WWW.DOCX.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет материалы
 

«2879725-51435«ОСТАНАЙ АЛАСЫ КIМДIГIНI ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БIЛIМ БЛIМI» «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ МЕМЛЕКЕТТIК МЕКЕМЕСI АКИМАТА ГОРОДА КОСТАНАЯ» Б Й Р Ы П Р И К А З 21.12. 2016 жыл №1261 ...»

2879725-51435«ОСТАНАЙ АЛАСЫ КIМДIГIНI ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БIЛIМ БЛIМI» «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

МЕМЛЕКЕТТIК МЕКЕМЕСI АКИМАТА ГОРОДА КОСТАНАЯ»

Б Й Р Ы П Р И К А З

21.12. 2016 жыл №1261

Жалпы пндер бойынша

Республикалы олимпиаданы

ІІ (алалы) кезеіні орытындысы туралы

Білім бліміні «2016-2017 жылды жалпы пндер бойынша Республикалы олимпиаданы ІІ (алалы) кезеіні ткізу туралы» 2016 жылы 5 желтосандаы №1093 бйрыына сйкес, 2016 жылды 8-9 желтосан кндері 15 жалпы пндерінен Олимпиада ткізілді (бдан рі - Олимпиада).

Олимпиадаа аланы 30 білім йымынан 627 оушы атысты (инновациялы – 305, аралас метептер – 128, жалпы орта мектептерінен– 194. Соны ішінде аза тілі мен дебиеті - 26, орыс мектептеріндегі аза тілі – 52,орыс тілі мен дебиеті – 51, аза мектептеріндегі орыс тілі – 27, Казахстан тарихы – 63, аылшын тілі – 81, неміс тілі – 10, француз тілі – 6, математика – 49, физика – 53, химия – 47, биология – 62, информатика – 13, география – 54, ы пндері – 33).

Жеімпаздар мен жлдегерлер – 328 оушы, соны ішінде инновациялы мектептерден – 188, аралас мектептерінен – 57, жалпы орта мектептерден – 83 оушы. Жалпы пндер бойынша ІІІ (облысты) Республикалы олимпиадаа атысуа 201 оушыны сынан.

Жоарыда крсетілгенні негізінде БЙЫРАМЫН:

1.Бекітілсін:

1.1.Олимпиада діл-азыларыны хаттамасы;

1.2.алалы білім йымдарыны жалпы орта жне аралас,

инновациялы мектептеріні олимпиада орытындыларын бліп

крсету ( 1осымша);

1.3.Олимпиадада бірінші орын алан оушылар тізімі (2 осымша);

1.4.Олимпиадада екінші орын алан оушылар тізімі ( 3 осымша);

1.5.Олимпиадада шінші орын алан оушылар тізімі (4 осымша);

1.6.Жалпы пндер бойынша Республикалы олимпиаданы ІІІ

(облысты) кезеіне сынылан оушылар тізімі (5 осымша);

2.Олимпиаданы жеімпаздары мен жлдегерлерін білім бліміні мадатау ааздарымен мараппаттау (2,3,4 осымша).

3.ш жне одан да жоары жлдегерлер мен жеімпаздар дайындаан малімдерді білім бліміні мадатау ааздарымен марапатталсын.

4.Олимпиада орытындысы бойынша жлделі орындарды анарлым кп жинаан мектептерге «здік олимпиада рамы» номинациясы берілсін: инновациялы мектептер арасында «останай аласы кімдігіні білім блімі А.М. Горький атындаы мектеп-гимназиясы» ММ (Шушпанова И. В.), аралас мектеп арасында «останай аласы кімдігіні білім блімі №1 мектеп-лицейі» ММ (Шарипова С.С.), жалпы білім беретін мектептер «останай аласы кімдігіні №23 орта мектебі» ММ ( Саутбаев Б. Ш.).

5.Мектеп басшыларына:

5.1.Олимпиаданы орытындыларын педагогикалы кеесте сараптау;

5.2.2016-2017 оу жылына дарынды балалар туралы деректі тзету;

5.3.Республикалы олимпиаданы ІІІ (облысты) кезеіне

оушыларды нтижелі жайындалуына жадай жасау.

6.Дарынды балалармен жмыс жасайтын алалы «Дарын» орталыыны басшысы (А.С.Сайпилова), Олимпиаданы ІІІ (облысты) кезеіне сынылан оушыларды жоары оу орныны оытушыларымен дайындытарын адаалауды кшейтсін.

7. Олимпиаданы ткізуге олайлы жадай жасааны шін «останай аласы кімдігіні білім блімі №1 мектеп-лицейі» ММ (Шарипова С.С.), «останай аласы кімдігіні білім блімі №2 мектеп-лицейі» ММ (Дандыбаева Г.Т.). алыс білдірілсін.

8.Олимпиаданы ткізу барысында физика пні бойынша ІІ (практикалы) турына керек материалдар мен жабдытармен амтамасыз еткені шін «останай аласы кімдігіні білім блімі №3 мектеп-гимназиясы» ММ (Нурманова Б.Ж.), «останай аласы кімдігіні №10 орта мектебі» ММ (Раисов Р.Е.), «останай аласы кімдігіні №20 орта мектебі» ММ (Шинбулатова К.Б.) алыс білдірілсін.

9. Бйрыты орындалуын адаалау білім блімі бастыыны орынбасары Г.А.Уразбаеваа жктелсін.

Басшы (олы жне мрі бар) Д.Сюндикова

2879725-51435«ОСТАНАЙ АЛАСЫ КIМДIГIНI ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БIЛIМ БЛIМI» «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

МЕМЛЕКЕТТIК МЕКЕМЕСI АКИМАТА ГОРОДА КОСТАНАЯ»

Б Й Р Ы П Р И К А З

21.12. 2016 год. №1261

Об итогах II (городского) этапа

Республиканской олимпиады

по общеобразовательным предметам

На основании приказа отдела образования №1093 от 5 декабря 2016 года «О проведении (городского) этапа Республиканской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2016-2017 учебном году» 8-9 декабря 2016 года состоялся ІІ этап Республиканской олимпиады по 15 общеобразовательным предметам (далее - Олимпиада).

В Олимпиаде приняли участие 627 учащихся из 30 организаций образования города (инновационных – 305, школы комбинированного типа – 128, средних общеобразовательных – 194, из них по казахскому языку и литературе - 26, казахскому языку в школах с русским языком обучения – 52, русскому языку и литературе – 51, русскому языку в школах с казахским языком обучения – 27, истории Казахстана – 63, английскому языку – 81, немецкому языку – 10, французскому языку – 6, математике – 49, физике – 53, химии – 47, биологии – 62, информатике – 13, географии – 54, правовым предметам – 33).

Победителями и призерами стали 328 школьников, из них в инновационных школах – 188, в школах комбинированного типа – 57, в средних общеобразовательных – 83 учащихся. Из них 201 рекомендованы для участия в III (областном) этапе Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам.

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить:

1.1.Протоколы жюри Олимпиады;

1.2.Результаты Олимпиады в разрезе инновационных, школ

комбинированного типа и средних общеобразовательных организаций

образования города (Приложение 1);

1.3.Списки учащихся, занявших первое место в Олимпиаде

(Приложение 2);

1.4.Списки учащихся, занявших второе место в Олимпиаде

(Приложение 3);

1.5.Списки учащихся, занявших третье место в Олимпиаде

(Приложение 4);

1.6.Список учащихся рекомендованных для участия в III (областном)

этапе Республиканской олимпиады школьников по

общеобразовательным предметам (Приложение 5).

2.Наградить грамотами городского отдела образования победителей и призеров Олимпиады (Приложение 2,3,4).

3.Наградить грамотами городского отдела образования учителей, подготовивших трех и более победителей и призеров Олимпиады.

4.Присудить по итогам Олимпиады номинацию «Лучшая олимпийская команда» школам, набравшим наибольшее количество призовых мест: среди инновационных школ: ГУ «Гимназия им. А.М. Горького отдела образования акимата города Костаная» (Шушпанова И. В.), среди школ комбинированного типа ГУ « Школа-лицей №1 отдела образования акимата города Костаная» (Шарипова С.С.), среди общеобразовательных школ ГУ «Средняя школа №23 отдела образования акимата города Костаная» (Саутбаев Б. Ш.).

5.Директорам школ:

5.1.Проанализировать итоги Олимпиады на педагогических советах;

5.2.Откорректировать банк данных одаренных детей на 2016-2017

учебный год; 5.3.Создать условия для подготовки и результативного выступления

учащихся на III (областном) этапе Республиканской олимпиады.

6.Руководителю городского центра по работе с одаренными детьми «Дарын» (Сайпилова А.С.) усилить контроль над подготовкой учащихся рекомендованных для участия в III (областном) этапе Олимпиады с преподавателями высших учебных заведений.

7.Объявить благодарность за создание благоприятных условий для проведения Олимпиады: ГУ «Школа-лицей №1 отдела образования акимата города Костаная» (Шарипова С.С.), ГУ «Школа-лицей №2 отдела образования акимата города Костаная» (Дандыбаева Г.Т.).

