WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

«араралы ауданды модельді балалар кітапханасы араралы ауданды модельді балалар кітапханасыны 16 ыркйек - 16 араша аралыында «Кк сандыты саяхаты» атты бадарламасы ...»

араралы ауданды модельді балалар кітапханасы

араралы ауданды модельді балалар кітапханасыны 16 ыркйек - 16 араша аралыында «Кк сандыты саяхаты» атты бадарламасы бойынша жргізілген

іс – шаралар есебі

1644015-628650

араралы – 2015 жыл

Германиядан, Ресейде жаласып «Кк чемодан» акциясы азастана жетті.

Бл акция бізді ауданда жаласын таппа.

Девизі: «Бірге оимыз, рашанда оимыз, барлы жерде оимыз» ранын стана отырып ауданды балалар кітапханасы мен барлы ауылды кітапханалара саяхат жасама.

араралы ауданды балалар кітапханасыны

«Кк сандыты саяхаты» акциясы бойынша

жргізілетін іс – шаралар бадарламасы

Бадарламаны басты масаты - оырмандарды деби кітапа деген штарлыын арттыру, оны насихаттау,оушыларды ой рісін дамыту, оыан кітаптарын талдай отырып, рухани тлім - трбие беру.Акция шеберінде жас оырмандара сынылан 50 дана кітаптарды оу масатымен оырман залында «Кк чемоданнны саяхаты» атты кітап крмесін йымдастыру.

Бадарламаны міндеті:

Балалармен ересектерді жасы кітаптарды кбірек оуа йрету, е жасы кітаптарды дрыс тадау, бір бірімен пікір талас туызу.

Ктілетін нтижелер:

Кітапхананы оырмандарыны санын кбейту;

Балаларды кітап оуды ынталарын  жасарту;

Заманауи, ресейлік, шетелдік кітаптарды оу арылы деби таламдарын ктеру;

оамды бастауларды дамыту, балаларды волонтерлер ретінде бастамаа атыстыру;

Жаняларды атыстыру;

Баса мдени жне леуметтік йымдармен бірігу;

БА арылы бадарламаны насихаттау.

«Кк чемодан» акциясыны

кітапханалара саяхатыны тізімі:

№ Кітапханалар Уаыты

1 араралы ауданды балалар кітапханасы 17.08.2015 – 22.08.2015

2 араайлы балалар кітапханасы 23.08.2015 - 28.08.2015

3 Кктас 29.08.2015 - 05.09.2015

4 Аппаз 06.09.2015-12.09.2015

5 Нркен 13.09.2015 -18.09.2015

6 Т.бубкіров 19.09.2015-24.09.2015

7 Абай 25.09.2015-31.10.2015

8 Теректі 01.11.2015-06.11.2015

9 Егіндібла 07.11.2015-12.11.2015

Сайыса атысан жалпы балалар саны – 442

Ауданды балалар кітапханасындаы жергілікті йымдастырушыларды саны -7, Мектептер № 1, 2, 44, «Жастерек» балалар башасы, орталы парк, жсаспірімдер орталыы.

Іс-шаралар.

«Кк сандыты саяхаты» - ауданды модельді балалар кітапханасында

17.08.2015 – 22.08.2015

3520440314325 Германиядан, Ресейде жаласып «Кк сандыты саяхаты» атты кітап оуды дамыту акциясы азастана жетті. азастанны барлы айматарын аралап келіп, бізді араралы ауданына жетіп жаласын тапты. «Бірге оимыз, рашанда оимыз, барлы жерде оимыз» ранын стана отырып ауданды балалар кітапханасы мен барлы ауылды кітапханалара саяхат жасама. ыркйекті 18 кні орталы паркте Ауданды модельді балалар кітапханасыны йымдастыруымен «Кк сандыты» ашылу рсімі библиоала ретінде ткізілді.

438154328160

Бл рсімге №1,2 мектептерді 4-5 сынып оушылары жне «Жас терек» балабашасыны лкен топтаы балалары келіп атысты. аза жне орыс тіліндегі балалра арналан жаадан шыан сапалы кітаптар салынан «Кк сандыты» ашылып, бетіне салынан тттілер балалара таратылды. Балалар кітапханасыны кітапханашылары р кітапа шолу жасап, таныстырды. Бл «Кк сандыты саяхаты» атты акцияны масаты: оырмандара кітапты насихаттау, кітапты оуды мніне жне ерекшеліктеріне назар аудару, жаа кітаптармен жне жаа авторлармен танысу. Бл акция араралы ауданындаы барлы ауылды кітапханаларда екі ай жреді, содан кейін баса алаа немесе баса аудана сапар шегеді.

15 октября 2015 года в рамках акции «Синий чемоданчик» был организован библидесант в средней школе № 2 с учениками 4 и 5 классов. Библиодесант была организована работниками районной детской библиотеки: методистом Беспаевой Т.К., библиотекарем Жантуриной Г.А. совместно с библиотекарем школьной библиотеки Олифиренко Н.В.

Была организована выставка книг из чемоданчика. Библиотекарь Жантурина Г. рассказала ребятам историю «Синего чемоданчика», где и как возникла эта идея, кто организатор, где успел побывать чемоданчик, когда он прибыл к нам, о маршруте «Синего чемоданчика» в нашем районе. Учащимся также был предложен краткий обзор книг из чемоданчика. Затем ученики имели возможность сами почитать книги, рассмотреть картинки и поделиться впечатлениями друг с другом и со взрослыми. Ребятам было предложено прийти в библиотеку и уже в спокойной обстановке почитать понравившиеся книги, нарисовать к ним иллюстрации или написать продолжение истории. В конце встречи были сделаны памятные фотографии учащихся с книгами в руках на фоне выставки и «Синего чемоданчика». Встреча была интересна и ученикам и учителям, прошла в непринужденной и веселой обстановке.

