WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

«ПРЕДЛОГ На основу члана 99. ст. 4., 11. и 12. и члана 100. став 5. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 ...»

ПРЕДЛОГ

На основу члана 99. ст. 4., 11. и 12. и члана 100. став 5. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/14 и 145/14, у даљем тексту: Закон), на предлог министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Влада доноси

УРЕДБУ

О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПОД КОЈИМА ВЛАСНИК ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ МОЖЕ ДА ОТУЂИ ИЛИ Д У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ПО ЦЕНИ, МАЊОЈ ОД ТРЖИШНЕ ЦЕНЕ, ОДНОСНО ЗАКУПНИНЕ ИЛИ БЕЗ НАКНАДЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом уредбом ближе се прописују услови и начин под којима Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, као власници грађевинског земљишта у јавној својини могу отуђити или дати у закуп грађевинско земљиште по цени која је мања од тржишне цене, односно закупнине или отуђити или дати у закуп грађевинско земљиште без накнаде, као и услови и начин под којима ова лица могу извршити размену непокретности, у складу са Законом и овом уредбом.

Давање у закуп грађевинског земљишта у складу са одредбама ове уредбе спроводи се за случајеве наведене у члану 86. Закона, као и када се ради о реализацији пројеката за изградњу објеката од значаја за Републику Србију, осим за изградњу објеката за које је законом предвиђено издавање привремене грађевинске дозволе.

Предмет отуђења или давања у закуп, у складу са Законом и овом уредбом је неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини.

Под отуђењем грађевинског земљишта сматра се и размена непокретности.

Предмет размене из става 4. овог члана може битиизграђено и неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини.

II ОТУЂЕЊЕ И ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 2.

Отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на коме је власник Република Србија, спроводи Републичка дирекција за имовину Републике Србије (у даљем тексту: Дирекција).

Отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на коме је власник аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе спроводи орган кога одреди аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: надлежни орган), у складу са Законом и овом уредбом.

Лица из ст. 1. и 2. овог члана могу отуђити или дати у закуп грађевинско земљиште у јавној својини по цени, односно закупнини која је мања од тржишне цене или без накнаде, по претходно прибављеној сагласности Владе у складу са Законом и овом уредбом.

Члан 3.

Лица из члана 2. ове уредбе дужна су, у складу са чланом 99. став 11. Закона, да пре прибављања претходне сагласности Владе, поднесу пријаву државне помоћи Комисији за контролу државне помоћи, у складу са законом којим се уређује контрола државне помоћи и у складу са уредбом којом се уређују правила о додели државне помоћи.

Обавезе из става 1. овог члана, односе се на члан 4. став 1. тачка 1).

Члан 4.

Отуђење грађевинског земљишта у складу са одредбама ове уредбе може се спровести под условом да је то грађевинско земљиште намењено за изградњу, у складу са важећим планским документом, на основу кога се могу издати локацијски услови и грађевинска дозвола за:

1) објекат у функцији реализације инвестиционог пројекта којим се унапређује локални економски развој;

2) објекат који је намењен за социјално становање, у складу са законом којим се уређује социјално становање или изградњу објеката за потребе обављања послова из надлежности државних органа, односно органа јединице територијалне аутономије или органа јединице локалне самоуправе или објеката у обавезној јавној својини и да је инвеститор тог објекта Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе;

3) објекат који је у функцији обављања комуналне делатности, у складу са законом којим се уређује комунална делатност.

Када се ради о релаизацији пројеката за изградњу објеката од значаја за Републику Србију, поред отуђења у складу са Законом и овом уредбом, неизграђено грађевинско земљиште се може и дати у закуп по закупнини која је мања од тржишне закупнине или дати у закуп без накнаде.

Грађевинско земљиште из ст. 1. и 2. овог члана се може отуђити или дати у закуп ако стицалац, односно закупац прихвати обавезу да на предметном грађевинском земљишту изгради објекат чија површина одговара максималној бруто развијеној грађевинској површини будућег објекта планираном за изградњу на том грађевинском земљишту, прописаној планским документом.

Власник грађевинског земљишта у јавној својини може располагати грађевинским земљиштем у смислу става 1. тачка 1) овог члана, под условом да лице коме се земљиште отуђује или даје у закуп нема у власништву, односно закупу оствареном у складу са раније важећим прописима и овим Законом, друго грађевинско земљиште на коме је предвиђена изградња објекта који може бити у функцији реализације пројеката економског развоја, на територији јединице локалне самоуправе на којој се налази грађевинско земљиште које је предмет отуђења, односно давања у закуп.

Члан 5.

Грађевинско земљиште у јавној својини може се отуђити по цени која је мања од тржишне цене или отуђити без накнаде, када се ради о испуњавању уговорних обавеза насталих до дана ступања на снагу Закона, на основу уговора у коме је Република Србија једна од уговорних страна, као и када се ради о међусобном располагању између власника грађевинског земљишта у јавној својини.