8.Объявить благодарность за обеспечение материалами и оборудованием II (практический) тур по предмету физика: ГУ «Школа-гимназия №3 отдела образования акимата города Костаная» (Нурманова Б.Ж.), ГУ «Средняя школа №10 отдела образования акимата города Костаная» (Раисов Р.Е.), ГУ «Средняя школа №20 отдела образования акимата города Костаная» (Шинбулатова К.Б.)

9.Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя руководителя отдела образования акимата города Костаная Уразбаеву Г.А.

Руководитель (подпись и печать имеются) Д.Сюндикова

Приложение №1

к приказу отдела образования

№1261 от 21.12.2016 года

Результаты ІІ (городского) этапа Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам

2016-2017 учебный год

школа участников призовые места качество,%

І место ІІ место ІІІ место всего по школе по городу

ГМГ 119 28 25 32 85 71% 26%

ГСМ 113 27 12 22 61 54% 19%

ФМЛ 73 14 11 17 42 58% 13%

всего 305 69 48 71 188 62% 57%

 

шл №1 40 4 6 14 24 60% 7%

шл №2 33 3 9 2 14 42% 4%

шг № 3 38   3 6 9 24% 3%

шг № 18 17 1 6 3 10 59% 3%

всего 128 8 24 25 57 45% 17%

 

сш № 4 5   2   2 40% 1%

сш № 5 6 1 1 2 4 67% 1%

сш № 6 3       0 0% 0%

сш № 7 14 3   1 4 29% 1%

сш № 8 11 1 1 2 4 36% 1%

сш № 9 14 3 2 2 7 50% 2%

сш № 10 14   6 4 10 71% 3%

сш № 11 5     2 2 40% 1%

оош № 13 5     1 1 20% 0%

сш № 15 7   1 2 3 43% 1%

сш № 16 3   1 1 2 67% 1%

сш № 17 16 4 1 3 8 50% 2%

сш № 19 11     1 1 9% 0%

сш № 20 16 1 4 2 7 44% 2%

оош №21 3       0 0% 0%

сш № 22 3       0 0% 0%

сш № 23 30 5 5 9 19 63% 6%

оош № 25 5       0 0% 0%

сш № 30 8     2 2 25% 1%

сш № 115 8   3   3 38% 1%

ДСШ 2       0 0% 0%

ЧОШ 2     1 1 50% 0%

Ак.лицей 3 1 1 1 3 100% 1%

всего 194 19 28 36 83 43% 25%

итого 627 96 100 132 328 52% 100%

Приложение №2

к приказу отдела образования

№1261 от 21.12.2016 года

Список

учащихся занявших 1 место на этапе

Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам

инновационные школы

№ предмет Ф.И. учащегося школа класс Ф.И.О. учителя

1 физика Дрижило Егор ФМЛ 8 Грынькив Ирина Алексеевна

2 физика Владимиров Илья ГМГ 9 Дьяков Вячеслав Николаевич

3 физика Жндібаев Рустем ГСМ 10 Тюлембаев Кажин Калиевич

4 физика Мержакупова Эльмира ГМГ 11 Аржаматова Надежда Антоновна

5 физика Лабунцов Виктор ГМГ 11 Аржаматова Надежда Антоновна

6 химия Сеитова Айнель ГМГ 10 Бойко Лариса Васильевна

7 информатика Дзюба Валерия ФМЛ 8 Иващенко Андрей Александрович

8 информатика Салькенова Анель ФМЛ 7 за 8 Гладких Наталья Викторовна, Иващенко Андрей Александрович

9 информатика Конторбаева Алина ФМЛ 8 за 9 Иващенко Андрей Александрович

10 информатика Барвинок Дмитрий ФМЛ 7 за 9 Гладких Наталья Викторовна, Иващенко Андрей Александрович

11 информатика Мусабекова Альфия ФМЛ 10 Иващенко Андрей Александрович

12 информатика Телегина Варвара ФМЛ 10 Иващенко Андрей Александрович

13 информатика Жангельдинов Олжас ФМЛ 11 Гладких Наталья Викторовна, Иващенко Андрей Александрович

14 информатика Бойко Анастасия ФМЛ 11 Иващенко Андрей Александрович

15 география Жунусов Бауржан ФМЛ 8 Тимчук Юлия Владимировна

16 география Минин Юрий ГМГ 9 Нюнюкова Марина Владимировна

17 география Такенова Дана ГМГ 10 Мукаева Рсбике Жумашевна

18 география Мартынец Дарья ФМЛ 11 Тимчук Юлия Владимировна

19 история Казахстана Хан Валерия ГМГ 8 Артёмова Елена Михайловна

20 история Казахстана Сейдалина Сабина ГСМ 8 Базарбаева Балганат Еркимбаевна

21 история Казахстана Карпыков Дамир ФМЛ 8 Ковальчук Наталья Васильевна

22 история Казахстана Садвакасова Айсулу ФМЛ 8 Милушкин Александр Иванович

23 история Казахстана Загородняя Анна ГМГ 10 Науменко Ирина Яковлевна

24 история Казахстана Акжанов Жалгас ГМГ 10 Науменко Ирина Яковлевна

25 история Казахстана Ибрагимова Акбота ГСМ 10 Есетова Умуткуль Какимбековна

26 история Казахстана Есетов Жасулан ФМЛ 10 Милушкин Александр Иванович

27 история Казахстана Байгенжина Мадина ФМЛ 10 Милушкин Александр Иванович

28 история Казахстана Жусупов Темирлан ГСМ 11 Исенова Гулмаржан Беришбаевна

29 правовые предметы Волошина Екатерина ФМЛ 10 Милушкин Александр Иванович

30 правовые предметы Солопов Андрей ФМЛ 10 Ковальчук Наталья Васильевна, Милушкин Александр Иванович

31 казахский язык и литература Нуртаева Лаура ГСМ 9 Арыбаева Жамила

32 казахский язык и литература Тленбекова Аружан ГСМ 10 Шауенова Эльмира Сапаровна

33 казахский язык и литература Наурзбаева Дамели ГСМ 11 Арыбаева Жамила

34 казахский язык в школах с русским языком обучения Швейцер Альберт ФМЛ 11 Жумагулова Умут Ахметуалиевна

35 русский язык и литература Труханова Анна ГМГ 9 Понкратова Лариса Николаевна

36 русский язык и литература Величанская Анастасия ФМЛ 11 Дегтярёва Людмила Григорьевна, Медведко Александра Михайловна

37 русский язык и литература Стебенева Агата ФМЛ 11 Дегтярёва Людмила Григорьевна, Медведко Александра Михайловна

38 русский язык с казахским языком обучения Галымжан Аруна

ГСМ

8 Шымбергенова Акмарал Бахитжановна

39 русский язык с казахским языком обучения Мукубаева Дильназ

ГСМ

9 Шымбергенова Акмарал Бахитжановна

40 русский язык с казахским языком обучения Ерикова Карина

ГСМ

11 Сарсенбаева Жанат Каратаевна

41 английский язык Кожаева Юлия ГМГ 8 Вольф Елена Николаевна

42 английский язык Шуменбаева Дарина ГМГ 8 Годова Мария Владимировна

43 английский язык Есмагзум Канди ГМГ 8 Литвинова Галина Наильевна

44 английский язык Алдабергенова Зияда ГСМ 8 Кушмурзина Айслу Рахметовна.

45 английский язык Захватова Эвелина ФМЛ 8 Симанович Кристина Сергеевна

46 английский язык Грибенко Анастасия ФМЛ 8 Симанович Кристина Сергеевна

47 английский язык Сулименко Алина ГМГ 9 Смоляная Марина Николаевна

48 английский язык Алексанина Екатерина ГМГ 9 Должикова Инна Ивановна

49 английский язык Купжасарова Мадина ГМГ 9 Должикова Инна Ивановна

50 английский язык Абдиева Мадина

ГСМ

9 Жанайдарова Айжаркын Шариевна

51 английский язык Подавец Юлия ФМЛ 9 Тимина Оксана Валентиновна

52 английский язык Син Сергей

ФМЛ 9 Тимина Оксана Валентиновна

53 английский язык Макашева Асель ГМГ 10 Литвинова Галина Наильевна

54 английский язык Бабаева Камила ГМГ 10 Шандецкая Нина Николаевна

55 английский язык Аткина Алина ГМГ 10 Литвинова Галина Наильевна

56 английский язык Калембет Дарья ГМГ 10 Котельникова Ирина Николаевна

57 английский язык Войтова Анна ГМГ 10 Шандецкая Нина Николаевна

58 английский язык Каумбаева Дана ГСМ 10 Нугуманова Анар Агыбаевна

59 английский язык Тимирбекова Аружан ГСМ 10 Кушмурзина Айслу Рахметовна.