после этой встречи ученики школы стали чаще приходить в детскую библиотеку, проявлять интерес к акции «Синий чемоданчик», читать с интересом книги из чемоданчика. Особенно их интересовали сказки на казахском языке: «Робин Гудты басынан кешкен ызыты оиалары», «ш кшік», «с тмсы патша»,

«Еркеме ертегім» и другие. Самым маленьким нравились книжки «Кошкин дом», «В гостях у солнышка», «Забавные малыши». Ребят старшего и среднего школьного возраста интересовали книги из серии фантастики и приключений, такие как «Большая книга волшебных приключений для девочек» И. Щеглова, «Нина и загадка восьмой ноты» М. Витчера, «Дело о мумии» М. Видмарка, «Муравьиный лабиринт» Д. Емеца и другие. «Кк санды» араайлыда

23.08.2015 - 28.08.2015

«Кк сандыты» саяхаты халыаралы жоба аясында араайлы модельді балалар кітапханасында «Оимыз бірге, оимыз барлы жерде, оимыз бріміз!» ранымен сынылан кітаптарды оулары, библиографиялы шолулар, схбаттар, деби мереке жне ойындар ткізілді. «Кк сандыты» басты міндеті – балалар мен ересектер жасы кітаптарды нерлым кп оуды, здік шыарманы тадай білуді, оыан кітаптан алан серін басалармен блісуді йрету.

Кітапханамызда №16,17 мектепті 2сынып оушыларына Кк сандыты ішіндегі кітаптарды сына отырып «Кітап патшалыы» деби мерекесін йымдастырды. атысан оырмандар саны – 57 оушы. Кк санды ішінде кркем безендірілген 37 дана кітап бар. Іс-шара барысында кітапханашылар Кк сандыты пайда болу тарихын гімелеп берді. Балалар уана – уана сратара жауап беріп, жмбатарды шешуін тауып, Кк санды ішіндегі кітаптарды дауыстап оып, алан серлерімен блісті. Іс-шарада кілді, досты кіл-кй орнады, балалар жан-тнімен уаныша бленді, ол соып мерекеге шаттанып алды.

Балалар Кк санды ішіндегі кітаптармен танысты. Балалара «Ббектерге арналан ызыты ертегілер», «ш аю» т.б. ертегілері оылды. Балалар мият тыдап, сратара белсенді жауап берді. Іс-шара барысында балалармен ойындар ойнатылып, сергіту сттері жасалды. Сонымен атар балалара естерінде кбірек саталан жадайды сурет етіп салу сынылды жне блдіршіндер жігерлене келісті.

«Ерліке бастайтын есім» - дауыстап оу; атысан оырман саны – 14 оушы.

аза халы ежелден жаа туылан нрестеге ат оюа бейжай арамаан.  Кез келген

ата-ана шыр етіп дниеге келген з сбиіне е жасы есім оюа тырысатыны аны.

рбір ата-ана баласына ат оярда зіне жктелер жауапкершілікті жете сезініп, оан

сатыпен арап, он ойланып, он толанып барып ана жрегі алаан есімді сбиіне

ояды. йткені, есімдерді адам мірінде маызы зор. р адам зіне ойылан есімге

лайы мір сргісі келетіні аны. Сондытан азата трлі есімдер ырыммен ойылады.

Негізінен, жаа туан сбиге есім тадауа азатан дана, азатан шебер халы жо.

Бізді кітапханамызда «Кк санды» келуіне байланысты іс-шаралар тті. Кітапхана

оырмандарымен Мжитов Бадатты «Балдурен» жинаындаы тырнаалды

гімелері мен 5-сынып оушылармен бірге балалар міріні ызыты сттері,

оларды тсініктерімен, иялдары мен армандарымен блістік. Ерлікке бастайтын

есім атты гімесінде Абылай, Талат, Азат есімді бір сыныпта оитын балалардын

есімдерімен байланысты. Бірі ататы хан болса, бірі шыш соыста талай жауды

жайратан, ал Азат болса 16-желтосанда туылан.Сол ататы есімдерге лайыты

боламыз деді балалар. Алайда, соы жылдары еліктеуден туан есімдер

азастанда кбейіп кетті. зімізді ірі тлаларымыз емес, шетелді танымал

жлдыздарыны, не ататы адамдарыны есімін ою кбейіп бара жатыр. Шетелдік

маынасы жо, біз шін тасы есімдер беле алуда. Бала – адамны бауыр еті десек,

сонда бгінгі кнде, жаандану заманында аза бауыр етіне андай есім беріп жр?

Балалар сендерді есімдері немен байланысты ойылан соны білесіндерма? деп

срадым, балалар з есімдері талылай жнелді сонымен бізді іс-шарамыз ызыты

тті.

«Ертекші» уырша йірмесіні балаларымен «Ертегілер еліне саяхат» уыршатандырылан ойылым крсетілді. атысан оырмандар саны -12 оушы. уыршатандырылан ойылым оя отыра балалармен викториналы сратар ойылды.

«Кк сандыты» оны саяхаты аяталмаанын іштей тсінгенімен, барлыы оны мая шыарып салды, демек, жаа оырмандарымызды атары арта тсетіні сзсіз.

Міне «Кк санды» Кктас ауылыны кітапханасында болып айтты.

29.08.2015 - 05.09.2015

№1 модельді кітапханада з оырмандарын отанды жне шетел авторларыны здік шыармаларымен таныстыран, аттас жоба аясында «Кк сандыты саяхаты» крме-тсаукесері «Жаа кітап-жаа лем» деген атпен жас оырмандар назарына сынылды. Балалар «Кк сандыты» шыу тарихы сонау Германия елінен басталанын, алдымен Ресейде, содан со азастана да келіп жеткенін білді. «Кк сандыта» сынылан кітаптар бойынша гіме рбітіліп, кітаптара шолу жасады. 

 Кк жол сандыта бар аза жне орыс тілдеріндегі 37 дана кітап балалар назарына сынылды. Барлы кітаптар заманауи басылымда керемет, сем безендіріліп шыарылан.

№ 4 орта мектепті кітапхаанашысы Жармаанбетова Айнаглмен бірлесіп «Кк сандыты саяхаты» №4 орта мектепті 3 сыныбына /сынып жетекшісі Сайрангл малім/ деби онажай йымдастырды. Балалар Кк санды ішіндегі кітаптармен танысты. Балалара «Ббектерге арналан ызыты ертегілер», «ш аю» т.б. ертегілері оылды.Оушылара кездесу атты нады, олар ажап серде болды, кітапханашыны гімелерін мият тыдап, здері де уана-уана сратара жауап беріп, жмбатарды шешімін тауып, Кк санды ішіндегі кітаптарды дауыстап оып, алан серлерімен блісті. Іс-шарада кілді, досты кіл-кй орнады, ол соып, мерекеге шаттанып алды. Іс-шара барысында балалармен ойындар ойнатылып, сергіту сттері жасалды. Сонымен атар балалара естерінде кбірек саталан жадайды сурет етіп салу сынылды, жне блдіршіндер жігерлене келісті. Кездесуден алан серлерін «Тілек параына» жазып тапсырды. Балалар Кк сандыпен имай-имай оштасты.