На отуђење из става 1. овог члана не примењује се поступак прописан овом уредбом.

Услове и начин отуђења непокретности из става 1. овог члана уређује власник/власници грађевинског земљишта у јавној својини.

Члан 6.

Пројекти економског развоја из члана 4. став 1. тачка 1) ове уредбе су пројекти који су од посебног значаја за реализацију привредног развоја Републике Србије и локалног економског развоја, чијом реализацијом се повећава број запослених у привреди за најмање 1% и сразмерно увећавају јавни приходи, као и пројекти у којима се број запослених у привреди повећава за најмање 0,5% уколико је за реализацију пројекта потребно да више од 50% запослених има стечено више образовање на студијама на вишој школи у трајању до три године или завршене основне струковне студије, односно стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године или на студијама другог степена – дипломским академским студијама - мастер, у смислу одредби закона којим се уређује високо образовање.

Када јединица локалне самоуправе у свом саставу има градске општине, повећање броја запослених из става 1. овог члана односи се на градску општину.

Члан 7.

Износ умањења тржишне вредности цене, за пројекте економског развоја из члана 4. став 1. тачка 1) ове уредбе не може бити већи од очекиваног износа увећања јавних прихода по основу реализације тог пројекта, односно инвестиције, у периоду од пет година од почетка реализације пројекта, односно инвестиције.

Изузетно, умањење тржишне вредности за намене из става 1. овог члана може бити веће, односно грађевинско земљиште се може дати без накнаде, и то: до 100%, ако се ради о пројекту економског развоја који се реализује у недовољно развијеним јединицама локалне самоуправе; до 50%, ако се ради о пројекту који се реализује у осталим јединицама локалне самоуправе; без накнаде, ако се ради о пројекту економског развоја од посебног значаја за развој одређеног подручја.

Члан 8.

Отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини, по цени, односно закупнини која је мања од тржишне цене, односно закупнине или отуђење, односно давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини без накнаде, спроводи се прикупљањем понуда јавним огласом или непосредном погодбом.

III ЕЛАБОРАТ О ОПРАВДАНОСТИ

Члан 9.

Ако се отуђење или давање у закуп врши прикупљањем понуда јавним огласом, пре подношења захтева за давање претходне сагласности за отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини, по цени, односно закупнини која је мања од тржишне цене, односно закупнине или за отуђење, односно давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини без накнаде, власник је дужан да сачини елаборат о оправданости, који садржи нарочито:

1) попис и површину катастарске/катастарских парцела за које се предлаже отуђење или давање у закуп;

2) податке из планског документа на основу кога се могу издати локацијски услови и грађевинска дозвола, са наведеним битним урбанистичким и техничким параметрима (намена, коефицијент изграђености и заузетости, посебни услови, степен комуналне опремљености и др.) и једним листом графичког приказа локације у одговарајућој размери;

3) процену Министарства финансија - Пореске управе о тржишној вредности катастарских парцела;

4) одређење сврхе пројекта и субјеката који могу да учествују у поступку јавног надметања;

5) услове и критеријуме за умањење, као и критеријуме и мерила за оцену понуда и одређивања износа умањења тржишне вредности;

6) врсту и висину обезбеђења које подноси учесник у јавном надметању;

7) економску анализу очекиваних трошкова и економску анализу очекиване користи од реализације инвестиције, као и анализу очекиваних социјалних ефеката;

8) преглед других подстицајних мера и средстава које Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе обезбеђује за реализацију тог пројекта;

9) друге податке битне за оцену оправданости отуђења, односно давања у закуп грађевинског земљишта.

Поред елабората оправданости из става 1. овог члана, јединица локалне самоуправе је дужна да утврди и текст нацрта јавног огласа, који се објављује ако Влада да претходну сагласност, у складу са Законом и овом уредбом.

За пројекте економског развоја, економска анализа очекиваних ефеката из става 1. тачка 7) овог члана мора приказати очекивано повећање запослености и јавних прихода, ефекте на обим привредних активности других привредних субјеката и на квалитет живота у датој средини.

Елаборат о оправданости из става 1. овог члана сачињава Дирекција, када је власник грађевинског земљишта у јавној својини Република Србија.

Елаборат о оправданости из става 1. овог члана сачињава надлежни орган јединице територијалне, односно локалне самоуправе, када је власник грађевинског земљишта у јавној својини аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе, а пре подношења захтева за давање претходне сагласности за отуђење, односно давање у закуп предметног грађевинског земљишта, усваја га извршни орган аутономне покрајине, односно скупштина јединице локалне самоуправе, по спроведеном јавном увиду у трајању од најмање осам дана.

Члан 10.