60 английский язык Жаркенова Дiлназ ФМЛ 10 Богданчикова Наталья Владимировна

61 английский язык Бобик Глеб ФМЛ 10 Богданчикова Наталья Владимировна

62 английский язык

Бисенбаева Дана

ГМГ

11 Литвинова Галина Наильевна

63 английский язык

Веселов Владислав

ФМЛ 11 Богданчикова Наталья Владимировна

64 французский язык Якупова Динара ГМГ 10 Еременко Галина Константиновна

65 французский язык Образцова Ольга ГМГ 9 за10 Еременко Галина Константиновна

66 немецкий язык Ненашева Ангелина ГМГ 8 Филинкова Любовь Семеновна

67 немецкий язык Махчиян Екатерина ГМГ 9 Филинкова Любовь Семеновна

68 немецкий язык Тупкало Дарья ГМГ 10 Филинкова Любовь Семеновна

69 немецкий язык Колодкина Валерия ГМГ 11 Филинкова Любовь Семеновна

Список

учащихся занявших 1 место на этапе

Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам

школы комбинированного типа

№ предмет Ф.И. учащегося школа класс Ф.И.О. учителя

1 биология Галец Светлана ШЛ №1 10 Кириченко Ирина Георгиевна

2 биология Дергунова Кристина ШЛ №2

11 Безносова Светлана Владимировна

казахский язык в школах с русским языком обучения Кадырбеккызы Нурсулу ШГ №18 8 Куйшинова Зулиха Шайкимелевна

3 английский язык Абдуллина Арина ШЛ №2

8 Овчар Татьяна Петровна

4 английский язык

Алдашева Аружан

ШЛ №1

9 Белоусова Наталья Ивановна

5 английский язык Аманбаева Камила

ШЛ №1

10 Елеусизова Гульнара Досымхановна

6 английский язык Уразбаев Алишер ШЛ №1

10 Елеусизова Гульнара Досымхановна

7 английский язык Ким Валентина ШЛ №2

10 Быстрова Ирина Олеговна

Список

учащихся занявших 1 место на этапе

Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам

общеобразовательные школы

№ предмет Ф.И. учащегося школа класс Ф.И.О. учителя

1 химия Монгилёв Илья СШ №17 11 Валиева Нели Нурашевна

2 география Акремханова Гандира СШ №7 10 Домничева Людмила Казимировна

3 казахский язык и литература Сейткан Рахат СШ №20 8 Шинбулатова Канзада Бектыбаевна

4 казахский язык в школах с русским языком обучения Акматова Назми СШ №23 9 Курманова Улбосын Айтуаровна

5 русский язык и литература Шевнина Юлия СШ №23 9 Нидерер Наталья Васильевна

6 русский язык и литература Лукина Кристина СШ №23 11 Нидерер Наталья Васильевна

7 русский язык и литература Хомутов Валерий СШ №23 11 Нидерер Наталья Васильевна

8 русский язык с казахским языком обучения Жумабай Нурбек

СШ №5

9 Исмагулова Сауле Тулендиновна

9 русский язык с казахским языком обучения Нурмашева Камиля

СШ №9

10 Жунусова Алия Ертасовна

10 русский язык с казахским языком обучения Казиханова Карина

СШ №17

10 Рахимжанова Бике Едресовна

11 русский язык с казахским языком обучения Токжанова Дана

СШ №9

11 Жунусова Алия Ертасовна

12 английский язык Руфф Юрий СШ №7 9 Смирнова Татьяна Викторовна

13 английский язык Мамедова Сабрина СШ №8 9 Жарарова Бахыткуль Молдакишевна

14 английский язык Маковей Александра СШ №23

9 Кушкурбаева Анара Турбаевна

15 английский язык Копылова Мария Ак.лицей

9 Ахмадиева Диля Анваровна

16 английский язык Жученко Анастасия

СШ №17

10 Лобач Екатерина Анатольевна

17 английский язык Скопа Юлия

СШ №7

11 Смирнова Татьяна Викторовна

18 английский язык Мухамбетова Айнура СШ №17 11 Мусина Надежда Романовна

Приложение №3

к приказу отдела образования

№1261 от 21.12.2016 года

Список

учащихся занявших 2 место на этапе

Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам

инновационные школы

№ предмет Ф.И. учащегося школа класс Ф.И.О. учителя

1 математика Королёв Алексей ГМГ 8 Клышева Динара Шакировна

2 математика Хорунжий Илья ГМГ 8 Клышева Динара Шакировна

3 математика Хабибулин Раис ГМГ 10 Сологуб Галина Ивановна

4 физика Малозёмова Елизавета ГМГ 8 Аржаматова Надежда Антоновна

5 физика Павличенко Руслан ГМГ 9 Дьяков Вячеслав Николаевич

6 физика Иовбак Артём ГМГ 10 Дьяков Вячеслав Николаевич

7 физика Айсин Алдияр ГМГ 11 Аржаматова Надежда Антоновна

8 химия Зирник Глеб ФМЛ 10 Воропаева Оксана Юрьевна

9 биология Джумакулова Дильназ ГСМ 8 Абильдинова Мадина Жетписбаевна

10 биология Атрощенко Елена ГМГ 9 Гевел Наталья Владимировна

11 биология Ножнина Яна ГМГ 10 Бублий Наталья Григорьевна

12 информатика Трефилов Сергей ФМЛ 8 Гладких Наталья Викторовна, Иващенко Андрей Александрович

13 информатика Вишняк Мария ФМЛ 9 Иващенко Андрей Александрович

14 информатика Дирксен Антон ШЛ №2 10 Нестерова Ирина Вячеславовна

15 география Асылбек Адина ГМГ 8 Нюнюкова Марина Владимировна

16 география Нидерер Ярослава ФМЛ 8 Тимчук Юлия Владимировна

17 география Пестрецов Глеб ФМЛ 10 Тимчук Юлия Владимировна

18 история Казахстана озамбек Бейбарыс ГМГ 10 Науменко Ирина Яковлевна, Артёмова Елена Михайловна

19 история Казахстана Шуинова Дарина ФМЛ 11 Милушкин Александр Иванович

20 правовые предметы Жукова Анастасия ГМГ 10 Науменко Ирина Яковлевна

21 правовые предметы Колесник Виктория ГМГ 11 Науменко Ирина Яковлевна

22 правовые предметы мірхамза Лаура ГМГ 11 Науменко Ирина Яковлевна

23 казахский язык и литература теулі Айдана ГСМ 8 Альдикенова Анар Альмукановна

24 казахский язык и литература Сарсенбаева Айгерим ГСМ 10 Шауенова Эльмира Сапаровна

25 казахский язык и литература Кенесбай Таншолпан ГСМ 10 Арыбаева Жамила

26 казахский язык и литература Алимбаева Дианара ГСМ 11 Мукашева Бизада Жаксылыковна

27 казахский язык в школах с русским языком обучения Нам Анастасия ГМГ 9 Байгужина Гульсум Армашевна

28 казахский язык в школах с русским языком обучения Анциферова Мария ФМЛ 9 Латыпова Майра Казыбаевна

29 казахский язык в школах с русским языком обучения Лабунцова Мария

ГМГ 10 Байгужина Гульсум Армашевна, Бекбулатова Айгуль Адамбековна

30 казахский язык в школах с русским языком обучения Тесленко Биана ГМГ 11 Кудебаева Асем Рахановна

31 русский язык и литература Байняшева Екатерина ГМГ 8 Мордач Татьяна Николевна

32 русский язык и литература Галюк Алина ФМЛ 9 Дубинина Диана Утегеновна

33 русский язык и литература Аканова Камила ГМГ 10 Болотько Татьяна Альбертовна

34 русский язык и литература Карчина Татьяна ФМЛ 10 Заика Галина Ивановна, Медведко Александра Михайловна

35 русский язык и литература Ким Татьяна

ГМГ 11 Болотько Татьяна Альбертовна

36 русский язык с казахским языком обучения Тасбулатова Аруна

ГСМ

8 Абишева Толкын Ериковна

37 русский язык с казахским языком обучения Габдуллова Мадина ГСМ 10 Сарсенбаева Жанат Каратаевна

38 русский язык с казахским языком обучения Нурмаганбетова Анель ГСМ 10 Сарсенбаева Жанат Каратаевна

39 русский язык с казахским языком обучения Кожемуратова Диана ГСМ 10 Тлеубергенова Кулимжан Мнайдаровна

40 русский язык с казахским языком обучения Шалтенова Шынар

ГСМ 11 Тлеубергенова Кулимжан Мнайдаровна

41 английский язык

Мусапиров Маджан

ГСМ

8 Кушмурзина Айслу Рахметовна.