212979028003543586402175510

1939290-272415

« Жаа кітап-жаа лем »

Кк сандыты тсаукесері

Жобаны масаты: кітапты насихаттау, кітапты оуды мніне жне ерекшеліктеріне назар аудару, жаа кітаптармен  жне жаа авторлармен танысу.

«Кк сандыты» басты миссиясы: балалармен ересектерді жасы кітаптарды кбірек оуа йрету, е жасы кітаптарды дрыс тадау, баларды бір бірімен пікір талас туызу.

атысушылар: Балалар, ересектер, ата-аналар.

ткізу шарасы: таныстыру, деби саат, дауыстап оу, биб.шолулар.

ран: Бріміз оимыз! рашан оимыз! Кез келген жерде оимыз!

станым: Кк санды кітап оуды дамыту бадарламалары бар, жаа жобалар мен ызы бастамалары бар кітапханалара барады.

«Кк сандыты саяхаты» атты бадарламаны маынасы –ересектер балалара кітаптарды оып, балалармен бірге кітапты талдайды, интеллектуалды ойындар ойнап, оылан кітаптарды кейіпкерлерін суреттеп, пікір жазады.

ту барысы:

    Кітапханашы: Бгін біздер шін айрыша кн. Ауыл кітапханасына

Кк санды онаа келді. Бл сандыты тарихы сонау Германия аласынан басталады. Содан кейін санды зіні саяхатын Ресейде жаластырды. Биылдан бастап азастанны барлы ала, облыстарын аралауда. ыркйек айында Кк санды зімізді араралы ауданына келді. Енді міне бгін ауылымызда саяхатын жаластыруда. ане балалар Кк сандыа «ош келді » деп айтайы. Бл сандыта не бар деп ойлайсыдар? И кітаптар, те демі ызыты кітаптар бар. Олар бкіл жерді аралап сендерге келіп отыр. Бгін біз сол кітаптармен, оларды кейіпкерлерімен танысамыз.

/Кітаптарды таныстыру, р кітапа тоталып кету, мазмнына, авторына шолу жасап отыру/

2. Аылшын халы ертегісіні желісі бойынша «ш кшік» жне «Робин Гудты басынан кешкен ызыты оиалары» атты кітаптар бойынша талдау, сратара жауап беру.

3. Трысбек Еділбаевты «Айша» атты кітабынан жмбатар шешу.

4. Тманбай Молдаалиевті «Балалара базарлы» жне «Ббекке арнаймын» сериясы бойынша шыарылан «Мені досым» атты ледер жинаына дауыстап оу.

Кітапханашы:

Енді балалар Кк сандыа тілек –пікірлері болса жазып тапсыруларыа болады. Келесі келгенде андай кітап келсін деген ойлары бар.

«Тілек параын» толтыру. Балалар олтабаларын ояды.

«Білімпаздар» мен «Кітапмарлар» командалы сайысы

Балалармен «Кк сандытаы» кітаптар бойынша ойын - сайыс.

2 командаа бліну.

ту барысы:

Кітапханашы: Ал, кне, балалар «Мен ай ертегіденмін» атты сайысымызды бастайы. Мен сіздерге ертегілерден зінді айтайын сіздер тауып крііздер. Ал бастайы:

...Мені ыдысыма тиіскен кім?! –деп, аырады.... (ш аю)

-...ні андай тамаша, тте, лаым жасы естімейді,... (Бауырса)

ырауыл:

- айда барасы, бйрыты мытып кетті бе?- деп, ашып бара жатан тлкіні артынан айайлады. (Тлкіні жорытары)

Кітапханашы: Балалар енді сендер халы ертегілерін жасы біледі екенсідер. «Мен ай ертегіденмін» атты сайысымызды жаластырайы. Бл жолы мен сендерге ертегілерден суреттер крсетемін. Осы заттар ай ертегіде кездеседі?

(слайдтар крсету)

Жмба шешу:

Орман жанында

шеуі бір йде трады.

ш тсек, ш жасты,

ане, олар кімдер?     (ш аю)

аймаа иленген,

Терезеде суытылан,

Сап-сары домаланан.    (бауырса)

Викториналы сратар

1 командаа1. андай балалара арналан газет-журналдарды білесідер?

(«Балдыран», «Айглек», «Бала би», «Млдір бла», «Ажелкен», т.б.)2.Кітап басып шыаратын жер алай аталады? ( Баспахана )3.Мектеп оулытары андай баспалардан шыарылады? («Атамра», «Алматыкітап», «Арман ПВ», «Мектеп», «Ббек»).

2- командаа4. Кітапты жазан адам алай аталады? (Автор)5. Халыаралы Балалар кітабы кні ай кн? (2-суір)6. Дниежзілік кітап кні ай кн? (23-суір)

Кітапханашы:  Балалар, кітапты олдарыа алып оыылары келеді ме?

Сендерден кейін осы кітаптарды баса балалар да пайдалана алуы шін сендер кітап нені жасы кретінін білулері керек.

( Ойын «И-жо )

Кітапханашы: / Егер келісседер и, келіспеседер жо дейсідер/

Кітап нені сйеді?

Кітап бауы «и», ар не жабыр «жо», Кір олды «жо», ыптап стауды «и», Еркелеткенді «и», уыран  жмыртаны «жо», Еденде жатанды «жо»,  Таза олды «и», Тбелескенді «жо», Кітап сресінде труды «и», Білгіш оушыларды «и».

/Сратара дрыс жауап берген балалара сыйлытар, тттілер лестіру/

Енді балалар Кк сандыа тілек –пікірлері болса жазып тапсыруларыа болады. Келесі келгенде андай кітап келсін деген ойлары бар.

Кітапханашы: Кк сандыты саяхаты мерекесіне белсенділік крсеткендеріізге рахмет. Міне бізді кішкене мерекеміз – кітап мерекесі де аяталды

-Брін, брін, білесі, ои берсе кітапты, - демекші рметті бізді бгінгі ертегілігімізге атысушы балалар.

Міне сондытан кітапты жасы кріп, рметтейік. Кітапханаа барып кітап оиы, олай болмаан кнде біз білімді болып суіміз ммкін емес. Кітап аылына аы срамайтын алтын азына.