Ако се отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта врши непосредном погодбом, пре подношења захтева за давање претходне сагласности за отуђење, односно давање у закуп предметног грађевинског земљишта, власник грађевинског земљишта у јавној својини је дужан да сачини елаборат о оправданости, који садржи нарочито:

1) попис и површину катастарских парцела за које се предлаже отуђење или давање у закуп;

2) податке из планског документа на основу кога се може издати локацијска и грађевинска дозвола, са наведеним битним урбанистичким и техничким параметрима (намена, коефицијент изграђености и заузетости, посебни улови, степен комуналне опремљености и др.) и једним листом графичког приказа локације у одговарајућој размери;

3) процену Министарства финансија - Пореске управе о тржишној вредности катастарских парцела;

4) податке о лицу које се овлашћује за потпис уговора о отуђењу, односно давању у закуп, по добијању сагласности Владе;

5) податке о правном, односно физичком лицу - стицаоцу права својине, односно права закупа на предметном грађевинском земљишту;

6) износ умањења изражен као разлика између утврђене тржишне вредности грађевинског земљишта и новчаног износа одређеног уговором о отуђењу, односно давању у закуп;

7) обавезу стицаоца права својине, односно закупа да обезбеди банкарску гаранцију по добијању сагласности Владе, за испуњење уговорних обавеза;

8) економску анализу очекиваних трошкова и економску анализу очекиване користи од реализације пројекта, односно инвестиције, као и анализу очекиваних социјалних ефеката;

9) преглед других подстицајних мера и средстава које Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе обезбеђује за реализацију пројекта, односно инвестиције;

10) изјаву стицаоца права својине, односно права закупа о површини будућег објекта, у склау са овом уредбом;

11) друге податке битне за оцену оправданости оваквог располагања грађевинским земљиштем.

Елаборат о оправданости из става 1. овог члана сачињава се у складу са чланом 9. ст. 4. и 5. ове уредбе.

IV ПОСТУПАК ЗА ДАВАЊЕ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ

Члан 11.

Захтев за давање претходне сагласности за отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта у складу са овом уредбом, подноси Дирекција, односно надлежни правобранилац када је власник грађевинског земљишта у јавној својини аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, односно други орган који заступа аутономну покрајину или јединицу локалне самоуправе.

Члан 12.

Уз захтев из члана 11. ове уредбе доставља се елаборат о оправданости из члана 9. ове уредбе и нацрт јавног огласа, када се отуђење, односно давање у закуп спроводи прикупљањем понуда јавним огласом, односно елаборат о оправданости из члана 10. ове уредбе и нацрт уговора о располагању, када се отуђење, односно давање у закуп спроводи непосредном погодбом.

Влада одлучује о поднетом захтеву из става 1. овог члана на предлог комисије (у даљем тексту: Комисија), која има председника и шест чланова. Председник комисије је министар надлежан за послове грађевинарства.

Надлежност, састав и начин рада Комисије утврђује Влада актом о образовању.

Комисија предлаже Влади давање претходне сагласности, у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева.

Члан 13.

На предлог Комисије, Влада доноси акт којим се даје претходна сагласност на отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини, по цени, односно закупнини која је мања од тржишне цене, односно закупнине или отуђење, односно давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини без накнаде или акт којим се одбија давање сагласности.

V ПОСТУПАК ПО ДОБИЈАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ

Члан 14.

По добијању претходне сагласности Владе, расписује се јавни оглас о прикупљању понуда за отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини, по цени, односно закупнини која је мања од тржишне цене, односно закупнине или отуђење, односно давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини без накнаде.

Јавни оглас у поступку прикупљања понуда мора бити расписан у року који не може бити дужи од годину дана од дана давања претходне сагласности Владе.

Рок за прикупљање понуда јавним огласом не може бити краћи од 30 дана.

Члан 15.

По спроведеном поступку прикупљања понуда јавним огласом, одлуку о отуђењу, односно закупу грађевинског земљишта у јавној својини, у складу са овом уредбом, доноси власник грађевинског земљишта у јавној својини, у року који не може бити дужи од 45 дана.

Одлуком из става 1. овог члана одређује се и лице за потписивање уговора о отуђењу, односно закупу у складу са овом уредбом.

Члан 16.

По добијању претходне сагласности, јединица локалне самоуправе спроводи поступак непосредне погодбе и по спроведеном поступку доноси одлуку о закључењу уговора о отуђењу, односно давању у закуп у складу са овом уредбом, у року који не може бити дужи од 45 дана.

Одлуком из става 1. овог члана одређује се и лице за потписивање уговора о отуђењу, односно закупу, у складу са овом уредбом.

Члан 17.

Обезбеђењем у смислу члана 9. став 1. тачка 6) и члана 10. став 1. тачка 7) ове уредбе, сматра се и приложена платива гаранција у корист Републике Србије, а у складу са Уредбом о условима и начину привлачења директних инвестиција ("Службени гласник РС", бр. 42/11 и 46/11).