42 английский язык Шерф Данил ФМЛ 9 Тимина Оксана Валентиновна

43 английский язык

Алдабергенов Асет ФМЛ 11 Богданчикова Наталья Владимировна

44 английский язык Шаповалова Юлия ФМЛ 11 Богданчикова Наталья Владимировна

45 французский язык Латыпова Ирина ГМГ 9 Шипова Светлана Валентиновна

46 французский язык Акылбаева Айнур ГМГ 11 Еременко Галина Константиновна

47 немецкий язык Рудева Юлия ГМГ 8 Филинкова Любовь Семеновна

48 немецкий язык Зудерман Тамара ГМГ 9 Филинкова Любовь Семеновна

49 немецкий язык Жуковский Даниил ГМГ 10 Филинкова Любовь Семеновна

Список

учащихся занявших 2 место на этапе

Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам

школы комбинированного типа

№ предмет Ф.И. учащегося школа класс Ф.И.О. учителя

1 математика Кузиев Данил ШГ №18 8 Ибраева Алмагуль Сарсимбаевна

2 химия Лодяная Анастасия ШЛ №2 8 Беспальчук Наталья Владимировна

3 биология Бунхоева Селима ШЛ №1 8 Шебелист Юлия Николаева

4 биология Цымбалюк Вероника ШГ№18 8 Цымбалюк Наталья Сергеевна

5 биология Лежникова Александра ШГ№18 8 Адырбаева Галия Бердыбековна

6 биология Шпота Элина ШЛ №1 10 Кириченко Ирина Георгиевна

7 биология Кушекбаева Дана ШЛ №1 10 Кириченко Ирина Георгиевна

8 биология Утебасова Алуа ШЛ №2 10 Безносова Светлана Владимировна

9 биология Гаврилова Анастасия ШГ №18 10 Цымбалюк Наталья Сергеевна

10 биология Шабалова Лина ШЛ №1 11 Кириченко Ирина Георгиевна

11 казахский язык в школах с русским языком обучения Боромбаева Бегимай ШЛ №2 8 Кайдаулова Галия Муртазиновна

13 казахский язык в школах с русским языком обучения Абилова Кунель ШГ №3 8 Куйшинова Зулиха Шайкимелевна

казахский язык в школах с русским языком обучения Кичкина Карина ШГ №18 8 Куйшинова Зулиха Шайкимелевна

14 казахский язык в школах с русским языком обучения Оджахвердиева Саида ШЛ №2 10 Бекбулатова Рауза Фазылхановна

15 казахский язык в школах с русским языком обучения Шайбекова Мадина ШЛ №2 10 Хакимжанова Жаныл Азирхановна

16 английский язык Касымов Имангали ШЛ №1 8 Сергеева Ирина Валентиновна

17 английский язык Турлубекова Камила ШЛ №2 8 Овчар Татьяна Петровна

18 английский язык Ломова Полина ШГ №3 8 Козлова Любовь Васильевна

19 английский язык Долгих Алина

ШГ №3 8 Козлова Любовь Васильевна

20 английский язык Внуков Олег ШЛ №2 9 Овчар Татьяна Петровна

21 английский язык Сандыгулова Аксулу ШЛ №1 10 Елеусизова Гульнара Досымхановна

22 английский язык Цой Анна ШЛ №2 11 Быстрова Ирина Олеговна

23 английский язык Тасоев Иван ШГ №18 8 Мелехова Валентина Сергеевна

Список

учащихся занявших 2 место на этапе

Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам

общеобразовательные школы

№ предмет Ф.И. учащегося школа класс Ф.И.О. учителя

1 биология Габиден Ерасыл СШ №20 9 Косанова Айжан Умиткалиевна

2 биология Акмагамбетова Азиза СШ №17 11 Диконтий Марина Дмитриевна

3 география Парыгин Илья СШ №23 11 Калинина Татьяна Юрьевна

4 география Федорченко Анна СШ №23 11 Калинина Татьяна Юрьевна

5 история Казахстана Пимичева Анель СШ №20 8 Касымова Гульсум Муратовна

история Казахстана Жилкибаева Саяна СШ №9 8 Сулейменова Нургуль Аскаровна

6 казахский язык и литература Ибрай Гульнар СШ №15 8 Алшимбаева Саулеш Абишкановна

7 казахский язык и литература арал Глжан СШ №8 9 Ержанова Махаббат Маратовна

8 казахский язык и литература Наашыбай Бекзат СШ №10 10 Сыздыкова Даржан Жумагазиевна

9 казахский язык и литература амит Бота СШ №10 11 Касымова Дамеш Махметовна

10 казахский язык и литература Шойбекова Жанерке СШ №115 9 Сыздыкова Даржан Жумагазиевна

11 казахский язык в школах с русским языком обучения Овсепян Соня СШ №4 8 Оспанова Анар Асановна

казахский язык в школах с русским языком обучения Добрынина Дарья СШ №23 8 Сеилова Гульнара Кумаровна

13 казахский язык в школах с русским языком обучения Мамедова Севда СШ №4 9 Шукенова Каламкас Дузеновна

14 казахский язык в школах с русским языком обучения Маманова Ольга СШ №5 9 Купобаева Айнаш Кужубаевна

15 казахский язык в школах с русским языком обучения Бейшекеева Алина СШ №16 9 Дуйсембаева Гулнар Темировна

16 русский язык и литература Ли Владислав СШ №23 9 за 10 Нидерер Наталья Васильевна

17 русский язык и литература Вайцекаускайте Кристина СШ №23 11 Нидерер Наталья Васильевна

18 русский язык с казахским языком обучения Досов Самат СШ №9 8 Туткина Раиса Джулдыбаевна

19 русский язык с казахским языком обучения Джузбаева Анеля СШ №10 8 Жумабаева Марьяш Шаяхметовна

20 русский язык с казахским языком обучения Жакупова Аружан СШ №20 8 Альденова Меруерт Тыныштыкбаевна

21 русский язык с казахским языком обучения Ещанова Акбота

СШ №115 8 Каримова Шолпан Кадыровна

22 русский язык с казахским языком обучения Исиргепова Мадина СШ №9 9 Сулейменова Магия Кожатаевна

23 русский язык с казахским языком обучения Анафина Адия СШ №10 9 Осипова Сауле Едрисовна

24 русский язык с казахским языком обучения Шамганова Диляра СШ №20 9 Агайсина Рашида Кажгабыловна

25 английский язык Красикова Дарья СШ №115 9 Ещанова Жанара Бауржановна

26 английский язык Оразалина Медина СШ №10 10 Бекишев Ерлан Егизбаевич

27 английский язык Ломтадзе Анна Ак.лицей 10 Ахмадиева Диля Анваровна

28 английский язык Темирханова Диана СШ №10 11 Айткужиева Рысгул Азаматовна

Приложение №4

к приказу отдела образования

№1261 от 21.12.2016 года

Список

учащихся занявших 3 место на этапе

Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам

инновационные школы

№ предмет Ф.И. учащегося школа класс Ф.И.О. учителя

1 математика Пуха Анастасия ГМГ 8 Клышева Динара Шакировна

2 математика Сбитний Максим ФМЛ 8 Ханина Татьяна Владимировна

3 математика Ковалёва Алина ФМЛ 8 Ханина Татьяна Владимировна

4 математика Цой Руслан ФМЛ 9 Наурузбаева Венера Тагировна

5 математика Гукало Василий ГМГ 10 Сологуб Галина Ивановна

6 математика Турсунова Айгерим ФМЛ 10 Борко Марина Ильинична

7 математика Дёмин Михаил ГМГ 11 Сологуб Галина Ивановна

8 физика Абдурахманов Ихтияр ГМГ 8 Аржаматова Надежда Антоновна

9 физика Шмидт Илья ГМГ 9 Дьяков Вячеслав Николаевич

10 физика Чернова Екатерина ФМЛ 10 Грынькив Ирина Алексеевна

11 химия Кимбаева Сабина ГМГ 8 Нечипоренко Лали Паатавна

12 химия Ким Ольга ГМГ 8 Нечипоренко Лали Паатавна

13 химия Муратов Алтынбай ГМГ 9 Бойко Лариса Васильевна

14 химия Биктибаев Эльдар ГМГ 9 Бойко Лариса Васильевна

15 химия Ли Карина ГМГ 9 Бойко Лариса Васильевна

16 химия Шиндавлетов Батырхан ФМЛ 9 Воропаева Оксана Юрьевна

17 химия Анкауова Тамина ГМГ 11 Бойко Лариса Васильевна

18 химия Дубинич Валерия ГМГ 11 Бойко Лариса Васильевна

19 химия Марченко Александра ГМГ 11 Бойко Лариса Васильевна

20 биология Тронягина Александра ГМГ 8 Гевел Наталья Владимировна

21 биология Аылбек Томирис ГСМ 8 Абильдинова Мадина Жетписбаевна

22 биология Цавалюк Дарья ФМЛ 8 Мартыненко Елена Викторовна

23 биология Ковалевская Ксения ГМГ 9 Гевел Наталья Владимировна

24 биология Алекешова Гаухар ФМЛ 10 Мартыненко Елена Викторовна

25 биология Тимаева Эльза ФМЛ 10 Мартыненко Елена Викторовна

26 биология Жакина Алина ГМГ 11 Бублий Наталья Григорьевна

27 биология Жуманова Томирис ФМЛ 11 Мартыненко Елена Викторовна

28 информатика Малышко Дарья ФМЛ 8 Гладких Наталья Викторовна, Иващенко Андрей Александрович