Естелікке «Кк сандыпен» бірге суретке тсу.

Кездескенше сау болыыздар!

«Кк сандыты» саяхаты – Аппаз ауылында

06.09.2015-12.09.2015

40081201934210370141586360723901489710-21474684002146811191Аталмыш акция аясында кітапханада кітап крмесі йымдастырылды. Ерекше семделген крме балаларды ызыушылыын арттыра тсті.Е кіші оырмандара кітап оылымдары йымдастырылды.Жалпы айтанда, оырмандар арасындакітап крмені абройы стем болды. Кк сандыты ішіндегі кітаптар заманауи басылымда керемет жне сем безендірілген 37 дана кітап балалар назарларына сынылды.Іс-шара барысында кк сандыты пайда болу тарихы нгімелеп берілді.Балалар уана-уана сратара жауап беріп,кк сандыты ішіндегі кітаптарды дауыстап оып, здеріні алан серлерімен блісті.Іс-шара кілді тіп, балалар жан-тнімен уаныша бленіп,мерекеге шаттанып алды. Кк сандыты ішіндегі кітаптармен танысып 7 сынып оушылары фантастикалы кітаптардан «Чудесный нож», «Балалара арналан дебиеттер» оыса, 5 сынып оушылары «ш аю», «с тмсы патша», «ліпби», «Медас парша»т.б ертегі кітаптарын оып здеріні алан серлерін баса да оырмандара рнектеп жеткізе білді. Сонымен атар балаларды естеріне кбірек саталан жадайды аааза тсіру сынылды жне балалар ызыа кірісіп салан суреттерімен блісті.

3200402895603577590270510орта келе балалар «Кк сандыты» ыймастыпен шыырып салды «Кк сандыты саяхаты» жаласып баса да балаларды ойларынан шыады деген ойдамыз, демек жаа оырмандарымызды атары арта тсетіні сзсіз.

«Кк сандыты саяхаты» жобасы Нркен ауылыны кітапханасына келіп жетті.

13.09.2015 -18.09.2015

16 азаннан -20 азана дейін кітапа толы сиырлы кк санды Нркен ауылыны

35775902459990жас оырмандарына сынылды! Байауа атысан Нркен бдіров атындаы № 10 орта мектепті 4-5- оушылары жалпы саны 35 бала атысты.йымдастыран Нркен атындаы модельді кітапханасыны кітапханашысы Маякина Баытгл Рахиметолаызы-609601251585. 19 азан 2015 жылы Нркен ауылыны модельді кітапханасында №10 орта мектебімізді 4 - 5 - 6 сынып оушыларымен жне мектеп кітапханашысы Мапал Сарсековамен йымдастырылды. «Кк сандыты саяхаты»атты кітап оуды дамыту акциясы ауылымыза да келіп жетті отанды жне шетелдік авторларыны здік шыармаларымен таныстырылды. Жоба аясында «Кк сандыты саяхаты» крме –тсукесері жас оырмандара назарына сынылды. Балалар «Кк сандыты» шыу тарихы сонау Германия елінде екенін, алдымен Ресейде, содан со бізді елге де келіп жеткенін білді. Жобаны жмыс істеген уаытынан бастап кітапханашы « Кк сандыта» сынылан кітаптар бойынша гіме рбітіп, кітаптара шолу жасады. Мектеп кітапханашысы Мапал Сарсекова йымдастыруымен Биыл аын, нші композитор Мди Бпилыны туанына 135 жыл толып отыр осыан орай «Шыа біткен шынар» неге саатын ткізілді. Аынны мірі мен шыармашылыын лгі ету, оырманны білімдерін кеейту. Шыармашылы, ізденімпаздытарын, ойбелсенділіктерін дамыту. лтжандылыа, адамгершілікке трбиелеу, эстетикалы, сахнада зін стау мдениетіне трбиелеу масатында ткелі отыр. Оушылар з тілектерін жазып, пікірлерін айтып, кейбіреулері шыармашылыпен лн шуматарын да шыарып жібеді. Оушыларды наан кітаптары жайлы Оралхан Рсіл,- Жануарлар туралы ертегі, Айнабаев Алпамыс -Уаыт кеістегіндегі саяхат, Нржан Назым – ш кшік, Сады Дариа - дептілік демілік, Жаан Саыныш - Кім ойлап тапан, Сапар Дариа -Балдурен таыда баса оушылар здеріне наан кітаптарына ку болды. Осынадай игі шараларды бізбен бірге блісуге мектебімізді зін – зі тану пн малімі Хисы Глнарай,мектеп медбикесі Уатаева Жмагл, саз мекетбіні домбыра сыныбыны малімі Ахметова Айман, ауылдаы желер ансамбіліні мшесі Айтжамал апай да атысып з пікірлерін ортаа салды.

Мди Бпилына арналан неге саатынан крініс.

-80010-462915

Жасай берсін «Кк санды»

Оуа мар ланбыз!

р балаа кітапты,

Тигізер кп пайдасы.

зілмеген ынтасы,

Оы, оы кітапты.

Адам досы адамны,

Серігі жне аылшы

Оыса сзі тзелер,

Асыл кітап оржыны.

Білім – мір блаы,

Кітап -мір шыраы.

Ыбрай атам шаыран,

Білімге штар баланы.

Абайды оып, жырлады.

Ертегі оып, тыдады,

Оуа штар ланы

Жасай берсін « Кк санды»

араанды аласы, араралы ауданы, Нркен ауылы № 10 Нркен бдіров атындаы жалпы білім беретін мектепті (КММ –ны) 11 сынып оушысы Кеесбек Мархабат Жасланызы7312660-93356307217410-88974806804660-93510106709410-8912860

Жас достар!