VI РАЗМЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ

Члан 18.

У случају размене између власника грађевинског земљишта у јавној, задружној и приватној својини, не спроводи се поступак јавног надметања ни прикупљања понуда јавним огласом.

Предмет размене може бити изграђено и неизграђено грађевинско земљиште.

Члан 19.

Поступак размене, када је један од власника на грађевинском земљишту Република Србија, спроводи Дирекција.

Пре утврђивање предлога за давање сагласности Владе за размену непокретности, надлежна Пореска управа утврђује тржишну вредност непокретности које су предмет размене.

Ако постоји потреба за утврђивањем вредности биљних засада, процену вредности утврђује вештак одговарајуће струке, са списка сталних судских вештака.

По добијању сагласности Владе на размену непокретности, уговор о размени у име власника, потписује директор Дирекције.

Услове за размену непокретности на предлог Дирекције утврђује Влада, у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 20.

Када је власник на грађевинском земљишту аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе, пре доношења одлуке о размени непокретности, обавезно се утврђују тржишне вредности непокретности које су предмет размене.

Тржишну вредност непокретности из става 1. овог члана утврђује надлежна Пореска управа.

Ако постоји потреба за утврђивањем вредности биљних засада, процену вредности утврђује вештак одговарајуће струке, са списка сталних судских вештака.

Ближе услове за размену непокретности, када је власник на грађевинском земљишту аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе, уређује аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 21.

Ради остваривања јавно-приватног партнерства, неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини може се дати у закуп без накнаде приватном партнеру на рок на који је закључен јавни уговор, на начин и под условима саджаним у Закону о јавно – приватном партнерству (''Службени гласник Републике Србије'', 88/2011).

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

Даном ступања на снагу ове уредбе престају да важе Уредба о условима, начину и поступку отуђења или давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије, односно аутономне покрајине ("Сл. гласник РС", бр. 67/2011, 85/2011, 23/2012 и 55/2012) и Уредба о условима и начину под којима локална самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по цени, мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 13/2010, 54/2011, 21/2012 i 121/2012).

Члан 23.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије''.

Број:

У Београду,

МИНИСТАР

Проф. др Зорана Михајловић
Похожие работы:

«Урокан ц1е: Беснаш1алашонаш: Предметни: тайп-тайпана беснаш бовза хаар кхор, цхьа бос болу х1уманаш тобанашка екъа 1амор.Хьехархочун хаттаршна жоьпаш дала 1амор.Метапредметни: Регулитивни: шеен белхан план х1отто,...»

«Информация о проведении муниципальных ярмарок на 2015 год в муниципальных образованиях Ульяновской области №п/пМуниципальное образование Место проведения ярмарки Дата проведения ярмарки Обеспечение подвоза (транспорт) Предполагаемое количество участников ярмарки (покупателей-родителей с обучающимися)1. Цильнинский ра...»

«ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ по уголовному делу № 1-88/09 05 августа 2009 года – 10 часов 50 минут. Судебное заседание продолжено. Секретарь судебного заседания докладывает о явке вызванных в суд лиц. Подсудимый Ходорковский М.Б. – доставлен. Подсудимый Лебедев П.Л. – доставлен. Защитник Дятлев Д.М. – не явился. Защитник Клюв...»

«Ак-Суйский территориальная избирательная комиссия (по состоянию на август месяц 2017 года) № 3092 Тепкес.Тепке ул. Жантошева. средняя школа им. Жантошева№ Ф.И.О. Субъект выдвижения Доолоткельдиева Светлана Жоорматовна Органом местного самоуправления Бусурманов Орозбай Асанович Органом местного самоуправления Сыды...»

«5653405-3746500ГДЕ МЕРТВЫЕ? Введение: Если мертвые находятся уже с Иисусом на небе, как многие этому верят, то как они смогут при Его втором пришествии быть пробуждены? Почему Иисус говорил Своим ученикам, что они будут с Ним вместе, ко...»

«Сценарий праздника "Золотая осень" в 3-х классах МОУ "АСОШ №1". Дата проведения: 27 сентября 2013 года Место проведения: актовый залЦель мероприятия: Создать условия для проведения досуга третьеклассников, развивать индивидуальные познавательные процессы и интересы, воспитывать чувс...»

«Активные формы на веб-страницахПомимо отображения текста, рисунков и другой информации, сайты позволяют пользователю вводить данные и обрабатывать их.Активные формы – это элементы для ввода пользовательских данных. К ним относятся: кнопка переключатель (ра...»

«Зависит от ударения Под ударением Без ударения гар загар гор загорел зар зор зарево, зори зар заря клан клон кланяться, поклон клон поклонение твар твортварь, творчество твортворение Запомнить...» 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.