29 география Наурызбаева Камила ГМГ 8 Нюнюкова Марина Владимировна

30 география Долбин Кирилл ФМЛ 8 Тимчук Юлия Владимировна

31 география Капышева Айдана ГСМ 9 Жанайдарова Аида Шареевна

32 география Киценко Анджелина ФМЛ 9 Симкова Надежда Николаевна

33 география Яценко Анжелика ГМГ 10 Мукаева Рсбике Жумашевна

34 география Абенов анат ГСМ 11 Байгожина Алмагуль Каримовна

35 география Купфер Анастасия ФМЛ 11 Тимчук Юлия Владимировна

36 история Казахстана Булебаева Карина ГСМ 8 Базарбаева Балганат Еркимбаевна

37 история Казахстана Кравчук Анастасия ФМЛ 8 Милушкин Александр Иванович

38 история Казахстана Пархоменко Павел ГМГ 9 Ли Валентина Петровна

39 история Казахстана ожамсеитова Айша ГСМ 9 Исенова Гулмаржан Беришбаевна

40 история Казахстана Шоткалиев Нияз ГМГ 11 Науменко Ирина Яковлевна

41 правовые предметы Зубенко Ксения ГМГ 9 Ли Валентина Петровна

42 правовые предметы Хамитов Абулхаир ГМГ 9 Ли Валентина Петровна

43 правовые предметы Петровец Алина ФМЛ 9 Иващенко Андрей Васильевич

44 правовые предметы Пинчукова Мария ФМЛ 11 Милушкин Александр Иванович

45 казахский язык и литература Жансгірова Кмила ГСМ 8 Досымова Замзагул Муратбековна

46 казахский язык и литература Берденова Дарина

ГСМ 9 Токаева Назгуль Муратбековна

47 казахский язык и литература Бекенова Акмарал ГСМ 9 48 казахский язык и литература Жуманова Гульдана ГСМ 10 Муртазина Алиман

49 казахский язык и литература Ахметова Шолпан ГСМ 11 Альдикенова Анар Альмукановна

50 казахский язык в школах с русским языком обучения Бухметова Алина ГМГ 9 Байгужина Гульсум Армашевна

51 казахский язык в школах с русским языком обучения Марьенко Виктория ФМЛ 9 Сагунбаева Асемгуль Шаяхметовна

52 казахский язык в школах с русским языком обучения Сабитова Дарья ГМГ 10 Байгужина Гульсум Армашевна, Бекбулатова Айгуль Адамбековна

53 русский язык и литература Быкова Алёна ФМЛ 8 Яковец Инна Юрьевна

54 русский язык и литература Плачинда Полина ФМЛ 9 Дубинина Диана Утегеновна

55 русский язык и литература Дегтярева Ангелина ГМГ 10 Болотько Татьяна Альбертовна

56 русский язык и литература Крылова Яна ГМГ 10 Болотько Татьяна Альбертовна

57 русский язык и литература Горпенюк Арина ФМЛ 10 Заика Галина Ивановна, Медведко Александра Михайловна

58 русский язык с казахским языком обучения Михачева Камила

ГСМ

8 Сарсенбаева Жанат Каратаевна

59 русский язык с казахским языком обучения Адырбаева Аружан ГСМ 9 Тлеубергенова Кулимжан Мнайдаровна

60 русский язык с казахским языком обучения Кетебаева Аружан ГСМ 9 Тлеубергенова Кулимжан Мнайдаровна

61 английский язык Канапина Дана ГСМ 8 Кушмурзина Айслу Рахметовна

62 английский язык Кадиржан Алия ГСМ 8 Молдабаева Арайлым Нурлановна

63 английский язык Вакерова Арина ФМЛ 8 Симанович Кристина Сергеевна

64 английский язык Буканов Санжар ГСМ 9 Жанайдарова Айжаркын Шариевна

английский язык Курмашев Дияр ГМГ 9 Смоляная Марина Николаевна

английский язык Есбатырова Жулдыз ГСМ 11 Кушмурзина Айслу Рахметовна

65 французский язык Ачканова Жания ГМГ 8 Шипова Светлана Валентиновна

66 французский язык Джалимбекова Жанна ГМГ 8 Шипова Светлана Валентиновна

67 немецкий язык Ким Юлия ГМГ 8 Филинкова Любовь Семеновна

68 немецкий язык Саламатова Александра ГМГ 10 Филинкова Любовь Семеновна

69 немецкий язык Ибраш Диана ГМГ 11 Филинкова Любовь Семеновна

Список

учащихся занявших 3 место на этапе

Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам

школы комбинированного типа

№ предмет Ф.И. учащегося школа класс Ф.И.О. учителя

1 математика Исмаилова Сабина ШЛ №1 8 Васильченко Лариса Владимировна

2 химия Абдибекова Асия ШГ №3 8 Тархова Айслу Акимгереевна

3 химия Коробейникова Лидия ШГ №3 8 Тархова Айслу Акимгереевна

4 химия Куксина Вероника ШГ №18 10 Овсянников Николай Михайлович

5 химия Лекерова Екатерина ШЛ №2 11 Беспальчук Наталья Владимировна

6 биология Золина Алиса ШЛ №1 8 Шебелист Юлия Николаева

7 биология Бабак Аделина ШЛ №1 9 Кириченко Ирина Георгиевна

8 история Казахстана Бакыт Аружан ШЛ №1 8 Поздняков Александр Юрьевич

9 история Казахстана Кудайбергенова Мариям ШЛ №1 9 Грудупс Ксения Яновна

10 история Казахстана Ахметова Аружан ШЛ №1 10 Козыбаева Анна Владимировна

11 правовые предметы Мезина Анастасия ШЛ №1 9 Грудупс Ксения Яновна

12 правовые предметы Шевцова Полина ШЛ №1 11 Грудупс Ксения Яновна

13 казахский язык в школах с русским языком обучения Гаджиева Сабина ШЛ №1 9 Колмурзинова Балжан Токторбаевна

14 казахский язык в школах с русским языком обучения Сарыев Рауль ШГ №3 9 Жумагулова Айнагуль Аманжоловна

15 казахский язык в школах с русским языком обучения Бочаров Валентин ШГ №18 9 Сергазина Зинегуль Джумадиловна

16 казахский язык в школах с русским языком обучения Зиннатулина Алиса ШГ №3 10 Мусина Гульнур Адиловна

17 казахский язык в школах с русским языком обучения Кравченко Ксения ШЛ №1 11 Рахимова Эльмира Ерсалимовна

18 казахский язык в школах с русским языком обучения Хакимов Ильдар ШЛ №1 11 Умарова Разия Муайтбековна

19 русский язык и литература Остроумова Анна ШГ №3 8 Климченко Светлана Александровна

20 русский язык и литература Шелестова Анжелика ШЛ №1 10 Бондаренко Марина Ивановна

21 русский язык и литература Лекерова Диана ШГ №3 11 Битюцкая Любовь Дмитриевна

22 английский язык Герасимова Ольга ШЛ №1 9 Белоусова Наталья Ивановна

23 английский язык Лаврова Наталья ШЛ №2 9 Генрих Ирина Григорьевна

английский язык Шевцова Анастасия ШЛ №1 9 Елеусизова Гульнара Досымхановна

24 английский язык Сеитов Руслан ШГ №18 11 Мелехова Валентина Сергеевна

Список

учащихся занявших 3 место на этапе

Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам

общеобразовательные школы

№ предмет Ф.И. учащегося школа класс Ф.И.О. учителя

1 физика Байтлеуова Алина СШ №23 11 Мухаметов Мурат Муртазович

2 химия Есмухамбетова Зарина СШ №23 8 Махметова Роза Кайрошевна

3 химия Нагурбеков Султан СШ №23 11 Махметова Роза Кайрошевна

4 биология Бисимбаева Анастасия СШ №11 8 Краснова Елена Вадимовна

5 биология Шариф Куандык ЧОШ 8 Сейдахметова Бахыткуль Карагуловна

6 биология Дорогань Сергей СШ №17 9 Диконтий Марина Дмитриевна

7 биология Байбусунова Аида СШ№7 9 Мирошник Наталья Владимировна

8 биология Темирбаев Нурлан СШ №11 10 Краснова Елена Вадимовна

9 биология Табельдинов Диас СШ №17 10 Диконтий Марина Дмитриевна

10 география Радочин Анастасия СШ №8 8 Шалабаева Айгюль Васильевна

11 география Яблонская Селина СШ №30 8 Шульга Татьяна Александровна

12 история Казахстана Муканова Найля СШ №23 11 Бородина Наталья Сергеевна

история Казахстана Халиханова Акбота СШ №30 11 Староконь Марина Михайловна

13 правовые предметы Васина Дарья СШ №23 8 за 9 Ленивова Марина Александровна

14 правовые предметы Шуватов Антон СШ №23 10 Ленивова Марина Александровна

15 правовые предметы Шевелянчик Надежда СШ №23 11 Ленивова Марина Александровна

16 казахский язык и литература Аиымбетова Аида СШ №9 8 Байкадамова Асель Серикказыевна

