WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

«УГОВОР Закључен између: 11 СПОРТСКИ САВЕЗ КиМ, са седиштем у Косовској Митровици, ул.Сердар Јанка Вукотића 33-, порески идентификациони број 101981765, кога заступа ...»

УГОВОР

Закључен између:

11

СПОРТСКИ САВЕЗ КиМ, са седиштем у Косовској Митровици, ул.Сердар Јанка Вукотића 33-, порески идентификациони број 101981765, кога заступа председник Стеван Вуловић (у даљем тексту: Наручилац),

и

22 ДОО Галич, са седиштем у ул. Немањина бб, 38218 Лепосавић, порески идентификациони број 100017596, кога заступа директор Милош Вукићевић (у даљем тексту:Извршилац),

ЧЛАН 1.

Уговорне стране констатују:

Да је уз претходно обављену процедуру јавне набавке према Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки дана 19.05.2014.године, поштујући одредбе Закона о јавним набавкама, извршен избор Продавца сагласно Одлуци о додели уговора бр 39/14 од 30.05.2014.године.

Да су уговарачи на основу утврђених услова из понуде Извршиоца и конкурсне документације Купца, сагласни да регулишу своја међусобна права и обавезе на начин и под условима утврђеним овим уговором како следи.

ЧЛАН 2.

Предмет уговора је купопродаја добара:

Зимска опрема за потребе Спортског савеза Косова и Метохије по приложеној спецификацији

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗИМСКЕ ОПРЕМЕ

Врста добраЈединица мереКоличинаЦена по јединици мереУкупноСкије са плочом HEAD WC Rebels iSLRD SW race plate Пар1 63.750 63.750

Скије са плочом HEAD WC Rebels iSL SWSFP 13 Пар2 61.500 123.000

Скије са плочом HEAD WC Rebels iSPEED SWSFP 13 Пар1 62.250 62.250

Скије са плочом HEAD WC Rebels GS Team JRP RDX Пар1 33.600 33.600

Скије са плочом HEAD WC Rebels iGSRD Race plate Пар1 63.850 63.850

Скије са плочом HEAD WC Rebels  SL Team JRP RDX Пар1 33.600 33.600

Ски вез HEAD WC Rebels Freeflex Pro 16 Ком2 16.800 33.600

Ски вез HEAD WC Rebels Freeflex Pro 14 Ком3 13.300 39.900

Ски вез HEAD WC Rebels SX 9 JR Race Ком2 10.400 20.800

Ски Ципеле HEAD WC Rebels Raptor 130 RS Пар 1 31.500 31.500

Briko Phoenix helemt 60 Ком1 11.500 11.500

Briko Phoenix googles green Ком1 9.900 9.900

BOOSTER Expert racers 82-100 Ком1 7.300 7.300

HOLMENKOL ski wax race set Ком1 15.550 15.550

Укупно5555505

550.100

ЧЛАН 3.

Укупна уговорена цена за набавку добара из члана 2. уговора износи 550.100 динара.

Комерцијални и други услови које је Продавац дао у Понуди бр 01/2014 од 26.05.2014.године (попуњава наручилац), саставни су делови овог уговора.

ЧЛАН 4.

Купац ће уговорену цену из члана 3. платити Продавцу у року од 30 дана од дана службеног пријема фактуре, уплатом на текући рачун Продавца број 205 - 24685 - 44 код Комерцијалне банке.

ЧЛАН 5.

Продавац се обавезује да у року од 7 дана од дана потписивања уговора испоручи робу и опрему из чл. 2 уговора, FCO магацин Спортског савеза Косова и Метохије.

ЧЛАН 6.

Продавац се обавезује да испоручи робу и опрему у свему идентичну спецификацији Продавца из конкурсне документације.

Квалитативни пријем робе извршиће се приликом испоруке робе, у присуству представника Купца.

ЧЛАН 7.

Продавац гарантује квалитет испоручене робе и и опреме и обавезује се да без одлагања, о свом трошку отклони сваки квар или изврши замену робе и опреме, који није последица неправилног руковања Продавца.