«Келешегіміз жас рпаты олында» деп елбасымыз айтандай, болашаты іргесін сіздер алайсыздар. Сіздер білімді болып, рухани байылытарыызды кеейтіп, кітапа деген лшыныстарыызды арттыруларыыз керек. «Кш білімде, білім кітапта» деген осыдан айтылса керек. Сонау тариха кз жгіртсек Ыбырай Алтынсарин атамыз « Кел, балалар оылы », деп ран тастап, аза балаларына арнайы мектеп ашты. Соны арасында білімді болып келеміз. Сол білімді. рі арай дамыту шін, рине кітап оу ажет. Кітап оу з біліміді шыдау жне з тарихыды білу. «Кк сандыты» Бріміз оимыз! рашан оимыз! Кез келген жерде оимыз! Деген ранды птаймыз

№ 10 Нркен бдіров атындаы жалпы білім беретін мектепті (КММ –ны) 10 сынып оушысы Зайраш Зарубек Асылбекызы

«Кк санды» Т.убкіров атындаы ауылды кітапханасында

19.09.2015-24.09.2015

1. Сайыса атысан 20 адам

2. йымдастырушылар саны 5 бала, бадарламаны серіктесі уырша йірмесі, кітапхана,кімшілік. уырша йірмесі жетекшісі Исина Айнаш Екпінызы

3. Іс- шаралар жалпы саны: 4. Атауы: дауыстап оу, мнерлеп оу, гімелеу, сахналы ойылым. 31.10. 2015 ж Тотар ауылы, № 6 мектеп, 20 оушы саны.

4. «Тлкі, аю жне ойшы» фотолар

йымдастырушысы: Нуркетаева Сымбат Оралызы, атысушылар саны: 26

Ктілетін нтиже: иындытан р ашанда жол табу, жасспірімдерге улы – смдытан ада болуды насихаттау болып табылады.

5. уырша йірмесі, мектеп, кітапхана.

6. Жадынама «Кк сандыпен оу ызытыра», хабарландыру «Бірге оимыз, рашанда оимыз, барлы жерде оимыз»,

7. Волонтерлар атысан жо.

8.БА- та іс- шара туралы: газетке « Кк сандыты ауылды аралау кезі» атты маала жазылып дайындалуда.

114300132715331470010795

«Бірге оимыз, рашанда оимыз, барлы жерде оимыз» кітап крмесі

057785308610057785

Балалар оу мен гімелеуде «Тлкі, аю жне ойшы» крініс

30861000-1143000

аппас О. (7 жас) «Еркеме - ертегім» Матай А. (8 жас) «Еркеме – ертегім»

гімелеуге атысандар:

Жексенбай,Т. Бал бла. Айтмаанбет Айгерим (9 жас) оыды.

«Тлкіні жорытары» атты кітапты Матычина Вера (10 жас) сол жерде оып гімелеп берді.

«ш аю» халы ертегісін Вы-Фен-Те Амина (8 жас) оып гімелеп берді.

Мнерлеп оуа атысандар:

Еділбаев, Т. «Айша: ледер, мысалдар, жмбатар, жаылтпаштар, санаматар» атты кітабын Серік Жанерке (8 жас).

Меламед,Г. Жемістер: аударма.: Серік Акерке (8 жас).

Жануарлар туралы ертегілер:Халы ауыз дебиеті. Болат Ажар (9 жас) мнерлеп оыды.

12. Оырмандар мен келу саны кбейген жо, алда ткен шараларды крсеткішіндей.

13 міров Нрланны отбасы «Жаня мен кітаптар» оыды (Болат Ажар -9 жас).

(Робин Гудты басынан кешкен ызыты оиалары (Ертегілер елінде),

Жюль Верн «Он бес жасар капитан» роман,

Видмарк М. «Дело о муммий» Кітаптаы кейіпкерлерді басынан кешкен ызыты оиалары оырмандарды ызытырды. Ондай кітаптар тізімде болды.

14. Бадарламаа атысандар: Тотар ауылыны № 6 орта мектеп, № 3 филиал кітапханасы, ауыл кімшілігі.

15. йымдастырушыларды баасы жасы. Шара барысында ешандай иыншылытар болан жо,

16. Е жоары рейтинг «Жануарлар туралы ертегілер»: халы ауыз дебиеті жне де осы кітап «Кк сандыты» е жасы кітап ретінде табылды.

«Тлкі, аю

жне ойшы»

атты ертегілікті сценарийі

Масаты: білімні кілті кітап арылы берілетінін ындыру, кітапты адам міріндегі маызы, ылым мен білімні пайдасы жайлы тсіндіру. Кітапты ктіп, оны таза, пайдалануа йрету.

Крнекілік: «Бірге оимыз, рашанда оимыз, барлы жерде оимыз» кітап крмесі, шымылды жне уыршатар.

Кітапханашы: рметті оушылар мен стаздар! «Кк сандыты сиырлы саяхаты» атты ертегілігіне жиналып отырсыздар.

Автор – Бір ойшы баып жрсе, бір тлкіні бір аю уып келеді екен. Тлкі бір тама кіремін дегенде тар тесігіне кеудесі сыйып, бксесі сыймай алады. Ал, тлкі болса баса бір тесігінен жылт етіп шыып, айналып есікке жаындайды. Болан жайды баылап тран ойшыны креді.

Аю: - Е, ойшы, сен не крді?

ойшы: - Ойбай, мен ештеме крмедім,.

Аю: - Жарайды. Кргеніді айтса - лесі!

Автор: Кешке ауылына келген со, ойшы кргенін кездескен адамдарды бріне айтады. Мны естіп, ыза болан аю ой жайып жрген ойшыны іздеп табады.

Аю: - Ештеме крмедім, ешкімге айтпаймын деген уде айда? Енді сзіде трмааны шін мен сені жеймін,

ойшы: - ш кнге рсат бер, й- ішіммен, аайын-туанмен оштасып келейін,

Аю: - Жарайды. ш кнге рсат берейін.

Автор: ойшы екі кн й-ішімен, аайын –туанымен оштасып,уделескен уаытына бір кн аланда далада жылап отырса, асына лгі тлкі келеді.

Тлкі: - Е, ойшым, неге жылап отырсы?

ойшы: - Ойбай, осылай да, осылай, брі сені кесірі. Енді летін болдым!

Тлкі: Е, ндеме, мен саан кмектесейін, аюдан алай тылуды амалын табайын. Ал, сен маан не бересі?

ойшы: - Ойбай не аласа, соны берейін!

Тлкі – Егер мен сені аюдан тарсам, сен маан зіні бір бйрегіді бересі бе?

Автор: ойшы атты сасады, біра баса амалы болмаандытан:

ойшы: - Мейлі, берейін.

Тлкі: - Ауылыа барып, демал. Ерте осы жерге кел де, аюды кт. Аю келгенде анау жерде шады брыратып мен жрейін. Аю срар: «Анау неткен ша?» - деп, сонда сен: «Ол – ханны баласы. Оан аюды жрегі емге керек деп, соны іздеп жр де». Аю орыанынан ашып кетер.