17 казахский язык и литература

Орынбай Айдана СШ №20 9 Бегалина Айгуль Болатовна

18 казахский язык в школах с русским языком обучения Мокотенко Александра ООШ №13 8 Метенова Балау Каирбаевна

19 казахский язык в школах с русским языком обучения

Масляк Владимир СШ №5 8 Медебаева Динара Миндаловна

21 казахский язык в школах с русским языком обучения Закиева Хадижа СШ №8 10 Турсинбекова Айнаш Орманбековна

22 русский язык и литература Скрипкова Марина СШ №16

8 Кравченко Ольга Александровна

23 русский язык и литература Колчина Алиса

СШ №23

8 Вельченко Валерия Юрьевна

24 русский язык и литература Пасинская Валерия

СШ №23

10 Мосина Екатерина Васильевна

25 русский язык и литература Николенко София

Ак.лицей 11 Абдуллина Татьяна Владимировна

26 русский язык с казахским языком обучения Уакбаева Жанель

СШ №15

8 Ромашева Айгуль Хамзиновна

27 русский язык с казахским языком обучения Уразак Максат

СШ №5

10 Исмагулова Сауле Тулендиновна

28 русский язык с казахским языком обучения Аубакирова Асем

СШ №10

10 Халупная Татьяна Анатольевна

29 русский язык с казахским языком обучения Иржанова Дина

СШ №10

11 Осипова Сауле Едрисовна

30 английский язык Марат Санжар СШ №10 8 Бекишев Ерлан Егизбаевич

31 английский язык Утемисова Мадина СШ №17 8 Конвисарова Вера Сергеевна

32 английский язык Аужанов Данат СШ №20 8 Ержанова Аккумис Серикбаевна

33 английский язык Сураберди Темирлан СШ №15 8 Амирханова Айсауле Куанышбаевна

английский язык Касенова Аружан СШ №9 8 Жумалдина Диана Бахытбековна

34 английский язык Журкабаева Жазира СШ №10 9 Бекишев Ерлан Егизбаевич

35 английский язык Тилинина Елизавета СШ №19 11 Надопта Олеся Владимировна

Приложение №5

к приказу отдела образования

№1261 от 21.12.2016 года

Учащиеся, рекомендованные для участия в III (областном) этапе Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам

2016-2017 учебный год

№ предмет Ф.И. учащегося школа класс Ф.И.О. учителя

1 математика Талипов Талант ГМГ 9 Сологуб Галина Ивановна

2 математика Гукало Василий ГМГ 10 Сологуб Галина Ивановна

3 математика Хабибулин Раис ГМГ 10 Сологуб Галина Ивановна

4 математика Жамбыл Дархан ГМГ 10 Сологуб Галина Ивановна

5 математика Дёмин Михаил ГМГ 11 Сологуб Галина Ивановна

6 математика Цой Руслан ФМЛ 9 Наурузбаева Венера Тагировна

7 математика Амиров Нурлан ФМЛ 10 Борко Марина Ильинична

8 математика Турсунова Айгерим ФМЛ 10 Борко Марина Ильинична

9 математика Панарин Андрей ШЛ №1 10 Васильченко Лариса Владимировна

10 математика Турло Екатерина ШЛ №1 10 Васильченко Лариса Владимировна

11 математика Плющева Дарья ШЛ №2 9 Ким Зоя Евгеньевна

12 физика Павличенко Руслан ГМГ 9 Дьяков Вячеслав Николаевич

13 физика Шмидт Илья ГМГ 9 Дьяков Вячеслав Николаевич

14 физика Владимиров Илья ГМГ 9 Дьяков Вячеслав Николаевич

15 физика Иовбак Артём ГМГ 10 Дьяков Вячеслав Николаевич

16 физика Верко Егор ГМГ 10 Дьяков Вячеслав Николаевич

17 физика Мержакупова Эльмира ГМГ 11 Аржаматова Надежда Антоновна

18 физика Лабунцов Виктор ГМГ 11 Аржаматова Надежда Антоновна

19 физика Айсин Алдияр ГМГ 11 Аржаматова Надежда Антоновна

20 физика Коновальчук Виталий ГМГ 11 Аржаматова Надежда Антоновна

21 физика Жндібаев Рустем ГСМ 10 Тюлембаев Кажин Калиевич

22 физика Чернова Екатерина ФМЛ 10 Грынькив Ирина Алексеевна

23 физика Лыфарь Анастасия ШЛ №2 9 Жолобова Людмила Петровна

24 физика Байтлеуова Амина СШ №23 11 Мухаметов Мурат Муртазович

25 химия Муратов Алтынбай ГМГ 9 Бойко Лариса Васильевна

26 химия Биктибаев Эльдар ГМГ 9 Бойко Лариса Васильевна

27 химия Ли Карина ГМГ 9 Бойко Лариса Васильевна

28 химия Сеитова Айнель ГМГ 10 Бойко Лариса Васильевна

29 химия Дубинич Валерия ГМГ 11 Бойко Лариса Васильевна

30 химия Анкауова Тамина ГМГ 11 Бойко Лариса Васильевна

31 химия Шиндавлетов Батырхан ФМЛ 9 Воропаева Оксана Юрьевна

32 химия Зирник Глеб ФМЛ 10 Воропаева Оксана Юрьевна

33 химия Лекерова Екатерина ШЛ №2 11 Беспальчук Наталья Владимировна

34 химия Куксина Вероника ШГ №18 10 Овсянников Николай Михайлович

35 химия Монгилёв Илья СШ №17 11 Валиева Нели Нурашевна

36 биология Ковалевская Ксения ГМГ 9 Гевел Наталья Владимировна

37 биология Атрощенко Елена ГМГ 9 Гевел Наталья Владимировна

38 биология Ножнина Яна ГМГ 10 Бублий Наталья Григорьевна

39 биология Жакина Алина ГМГ 11 Бублий Наталья Григорьевна

40 биология Алекешова Гаухар ФМЛ 10 Мартыненко Елена Викторовна

41 биология Жуманова Томирис ФМЛ 11 Мартыненко Елена Викторовна

42 биология Бабак Аделина ШЛ №1 9 Кириченко Ирина Георгиевна

43 биология Шпота Элина ШЛ №1 10 Кириченко Ирина Георгиевна

44 биология Галец Светлана ШЛ №1 10 Кириченко Ирина Георгиевна

45 биология Кушекбаева Дана ШЛ №1 10 Кириченко Ирина Георгиевна

46 биология Шабалова Лина ШЛ №1 11 Кириченко Ирина Георгиевна

47 биология Дергунова Кристина ШЛ №2 11 Безносова Светлана Владимировна

48 биология Гаврилова Анастасия ШГ №18 10 Цымбалюк Наталья Сергеевна

49 биология Акмагамбетова Азиза СШ №17 11 Диконтий Марина Дмитриевна

50 география Минин Юрий ГМГ 9 Нюнюкова Марина Владимировна

51 география Шаблов Василий ГМГ 9 Нюнюкова Марина Владимировна

52 география Яценко Анжелика ГМГ 10 Мукаева Рсбике Жумашевна

53 география Такенова Дана ГМГ 10 Мукаева Рсбике Жумашевна

54 география Капышева Айдана ГСМ 9 Жанайдарова Аида Шареевна

55 география Абенов анат ГСМ 11 Байгожина Алмагуль Каримовна

56 география Киценко Анджелина ФМЛ 9 Симкова Надежда Николаевна

57 география Пестрецов Глеб ФМЛ 10 Тимчук Юлия Владимировна

58 география Мартынец Дарья ФМЛ 11 Тимчук Юлия Владимировна

59 география Купфер Анастасия ФМЛ 11 Тимчук Юлия Владимировна

60 география Лантух Ксения ШЛ №1 10 Аубакирова Балдырган Мухамедрахымовна

61 география Парыгин Илья СШ №23 9 Калинина Татьяна Юрьевна

62 география Акремханова Гандира СШ №7 10 Домничева Людмила Казимировна

63 география Федорченко Анна СШ №23 11 Калинина Татьяна Юрьевна

64 казахский язык в школах с русским языком обучения Бухметова Алина ГМГ 9 Байгужина Гульсум Армашевна

65 казахский язык в школах с русским языком обучения Нам Анастасия ГМГ 9 Байгужина Гульсум Армашевна

66 казахский язык в школах с русским языком обучения Лабунцова Мария ГМГ 10 Байгужина Гульсум Армашевна, Бекбулатова Айгуль Адамбековна

67 казахский язык в школах с русским языком обучения Сабитова Дарья ГМГ 10 Байгужина Гульсум Армашевна, Бекбулатова Айгуль Адамбековна

