѕјЋ№Ќќ√ќ Ѕёƒ∆≈“Ќќ√ќ ќЅў≈ќЅ–ј«ќ¬ј“≈Ћ№Ќќ√ќ ”„–≈∆ƒ≈Ќ»я "√»ћЌј«»я є 13" на 2016Ц 2017 учебный год ѕо€снительна€ записка к учебному плану на 2016-2017 учебный год гимназии є 13.”чебный план €вл€етс€...ї

Ђѕластилинова€ масса дл€ моделировани€ ћетодист Ўколы раннего развити€ "јз-бу-ка" г.ћосквы ћодель Ќаталь€ јлександровна–≈÷≈ѕ“ ћј——џ ƒЋя ћќƒ≈Ћ»–ќ¬јЌ»я 3543301638300 -0,5 кукурузного крахмала (если крахмал картофельный, то нужно вз€ть наполовину меньше, чем кукурузного) -1 пищевой соды 3/ 4 (150 мл) воды ѕищевые красители ¬нимание! Ќужна помощь взр...ї

Ђѕрактики ‘илософских „тений 18 —интеза »значальный ѕосв€щЄнный »значально ¬ышесто€щего ќтца —одержание ѕрактика 1 —т€жание ѕути ѕосв€щЄнного »значально ¬ышесто€щего ќтца.2 ѕрактика 2 —т€жание четырЄх ћиров »значально ¬ышесто€щего ќтца. ѕрактика 3 ѕ≈–¬ќ—“я∆јЌ»≈ —т€жание системы ћировой “€мы »зна...ї

Ђћуниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образовани€ детей детско Цюношеский центр "‘акел" пгт Ќагорскѕ–ќ“ќ ќЋ комплексных соревнований по ќ‘ѕ, в зачет  убка "ё¬ " и —партакиады школьников Ќагорс...ї

Ђокт€брь 2017 группа "ј" возраст 3-3,5 года ¬оробьева ћила «ел€нин ћарк «отова ёл€  омиссарова јнастаси€  узнецова —офи€ ѕеревозчиков јндрей —аратовска€ јнгелина ’ачатр€н јрианнаЎустрова “ать€на ярмолюк јндрей резерв:  оролева —офи€ —авельева Ћиди€ расписани...ї

Ђќбщие данные о состо€нии безопасности полетов в гражданской авиации –оссийской ‘едерации за первый квартал 2017 годаѕо состо€нию на 30 марта 2017 года с гражданскими воздушными судами коммерческой авиации –оссийской ‘едерации произошла одна авари€. «а аналогичный период 2016 года с гражданскими воздушными судами...ї

ЂDynaudio Contourјкустические системы Dynaudio серии Contour–уководство пользовател€ —тр. –уководство пользовател€ системы ContourЅлагодарим вас за приобретение ”важаемый ценитель музыки, Ѕлагодарим вас за выбор акустической системы Dynaudio. —тр. 4 –уководство пользовател€ системы Contour—одержание —тр. 5 –уководств...ї

Ђ—писок детей 12 отр€да ƒЋ "ћульт-‘ильм" ¬ожатые: “атаркин √еннадий, тел. +38†099†184 54 83  емалова јйше +38†095†474 87 07 єп\п‘»ќ ƒата рождени€ город є комнаты 1. ўипанова —ветлана ≈вгеньевна 17.04.1998 ћосква 308 2. ўербакова јнгелина Ѕорисовна 17.07.1998 ћосква 308 3. ¬олкова ћарина јлександровна 13.11.1997 ћосква 308 4. ѕопова Ёльвира Ќ...ї 
2017 www.docx.lib-i.ru - ЂЅесплатна€ электронна€ библиотека - интернет материалыї

ћатериалы этого сайта размещены дл€ ознакомлени€, все права принадлежат их авторам.
≈сли ¬ы не согласны с тем, что ¬аш материал размещЄн на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.