Автор: Екеуі уделесіп, тлкі кетеді. Келесі кні ойшы аюмен кездеседі. Аю алыстан брылдаан шады креді.

Аю: ойшым, анау брылдаан не ша?

ойшы: Ол – ханны баласы. Оан аюды жрегі емге керек деп, соны іздеп жр!

Аю: Ойбай, ойшым, онда мен тезірек ашайын! Тек сен мені кргеніді айтпа.

Автор: Осыны алыстан байап, кліп тран тлкі аю аша жнелісімен ойшыны асына келіп:

Тлкі: ойшым, мен саан кмектестім, енді сен удеде тр. Маан бір бйрегіді бер.

Автор: ойшы ипытап, жыламсырап белбеуін шешеді. Осы кезде ш кн бойы жнді йытай алмаан, жнді тама ішпеген ойшыны іші шрылдайды. Тлкі лаын тіге ойып:

Тлкі: О, не, ысылаан?

ойшы: - Тнеу кні бір тазыны кшігін жтан едім. Сол енді лкен тазы болып, ішімнен шыайын деп, ысылап жатыр.

3148965-555625Тлкі: - Ойбай, ойшым, ендеше дос болайы. Тазы шыып кетпесін.

Автор: Міне, тлкіден улы йренген ойшы басына туан ауырпалытан осылай тылыпты.

Кітапханашы: адірлі оырмандар, онатар! Бгін сендер кп, біліп йрендідер. «Кк сандыты сиырлы саяхаты» атты ертегілімізді аятаймыз. Келіп тамашалаандарыыза рахмет!

196215-645160

«Тлкі, аю жне ойшы » атты ертегілік

31.10.2015 20 адам атысты

1. «Бірге оимыз, рашанда оимыз, барлы жерде оимыз» атты кітап крмесі йымдастырылды.

2. Исина Айнаш апайды пікірі

3. орытындылау

Крнекілігі: шымылды жне уыршатар, кітап крмесі.

Ертегілікке № 6 орта мектепті 2-5 сынып оушылары шаырылды. Кешті ауыл кітапханашысы Нуркетаева Сымбат жргізіп отырды. Кеш барысында. № 6 орта мектепті 2 сынып жетекшісі, уырша театрыны йымдастырушысы Исина Айнаш Екпінызыны йымдастырумен тті. 7 сынып оушылары ойылымды стті орындап шыты. «Тлкі, аю жне ойшы» ертегісіні - «тлкіні» рлін ойнаан 6 сынып оушысы Інжу айдар, «аю» рлін – 6 сынып оушысы Жанеркеызы Дария, «ойшы» рлін – 6 сынып оушысы Дуренлы Айнар з рлдерін стті орындап шыты

орытынды сзді Исина Айнаш апай: - «Балалар, кітапты адам мірінде андай маызы бар екенін сезген боларсыдар. Кітап – бізді досымыз, аылшымыз, кітаптан кп малмат аламыз, кітап адамгершілікке, ізгілікке трбиелейді.» - деп сз алды, кітапхана жымына, оырмандара, жас оырмандара алысын айтты. Кеш соында кітапхана оырмандары мен уырша театрыны йымдастырушысы Исина Айнаш апай мен естелік фотоа тстік.

«Кк сандыты» саяхаты – Абай ауылында

25.09.2015-31.10.2015

2000255695953806190569595Кк сандыты саяхаты Абай ауылды округіні кітапханасында жаласын тапты. Кітапханаа кішкентай блдіршіндермен тменгі сынып оушылары жиналды. «Бауырса» ертегісіні желісімен крініс ойылды. Шалы (уантай Бекслтан) кемпіріне (Амантай Зухра) бауырса пісіртіп, бауырса (Валиева Феруза) терезеден домалап тсіп орман адарына кездеседі: ояна (Армия Нрым), асыра (аймолдин Бекасыл) жне аюа (Оразбеков Нртілеу) жолыып, демі нін айтады. Аю бауырсаты Абай ауылыны кітапханасына кк санды келгенін айтып, баса адара жем боланша бірге баруын срайды. Сйтіп брі кітапханаа келіп, жиналан оушылармен бірге кк сандыты тамашалайды.

2691765-419735Кк санды саяхаты сонау Германиядан басталып, Ресейді аралап, бізді азастана келгені жайлы, оны ішіндегі кітаптар туралы кітапханашыдан малмат алып, тттілерді блісіп, оушылар дн риза болды.

Уаыт пен кеістік лшеміне сыймайтын, адам рухыны тылмыс пияларын жария ететін, есте жо ескі заманды еске тсіріп, дниені есігін ашатын сыр – осы кк сандыты ішіндегі демі, тартымды, ызыты ертегілермен балалар танысты.

Кітапты асиеті мгілік. Оымаса ой тоырайды демекші, оу, білім бар жерде рухани су, жетілу бар.

Кішкентай оырмандарымызды кітап оуа деген штарлыы арта тсті. Кітаптан асан азына жо. Ешандай байлы, дние оны орнын баса алмайды.

ызытыран кк санды – Теректі ауылы

01.11.2015-06.11.2015

«ызытыран кк санды» атты кк сандыты ашылу кніне арналан сценарийі

ткізілетін орны: кітапхана

ткізілетін уаыты: 5 азан саат 15,00 де

Жргізуші: Бдешова Майгл Аынызы

-32385-626110

Кітапхана іші мерекеге сай безендірілген, «Бірге оимыз, рашанда оимыз, барлы жерде оимыз» атты крме йымдастырылан, оырмандарды з ойларымен «Кк санды саяхаты» туралы суреттер.

Жргізуші: рметті онатар, оырмандар! Германияда, Ресейде жаласып «Кк сандыты саяхаты» атты кітап оуды дамыту акциясы азастана келіп жетті. азастанны барлы айматарын аралап келіп, бізді араралы ауданына келді. Сол ауданымыздан бгін міне, бізді Теректі ауылына, яни, бізді кітапханамыза келіп жетті.

Жмашева Айзаданы орындауында «Ертегілер елінде» німен арсы алыыздар.

Бл рсімге 1-6 сынып оушылары, мектептегі даярлы тобыны оушылары жне траты оырмандар келіп атысты. аза жне орыс тіліндегі балалара арналан жаадан шыан кітаптар салынан «Кк санды» ашылып, бюетіне салынан тттілер балалара таратылды.

Кітапханашы р кітапа шолу жасап, таныстырды. Сол кітаптарды ішінде бізге таныс, оыан кітаптарымыз бар екен.