68 казахский язык в школах с русским языком обучения Тесленко Биана ГМГ 11 Кудебаева Асем Рахановна

69 казахский язык в школах с русским языком обучения Марьенко Виктория ФМЛ 9 Сагунбаева Асемгуль Шаяхметовна

70 казахский язык в школах с русским языком обучения Швейцер Альберт ФМЛ 11 Жумагулова Умут Ахметуалиевна

71 казахский язык в школах с русским языком обучения Оджахвердиева Саида ШЛ №2 10 Бекбулатова Рауза Фазылхановна

72 казахский язык в школах с русским языком обучения

Шайбекова Мадина ШЛ №2 10 Хакимжанова Жаныл Азирхановна

73 казахский язык в школах с русским языком обучения Сарыев Рауль ШГ №3 9 Какимжанова Гульнар Сапабековна

74 казахский язык в школах с русским языком обучения Зиннатулина Алиса ШГ №3 10 Мусина Гульнур Адиловна

75 казахский язык в школах с русским языком обучения Бочаров Валентин ШГ №18 9 Сергазина Зинегуль Джумадиловна

76 казахский язык в школах с русским языком обучения Акматова Назми СШ №23 9 Курманова Улбосын Айтуаровна

77 казахский язык и литература Нуртаева Лаура ГСМ 9 Арыбаева Жамила

78 казахский язык и литература Берденова Дарина ГСМ 9 Токаева Назгуль Муратбековна.

79 казахский язык и литература Бекенова Акмарал ГСМ 9 Досымова Замзагул Муратбековна.

80 казахский язык и литература Тленбекова Аружан ГСМ 10 Шауенова Эльмира Сапаровна.

81 казахский язык и литература Сарсенбаева Айгерим ГСМ 10 Шауенова Эльмира Сапаровна.

82 казахский язык и литература Кенесбай Таншолпан ГСМ 10 Арыбаева Жамила.

83 казахский язык и литература Наурзбаева Дамели ГСМ 11 Арыбаева Жамила.

84 казахский язык и литература Алимбаева Динара ГСМ 11 Мукашева Бизада Жаксылыковна.

85 казахский язык и литература арал Глжан СШ №8 9 Ержанова Махаббат Маратовна

86 казахский язык и литература Шойбекова Жанерке СШ №115 9 Сыздыкова Даржан Жумагазиевна

87 казахский язык и литература Наашыбай Бекзат СШ №10 10 Боранова Глбаршын Кшербайызы

88 казахский язык и литература амит Бота СШ №10 11 Касымова Дамеш Махметовна

89 русский язык и литература Труханова Анна ГМГ 9 Понкратова Лариса Николаевна

90 русский язык и литература Дегтярева Ангелина ГМГ 10 Болотько Татьяна Альбертовна, Понкратова Лариса Николаевна

91 русский язык и литература Крылова Яна ГМГ 10 Болотько Татьяна Альбертовна

92 русский язык и литература Аканова Камила ГМГ 10 Болотько Татьяна Альбертовна

93 русский язык и литература Плачинда Полина ФМЛ 9 Дубинина Диана Утегеновна

94 русский язык и литература Галюк Алина ФМЛ 9 Дубинина Диана Утегеновна

95 русский язык и литература Карчина Татьяна ФМЛ 10 Заика Галина Ивановна, Медведко Александра Михайловна

96 русский язык и литература Горпенюк Арина ФМЛ 10 Заика Галина Ивановна, Медведко Александра Михайловна

97 русский язык и литература Величанская Анастасия ФМЛ 11 Дегтярёва Людмила Григорьевна, Медведко Александра Михайловна

98 русский язык и литература Стебенева Агата ФМЛ 11 Дегтярёва Людмила Григорьевна, Медведко Александра Михайловна

99 русский язык и литература Лекерова Диана ШГ №3 11 Битюцкая Любовь Дмитриевна

100 русский язык и литература Шевнина Юлия СШ №23 9 Нидерер Наталья Васильевна

101 русский язык и литература Хомутов Валерий СШ №23 11 Нидерер Наталья Васильевна

102 русский язык в школах с казахским языком обучения Мукубаева Дильназ ГСМ 9 Шымбергенова Акмарал Бахитжановна

103 русский язык в школах с казахским языком обучения Габдуллова Мадина ГСМ 10 Сарсенбаева Жанат Каратаевна

104 русский язык в школах с казахским языком обучения Нурмаганбетова Анель ГСМ 10 Сарсенбаева Жанат Каратаевна

105 русский язык в школах с казахским языком обучения Кожемуратова Диана ГСМ 10 Тлеубергенова Кулимжан Мнайдаровна

106 русский язык в школах с казахским языком обучения Ерикова Карина ГСМ 11 Сарсенбаева Жанат Каратаевна

107 русский язык в школах с казахским языком обучения Шалтенова Шынар ГСМ 11 Тлеубергенова Кулимжан Мнайдаровна

108 русский язык в школах с казахским языком обучения Жумабай Нурбек СШ №5 9 Исмагулова Сауле Тулендиновна

109 русский язык в школах с казахским языком обучения Нурмашева Камиля СШ №9 10 Жунусова Алия Ертасовна

110 русский язык в школах с казахским языком обучения Казиханова Карина СШ №17 10 Рахимжанова Бике Едресовна

111 русский язык в школах с казахским языком обучения Токжанова Дана СШ №9 11 Жунусова Алия Ертасовна

112 английский язык Сулименко Алина ГМГ 9 Смоляная Марина Николаевна

113 английский язык Алексанина Екатерина ГМГ 9 Должикова Инна Ивановна

114 английский язык Купжасарова Мадина ГМГ 9 Должикова Инна Ивановна

115 английский язык Макашева Асель ГМГ 10 Литвинова Галина Наильевна

116 английский язык Бабаева Камила ГМГ 10 Шандецкая Нина Николаевна

117 английский язык Аткина Алина ГМГ 10 Литвинова Галина Наильевна

118 английский язык Калембет Дарья ГМГ 10 Котельникова Ирина Николаевна

119 английский язык Войтова Анна ГМГ 10 Шандецкая Нина Николаевна

120 английский язык Бисенбаева Дана ГМГ 11 Литвинова Галина Наильевна

121 английский язык Абдиева Мадина ГСМ 9 Жанайдарова Айжаркын Шариевна

122 английский язык Буканов Санжар ГСМ 9 Жанайдарова Айжаркын Шариевна

123 английский язык Каумбаева Дана ГСМ 10 Нугуманова Анар Агыбаевна

124 английский язык Тимирбекова Аружан ГСМ 10 Кушмурзина Айслу Рахметовна.

125 английский язык Есбатырова Жулдыз ГСМ 11 Кушмурзина Айслу Рахметовна.