ЧЛАН 8.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове из овог уговора решавају мирним путем, а уколико то не успеју уговара се надлежност Привредног суда у Краљеву.

ЧЛАН 9.

Уговор ступа на снагу даном потписа обе уговорне стране.

Све евентуалне измене и допуне овог уговора сматраће се важећим само ако су сачињенe у писаној форми, одобрене и потписане од обе уговорне стране.

ЧЛАН 10.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака са једним прилогом, од којих по 2 (два) припадају свакој уговорној страни.

ИЗВРШИЛАЦ НАРУЧИЛАЦ

Милош Вукићевић Стеван Вуловић

директор председник
Похожие работы:

«КУРСОВАЯ РАБОТАНа тему: Классификация и ассортимент колбасных изделий, импортируемых в Российскую Федерацию, маркировка, упаковка, транспортировка и хранение Введение Тема колбасных изделий очень актуальна для российского потребителя. В данной курсовой работе я по...»

«Правила подачи Заявок на участиев III Международной фармацевтической премии ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ Форма Заявки представляет собой электронный документ в формате doc. Форму Заявки можно загрузить с официального сайта премии www.green-cross.pro в разделах "Номинац...»

«Воспитательное мероприятие Тема: "Наш город и его транспорт" Подготовила: Шульгина Яна Александровна Воспитатель КОУ ВО "Бутурлиновская школа-интернат для обучающихся ОВЗ" Воронежской областиЦели: Знакомство с опасными объектами города. Дисциплина на улице для человека. Знакомство с видами машин (по размерам, по назначен...»

«Театральная постановка на английском языке "Snow-White and dwarfs" "Белоснежка и гномы"Действующие лица (8 участников):Queen – королеваMirror – зеркалоPrince принцHuntsman – охотникSnow-White Белоснежка3 Dwarfs – три гнома (гномов может быть от трех...»

«Контрольная работа № 3 (bogdavl собака mail точка ru) Задача 103 Найти предел, пользуясь правилом Лопиталя. limx0arctgxctgxРешение Имеем неопределённость типа (0). Запишем предел в видеlimx0arctgxtgxПолучили неопределённость типа 00. Применяем правило Лопиталя: limx0arctgxtgx=limx0arctgx'tg...»

«ЗатвердженоРішенням Президії Обєднаної профспілкової організації Держприкордонслужби 16 січня 2008 року (зі змінами внесенеми за рішенням профспілкової конференції ОПО Держприкордонслужби від 22 квітня 2016 року). ПОЛОЖЕННЯпро первинну профспілкову організ...»

«Гимнастика в стихах. Раз, два выше голова.Три, четыре руки, ноги шире.Пять, шесть тихо сесть.***На горе стоит лесоккруговые движения рукамиОн не низок не высок.сесть, встать, руки вверхУдивительная птица подаёт нам голосок.глаза и руки вверх, потянутьсяПо тропинке два туристаШли домой из дале...»

«Chess Festival “Lviv Tradition 2017” Round Robin Title Tournaments for GM, IM, WGM, WIM norms Dates 2017 23-28 Jan. 21-26 March Venue Hotel NTON (НТОН) *** (Shevchenka str. 154 B, Lviv Ukraine) http://www.hotelnton.lviv.ua/index.php/en Chief Organiser IA, IO, FT Prohorov, Olexandr (UKR) /14105578/...»

«Максимов Василий Андреевич (1912 г.р. 1944 г. с.) От правнука Максима От 9.05.2015 г. Деда моего отца, моего прадеда, звали Василий Андреевич Максимов. Родился он в 1912 году в Тульской обл., Перемышльский р-н, Калашовск...»

«СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАРЗГИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТААРЗГИРСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯРЕШЕНИЕ 29 мая 2017 года с. Арзгир № 26ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОДЕКСА ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АРЗГИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АРЗГИРСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬ...» 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.