Тманбай Молдаалиевті «Балалара базарлы» атты кітабы 11 жасар білова Айтолын «Шкірт сыры», «Мейірімді жер Ана, аспан Ана», «арлыаш», «Наурыз келді», 11 жасар Мейрамбек Ерасыл «ыстаы орман», «ар жауанда», «Сйемін» жне «Сыраната», 10 жасар Рымлов Жарын «ошаан», «Балалар кні», «рік глдеп» ледерін ызыа оитын ойларын ортаа салды.

Айтолын мен Ерасылды пікірі: Тманбай Молдаалиевті кітабы, ледері бізге найды, йткені оуа, жаттауа жылдам жне сздері де есте тез саталады.

«Бауырса» ертегісін даярлы тобыны оушылары Амантай Асан, Батияр Нрасыл, Еркін Дильназ жне Тлеу Айбатырлар ертегіні бастан-ая айтып берді. Асан мен Дильназды пікірі: «Бауырса» ертегісі ызыты, оянды, асырды, аюды ле айтып беріп, алдап кететіні, ал тлкіні алданбай, лаым естімейді, мрынымны стіне келіп айт деп, бауырсаты зін жеп оюы ызы.

«ш аю» ертегісін 8 жне 9 жасар Темірхан Айслу, Рысбек Назым, Батияр Аяла жне Рымл Кусар ертегіні гімелеп берді. Кусар мен Айслуды пікірі: ертегі кітаптарды жасы креміз, йткені ол шынды. Ал Назым мен Аяланы ойы: ертегіні те жасы кріп оимыз, оны тсімізде брыс жерлерін, дрыстаймыз деп клдірді.

Трдаын Жексенбайды «Балбла» атты кітабында «Екі кшік» гімесін 11 жасар Мейрамбек Ерасыл, Ермекті екі кшігі Аппаай мен Ккжал туралы, Аппаайды аылды кшік екенін ызыты ып гімелеп берді. Ал 10 жасар Жаслан Дария «Балбла» кітабынан «Бозторайды ясы» атты гімесін з ойын жеткізе білді. Ерасыл мен Данияны пікірі: жеіл рі ыса гімелер бізге найды, йткені оуа да, айтуа да оай.

Халы ауыз дебиетінен «Жануарлар туралы ертегілер» кітабынан 11 жасар бутай Айару «Тышанны аылы», «Аыма асырды аш алуы», «Тапыр оян» ертегілерін те шебер айтып берді. Айаруды пікірі: ертегілерді оып, оны гімелеп бергенді жасы кремін деді.

«Тілек кітапшасы» кітабына оырмандар з пікірлерін жазды.

8 жне 9 жасар Темсірхан Айслу, Рысбек Назым, Батяир Аяла жне Рымл Кусарларды тілегі: осындай «Кк санды саяхаты» атты рсім бола берсін, бізге оны ішіндегі ертегі кітаптар мен тттілері нады. те ызы болды.

10 жасар Рымлов Жарын мен Жаслан Дария тілектері:

Осындай «Кк санды саяхаты» рсімі жыл сайын бола берсін, бізге нааны оыан кітабымызды, ледерімізді еске тсіріп, айтадан айтып, гімелеп берімен атар «андай кітаптар, андай тттілер бар екен» деген ойда болды.

11 жасар білова Айтолын мен Мейрамбек Ерасылды з тілектері:

«Кк санды саяхаты» ауданымыза келіпті дегеннен бастап, бізге де те ызы болды. Кітапханашы апайымыза да кнде «ашан келеді?» деп мазамыз болмады. йткені ішіндегі пия заттар бізді ызытырды.

Жалпы оырмандарды, оушыларды «Кк санды саяхаты» атты бадарлама те ызытырды.

«Кк санды» саяхаты Егіндібла кітапханасында

07.11.2015-12.11.2015

91440-29210Кітапты насихаттау, кітапты оуды мніне жне ерекшеліктеріне назар аудару, жаа кітаптармен  жне жаа авторлармен танысу масатында, «Бріміз оимыз! рашан оимыз! Кез келген жерде оимыз!»,- деген ран аясында облысты Абай атындаы балалар кітапханасыны бастамысымен тамыры тереде жатан сонау Германия елінен бастау алан «Кк сандыты саяхаты» атты халыаралы жобасы шеберінде саяхаттап жрген іші ажайып сыра толы санды Егіндібла селолы модельді кітапханасына да (05.11.2015 ж) келіп жетті.

Елімізді сондай – а шетел жазушыларыны тамаша туындылары бар кк санды алдымен кітапханамызды е кішкентай оырмандарына, яни селодаы «Айглек» балабашасыны жас оырмандарына таныстырылды. Алдымен балаларды шыр иалдарын білу масатында кк сандыты ішінде не бар екендігі туралы ойларын біліп, бал тілді кішкентай блдіршіндерді сан илы ызыты жауаптарынан со, кк сандыты тарихына тоталып, сандыты ішін ашып кітаптар легімен таныстыран стте балалар зор ынтамен ызушылыпен зер салып, сратар ойып, здері оыан кітаптары да кездескенін айтып, жнеде таныс емес кітаптар мен авторларды оыысы келетін ызушылытарын жасырмады. Ішінен кітапханашы балалара «ш аю» атты ертегі кітапты оып бергенде балалар ден ойып, йып тыдады. Шара соында балалар кк сандыпен суретке тсіп, мре – сре болысып, сандыты саяхаты аяталанша кітапханаа трбиешілерімен, ата – аналарымен барып, кітаптарды алатындарын айтып сандыпен саяхат ызыты боланы соншалы имастыпен шыарып салды. Бала баша мегерушісі Меруерт Маткенызы бастаан жым «Кк сандыты саяхатыны» серлі боланын, балаларды ой- рісін, рухани лемін алыптастыруда осындай игі шараларды ткеніне ризашылытарын білдіріп, оларда балаларды ойын птап, яни сандыты саяхаты аяталанша ішіндегі ажайып сырларын кішкентай балалара оып беріу масатында кітапханаа уана келетіндерін жеткізді.