126 английский язык Подавец Юлия ФМЛ 9 Тимина Оксана Валентиновна

127 английский язык Шерф Данил ФМЛ 9 Тимина Оксана Валентиновна

128 английский язык Син Сергей ФМЛ 9 Тимина Оксана Валентиновна

129 английский язык Жаркенова Дiлназ ФМЛ 10 Богданчикова Наталья Владимировна

130 английский язык Бобик Глеб ФМЛ 10 Богданчикова Наталья Владимировна

131 английский язык Алдабергенов Асет ФМЛ 11 Богданчикова Наталья Владимировна

132 английский язык Веселов Владислав ФМЛ 11 Богданчикова Наталья Владимировна

133 английский язык Шаповалова Юлия ФМЛ 11 Богданчикова Наталья Владимировна

134 английский язык Шевцова Анастасия ШЛ №1 9 Елеусизова Гульнара Досымхановна

135 английский язык Уразбаев Алишер ШЛ №1 10 Елеусизова Гульнара Досымхановна

136 английский язык Аманбаева Камила ШЛ №1 10 Елеусизова Гульнара Досымхановна

137 английский язык Алдашева Аружан ШЛ №1 9 Белоусова Наталья Ивановна

138 английский язык Герасимова Ольга ШЛ №1 9 Белоусова Наталья Ивановна

139 английский язык Внуков Олег ШЛ №2 9 Овчар Татьяна Петровна

140 английский язык Лаврова Наталья ШЛ №2 9 Генрих Ирина Григорьевна

141 английский язык Ким Валентина ШЛ №2 10 Быстрова Ирина Олеговна

142 английский язык Цой Анна ШЛ №2 11 Быстрова Ирина Олеговна

143 английский язык Сеитов Руслан ШГ №18 11 Мелехова Валентина Сергеевна

144 английский язык Копылова Мария Ак.лицей 9 Ахмадиева Диля Анваровна

145 английский язык Руфф Юрий СШ №7 9 Смирнова Татьяна Викторовна

146 английский язык Жученко Анастасия СШ №17 10 Лобач Екатерина Анатольевна

147 английский язык Мухамбетова Айнура СШ №17 11 Мусина Надежда Романовна

148 английский язык Скопа Юлия СШ №7 11 Смирнова Татьяна Викторовна

149 немецкий язык Махчиян Екатерина ГМГ 9 Филинкова Любовь Семеновна

150 немецкий язык Зудерман Тамара ГМГ 9 Филинкова Любовь Семеновна

151 немецкий язык Жуковский Даниил ГМГ 10 Филинкова Любовь Семеновна

152 немецкий язык Саламатова Александра ГМГ 10 Филинкова Любовь Семеновна

153 немецкий язык Тупкало Дарья ГМГ 10 Филинкова Любовь Семеновна

154 немецкий язык Ибраш Диана ГМГ 11 Филинкова Любовь Семеновна

155 немецкий язык Колодкина Валерия ГМГ 11 Филинкова Любовь Семеновна

156 французский язык Латыпова Ирина ГМГ 9 Шипова Светлана Валентиновна

157 французский язык Образцова Ольга ГМГ 9 за 10 Еременко Галина Константиновна

158 французский язык Якупова Динара ГМГ 10 Еременко Галина Константиновна

159 французский язык Акылбаева Айнур ГМГ 11 Еременко Галина Константиновна

160 история Казахстана Пархоменко Павел ГМГ 9 Ли Валентина Петровна

161 история Казахстана Загородняя Анна ГМГ 10 Науменко Ирина Яковлевна

162 история Казахстана Акжанов Жалгас ГМГ 10 Науменко Ирина Яковлевна

163 история Казахстана озамбек Бейбарыс ГМГ 10 Науменко Ирина Яковлевна, Артёмова Елена Михайловна

164 история Казахстана Шоткалиев Нияз ГМГ 11 Науменко Ирина Яковлевна

165 история Казахстана ожамсеитова Айша ГСМ 9 Исенова Гулмаржан Беришбаевна

166 история Казахстана Ибрагимова Акбота ГСМ 10 Есетова Умуткуль Какимбековна

167 история Казахстана Жусупов Темирлан ГСМ 11 Исенова Гулмаржан Беришбаевна

168 история Казахстана Гончарук София ФМЛ 9 Иващенко Андрей Васильевич

169 история Казахстана Есетов Жасулан ФМЛ 10 Милушкин Александр Иванович

170 история Казахстана Байгенжина Мадина ФМЛ 10 Милушкин Александр Иванович

171 история Казахстана Шуинова Дарина ФМЛ 11 Милушкин Александр Иванович

172 история Казахстана Кудайбергенова Мариям ШЛ №1 9 Грудупс Ксения Яновна

173 история Казахстана Ахметова Аружан ШЛ №1 10 Козыбаева Анна Владимировна

174 история Казахстана Идрисова Айдана СШ №19 11 Левина Кристина Сергеевна

175 история Казахстана Муканова Найля СШ №23 11 Бородина Наталья Сергеевна

176 история Казахстана Пьянникова Татьяна СШ №17 11 Дружинина Любовь Борисовна

177 история Казахстана Дутпаева Сымбат СШ №23 11 Бородина Наталья Сергеевна

178 правовые предметы Зубенко Ксения ГМГ 9 Ли Валентина Петровна

179 правовые предметы Хамитов Абулхаир ГМГ 9 Ли Валентина Петровна

180 правовые предметы Жукова Анастасия ГМГ 10 Науменко Ирина Яковлевна

181 правовые предметы Райхерт Жан ГМГ 10 Науменко Ирина Яковлевна

182 правовые предметы Колесник Виктория ГМГ 11 Науменко Ирина Яковлевна

183 правовые предметы мірхамза Лаура ГМГ 11 Науменко Ирина Яковлевна

184 правовые предметы Петровец Алина ФМЛ 9 Иващенко Андрей Васильевич

185 правовые предметы Волошина Екатерина ФМЛ 10 Милушкин Александр Иванович

186 правовые предметы Солопов Андрей ФМЛ 10 Ковальчук Наталья Васильевна, Милушкин Александр Иванович

187 правовые предметы Пинчукова Мария ФМЛ 11 Милушкин Александр Иванович

188 правовые предметы Васина Дарья СШ №23 8 за 9 Ленивова Марина Александровна

189 правовые предметы Шуватов Антон СШ №23 10 Ленивова Марина Александровна

190 правовые предметы Шевелянчик Надежда СШ №23 11 Ленивова Марина Александровна

191 правовые предметы Чехов Владислав СШ №23 11 Ленивова Марина Александровна

192 правовые предметы Саенко Екатерина СШ №23 8 за 9 Ленивова Марина Александровна

193 правовые предметы Брылина Валерия СШ №23 9 Ленивова Марина Александровна

194 информатика Конторбаева Алина ФМЛ 8 за 9 Иващенко Андрей Александрович

195 информатика Вишняк Мария ФМЛ 9 Иващенко Андрей Александрович

196 информатика Барвинок Дмитрий ФМЛ 7 за 9 Гладких Наталья Викторовна, Иващенко Андрей Александрович

197 информатика Мусабекова Альфия ФМЛ 10 Иващенко Андрей Александрович

198 информатика Телегина Варвара ФМЛ 10 Иващенко Андрей Александрович

199 информатика Жангельдинов Олжас ФМЛ 11 Гладких Наталья Викторовна, Иващенко Андрей Александрович

200 информатика Бойко Анастасия ФМЛ 11 Иващенко Андрей Александрович

201 информатика Дирксен Антон ШЛ №2 11 Нестерова Ирина Вячеславовна
Похожие работы:

«Урок биологии в 9-м классе Биосинтез белка. Пластический обмен Учебник: “Биология. Общие закономерности. 9 класс”. С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, Н.И. Сонин. Тип урока: изучение нового материала c использованием ИКТ.Цель урока:– Сформировать знания об основных этапах процесса биос...»

«XXII МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ НЕЦВЕТАЕВСКИЕ ЭКОЛОГО-КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯМАТЕРИАЛЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ "ОЧЁРСКИЙ ОКРУГ: ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ"ПРОГРАММА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ "ОЧЁРСКИЙ ОКРУГ: ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ" 10.04.2015 г. п/п Ф.И.О. у...»

«Практическое занятие №1ТЕМА: ВВЕДЕНИЕ. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ И ЕЕ МЕСТО СРЕДИ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ И КЛИНИЧЕСКИХ НАУК. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПАТОФИЗИОЛОГИИ. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВПеречень вопросов для подготовки к занятию:1. Значение патофизиологии как учебной и научной дисциплины.2. Основное...»

«Наименование ОУ: КГУ № 7 Ф.И.О. автора: Тюрчева Вера Васильевна Должность: учитель биологии Город: Павлодарская область г. Аксу Файл материала: Конспект урока 10 класс Тема: "Обмен веществ в клетке метаболизм. АТФ" 10 класс Тема урока: Обмен веществ в клетке метаболизм. АТФЦель урока:...»

«Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 28 г. Мытищи Интегрированный урок английского языка и информатики в 8-м классе по теме Экология сегодня (Ecology Today) Учитель английского язы...»

«Модуль 3. Патологическая анатомия инфекционных заболеваний. Лекция № 11.Тема:Вирусные инфекции. Кишечные инфекции. Туберкулез.2. Цель:определить роль биологических и социальных факторов в развитии инфекционной патологии. Отметить роль реактивности организма и возбудителя в развитии болезни. Изучить патоморфологию инфекционного процесса, с...»

«Кабинет биологии это не только класс, где проводятся уроки биологии, элективные занятия, занятия научного общества учащихся "ЭКО" и выполняются внеурочные задания, это и материальная база...»

«Конспект урока Предмет: биология Тип урока: комбинированный, урокповторение Тема урока: "Паразиты внутри нас". Продолжительность: 1 урок по 45 минут. Класс: 10 11. Технологии: технология критического мышления, технология обучения в сотрудничестве. По учебной программе тема урока "Паразитические черви"...»

«Эко-фестиваль "Альтернативная реальность" (для тех, кто хочет, чтобы была здоровой планета и здоровым человек) (п. 4.1 "Плана мероприятий по подготовке и проведению в 2017 году в Кировской области Года экологии") 20 января...»

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯМИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования"ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) Тюменского государственного университетаУТВЕРЖДАЮ ФИЗИ...»

«Курсовая работа На тему: Технология возделывания подсолнечника на маслосемена 2010 Содержание Введение1. Ботаникобиологические особенности культуры2. Исходные данные для составления курсовой работы...»

«Перечень экзаменационных вопросов по микробиологии, вирусологии для студентов педиатрического факультета1. Значение медицинской микробиологии в практической деятельности врача.2.Значение открытия...»

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа посёлка АмгуньСолнечного муниципального района Хабаровского края Согласовано Утверждаю Координационным советом Дир...»

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Дыренская средняя общеобразовательная школа" 671631,Республика Бурятия, с. Алла, ул.Ленина,43,тел.8(30149) 95243, факс 95243 Аналитическая справка по ГИА Анализ результатов г...» 
2017 www.docx.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - интернет материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.