20250154813935

Саяхатты келесі блігі кітапханамызда селодаы №43,5 мектеп жнеде интернат йі оушыларымен тті. детте жаа жылда аяз атаны дорбасынан сыйлы ктіп йреніп алан балалар бл жолы кк сандыты ішінде не бар екен деген таданыспен арады. Алдымен кк сандыты тарихына ысаша тоталып ткеннен кейін, сыра толы кк сандыты балалар кітапхана діскері Жанар Тлеутайызмен бірге ашып, кк сандыты тсауын кесті, осындай игі шара туралы балалара айта келе, тосанды демалыстарын ызыты етіп ткізуді бірден – бір таптырмас жолы рухани байлыты киелі ордасы кітапхнаа келген жас оырмандара алысын білдіріп, анаттары талмасын, оуда озатта ойлы, саналы азамат болып сідер деп жрек жарды лебізін жеткізді. Ендігі кезекте кок сандыты ішінен шыан 37 кітапты ішінен «лем балалар дебиеті» сериясымен жары крген Жюль Вернны «Он бес жасар капитан», Шарль Перро мен Аайынды Гриммдерді лемді тамсандыран тамаша ертегілері, Даниэль Дефоны «Робинзон Крузо» атты шыармаларына шолу жасалды, жазушыларды мірі мен шыармашылыына тоалып, жоарыда айтылан кітаптарды ысаша мазмны айтылды, балаларды арасынан аталмыш шыармаларды оыан Зейнел Мажан, абыл Балнр сынды оушылар з ойларын ортаа салып, оыандаы алан серлерімен баса жиналан балалармен блісті. Аталан ш шыарма да бгінгі тада оушыларды ызушылыын тудырып отыран сраныса ие туындыларды бірегейі боландытан іріктеп алып,тоталуды жн санады. Жалпы сандытан шыан кітаптарды ішінен здеріне таныс емес кітаптармен танысып шыып, сандыты саяхаты барысында алып оитындарын айтып, ызыушылы танытып, белсенділік крсетті.

Елімізде білімді, рухани бай рпа кбейе берсін,осындай игі шарлар жаласын таба берсін деген ниетпен шарамызды ортындылап, сандыты ішінен шыан тттілер балалара лестірілді.

7. Волонтерлар – балалар здері болды.

4152908642358. «Кк сандыты саяхаты» жергілікті «араралы газет бетінде

«Кк сандыты саяхаты» бадарламасы жасы дегейде тті деп ойлаймыз. Бадарлама аясында мектептерге, балабашалара библиодесанттар, кітапханалы аладар, ойылымдар, ашы трбие сааттары жасалды. Бл акция балабаша трбиеленушілерінен 9 сынып оушыларына дейін те жасы сер алдырды. Балаларды салан суреттеріне, жазан пікірлеріне арап осыан кз жеткізуге болады. Санды ішіндегі кітаптар тізімі де те жасы бааланды. Мектеп кітапханасы осындай кітаптарды зінде де боланын алайтындыын жеткізді. азіргі кні заманауи еуропалы балалар дебиеті жоары сраныса ие. сіресе фильм кейіпкерлері жайлы кітаптарды балалар жасы оиды. Сондай мазмндаы «Уаыт кеістігіне саяхат» атты жне «Ббектерге арналан ызыты ертегілер» атты кітапа балалар ызыушылы танытты. Ата-аналар да бл акцияа белсенді атысты. Балаларынан осы «Кк санды» туралы естіген ата-аналар тменгі сыныпта оитын балаларын здері ертіп келіп, келіп, оырмандар залында оып отырды.

«Кк сандыты» жасы кітабы ретінде аылшын халы ертегісіні желісі бойынша шыарылан «Ертегілер елінде» топтамасы тадалды.

Жалпы «Кк сандыты саяхаты» баадарламасы – жаадан шыан бадарлама. Нтижесі жасы болады деп ойлаймыз. азіргі кні кітапханалара оырман азайып бара жатан кезде осындай бадарлама бізге ауадай ажет.


Похожие работы:

«Пример кластеризацииПлан работы: постановка задачи; сбор данных; оценка качества данных, очистка данных; преобразование данных; формулирование гипотез; обработка данных; представление данных; выводы. Попробуем кластеризовать самые крупные страны мира по их поведению в области импорта...»

«-759460-545465Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Поволжский государственный колледж" Рейтинг поданных заявлений на специальность "Гостиничный сервис" с 1 июня по 2 июля Фамилия Имя Отчество Ср.балл аттестата Аттестат КОЖАНОВА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 4,7368 оригинал ТАНЫГИНА ВЕРА РУСЛАНОВНА...»

«УТВЕРЖДАЮ Начальник Департамента энергетикиАдминистрации Томской области М.В. МедведевПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВТОРОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СМИ, ПРЕСС-СЛУЖБ КОМПАНИЙ ТЭК И РЕГИОНАЛЬНЫХ АДМИНИСТ...»

«Дополнительное соглашение № _ к договору _№ _ от г. (указать наименование Договора) (далее – Договор) г. Москва "_" 201 г. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", именуемое в дальнейшем "Банк", в лице, действующего на основании,...»

«МЕНЮ с 27.03.2017 по 31.03.2017Понедельник Ясли   Сад Завтрак   Завтрак 185 Каша рисовая молочная жидкая 150   185 Каша рисовая молочная жидкая 200 395 Кофейный напиток с молоком 150   395 Кофейный напиток с молоком 180 6 Масло сливочное(порциями) 5   6 Масло сливочное(порциями)...»

«Сценарий семейного праздника "Семья для домовёнка Кузи" Ведущий: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, гости наши дорогие! Сегодня наш праздник называется "Семья для домовенка Кузи". Ведущий: Ну, вот, ре...»

«Unit Two Text: Components of the Automobile Dialogue The exercises to be done before reading the text Предтекстовые упражнения Упражнение 1. Прочтите слова и словосочетания и запомниnt их русские эквиваленты. engine (po...»

«НОВОВОЛИНСЬКА ГІМНАЗІЯ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Вулиця Кауркова 4-А, м. Нововолинськ, Волинська обл., 45400 (03344) 4-92-09 ідентифікаційний код 21739873 НАКАЗ 05.02.2015 м.Нововолинськ № Про організацію і ведення цивільного захисту Відповідно до Кодексу цивільног...»

«English Russian a.m. Время с 12:00 ночи до 11:59 дня About how many Приблизительно сколькоObtuse angle Тупой угол Acute angle Острый уголAcute triangle Остроугольный треугольникAdd Прибавить, сложитьAddition СложениеAlgebra АлгебраAlgebraic relationships Алгебраические выраженияAngle УголApproximately ПриблизительноArea Пло...»


 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.